Bygga agila team

1,102 views

Published on

Presentation av Lars Irenius, Knowit, i Gävle 13.06.11

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,102
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Eftersom ledarskapet utgår från gruppen – så börjar vi där med hjälp av Susan Wheelans modell för grupputveckling: An Integrated Model of Group Development (IMGD) som integrerar aktuell forskning i ämnet.IMGD baseras på 40 års forskning på tusentals grupper i USA, Sverige, Mexico och Japan.Den är utvecklad av den amerikanska psykologiprofessorn Dr. Susan A. Wheelan, som har publicerat en rad artiklar och böcker, bland annat ”Handbook Of Group Research And Practice”, Group Processes - A Developmental Perspective” och ”Creating Effective Teams”. Sedan 2010 finns den beskriven på svenska i Susan A. Wheelans ”Att skapa effektiva team”.I Sverige har IMGD sedan några år tillbaka också kommit att ersätta tidigare, ej belagda, modeller för grupputveckling, bland annat på högskolor och universitet.IMGD beskriver gruppens utveckling i fyra steg, plus en eventuell upplösning. Alla fyra steg kännetecknas av olika beteenden och av olika behov i gruppen.Dessa steg kan kännas igen från tidigare modeller för gruppers utveckling. Den stora skillnaden är att forskningsmaterialet bakom IMGD-modellen exakt kan belägga både beteenden och behov för alla steg i gruppers utveckling. Det är också detta som gör IMGD till en mycket praktiskt tillämpbar modell för grupper som vill utvecklas och bli effektivare, mer kvalitetsinriktade och mer välmående.Gruppens utveckling går i kronologisk ordning - börjar i stadium 1 och fortsätter framåt. När förutsättningarna förändras (ny chef, nya medlemmar, nya uppgifter och liknande) går gruppen ofta tillbaka till tidigare stadium. Många grupper rör sig mest mellan stadierna 1-3, alltså kommer de inte vidare och utnyttjar inte hela sin potential.
 • OrgThe Seven Levels of AuthorityTell: make decision as the managerSell: convince people about decisionConsult: get input from team before decisionAgree: make decision together with teamAdvise: influence decision made by the teamInquire: ask feedback after decision by teamDelegate: no influence, let team work it outSee book: page 127-129
 • Bygga agila team

  1. 1. Bygga TeamSeminarium @ Knowit 2013.06.11Lars Irenius, Knowit
  2. 2. Bygga Team, Knowit 2013-06-11 2
  3. 3. 3KALENDARIUM:31/1 Produktledning och kravVad skiljer ”agil” kravställning ifrån ”traditionell”. Ochvarför? Och vilka modeller finns för att prioritera?22/2 Management 3.0, en introduktionEn introduktion till Jurgen Appelo’s Management 3.0, dendominerande managementmodellen för agila organisa-tioner.26/3 Agil HRHR har en nyckelroll i införandet av agila metoder genomatt stödja ledare och team i bl.a. kompetensutveckling,rekrytering, värdegrund och löne- och bonusmodeller.23/4 Projektledning i agila organisationerProjektledarens roll förändras i samband med agil-införande. Hur ska projektledaren hantera själv-organiserande team? Och hur fördelas ansvar mellanprojektledare, product owner och scrummmaster?15/5 Bygga teamTeamen är grunden i agila organisationer, men hur skateamen formeras och stöttas för att kunna ta ett stortansvar och fungera bra i organisationen?29/5 Agila kontraktHur kan man anpassa samverkansformer och avtal mellankund och leverantör för att stödja ett agilt arbetssätt. Ochkan man arbeta agilt med fasta avtal?13/6 Agil systemförvaltningHur kan man använda ett agilt förhållningssätt och agilamodeller som t.ex. Kanban för en effektiv förvaltning.ANMÄLANAnmäl intresse till academy@knowit.se.Intresseanmälan är inte bindande. Isamband med att ett detaljerat programskickas ut ca två veckor innan varjeseminarium ska anmälan bekräftas elleravbokas.NÄR, VAR & HUR?Detta gäller för alla seminarier;När: 8:00 – 10:00 (Lokalen öppen från07:30, frukost serveras från 07:45)Var: Knowit, Klarabergsgatan 60Hur: Seminarierna är gratis. Max antaletdeltagare är 20.Bild: Jurgen AppeloBygga Team, Knowit 2013-06-11
  4. 4. Multifunktionella, självorganiserandeoch bemyndigade team.The best architectures, requirements, and designs emergefrom self-organizing teams.Bygga Team, Knowit 2013-06-11
  5. 5. Vad innebär det ochhur kommer domdit?Bygga Team, Knowit 2013-06-11 5
  6. 6. Agenda• Hur börjar man?• Hur bygger man?• Hur leder man team?• Hur ska teamen samverka?6Bygga Team, Knowit 2013-06-11
  7. 7. Bygga teamBygga Team, Knowit 2013-06-11 7
  8. 8. Source: Jurgen Appelo
  9. 9. 9TBygga Team, Knowit 2013-06-11
  10. 10. 10Bygga Team, Knowit 2013-06-11
  11. 11. 11Bygga Team, Knowit 2013-06-11
  12. 12. • Belbin theory as a theme to shiftfocus from daily work and to learnhow to build teams• Workshop 1: Train Scrum Mastersand Master Programmer Architects inBelbin theory and to crate a guidingcoalition• Workshop 2: Pair Scrum Mastersand Master Programmer Architects• Workshop 3: Train and inform allothers in Belbin and how to createnew teams• Workshop 4: Team creation,exercises, self-selection,specialization, team values,members, Belbin reports• Workshop 5: Follow up and minorchanges (3 changes)NYAC Kmp et ens  AB E-­It erpl acePROFILGENOMSNITT FR  GRPPObservera att  den  här   rappor t en  by gger på  den  kompl e t ta  profilen.020406080100ME SP IMP CF TW CO PL SH RIab 8 a iNya team på DeLavalBygga Team, Knowit 2013-06-11 12
  13. 13. ProgramTeamKPITIndiaTeamHerdMgmtTeamPlatformTeamFeedingTeamFarmAutomationTeamMilkingTeamDevelopers &testersConfigurationManagerScrum MasterMasterProgrammerArchitectsVirtual productownerBusiness ManagerPortfolio ManagerProgram managerSystem ArchitectQuality AssurerRelease managerTest leaderSolutionAnalystResultatBygga Team, Knowit 2013-06-11 13
  14. 14. Leda teamBygga Team, Knowit 2013-06-11 14
  15. 15. Kristian Lindwall, Avanza• Jobbat med 10+ team i en agil miljö• 2 år som scrum master, 3 år som utvecklingschef• Var med och införde scrum på Avanza 2008• Har idag direkt ansvar för hälften av bolagets utvecklingsteam• CSM, CSPBygga Team, Knowit 2013-06-11 15
  16. 16. Tillit ochstrukturOppositionoch konfliktArbete ochproduktivitetBeroendeochtillhörighet1234Avslutning5IMGD (UGL / FIRO)Bygga Team, Knowit 2013-06-11 16Source: Kristian Lindwall
  17. 17. LedarberoendeArtighetAvvaktandeUndviker konflikterSöker strukturÄndlösa diskussionerTillit ochstrukturOpposition ochkonfliktArbete ochproduktivitetBeroende ochtillhörighet1. Beroende och tillhörighetBygga Team, Knowit 2013-06-11 17Source: Kristian Lindwall
  18. 18. Ifrågasättande avledaren och målenKonflikterKonkurrensProfilerar sigLyssnar inteAttackerar hellre änstödjerTillit ochstrukturOpposition ochkonfliktArbete ochproduktivitetBeroende ochtillhörighetFörsöker övertyga om”sin linje”1. Opposition och konfliktBygga Team, Knowit 2013-06-11 18Source: Kristian Lindwall
  19. 19. Tillit ochstrukturOpposition ochkonfliktArbete ochproduktivitetBeroende ochtillhörighetÖkad klarhet om målÖppenhetLyssnandeLekfullhetKonflikter hanterasOmtanke3. Tillit och strukturBygga Team, Knowit 2013-06-11 19Source: Kristian Lindwall
  20. 20. Klara övermål, uppgifter, ansvarsfördelningoch rollerEffektiv kommunikation ochkonflikthanteringBra feedbackMedvetna omförbättringsmöjligheterEngagemangVärme ochgemenskapTillit ochstrukturOpposition ochkonfliktArbete ochproduktivitetBeroende ochtillhörighet4. Arbete och produktivitetBygga Team, Knowit 2013-06-11 20Source: Kristian Lindwall
  21. 21. Tillit ochstrukturOppositionoch konfliktArbete ochproduktivitetBeroendeochtillhörighet1234Styrande: Gegrundläggande strukturCoachande: Utvecklarelationerna ochkompetenserna•Stödjande: Inriktaenergin på uppdrag/målDelegerande:VisionsarbeteIMGD och ledarskapBygga Team, Knowit 2013-06-11 21Source: Kristian Lindwall
  22. 22. Tillit ochstrukturOppositionoch konfliktArbete ochproduktivitetBeroendeochtillhörighet1234•Se till att PO tydliggör syfteoch mål• Ge positiv feedback (ex påretro)• Underlätta för medlemmaratt lära känna varandra• PO fortsätter jobba medmotivationen – varför?• Jobba med relationerna igruppen• Jobba med riktlinjer (t.ex. Dod,DoR, tekniska riktlinjer)• Delegera ansvar för ledarskap ochmoment i processen• Utbilda i att ge och ta feedback och hittaformer för detta• Skapa förståelse för andra team/delar avorganisationen och gärna sätt för teametatt interagera med dessa• SM/Agil coach mer aven visionär• Ledarskapet delegerattill teammedlemmarna =självorganisering(rätt medlem får ansvareti rätt situation)Ledarskap i agila team22Bygga Team, Knowit 2013-06-11Source: Kristian Lindwall
  23. 23. Agilt managementBygga Team, Knowit 2013-06-11 23
  24. 24. Chickens and pigs24Bygga Team, Knowit 2013-06-11
  25. 25. Jurgen Appelo25Bygga Team, Knowit 2013-06-11
  26. 26. Management 3.026Source: Jurgen Appelo
  27. 27. Bemyndiga (empower) teamenTeam kan var självorganiserade och detta kräver ansvar,befogenheter och förtroende från ledningen27© Jurgen Appelo
  28. 28. Martha MaznevskiProfessor of Organizational Behavior and International Management28Agila kontrakt, Knowit 2013.06.11
  29. 29. Bemyndiga teamen• © Jurgen Appelo version 1.05management30.com
  30. 30. Ledare är som trädgårdsmästareDe låter självorganisation göra nyttigt arbetesamtidigt som de styr systemet mot värdefullaresultat30© Jurgen Appelo
  31. 31. Auktorisation31© Jurgen Appelo
  32. 32. Bemyndigandeinnebär distribueradstyrning genomdelegering32© Jurgen Appelo
  33. 33. RACI Matrishttp://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_assignment_matrixGrad av involvering beror påarbetsuppgiftenResponsibleAccountableConsultedInformedGör det tydligt vad man kanförvänta sig av vem33
  34. 34. Situational Self Leadership Model34TrustHigh LowAgila kontrakt, Knowit 2013.06.11
  35. 35. 1. Instruera: ta beslut som chef2. Sälj in: övertyga människor om beslutet3. Rådgör: få input från teamet innan beslut4. Överens: att ta beslutet tillsammans med teamet5. Ge råd: influera teamets beslut6. Efterforska: kontrollfråga teamet om derasbeslut7. Delegera: inget inflytande, låt teamet lösauppgiftenDe sju nivåerna av delegering35© Jurgen Appelo
  36. 36. Delegeringstavlor36© Jurgen Appelo
  37. 37. Sju nivåer av delegering 37
  38. 38. viktiga beslutsområden 38© Jurgen Appelo
  39. 39. team eller personer 39© Jurgen Appelo
  40. 40. flöde från vänster till höger 40© Jurgen Appelo
  41. 41. kontrollerade avledningenDelegeringstavlor är41© Jurgen Appelo
  42. 42. 360 Poker• Better understanding• Multiple perspectives• Balanced evaluations• Leveled feedback42
  43. 43. Kudo Box• Don’t promise rewards in advance• Reward publicly, not privately• Reward peers, not subordinates43© Jurgen Appelo
  44. 44. Identity Symbols• The team defines its own identity• Name, logo, mascotte, website, etc.• Generates team work / team spirit44
  45. 45. Exploration Days• Everyone spends one day of learning• Try to deliver something within 24 hrs• Demo the results to colleagues45
  46. 46. SlackTime• Aim for 80% utilization of people• Use the remainder (20%) for slack• Use slack for experiments and emergencies46
  47. 47. Business Guilds• Let people organize around certain topics• Such as specific technologies or disciplines• Have them form virtual communities47
  48. 48. Management 3.048Management 3.0-kurs medJurgen Appelo i Stockholm 12-13och 16 – 17 September.
  49. 49. Does happy teamsperform better?
  50. 50. Let’s get theoreticalMeet: the METALEARNINGMODELLosada & Heaphy 2004
  51. 51. “the ability of a team to dissolveattractors that close possibilitiesfor effective action and to evolveattractors that open possibilitiesfor effective action”META LEARNING
  52. 52. Bipolardimensions inverbalcommunicationotherselfinquiryadvocacypositive/negativeEmotionalspace
  53. 53. [positive]Codification[negative][inquiry][advocacy][self][other]“that’s a good idea”“dumbest thing I’ve ever herd”“please explain more”“this is how it is”“our team is the best”“that teamover there isthe best”
  54. 54. The goal is toincrease theemotional spaceotherselfinquiryadvocacyEmotionalspacepositive/negative
  55. 55. otherselfinquiryadvocacyHigh performanceMedium performanceLowperformancepositive/negativepositive/negative = 5.614inquiry/advocacy = 0.935self/other = 1.143

  ×