Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Winter driving.

69 views

Published on

From Kobi Gal Think Safety.

Published in: Automotive
 • Login to see the comments

Winter driving.

 1. 1. 1 ‫חורף‬ ‫נהיגת‬ ‫נהיגה‬‫בחורף‬ ‫נכונה‬ ‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫המודעות‬ ‫הגברת‬. kgal@univ.haifa.ac.il ‫עריכה‬:‫גל‬ ‫קובי‬,‫בתעבורה‬ ‫בטיחות‬ ‫קצין‬. ‫ומבנים‬ ‫משק‬ ‫אגף‬-‫ורכב‬ ‫מחסנים‬ ‫מחלקת‬ LOGISTICS DIVISION
 2. 2. 2 ‫חורף‬ ‫נהיגת‬ ‫המצגת‬ ‫תוכן‬: 1.‫רקע‬,‫בשלום‬ ‫הביתה‬ ‫וחוזרים‬ ‫בטוח‬ ‫נוהגים‬. 2.‫בחורף‬ ‫לנהיגה‬ ‫הרכב‬ ‫הכנת‬. 3.‫רטובים‬ ‫וכבישים‬ ‫גשמים‬ ‫במהלך‬ ‫נכונה‬ ‫נהיגה‬. 4.‫אורות‬ ‫הדלקת‬(‫נמוך‬ ‫אור‬)‫דרך‬ ‫בכל‬. 5.‫חזקות‬ ‫ורוחות‬ ‫סוער‬ ‫אוויר‬ ‫במזג‬ ‫לנהיגה‬ ‫המלצות‬. 6.‫בטיחות‬ ‫מערכת‬ABS‫החלקה‬ ‫למניעת‬. 7.‫במהלך‬ ‫נכונה‬ ‫לנהיגה‬ ‫סרטונים‬ ‫שני‬‫החורף‬. ‫הנושא‬:‫החורף‬ ‫בחודשי‬ ‫נכונה‬ ‫נהיגה‬. ‫המטרה‬:‫הסביבה‬ ‫הדרך‬ ‫לתנאי‬ ‫הנהיגה‬ ‫התאמת‬‫ומז‬"‫א‬.
 3. 3. 3 ‫חורף‬ ‫נהיגת‬ ‫רקע‬-‫בחורף‬,‫בשלום‬ ‫הביתה‬ ‫וחוזרים‬ ‫בטוח‬ ‫נוהגים‬: ‫בחורף‬,‫יותר‬ ‫מסוכנים‬ ‫האוויר‬ ‫ומזג‬ ‫הכביש‬ ‫תנאי‬ ‫הנהיגה‬ ‫על‬ ‫להקשות‬ ‫ועלולים‬: ‫הגשם‬ ‫בשל‬ ‫מוגבל‬ ‫הראיה‬ ‫שדה‬,‫החשיכה‬ ‫ושעות‬ ‫הערפל‬ ‫הרבות‬,‫ברכב‬ ‫השליטה‬ ‫על‬ ‫ומקשים‬ ‫וחלקים‬ ‫רטובים‬ ‫הכבישים‬, ‫גדל‬ ‫בלימה‬ ‫בשעת‬ ‫להחלקה‬ ‫הסיכוי‬,‫ברכב‬ ‫חימום‬ ‫הפעלת‬ ‫ובערנות‬ ‫בריכוז‬ ‫לפגוע‬ ‫עלולה‬. ‫לכם‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬‫בחורף‬ ‫יותר‬ ‫בטוח‬ ‫לנהוג‬,‫רכבכם‬ ‫את‬ ‫ולהכין‬ ‫גשם‬ ‫בתנאי‬ ‫לנהיגה‬,‫להלן‬‫בטיחות‬ ‫כללי‬‫לנהיגה‬ ‫החשובים‬ ‫ואחראית‬ ‫בטוחה‬.
 4. 4. 4 ‫חורף‬ ‫נהיגת‬ ‫הרכב‬ ‫לבדיקת‬ ‫לנהג‬ ‫המלצות‬: 1.‫הבלימה‬ ‫מערכת‬(‫בלמים‬ ‫נוזל‬ ‫וגובה‬ ‫איכות‬) ‫הגלגלים‬ ‫בכל‬ ‫הבילום‬ ‫סנדלי‬ ‫ועובי‬ ‫מצב‬(‫מורשה‬ ‫במוסך‬.) 2.‫חלופי‬ ‫בצמיג‬ ‫כולל‬ ‫האוויר‬ ‫ולחצי‬ ‫הצמיגים‬ ‫תקינות‬. 3.‫יסודי‬ ‫באופן‬ ‫האורות‬ ‫מערכת‬ ‫בדיקת‬. 4.‫הרכב‬ ‫של‬ ‫תחתון‬ ‫ומרכב‬ ‫ההיגוי‬ ‫מערכת‬ ‫בדיקת‬. 5.‫וההפשרה‬ ‫החימום‬ ‫ומערכות‬ ‫המגבים‬ ‫בדיקת‬. ‫נהג‬/‫באחריות‬ ‫סע‬ ‫ת‬ ‫בבית‬ ‫לך‬ ‫מחכים‬ ‫ובבטיחות‬.
 5. 5. 5 ‫חורף‬ ‫נהיגת‬ ‫רטובים‬ ‫וכבישים‬ ‫בגשמים‬ ‫בטוחה‬ ‫נהיגה‬: ✓‫מרחק‬ ‫שמור‬‫מהסביר‬ ‫יותר‬‫שלפניך‬ ‫מהרכב‬! ✓‫הימנע‬‫פתע‬ ‫מבלימות‬‫בעקומות‬ ‫בדגש‬! ✓‫לדרך‬ ‫המותאמת‬ ‫סבירה‬ ‫במהירות‬ ‫נהג‬‫ולמז‬"‫א‬. ✓‫עפר‬ ‫ודרכי‬ ‫לשלוליות‬ ‫מכניסה‬ ‫הימנע‬. ✓‫ביום‬ ‫גם‬ ‫אורות‬ ‫הדלק‬,‫מגבים‬ ‫בדוק‬. ✓‫לחגור‬ ‫יש‬‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫ומאחור‬ ‫מלפנים‬!! ✓‫עפ‬ ‫בצמיגים‬ ‫אוויר‬ ‫לחצי‬ ‫בדוק‬"‫היצרן‬ ‫הוראות‬ ‫י‬.
 6. 6. 6 ‫חורף‬ ‫נהיגת‬ ‫ה‬ ‫מתאריך‬1-‫חלה‬ ‫לנובמבר‬‫חובת‬‫אור‬ ‫הדלקת‬"‫נמוך‬" ‫בין‬ ‫בדרך‬ ‫ברכב‬-‫עירונית‬. ‫ההמלצה‬:‫זמן‬ ‫ובכל‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫אורות‬ ‫הדלק‬. ‫אורות‬ ‫להדליק‬ ‫טובות‬ ‫סיבות‬: •‫הרגל‬ ‫ולהולכי‬ ‫לנהגים‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫נראה‬ ‫הרכב‬. •‫שלנו‬ ‫הנסיעה‬ ‫כיוון‬ ‫על‬ ‫מעידים‬ ‫האורות‬,‫יותר‬ ‫כקרובים‬ ‫נחשב‬ ‫לצומת‬ ‫בהתקרבות‬. •‫דולקים‬ ‫אורות‬ ‫ללא‬ ‫בנו‬ ‫יבחינו‬ ‫לא‬ ‫ובמנהרות‬ ‫לקויים‬ ‫ראות‬ ‫בתנאי‬. •‫קובעים‬ ‫בעולם‬ ‫מחקרים‬,‫כי‬‫אורות‬ ‫הדלקת‬ ‫ותאונות‬ ‫חירום‬ ‫מצבי‬ ‫מונעת‬. ‫ובטוחה‬ ‫טובה‬ ‫נסיעה‬.
 7. 7. 7 ‫חורף‬ ‫נהיגת‬ ‫לנהיגה‬ ‫המלצות‬‫במז‬"‫א‬‫סוער‬: ✓‫הכרחית‬ ‫לא‬ ‫נסיעה‬–‫לבטל‬ ‫יש‬/‫לדחות‬!! ✓‫שמור‬‫רב‬ ‫מרחק‬‫שלפניך‬ ‫מהרכב‬! ✓‫הימנע‬‫פתע‬ ‫מבלימות‬‫בעקומות‬ ‫בדגש‬! ✓‫לדרך‬ ‫המותאמת‬ ‫סבירה‬ ‫במהירות‬ ‫נהג‬‫ולמז‬"‫א‬. ✓‫ושבילים‬ ‫עפר‬ ‫לדרכי‬ ‫להיכנס‬ ‫אין‬/‫לחצות‬ ‫או‬ ‫הצפות‬ ‫סכנת‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫שלוליות‬. ✓‫אורות‬ ‫הדלק‬,‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫נמוך‬ ‫אור‬-‫מגבים‬ ‫בדוק‬. ✓‫ומאחור‬ ‫מלפנים‬ ‫בטיחות‬ ‫חגורות‬ ‫לחגור‬ ‫יש‬ ‫בטיחות‬ ‫במושבי‬ ‫וילדים‬,‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫לחגור‬ ‫חובה‬!
 8. 8. 8 ‫חורף‬ ‫נהיגת‬ ✓‫עפ‬ ‫בצמיגים‬ ‫אוויר‬ ‫לחצי‬ ‫בדוק‬"‫היצרן‬ ‫הוראות‬ ‫י‬. ✓‫חזקה‬ ‫ברוח‬:‫הידיים‬ ‫בשתי‬ ‫ההגה‬ ‫את‬ ‫להחזיק‬ ‫יש‬ ‫תשע‬ ‫לשעה‬+‫שלוש‬. ✓‫בפתיחה‬ ‫מיוחד‬ ‫דגש‬ ‫חניה‬ ‫בעת‬/‫דלתות‬ ‫סגירת‬ ‫בידית‬ ‫חזק‬ ‫החזק‬. ✓‫ו‬ ‫עצים‬ ‫תחת‬ ‫רכבכם‬ ‫מהחניית‬ ‫להימנע‬/‫ואו‬ ‫סככות‬ ‫או‬ ‫נזקים‬ ‫ויגרמו‬ ‫שיקרסו‬ ‫מחשש‬ ‫בטוחים‬ ‫לא‬ ‫מבנים‬. ✓‫נהג‬/‫בבית‬ ‫לך‬ ‫מחכים‬ ‫ובבטיחות‬ ‫באחריות‬ ‫סע‬ ‫ת‬. ‫לנהיגה‬ ‫המלצות‬‫במז‬"‫א‬‫סוער‬(‫המשך‬:)
 9. 9. 9 ‫חורף‬ ‫נהיגת‬ ‫לנהיגת‬ ‫הערכות‬‫חורף‬
 10. 10. 10 ‫חורף‬ ‫נהיגת‬ ‫לנהיגת‬ ‫הערכות‬‫חורף‬
 11. 11. 11 ‫חורף‬ ‫נהיגת‬ ‫אתר‬ ‫מתוך‬ ‫הסרטונים‬YOUTUBE ‫גל‬ ‫קובי‬,‫נייד‬:050-7842228 ‫חורף‬ ‫לנהיגת‬ ‫סרטון‬ ‫בחורף‬ ‫נכונה‬ ‫לנהיגה‬ ‫סרטונים‬: ‫נכונה‬ ‫לנהיגה‬ ‫סרטון‬

×