สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

891 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

  1. 1. โครงการขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น เทศบาลตำ า บลแม่ ป ู ค า ประจำ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 หน่ ว ยงานที ่ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น โรงเรี ย นบ้ า นแม่ ป ู ค า1. ชื ่ อ โครงการ สื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนา สู ่ ช ุ ม ชนตำ า บลแม่ ป ู ค า2. หลั ก การและเหตุ ผ ล ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่อัตลักษณ์ของคนล้านนา ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบของ ภาษา การแต่งกาย ดนตรี การแสดง ฟ้อนรำา ซึ่งเป็นส่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนล้านนา ซึ่งในปัจจุบัน วัฒนธรรมต่างชาติซึ่งถาโถม เข้ามากลืนวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งลำำาค่าของเรา3. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ4. ลั ก ษณะโครงการ5. งบประมาณ หน่วยงานมีงบประมาณไม่พียงพอในการดำาเนินการ มีงบประมาณ อยู่แล้ว จำานวน ------- บาท จึงมีความจำาเป็นขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล จำานวน 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนีำกิ จ กรรมและรายละเอี ย ด จำ า นวน จำ า นวในการใช้ ง บประมาณ ( งบ นงบ จำ า นวน ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดค่ า ประมา ประมา งบ ใช้ จ ่ า ยแต่ ล ะรายการ) ณที ่ ม ี ณที ่ ข อ ประมา รวม อยู ่ ข อง สนั บ ณที ่ ข อ เป็ น หน่ ว ย จาก สนั บ สนุ เงิ น งานที ่ หน่ ว ย นจาก ขอรั บ งาน เทศบาล เงิ น อื ่ น อุ ด หนุ น ไม่ ม ี ไม่มี รวม 200,00 200,0
  2. 2. 0 00กิ จ กรรมและรายละเอี ย ด จำ า นวน จำ า นวในการใช้ ง บประมาณ ( งบ นงบ จำ า นวน ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดค่ า ประมา ประมา งบ ใช้ จ ่ า ยแต่ ล ะรายการ) ณที ่ ม ี ณที ่ ข อ ประมา รวม อยู ่ ข อง สนั บ ณที ่ ข อ เป็ น หน่ ว ย จาก สนั บ สนุ เงิ น งานที ่ หน่ ว ย นจาก ขอรั บ งาน เทศบาล เงิ น อื ่ น อุ ด หนุ น ไม่ ม ี ไม่มี รวม 200,00 200,0 0 00 6. งบประมาณดำ า เนิ น การ 1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำาบลแม่ปูคา จำานวน 200,000 บาท 2. เงินสมทบ จำานวน ---------- บาท (หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนต้องมีเงินสมทบตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ว. 74) 7. ระยะเวลาดำ า เนิ น การ 8. ผลที ่ ค าดว่ า จะได้ ร ั บ 9. ผลจากโครงการใช้ จ ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เทศบาล ในปี ท ี ่ ผ ่ า น มาโดยสรุ ป (ถ้ า มี ) ------------------- ไม่ ม ี ------------------
  3. 3. 10. หน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นราชการ / หน่ ว ยงาน และความจำ า เป็ น ในการขอรั บ งบประมาณ 11. ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการ ( ลงชื ่ อ ). .................................................................. ( นายคมกริ ช รั ต นแสง ) ตำ า แหน่ ง ครู โรงเรี ย นบ้ า นแม่ ป ู ค า สพป. เชี ย งใหม่ เ ขต 1 วั นที ่ 28 เดื อ น มี น าคม พ.ศ. 2554 โครงการขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น เทศบาลตำ า บลแม่ ป ู ค า ประจำ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 หน่ ว ยงานที ่ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ............................................... ………………………………………….1. ชื ่ อ โครงการ2. หลั ก การและเหตุ ผ ล3. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ4. ลั ก ษณะโครงการ5. งบประมาณ หน่วยงานมีงบประมาณไม่พียงพอในการดำาเนินการ มีงบประมาณ อยู่แล้ว จำานวน ................บาท จึงมีความจำาเป็นขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล จำานวน..........................บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนีำกิ จ กรรมและรายละเอี ย ด จำ า นวน จำ า นวน จำ า นว รวมในการใช้ ง บประมาณ ( งบ งบ นงบ เป็ น ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดค่ า ประมา ประมา ประมา เงิ น ใช้ จ ่ า ยแต่ ล ะรายการ) ณที ่ ม ี ณที ่ ข อ ณที ่ ข อ อยู ่ ข อง สนั บ สนุ สนั บ หน่ ว ย นจาก จาก งานที ่ เทศบาล หน่ ว ย
  4. 4. ขอรั บ งาน เงิ น อื ่ น อุ ด หนุ น รวม6. งบประมาณดำ า เนิ น การ a. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำาบลแม่ปู คา จำานวน .............................บาท b. เงินสมทบ จำานวน........................บาท (หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุนต้องมีเงินสมทบตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน ว. 74)7. ระยะเวลาดำ า เนิ น การ8. ผลที ่ ค าดว่ า จะได้ ร ั บ9. ผลจากโครงการใช้ จ ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เทศบาล ในปี ท ี ่ ผ ่ า นมาโดยสรุ ป (ถ้ า มี )10. หน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นราชการ / หน่ ว ยงานและความจำ า เป็ น ในการขอรั บ งบประมาณ11. ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการ ( ลงชื ่อ)................................................................... (.................................................................)
  5. 5. ตำ า แหน่ ง ................................................................. วันที ่ ................เดื อ น มี น าคม พ.ศ. 2554

×