Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baziukė, Dalia „El. mokymo kokybės standartų užtikrinimas Klaipėdos universiteto patirtyje“ (KU)

567 views

Published on

Pranešimas Nuotolinio ir e. mokymosi technologijų konferencijoje
„Kompiuterininkų dienos - 2013“
Šiauliai, 2013.09.20 d.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Baziukė, Dalia „El. mokymo kokybės standartų užtikrinimas Klaipėdos universiteto patirtyje“ (KU)

 1. 1. El. mokymo kokybės standartų užtikrinimas Klaipėdos universiteto patirtyje doc. dr. Dalia Baziukė, Nuotolinio mokymo ir informacinių sistemų centras, Klaipėdos universitetas Kompiuterininkų dienos – 2013, Šiaulių universitetas, 2013 rugsėjo 19 d. - 21 d.
 2. 2. • Apima edukacines technologijas elektroniškai ar technologiškai palaikančias mokymosi ir mokymo procesus • angl. E-learning is a broadly inclusive term that describes educational technology that electronically or technologically supports learning and teaching, (Luskin, 2002) • Siejamas su elektroninės terpės ir informacinių komunikacinių technologijų (IKT) panaudojimu švietimui Kompiuterininkų dienos -2013 El. mokymas(is)
 3. 3. • (angl. Learning content) • Apima šaltinius, iš kurių mokomasi • • • • • • tekstas, garso įrašas, vaizdo įrašas, animacija, grafika (paveikslas, schema) ar jų įvairios kombinacijos. • Paprastai mokymosi turinio sukūrimas reikalauja nuoseklių ir pastovių investicijų Kompiuterininkų dienos -2013 Mokymosi turinys
 4. 4. • (angl. Syllabus) • Apima konkretaus kurso (sando) metu studijuojamas temas, savarankiškas ir atsiskaitomąsias veiklas ir pan. Studijų programa • (angl. Curriculum) • Tai tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas (LR Mokslo ir studijų įstatymas 2013). Kompiuterininkų dienos -2013 Dalyko turinys
 5. 5. • Kokybę geriausiai apibrėžti kaip “atititikimą lūkesčiams” • siūlo Japonai • Mokymo kokybė – tinkamos sąlygos plėtoti besimokančiojo asmenybės saviugdą, įvertinant nu(si)statytus kokybės reikalavimus, institucijos tikslus ir vartotojų poreikius, kai sukurtos mokymo/si galimybės ir situacijos turi visus mokymo/si dalyvių poreikius tenkinančius bruožus (Laužackas, 2005; Savickienė, Pukelis, 2004) Kompiuterininkų dienos -2013 Kokybė švietime
 6. 6. • Studijų kokybė laiduoja aukštosios mokyklos sudaromų sąlygų asmens saviugdai plėtoti ir kvalifikacijai įgyti sistema (Serafinas, Ruževičius 2007) Kompiuterininkų dienos -2013 • Studijų kokybė – aukštojo mokslo organizacijose suprantama kaip mokymo sistemos elementų savybių visuma, leidžianti maksimaliai tenkinti aukštojo mokslo organizacijos klientų (vidaus ir išorės), partnerių ir kitų suinteresuotų šalių esamus ir numanomus poreikius bei lūkesčius
 7. 7. • Mokymosi kokybė ir tuo pačiu el. mokymosi kokybė yra daugialypė sąvoka, tad ir reikalavimai apima įvairius aspektus • • • • • • Strateginis valdymas; Programos struktūra (planai); Kurso/sando struktūra (planai); Kurso/sando pateikimas; Personalo palaikymas; Studentų palaikymas. Kompiuterininkų dienos -2013 El. mokymosi kokybė
 8. 8. Klaipėdos universitetas yra šių Lietuvoje nuotolinio mokymo srityje savo veiklą vykdančių darinių vienas iš steigėjų ir narių: • Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija • Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM palaikymo ir plėtros konsorciumas Kompiuterininkų dienos -2013 Dalyvavimas organizacijose
 9. 9. Naudojamos priemonės • Sinchroninės • Auditorinės vaizdo konferencijų sistemos • Web vaizdo konferencijų sistemos • NetMeeting, VIPS, Adobe Connect, VIPS, BigBlueButton, Openmeetings ir pan. • Asinchroninės • Virtualios mokymo(si) aplinkos, kurios apima ir forumus, el. paštą, kt. veiklas • Įrankiai • Webct, Moodle, Lotus Learning Space, HyperWave ir kt. • Sinch. ir asinch. priemonių derinimas Kompiuterininkų dienos -2013 • Vaizdo konferencijos, realaus laiko pokalbiai • Įrankiai
 10. 10. Kompiuterininkų dienos -2013 Virtuali mokymo(si) aplinka
 11. 11. Kompiuterininkų dienos -2013 Saityno konferencijų sistema
 12. 12. VMA naudojimo privalumai » • Mokymo medžiaga • Informavimas • Viena žinutė - gauna visi arba nurodyti adresatai (kurso dalyviai) • Diskusijų forumas, pokalbiai, vidinė pašto sistema ir kt. • Studentų aktyvumas • kiekvieno studento veiklos ataskaitos • šaltinių naudojamumo analizė (kas, kada ir iš kur peržiūrėjo patalpintą šaltinį) Kompiuterininkų dienos -2013 • kaupiama sistemingai, nuosekliai tobulinama • prieinama visiems kurso klausytojams iš bet kurios interneto prieiga aprūpintos komp. darbo vietos
 13. 13. » VMA naudojimo privalumai • Testai • Užduotys • patogiai paskelbsite užduotį • darbai bus tvarkingai sukaupti ir surinkti • galėsite individualizuotai pateikti vertinimą ir komentarus • Kalendorius • Pranešite apie įvykius, jų vietą, periodiškumą Kompiuterininkų dienos -2013 • sumažins sugaištą laiką taisant kontrolinius darbus • kiekvienam studentui bus pateiktas ištaisytas darbas • nesunkiai sudarysite individualius testus kiekvienam studentui
 14. 14. • • • • LieDM asociacijos nariams Panopto programinė įranga http://video.liedm.net/coursecast Įrašyti galima iš • namų • darbo vietos • atėjus į NMC, jei reikia pagalbos Kompiuterininkų dienos -2013 Vaizdo paskaitų įrašymas
 15. 15. Kompiuterininkų dienos -2013 Įrašyta paskaita ar pranešimas
 16. 16. • Lietuvos švietimo strateginiai dokumentai  Nacionalinė švietimo strategija, Nacionalinė programa Lisabonos strategijos įgyvendinimui, Mokymosi visą gyvenimą programa ir kt. įpareigoja atnaujinti ir susieti švietimo turinį su naujomis asmeninėmis kompetencijomis perteikiant jį pasitelkus IKT • IKT sąlygoja  naujas edukologines koncepcijas  naujus šaltinių tipus  naują santykį tarp dėstytojų ir studentų Kompiuterininkų dienos -2013 Iššūkiai
 17. 17. • Personalo gebėjimų ugdymas • Sąlygų IKT kompetencijos ugdymui sudarymas Kompiuterininkų dienos -2013 Veiklos taikinys
 18. 18. • Klaipėdos universiteto dokumentai • ištęstinės studijų formos aprašas • patvirtintas KU senato • http://www.ku.lt/senatas/doc/20100618_11_69.pdf • nuotolinių studijų dalykų (sandų) bendrųjų reikalavimų aprašas • patvirtintas Rektoriaus įsakymu • http://www.ku.lt/nmc/doc/Nuotoliniu_sandu_aprasas_20100928.pdf • Sukurta NM sandų akreditavimo sistema • Nusakyti kriterijai • Apibrėžta akreditavimo procedūra Kompiuterininkų dienos -2013 Vidaus dokumentai
 19. 19. Kompiuterininkų dienos -2013 NM sandų akreditavimas
 20. 20. • Vyresnio amžiaus pedagogų IKT kompetencijos problema, įgudimo naudoti mokomosiomis programomis stoka  VMA, virtualios konferencijos, vaizdo paskaitos, forumai studijų procese taikomi tik epizodiškai  Naudoti IKT grįstus vertinimo metodus dėstytojai vengia dėl patirties stokos • Studentai pabrėžia: • praktinių ir perkeliamųjų gebėjimų svarbą • itin stipriai jaučia komunikacinių gebėjimų ugdymosi poreikį • gebėjimas dirbti su naujausiomis technologijomis • Dėstytojai įvardina: • • • • Problema mokslinė-metodinė (tradicinio auditorinio dėstymo derinimas) Naudoja priemones, kuria moka naudoti Dėstytojo inovatyvumas –niekaip nevertinamas atestacijos metu ... Pagal - D. Baziukė, R. Girdzijauskienė, S. Petružienė, IKT naudojimas studijų procese: Klaipėdos universiteto situacijos analizė (įteikta žurnalui „Profesinis rengimas“) Kompiuterininkų dienos -2013 Kokybinio tyrimo apibendrintos išvados
 21. 21.  El. mokymas yra vis dar nauja mokymo forma  Stebimas atotrūkis tarp to ką technologijos gali ir pedagoginis personalas sugeba ir nori panaudoti  NM diegimas studijose  skatina inovacijas  didina IKT kompetencijos svarbą  Būtinos investicijos pedagoginio personalo IKT kompetencijai ugdyti  Skatinimo mechanizmų įsteigimas  Technologijų priartinimas prie kiekvieno studijų procese dalyvaujančio asmens Kompiuterininkų dienos -2013 Išvados
 22. 22. • Luskin, B. J. (2002). Casting the Net over Global Learning: New Developments in Workforce and Online Psychologies. Griffin Publishing. p. 192. • D. Baziukė, R. Girdzijauskienė, S. Petružienė, IKT naudojimas studijų procese: Klaipėdos universiteto situacijos analizė, LieDM ir LSSA 2011 m. konferencija, lapkričio 18 d. Kaunas • Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos švietimą 2008 – 2012 strategija (2008). Prieiga internetu: http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=110954 Peržiūrėta 2010 12 11 • Mokymosi visą gyvenimą programa (2007-2013). Prieiga internetu: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm Peržiūrėta 2011 11 07 • Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa (2007). Prieiga internetu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=305385&p_query=&p _tr2= Peržiūrėta 2011 11 07 • Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos (2003). Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Prieiga internetu: http://www.smm.lt/ti/docs/strategija2003-12.doc Peržiūrėta 2011 10 12 • Klaipėdos universiteto Nuotolinio mokymo centro 2010 m. ir 2011 m. ataskaitos Kompiuterininkų dienos -2013 Šaltiniai
 23. 23. Kompiuterininkų dienos -2013

×