Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 36 Ad

More Related Content

Similar to Rum for uformel læring 28.4.2011 (20)

Advertisement

More from Until June 2017 Citizens' Service & Libraries, Main Library Aarhus, Denmark (20)

Recently uploaded (15)

Advertisement

Rum for uformel læring 28.4.2011

 1. 1. Rum for uformellæring28. april 2011<br />Dansk FolkeoplysningsSamråd<br />DanmarksBiblioteksforening<br />
 2. 2. Samfundsmæssigeopgaver - fællesudfordringer<br />IT oglæsekompetencer – forudsætning for at kunnefungeresommyndigborger (forvalte sig selv)<br />Demokratisksamfund<br />– forudsætterbåde at derer en kompetentbefolkningogarenaerhvordemokratietogdetsamfundmæssigetilhørsforholdkanudspilles<br />FolkeoplysningBiblioteker<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />2<br />
 3. 3. Folkeoplysingsudvalget 2010<br />Udvalget vil pege på flere mulige former for samarbejde:<br />De folkeoplysende organisationers aktiviteter finder sted på biblioteket <br />De folkeoplysende organisationer inddrager bibliotekerne i deres virksomhed og arrangerer undervisningstilbud, der ligger i forlængelse af bibliotekernes introduktionstilbud. Bibliotekerne og de folkeoplysende organisationer planlægger i fællesskab aktiviteter, der har fælles interesse <br />De folkeoplysende organisationer og bibliotekerne koordinerer aktivitetsplaner <br />De fælles aktiviteter markedsføres og gennemføres som fælles aktiviteter, for eksempel foredragsrækker og demokratirelaterede debatarrangementer samt inddragende aktiviteter <br />Bibliotekerne kan bruges som hvervested for nye kunder til undervisningsaktiviteter i de folkeoplysende organisationer<br />
 4. 4. Folkeoplysingsudvalget 2010<br />En væsentlig barriere for at etablere et værdiskabende samarbejde er, at bibliotekerne gennemfører en række aktiviteter uden betaling fra deltagerne, mens oplysningsforbundene er afhængige af deltagerbetaling. Det er antagelig en forudsætning for at etablere et partnerskab, at der etableres en regulerende aftale mellem parterne herom. En aftale kan enklest etableres, ved at der udarbejdes en kodeks eller rammeaftale, som udmøntes konkret lokalt. <br />
 5. 5. Folkebibliotekerne i Vidensamfundet<br />4. Undervisning - f.eks. i samarbejde med oplysningsforbund, VUC eller andre uddannelsesinstitutioner<br />Længerevarende undervisningsforløb baseret på en undervisningsplan forekommer kun i begrænset form på bibliotekerne og sker så i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne f.eks. om at levere undervisning i informations- og biblioteksbenyttelse<br />Men netop på informationssøgningsområdet har biblioteket spidskompetencer, og der er basis for at arbejde yderligere med udbud af undervisning i samarbejde med oplysningsforbund og relevante uddannelsesinstitutioner<br />
 6. 6. Folkebibliotekerne i Vidensamfundet<br />Udvalget anbefaler, at der i kommunerne iværksættes et samarbejde mellem folkebiblioteker og oplysningsforbund om sammen at sikre den bedst mulige udnyttelse af kommunens ressourcer til livslang læring. Gennem dialog og konkrete aftaler mellem de to områder kan der opnås en bedre effekt af den fælles læringsindsats<br />
 7. 7. Folkebibliotekerne i Vidensamfundet<br />Udvalget anbefaler:<br /> At der etableres lokale partnerskaber med oplysningsforbundene<br /> At der sker en udbygning af den eksisterende indsats for at udvikle danskernes it-færdigheder<br /> At der etableres en indsats for i partnerskaber at fremme læsning blandt læsesvage befolkningsgrupper<br /> At der arbejdes målrettet med programsatte aktiviteter i biblioteket.<br />
 8. 8.
 9. 9. Den kompetente borger?<br />Et 1 årigt projekt <br />Støttet af Styrelsen som overbygningsprojekt<br />Projektpartnere: FO Århus, FOF Århus, VUC Århus, Lærdansk Århus, Folkeoplysningssamvirket Århus, Samfund og Fritid samt Borgerservice og Biblioteker<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />9<br />
 10. 10. Formålet med projektet <br />At bygge bro mellem folkeoplysning og biblioteker<br />At identificere drivkræfter og barrierer for samarbejde<br />At identificere oplagte samarbejdsområder<br />At give input om emnet til policy-niveauet<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />10<br />
 11. 11. Projektprodukter<br />En rapport: Den kompetente borger – Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker<br />En pjece: Den kompetente borger – Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker<br />En film: Laboratorieforsøget – Et kreativt mødested<br />En blog: www.denkompetenteborger.dk – her findes bl.a. en værktøjskasse med tips og tricks<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />11<br />
 12. 12. 8 motivationsfaktorer for samarbejde mellem områderne<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />12<br />
 13. 13. Vi kan skabe gode tilbud, <br />selvom vi er økonomisk pressede <br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />13<br />
 14. 14. Vi kan skabe en bredere vifte af tilbud <br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />14<br />
 15. 15. Vi kan skabe bedre tilbud, fordi vi har forskellige styrker og kompetencer<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />15<br />
 16. 16. Vi kan fokusere målrettet på at understøtte den kompetente borger<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />16<br />
 17. 17. Vi kan få en større markedsføringsplatform<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />17<br />
 18. 18. Vi kan gøre os mere synlige f.eks. i forhold til det politiske niveau<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />18<br />
 19. 19. Vi kan styrke fokus på vigtigheden af voksen- og efteruddannelse og den uformelle uddannelse<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />19<br />
 20. 20. Vi kan skabe nye og anderledes læringsrum<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />20<br />
 21. 21. 8 råd om samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />21<br />
 22. 22. Lær hinanden at kende<br />Hvor der ikke samarbejdes skyldes det ofte:<br />Manglende samarbejdsidéer<br />Manglende kendskab til <br /> hinandens områder<br />Forestillinger om konkurrenceforhold<br />Fokus på økonomisk ulige kår<br />Generelle fordomme <br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />22<br />
 23. 23. Koordiner aktivitetsplaner <br />Der er eksempler på, at man udbyder det samme tilbud men til forskellige priser<br />Der er eksempler på, at det ene område dropper aktiviteter, fordi det andet område nærmest overtager<br />Der er eksempler på,<br /> at man supplerer <br /> hinandens aktiviteter, <br /> så borgerne får et bedre tilbud fra områderne<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />23<br />
 24. 24. Identificér fællesområder og egne områder<br />Vi har identificeret snitfladerne til at være:<br />IT-undervisning<br />Demokratiske mødesteder<br />Kulturelle mødesteder<br />Fælles kommunikationsplatform<br />Realkompetencer<br />Biblioteket som fleksibelt læringsrum<br />Men… bibliotekerne skal f.eks. ikke: <br />være formelle læringsrum<br />lave realkompetence-afklaringer<br />Og… folkeoplysningen skal f.eks. ikke: <br />være specialister i informationskompetence<br />formidle materialer <br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />24<br />
 25. 25. Brug hinandens ressourcer og kompetencer<br />Hvordan kan I lave gode tilbud samtidig med, at I sparer ressourcer ved at samarbejde?<br />Kan noget samarbejde skabe en merværdi ved f.eks. at genere synlighed?<br />Hvordan kan bibliotekernes åbne rum og materialer skabe en ekstra dimension til folke- oplysningens undervisning?<br />Hvordan kan folkeoplysningens undervisning skabe en ekstra dimension til bibliotekets tilbud?<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />25<br />
 26. 26. Identificer jeres fælles mål<br />Lav en forventningsafstemning: Hvad er det fælles mål?<br />Indgås samarbejdet i et forsøg på at udbygge driften eller for at skabe et ad hoc projekt?<br />Hvis samarbejde ønskes, så skab fælles visioner og forretningsmål<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />26<br />
 27. 27. Vær opmærksomme på hinandens årshjul<br />Alle har perioder med spidsbelastninger <br />De institutioner, der arbejder med trykte programmer, forbereder deres aktivitets-kalendere i rigtig god tid <br />Nogle institutioner har <br />sommer-stille i flere<br />måneder <br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />27<br />
 28. 28. Italesætbarrierer ved samarbejde<br />Det kan være hensigtsmæssigt at være opmærksom på konkurrenceproblematikker, kulturforskelle, udgangspunkter, dagsordener, forudsætninger og vilkår. <br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />28<br />
 29. 29. Skab ligeværdighed i samarbejdet<br />Samarbejdet skal indgås på lige fod<br />Alle skal have en oplevelse af, at alle bidrager <br />Er der klarhed over, hvem der gør hvad hvornår?<br />Har alle påtaget sig <br />en del af opgaverne? <br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />29<br />
 30. 30. 4 forslag til samarbejdsmetoder<br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />30<br />
 31. 31. Skab møder både på leder- og medarbejderniveau<br />Det er vigtigt, at der er god kontakt på lederniveau<br />Medarbejderne udfører samarbejdet i praksis<br />Medarbejderne har fingrene så langt <br />nede i det praktiske,<br />at de får idéerne <br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />31<br />
 32. 32. Skab et videnspolitisk forum<br />Der skal arbejdes målrettet med at sikre: <br />Koordination mellem områderne<br />Politisk fokus på voksen- og efteruddannelse<br />Fokus på vigtigheden af den uformelle læring<br />Læringstilbud – også for de borgere som ikke lige passer ind i det formelle uddannelsessystem<br />Udvikling af nye idéer<br />Informationsflow mellem relevante parter <br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />32<br />
 33. 33. Skab kreative rum <br /> Vi kan bruge kreative rum til <br /> lære hinanden at kende<br />at skabe alternative læringsrum<br />kompetenceløft<br />borgerinddragelse<br />service-udvikling <br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />33<br />
 34. 34. Gør borgere kompetente og engagerede ved at inddrage dem<br />Borgerinddragelse er værdifuldt ved serviceudvikling<br />Borgerinddragelse giver borgerne en historie om organisationen<br />Vigtigt <br />Borgerinddragelse <br />motiverer borgere til at <br />være aktive samfunds- borgere <br />Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />34<br />
 35. 35. Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />35<br />
 36. 36. Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011<br />36<br />www.denkompetenteborger.dk<br />(Louise Overgaard: mlog@aarhus.dk)<br />Knud Schulz: ksc@aarhus.dk<br />

×