โดย นางเมธินี เทพมณีผูตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         31 พฤษภาคม 2554          ...
เส้นเวลาของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร                                      ...
ความเปนมา                  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต                หรือสม...
วิสัยทัศน ๕ ประการ
เปาหมาย ๔ ประการ
๖ ยุทธศาสตร (๓ เสาหลัก + ๓ รากฐาน)
ASEAN ICT MasterPlan 2015Source: ASEAN ICT MasterPlan2015
Figure 5.2.3 – ASEAN ICT Programs and Key Themes                          ASEAN ICT Key Themes1 ...
แผนแมบท ICT แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556)                          11
วิสัยทัศน-พันธกิจ-วัตถุประสงค                       วัตถุประสงค       พั นธกิจ      ...
เปาหมายของแผนแมบท ICT (ฉบับที่ 2)• ประชาชนอยางนอย 50% สามารถเขาถึงและใช ICT ไดอยางมี วิจารณญาณและรูเทาทัน• ยกระ...
ยุทธศาสตร และมาตรการ (1)  พั ฒนา ความสามารถในการสราางสรรค ผลิต และใช ่สไ ปให มี         การพั ฒนากําลั ง คน...
ยุทธศาสตร และมาตรการ (1)  พั ฒนา ความสามารถในการสราางสรรค ผลิต และใช ่สไ ปให มี         การพั ฒนากําลั ง คน...
กลุ มเปาหมายของการพั ฒนา• สนับสนุนให อ าจารยทํ า งานใกล ชิ ดกับภาคอุ ตสาหกรรม• สนับสนุน R&D             ...
ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนากําลังคน       17
ยุท ธศาสตรที่ 1: พั ฒนากําลั ง คน พั ฒนา การพั ฒนากําลัง คนดาน ICT และบุคคลทั่ วไ ปให มีกําลั ง คน ความสามารถในการสราง...
ICT Professional Skill Standard      in ASEAN
ASEAN ICT Professional Certification Management SystemCOUNTRY                               ...
การพัฒนาทุนมนุษย์ภายใต้ ASEAN ICT Masterplan 2015
trategy Map              ประเทศไทย                          ASEAN         ...
มาตรการในการยกระดับขีดความสามารถ                                             ...
แผนภาพแสดงระดับเงินเดือนโดยเฉลี่ยของบุคลากรด้านเทคนิคในอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และการบริการด้านคอมพิวเตอร์จําแนกตา...
สัดสวนความตองการบุคลากรดานเทคนิคในอุตสาหกรรมซอฟตแวร            และการบริการดานคอมพิวเตอรในป 2553-2554ที...
ตารางเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             ต่อจํานวนบุคลากร...
จํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         จําแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มอุตสาหกรร...
โครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียน    ที่ได้ดําเนินการ        และ อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ASEAN ICT Skill Standards    Development Project Implementing Agency: The Office of Permanent Secretary, Ministry of ...
Workshop Activities• Learning the experiences from the experts i.e. EUCIP model• Presentation made by ASEAN participants o...
Outputs :• Conducted a Workshop on ASEAN ICT Skill Standards Development on 12-13 January 2009, Bangkok, Thailand• Number...
Workshop on ASEAN ICT   Skill Standards Development12-13 January 2009, Bangkok, Thailand
Workshop on ASEAN ICT   Skill Standards Development12-13 January 2009, Bangkok, Thailand
Workshop on ASEAN ICT   Skill Standards Development12-13 January 2009, Bangkok, Thailand
Standards for ICT Profession---a case of Thailand and elsewhere            Manoo Ordeedolchest       Cha...
Agenda• The Need for a standard qualification of ICT professional   – The region (ASOCIO)   – Thailand (MICT) Industry...
Thailand Initiative• Under the Ministry of ICT initiative, Thailand has actively promoted 2 sets of ICT Standards:  – Co...
Professional Certification• Microsoft Certified Professional (MCP) offers multiple certifications, based on different area...
The Complexity of Standards  • Multiple purposes: Classification of professional profiles and   competences  • Ministe...
The EUCIP Model      (European Certification of Informatics Professionals)The objective of the EUCIP program• To offe...
The EUCIP Model     (European Certification of Informatics Professionals)The goals of EUCIP program• To define an ind...
The EUCIP Model       (European Certification of Informatics Professionals)• A core level: A common body of knowledg...
What would be our next move?•  It might be difficult for ASEAN to do the same as EU, have a single set of   standards ...
Recommendations :•  Encourage more exchanging and sharing information  and experience on the current situation on ICT s...
Recommendations :•  ASEAN should unify ICT standards and the  establishment of “ASEAN ICT Professional Standards”  an...
Challenges : • Most ASEAN Member States are at the initial stage of developing ICT infrastructure and skills of their IC...
วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากรไอซีทประเทศไทย                        ี1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ข...
นิยามศัพท์ที่เกียวข้อง                  ่ กระทรวงแรงงานมีการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย ปี 2544) ซึ...
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพได้นําเอาทักษะ (skill) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการทํางาน ที่ได้รบมอ...
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)การเขียนนิยามอาชีพของกระทรวงแรงงานนี้มีการแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพในระดับ หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่และ...
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)สํานักสถิติแห่งชาติได้กําหนดนิยามศัพท์ที่ใช้ในการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร...
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) สํานักสถิติแห่งชาติได้มีการสํารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 (สถาน ประกอบ...
ยุทธศาสตร และมาตรการ (3) โ ครงสราง  พื้ นฐาน การพั ฒนาโ ครงสรางพืระจายทั่ วถึงนโ ลยีสารสนเทศ       และการสื่อสา...
ยุท ธศาสตรที่ 3: การพั ฒนาโ ครงสรางพื้ นฐานดาน ICT             56
57
มูลคาตลาด IT ของประเทศไทยป 2548 - 2553        และประมาณการป 2554ตลาด IT แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่1. Computer ...
รูปที่ 4 : มูลคาตลาด IT ของประเทศไทยป 2548 - 2553 และประมาณ          การป 2554 ตามมูลคา (ลานบาท)
รูปที่ 5 : มูลคาตลาด IT ของประเทศไทยป 2548 - 2553 และประมาณ         การป 2554 ตามสัดสวนตลาด IT (%)
เชียงรายนํารองศูนยทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท บทบาทรวมมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง-กทช. :       เทคโนโลยี WIMAX ผา...
"Whatever you do will be  insignificant but its veryimportant that you do it, coz    nobody else will."   Mahatma Ga...
www.mict.go.th         63
Ace2015 mict
Ace2015 mict
Ace2015 mict
Ace2015 mict
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ace2015 mict

1,741 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,741
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ace2015 mict

 1. 1. โดย นางเมธินี เทพมณีผูตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31 พฤษภาคม 2554 1
 2. 2. เส้นเวลาของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ASEAN ICT Master plan 2015 (๒๕๕๘) นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔การศึกษาเพื่อประเมินกรอบนโยบาย 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 IT 2000 กรอบนโยบาย IT2010 กรอบนโยบาย ICT2020 (๒๕๔๔-๒๕๕๓) (๒๕๕๔-๒๕๖๓) แผนแมบท ICT ขยาย แผนแมบท ICT แผนแมบท ICT นโยบายรัฐมนตรี ระยะเวลา ของประเทศไทย (๑) ๒๕๕๐- ของประเทศไทย (๒) ของประเทศไทย (๓) (นายจุติ ไกรฤกษ) พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ แผนยุทธศาสตรกระทรวง แผนยุทธศาสตรกระทรวง แผนยุทธศาสตรกระทรวง ICT พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ICT พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ICT พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป กระทรวง ICT กระทรวง ICT กระทรวง ICT พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
 3. 3. ความเปนมา สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือสมาคมประชาชาติอาเซียนกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีสมาชิกคือประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม และมีสํานัก เลขาธิการอาเซียนอยูที่กรุงจารกาตา อินโดนีเซีย ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือน มกราคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศมาเลเซีย ไดใหความ เห็นชอบ ASEAN ICT MasterPlan 2015 โดยมี วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งดาน ICT ของอาเซียน กําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรม ดาน ICT ซึ่งจะเปนกลไกในการพัฒนา ICT ใน ภูมิภาคอาเซียน ในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันดานแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต ICT และดานเศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหอาเซียน เปภูมิภาคที่ดึงดูดการลงทุนในดาน ICT และนําไปสู การเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
 4. 4. วิสัยทัศน ๕ ประการ
 5. 5. เปาหมาย ๔ ประการ
 6. 6. ๖ ยุทธศาสตร (๓ เสาหลัก + ๓ รากฐาน)
 7. 7. ASEAN ICT MasterPlan 2015Source: ASEAN ICT MasterPlan2015
 8. 8. Figure 5.2.3 – ASEAN ICT Programs and Key Themes ASEAN ICT Key Themes1 2 3 4 Increase Increase Improve Improve Increase Trade and Increase Trade and Improve Improve ICT Accessibility ICT Accessibility ICT Affordability ICT Affordability Investments Investments Quality of Life Quality of Life Improve Affordability for Improve Positioning to Attract Investors Launch Online Services Improve ICT Education Foreigners & Business and Initiatives Travelers (Country Specific) Upgrade Infrastructure and Revise Policies, Systems Improve Affordability for Launch Offline Services Technology & Processes Local Citizens and Initiatives (Country Specific) Improve Positioning to Develop Infrastructure, Attract Investors Applications & Technology (ASEAN) Upgrade Infrastructure and Technology (ASEAN) Denotes Key Themes Denotes Programs
 9. 9. แผนแมบท ICT แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 11
 10. 10. วิสัยทัศน-พันธกิจ-วัตถุประสงค วัตถุประสงค พั นธกิจ 1. เพื่ อ เพิ่ มปริมาณและ ศักยภาพ 1. พั ฒนากําลั ง คนที่ มี ของกําลั ง คนวิสัยทั ศน คุณภาพและปริมาณ“SMART” 2. สรางธรรมาภิบาลในการThailand เพี ยงพอ บริห ารจัดการ ICT 2. พั ฒนาโ ครงข าย ICT 3. สนับสนุนการปรับ ความเร็วสูง โ ครงสราง 3. พั ฒนาระบบบริห าร การผลิ ต จัดการ 4. สรางความเข มแข็ ง ของ ICT ที่ มธ รรมาภิบาล ี ชุ มชน และปจเจกบุคคล 5. สรางศั ก ยภาพของธุ รกิ จ และอุตสาหกรรม ICT 12
 11. 11. เปาหมายของแผนแมบท ICT (ฉบับที่ 2)• ประชาชนอยางนอย 50% สามารถเขาถึงและใช ICT ไดอยางมี วิจารณญาณและรูเทาทัน• ยกระดับความพรอมดาน ICT ใน Networked Readiness Rankings ให อยูในกลุม Top 25%• มีสัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ตอ GDP ไมนอยกวา 15% 13
 12. 12. ยุทธศาสตร และมาตรการ (1) พั ฒนา ความสามารถในการสราางสรรค ผลิต และใช ่สไ ปให มี การพั ฒนากําลั ง คนด น ICT และบุคคลทั ว ารสนเทศ กําลั ง คน อยางมีวจารณญาณและรูเ ท าทั น (Information Literacy) ิประเด็นทีครอบคลุม ่ เปาหมายที่สําคัญบุคลากร ICT สัดสวนกําลังคนดาน ICT ที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีในแตละปเกินรอยละ 15 เนนการสรางบุคลากรทั กษะสู ง ของผูจบการศึกษาดาน ICT ทั้งหมด มีบุคลากรดาน ICT ที่ไดรับการทดสอบผานมาตรฐานวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับ สากล (highly skilled professionals) สอดคล อ งกับความตอ งการของตลาด อยางนอยรอยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมดบุคลากรในวิชาชีพ ประชาชนทัวไปไมนอยกวารอยละ 70 สามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก ICT ในชีวิตประจําวัน ่อื่น/บุคคลทัวไป ่ เนนความสามารถในการใช อ ยาง แรงงานในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 40 สามารถเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชนในการ ทํางานและการเรียนรู สรางสรรคแ ละเกิดประโ ยชน บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 50 สามารถเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชนในการทํางานและการ เรียนรู 14 14
 13. 13. ยุทธศาสตร และมาตรการ (1) พั ฒนา ความสามารถในการสราางสรรค ผลิต และใช ่สไ ปให มี การพั ฒนากําลั ง คนด น ICT และบุคคลทั ว ารสนเทศ กําลั ง คน อยางมีวจารณญาณและรูเ ท าทั น (Information Literacy) ิประเด็นทีครอบคลุม ่ เปาหมายที่สําคัญบุคลากร ICT สัดสวนกําลังคนดาน ICT ที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีในแตละปเกินรอยละ 15 เนนการสรางบุคลากรทั กษะสู ง ของผูจบการศึกษาดาน ICT ทั้งหมด มีบุคลากรดาน ICT ที่ไดรับการทดสอบผานมาตรฐานวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับ สากล (highly skilled professionals) สอดคล อ งกับความตอ งการของตลาด อยางนอยรอยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมดบุคลากรในวิชาชีพ ประชาชนทัวไปไมนอยกวารอยละ 70 สามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก ICT ในชีวิตประจําวัน ่อื่น/บุคคลทัวไป ่ เนนความสามารถในการใช อ ยาง แรงงานในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 40 สามารถเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชนในการ ทํางานและการเรียนรู สรางสรรคแ ละเกิดประโ ยชน บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 50 สามารถเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชนในการทํางานและการ เรียนรู 15 15
 14. 14. กลุ มเปาหมายของการพั ฒนา• สนับสนุนให อ าจารยทํ า งานใกล ชิ ดกับภาคอุ ตสาหกรรม• สนับสนุน R&D การศึกษาเทคโ นโ ลยีขั้ นสูง ขั้ นพื้ นฐาน แรงงาน อาจารย มหาวิท ยาลั ย พั ฒนากําลั ง คน • จัด ทํ า หลั ก สู ต ร/อบรม ผูดอย  ICT แก ผู สู ง อายุ โอกาส • ส ง เสริมการวิจัยพั ฒนา เทคโ นโ ลยี อุ ปกรณ เครื่อ งมือ และถายทอดสู การศึกษา บุคลากร ภาคการผลิ ต/ผู ใ ช นอกระบบ ภาครัฐ • กําหนดมาตรฐานความรูด าน ICT สําหรับบุค ลากรทุ ก ระดั บ • จัด ตั้ ง สถาบันพั ฒนาความรูด าน ICT แก ข าราชการ • พั ฒนาความเข มแข็ ง ของ CIO ภาครัฐ (รวมอปท .) 16
 15. 15. ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนากําลังคน 17
 16. 16. ยุท ธศาสตรที่ 1: พั ฒนากําลั ง คน พั ฒนา การพั ฒนากําลัง คนดาน ICT และบุคคลทั่ วไ ปให มีกําลั ง คน ความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใช สารสนเทศ อยางมีวจารณญาณและรูเ ท าทั น (Information Literacy) ิ โ ดยสรุป.... ในช วง 5 ปข องแผนฯ จะมุง เนน  การเตรียมการดานการศึกษาเพื่ อ สรางรากฐาน/เตรียม คนไ วสําหรับการพั ฒนาในอี ก 5-10 ปข างหนา สรางทั กษะของคนให เ กง ขึ้ น โ ดยเนน learning process and skill building เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความตอ งการของภาคอุ ตสาหกรรม 18
 17. 17. ICT Professional Skill Standard in ASEAN
 18. 18. ASEAN ICT Professional Certification Management SystemCOUNTRY ASEAN ICT PROFESSIONALS COUNTRY MONITORING COMMITTEE “A” “B” QUALIFIFD Applies ASEAN ICT PROFESSIONALS Licenced APPLICANT to be access for INDUSTRY REGISTRATION SYSTEM (AIPRT) registered employer or EMPLOYE ASEAN QUALIFICATIONS CONFORMITY MATRIX employment agency R NATIONAL GOVT APPROVED ASEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK 1. Examines HR REGIONAL CONFORMITY PROCESS QUALIFICATIONS Q U ADV.DIP ICT - AD I SEN MANAGER J O available A L N B (refers to AIPRT data) NATIONNAL ICT I T T F DIPLOM ICT - DIP MANAGER I 2. Selects interviews PROFESSIONALS A E T CERTIFICATION I C R SUPERVISOR L and recommends CERT IV ICT – CERT E BOARDS A F S 3. Employer accepts or T I CERT III ICT – CERT A SKILLED STAFF A rejects the applicantNATIONAL 10 O N C E C C S 4. Applications are VET S CERT II ICT – CERT ENTRY LEVELPROVIDERS x S T P processed – staff are employed / vacancy filled MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA) - ICT Diagram MRA mechanism 0108.1.doc Regional Forums January 2008
 19. 19. การพัฒนาทุนมนุษย์ภายใต้ ASEAN ICT Masterplan 2015
 20. 20. trategy Map ประเทศไทย ASEAN 1. ร่างแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้าง มาตรฐานบุคลากร ICT 1. ร่วมประชุม ICT Skill Standard 2. กรอบมาตรฐานวิชาชีพบุคลากร ICT 2. นําเสนอกรอบความร่วมมือ ICT Skill Standard in (3กรอบ) ASEANปี 2550 - 2552 3. ตั้งสมาคมวิชาชีพทางด้าน ICT (จรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนา 3. ไทย ดําเนินโครงการ ASEAN ICT ฐานข้อมูล ICT manpower) Skill Standard Project 4. ตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์สอบมาตรฐาน วิชาชีพ (พัฒนาข้อสอบ จัดสอบ และออก 4. พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์สอบ ประกาศนียบัตร) ASEAN ICT Skill Standard Center 5. ปรับปรุงหลักสูตร ICT(อาชีวะ มหาวิทยาลัย) 5. เตรียมจัดทําข้อตกลงระหว่างประเทศใน ASEAN 6. พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน ICT เพิ่มเติม ปี 2553 ระบบข้อมูลกลางด้านอุตสาหกรรมและตลาด ICT ของ ASEAN ICT eMall ประเทศ ปี 2554 1. ผลักดันกรอบมาตรฐานวิชาชีพ NSC ITPM และ SA ให้เป็น ไทยเสนอโครงการ ASEAN ICT Skill Standard-Defenition, มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Certification and Development (ISS-DCaD) สําหรับกรอบ 2. พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ ICT เพิ่ม ASEAN
 21. 21. มาตรการในการยกระดับขีดความสามารถ ขันของบุคลากรดาน ICT ของไทย ง แข ศ การ ะเท าง ปร ท ทิศ ของ ICT Processional ICT Certificate รัฐบาล Technician บริษัทขนาดใหญ , กลาง บริษัทขนาดกลาง , เล็ก อื่นๆ บุคลากรของรัฐ ปวช. , ปวส. ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวของ) พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สงเสริมการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรตามความตองการอุตสาหกรรม สงเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาบุคลากรดาน ICT (ทําอยางตอเนือง) ่ พัฒนาความรวมมือภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ
 22. 22. แผนภาพแสดงระดับเงินเดือนโดยเฉลี่ยของบุคลากรด้านเทคนิคในอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และการบริการด้านคอมพิวเตอร์จําแนกตามตําแหน่ง ที่มา : รายงานสถานภาพบุคลากรและการจางงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในป 2552, สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร แหงชาติ.
 23. 23. สัดสวนความตองการบุคลากรดานเทคนิคในอุตสาหกรรมซอฟตแวร และการบริการดานคอมพิวเตอรในป 2553-2554ที่มา : รายงานสถานภาพบุคลากรและการจางงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศใน ป 2552,สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ.
 24. 24. ตารางเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม ่ ประเภทอุตสาหกรรม รวม ฮาร์ดแวร์* ซอฟต์แวร์ บริการด้านเทคโนโลยี การบริการด้านสื่อสารและ สารสนเทศ โทรคมนาคม สําเร็จการศึกษาสาขา ICT 31,125 16,007 4,091 7,142 3,885 บุคลากรทั้งหมดในอุตสาหกรรม 498,032 415,869 8,045 21,670 52,449 ร้อยละของบุคลากรที่สาเร็จการศึกษา ํ 6.2 3.8 50.7 32.7 7.4 สาขา ICTหมายเหตุ : *กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขายส่ง การขายปลีกฮาร์ดแวร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ฮาร์ดแวร์ทาง IT ได้แก่ ขึ้นส่วน ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องช่วยงาน ส่วนบุคคลแบบดิจิทัล เครื่อง server และ workstation อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อเชื่อมอื่นๆ 2) อาร์ดแวร์โทรคมนาคม ได้แก่ อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน และ โทรศัพท์มือถือที่มา : รายงานผลทีสําคัญสํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551, ่สํานักงานสถิติแหงชาติ.
 25. 25. จํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุ่มอุตสาหกรรม ระดับการศึกษา รวม ต่ํากว่าปวส. ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ฮาร์ดแวร์ 16,007 1,654 4,849 8,946 558 ซอฟต์แวร์ 4,091 27 117 3,604 343 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7,142 239 922 5,467 514 บริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม 3,885 196 459 2,944 286 รวม 31,125 2,116 6,347 20,961 1,701ที่มา : รายงานผลทีสําคัญสํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ ่ของประเทศไทย พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ.
 26. 26. โครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียน ที่ได้ดําเนินการ และ อยู่ระหว่างการดําเนินการ
 27. 27. ASEAN ICT Skill Standards Development Project Implementing Agency: The Office of Permanent Secretary, Ministry of Information andCommunication Technology Funding: The 7th TELMIN approved USD 15,000 to be sourced from ASEANICT Fund (self fund 15,000 USD)
 28. 28. Workshop Activities• Learning the experiences from the experts i.e. EUCIP model• Presentation made by ASEAN participants on ICT Skill Standard Development• Discussing and Brainstorming Session : i.e. 3 main topics : (1) Project Management (2) Network and Computer Security Standards (NCS) (3) ICT Skill Assessment
 29. 29. Outputs :• Conducted a Workshop on ASEAN ICT Skill Standards Development on 12-13 January 2009, Bangkok, Thailand• Number of Participants : 45 Participants, consisting of 6 ASEAN participants (Cambodia, Laos, Philippines, Singapore, Viet Nam and Thailand) 5 Thai experts and representatives from relevant organizations in Thailand also attended
 30. 30. Workshop on ASEAN ICT Skill Standards Development12-13 January 2009, Bangkok, Thailand
 31. 31. Workshop on ASEAN ICT Skill Standards Development12-13 January 2009, Bangkok, Thailand
 32. 32. Workshop on ASEAN ICT Skill Standards Development12-13 January 2009, Bangkok, Thailand
 33. 33. Standards for ICT Profession---a case of Thailand and elsewhere Manoo Ordeedolchest Chairman, ICT Policy Committee Sripatum University January 12, 2009
 34. 34. Agenda• The Need for a standard qualification of ICT professional – The region (ASOCIO) – Thailand (MICT) Industry certification• The EUCIP model – The EUCIP Core – The EUCIP Administrator• The ASEAN Model – Country model – Cross countries model
 35. 35. Thailand Initiative• Under the Ministry of ICT initiative, Thailand has actively promoted 2 sets of ICT Standards: – Core Standards initiation consists of: • Project Management, Systems Analyst, Security Specialist, etc. – Professional Certification with special competence in selected areas (see the following detail)
 36. 36. Professional Certification• Microsoft Certified Professional (MCP) offers multiple certifications, based on different areas of technical expertise (Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified IT Professional (MCITP) and the Microsoft Certified Architect (MCA)• Java Certification offers Sun Certified Java Programmer (SCJP), Sun Certified Java Associate (SCJA), Sun Certified Java Developer (SCJD), Sun Certified Web Component Developer (SCWCD), Sun Certified Developer for Java Web Services (SCDJWS), Sun Certified Enterprise Architect (SCEA)• Cisco certification offers Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Design Associate (CCDA), Cisco Certified Network Professionals (CCNP), etc.• CompTia Certification such as CompTia Network+, CompTia Security+, CompTia Linux+, etc.
 37. 37. The Complexity of Standards • Multiple purposes: Classification of professional profiles and competences • Ministerial jurisdiction: Different governmental departments are involved in the definition of competence standards • Territorial jurisdiction: Global, regional, national, etc. • Sectoral and corporate-level jurisdiction: within industry or even from single companies.Source: CEPIS (The Council of European Professional Informatics Societies)
 38. 38. The EUCIP Model (European Certification of Informatics Professionals)The objective of the EUCIP program• To offer a recognized certification of IT competence at a standard prescribed by CEPIS (The Council of European Professional Informatics Societies) for IT professionals• The qualification is aimed at practitioners working in industry, government and public organizations alike
 39. 39. The EUCIP Model (European Certification of Informatics Professionals)The goals of EUCIP program• To define an industry-driven standard for Informatics professionals.• To meet the demands of the increasing market for IT professionals across Europe.• To contribute to closing the IT skills gap in Europe.• To offer a vehicle for life-long learning and competency enhancement for the IT profession
 40. 40. The EUCIP Model (European Certification of Informatics Professionals)• A core level: A common body of knowledge that any ICT professional should be familiar with (3 knowledge areas, 18 categories)• The Core level provides a solid foundation for all types of IT related work. It gives a broad knowledge of the fundamental aspects of IT. – Plan – Build – Operate
 41. 41. What would be our next move?• It might be difficult for ASEAN to do the same as EU, have a single set of standards governed by CEPIS (The Council of European Professional Informatics Societies)• For ASEAN, we should adopt a 2-phase approach 1. Each member is in the process of standard development or already has developed; we should exchange ideas and information and agree to recognize other’s standard 2. Up to a certain period, the members should unify and normalize the standards to become an ASEAN IT Professional Standards
 42. 42. Recommendations :• Encourage more exchanging and sharing information and experience on the current situation on ICT skill standards including models/best Practices in ASEAN• A set of key ICT positions should be studied and consolidated• Consider to derive the set of skill standard/certification from existing commercial standards, /i.e those of ISO, Microsoft, Cisco System. etc.
 43. 43. Recommendations :• ASEAN should unify ICT standards and the establishment of “ASEAN ICT Professional Standards” and then set ICT competency.• ASEAN should set Professional Certification with special competence in selected areas (Network and Computer Security Specialist Standard :NCS as First priority )
 44. 44. Challenges : • Most ASEAN Member States are at the initial stage of developing ICT infrastructure and skills of their ICT professionals. • Need more strong supports and collaborations from all in the future to further develop ICT Skills Standard • This Workshop as a stepping stone towards a more constructive cooperation between ASEAN to develop ICT skill standardization in the future
 45. 45. วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากรไอซีทประเทศไทย ี1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของประเทศไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานด้าน ICT และ สามารถ แข่งขันในตลาดโลกได้2. เพื่อสร้างกรอบมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ของประเทศไทย3. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่มาตรการเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ของประเทศไทย ในระดับสากล4. เพื่อช่วยลดช่องว่างด้านความสามารถของบุคลากร ICTระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้ว5. เพื่อจัดทําแนวนโยบายมาตรการและแผนพัฒนา ส่งเสริมความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานในระดับสากล6. เพื่อให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการจัดทํามาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ของประเทศไทย
 46. 46. นิยามศัพท์ที่เกียวข้อง ่ กระทรวงแรงงานมีการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย ปี 2544) ซึ่ง มีการกําหนดนิยามศัพท์ดังนี้– งาน (job) หมายถึง ภารกิจ (task) หรือหน้าที่ (duties) ที่ต้องปฏิบัติงานหลาย งานที่มีลกษณะคล้ายคลึงกันรวมกันเข้าเป็น “อาชีพ” ั– อาชีพ หมายถึง งานซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติอยู่ไม่หมายถึงอุตสาหกรรม กิจการ สถานการทํางาน หรือประสบการณ์ในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน
 47. 47. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพได้นําเอาทักษะ (skill) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการทํางาน ที่ได้รบมอบหมายให้สําเร็จ มาพิจารณาโดยดูถึงระดับของทักษะ (skill level) และทักษะเฉพาะ ั ด้าน (skill specialization) แบ่งทักษะออกเป็น 4 ระดับทีเปรียบเทียบกับการศึกษาของไทยแล้ว ่ เป็นดังนี้• ทักษะระดับที่ 1 หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา• ทักษะระดับที่ 2 หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา• ทักษะระดับที่ 3 หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส. อนุปริญญา• ทักษะระดับที่ 4 หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 48. 48. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)การเขียนนิยามอาชีพของกระทรวงแรงงานนี้มีการแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพในระดับ หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่และหน่วยนั้น ซึ่งส่วนมากเป็นนิยามอาชีพที่ทําการคัดลอกมาจากนิยามอาชีพสากล ตัวอย่าง เช่น • 2131.20 ผูเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Specialist, Application Software) ้ วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ นําไปใช้งาน ทดสอบ ประเมินผลและบํารุงรักษาระบบเครือข่าย และ ระบบสื่อสารข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น • 2131.50 ผูเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที (Specialist, IT Security) ้ วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ นําไปใช้งาน ทดสอบและประเมินงานด้านความปลอดภัยของไอที รวมทั้ง แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น • 2132.20 โปรแกรมเมอร์ (Programmer) • เขียน/สร้าง ดัดแปลง ทดสอบและแก้ไขซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) และ/หรือซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของโปรแกรม รวมถึงการให้คําแนะนําด้านเทคนิคและการแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 49. 49. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)สํานักสถิติแห่งชาติได้กําหนดนิยามศัพท์ที่ใช้ในการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักรปี 2549 ดังนี้ อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดงานที่บุคคลนั้นทําอยู่ บุคคลส่วนมากมักมีอาชีพเดียว สําหรับบุคคลในสัปดาห์แห่งการสํารวจมีอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ ให้นับอาชีพที่มีชั่วโมง ทํางานที่ มากที่สุด ถ้าชั่วโมงทํางานแต่ละอาชีพเท่ากันให้นับอาชีพที่มีรายได้มากกว่า ถ้า ชั่วโมงทํางานและรายได้ที่ได้รับจากแต่ละอาชีพที่ทําได้มานานที่สุด การจัดจําแนกประเภท อาชีพอิงตามมาตรฐานขององค์กรการแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
 50. 50. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) สํานักสถิติแห่งชาติได้มีการสํารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 (สถาน ประกอบการ) ซึ่งมีการสํารวจความต้องการบุคลากรด้าน ICT โดยมีการจําแนกกลุ่มอาชีพ/ ตําแหน่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน ICT ออกเป็น 18 อาชีพ เช่น• ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ประสานงาน สั่งการ ติดตามประเมินผลและรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงาน• โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียน/สร้าง ดัดแปลง ทดสอบและแก้ไขซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) และ/หรือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของโปรแกรม รวมถึงการให้คาแนะนําด้านเทคนิค ํ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 51. 51. ยุทธศาสตร และมาตรการ (3) โ ครงสราง พื้ นฐาน การพั ฒนาโ ครงสรางพืระจายทั่ วถึงนโ ลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให ก ้ นฐานเทคโ ไ ปสูประชาชน ICT ทั่ วประเทศเปาหมายสําคัญ – “Broadband Infrastructure”• ทุ ก ครัวเรือ นและสถานประกอบการในจัง หวัด ศู นยก ลางความเจริญ สามารถเข าถึง บริก ารเครือ ข ายความเร็วสูง• สถาบันการศึ ก ษาระดั บมัธ ยมขึ้ นไ ป เชื่ อ มต อ อิ นเทอรเ น็ต ที่ ค วามเร็วอยางนอ ย 10 Mbps• ห อ งสมุด ประชาชน/ศู นยก ารเรียนชุ มชน/ศู นยส ารสนเทศชุ มชน เชื่ อ มต อ อิ นเทอรเ น็ต ที่ความเร็วอยางนอ ย 4 Mbps• สถานพยาบาลและสถานีอ นามัยในชนบทห างไ กลทั่ วประเทศเชื่ อ มต อ อิ นเทอรเ น็ต ไ ด ที่ความเร็วอยางนอ ย 4 Mbps และมีระบบการแพทยท างไ กลที่ มประสิ ท ธิภาพและใช ไ ดจริง ี• มีระบบการแจง เตื อ น และการจัด การภัยพิ บัติ ที่ ทั นสมัย ดําเนินการไ ด ส อดคล อ งกั บมาตรฐานสากล• มีก ารจัด สรรทรัพ ยากรโ ทรคมนาคมและโ ครงข าย ICT ที่ ทั นสมัย พรอ มบุค ลากรในกิ จการที่เกี่ยวข อ งกับความปลอดภัยสาธารณะ 55
 52. 52. ยุท ธศาสตรที่ 3: การพั ฒนาโ ครงสรางพื้ นฐานดาน ICT 56
 53. 53. 57
 54. 54. มูลคาตลาด IT ของประเทศไทยป 2548 - 2553 และประมาณการป 2554ตลาด IT แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่1. Computer Hardware2. Computer Software3. Computer service4. Data Communications Equipment (wired+wireless)
 55. 55. รูปที่ 4 : มูลคาตลาด IT ของประเทศไทยป 2548 - 2553 และประมาณ การป 2554 ตามมูลคา (ลานบาท)
 56. 56. รูปที่ 5 : มูลคาตลาด IT ของประเทศไทยป 2548 - 2553 และประมาณ การป 2554 ตามสัดสวนตลาด IT (%)
 57. 57. เชียงรายนํารองศูนยทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท บทบาทรวมมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง-กทช. : เทคโนโลยี WIMAX ผาน 21 โรงเรียนสังคมฐานความรู INTERNET สูชุมชน 61
 58. 58. "Whatever you do will be insignificant but its veryimportant that you do it, coz nobody else will." Mahatma Gandhi
 59. 59. www.mict.go.th 63

×