Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informacni_instituce

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady)

 • Be the first to comment

Informacni_instituce

 1. 1. INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady) Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky . Knihovna UTB ve Zlíně, 16 .3.2010
 2. 2. Základní rozdělení <ul><li>I. Informační instituce (Kde můžu hledat) </li></ul><ul><li>II. Repozitáře a archivy (Pouze knihy? Chci víc!) </li></ul><ul><li>III. Šedá literatura (Co to je? A kde to je?) </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16 .3.2010
 3. 3. I. Informační instituce <ul><li>Knihovna </li></ul><ul><li>Je instituce, jejímž úkolem je doplňovat, zpracovávat, ochraňovat a zpřístupňovat soubor knihovních dokumentů. </li></ul><ul><li>Limitováno penězi a zaměřením knihoven! </li></ul><ul><li>katalog vlastní knihovny – orientovat se </li></ul><ul><li>nabídka ostatních knihoven – obrátit se </li></ul><ul><li>aktuálnost zdrojů, elektronické zdroje </li></ul><ul><li>obor zájmu, terminologie </li></ul><ul><li>Knihovna UTB </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16 .3.2010
 4. 4. Hierarchie knihoven -podle zřizovatele: <ul><li>knihovny, které zřizuje Ministerstvo kultury: </li></ul><ul><li>Národní knihovna ČR, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna </li></ul><ul><li>krajské knihovny (zřizované orgánem kraje) </li></ul><ul><li>základní knihovny (zřizované orgánem obce - veřejné knihovny, obecní, městské) </li></ul><ul><li>veřejné instituce, všeobecný vzdělávací charakter </li></ul><ul><li>specializované knihovny (technické, lékařské, právnické, pedagogické, zemědělské, potravinářské, muzejní atd., knihovny Akademie věd ČR) </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 5. 5. Specializované knihovny <ul><li>knihovní fondy jsou oborově vymezené podle zaměření institucí </li></ul><ul><li>zdroje odborné literatury pro vědní obory </li></ul><ul><li>studijní prostředí </li></ul><ul><li>specifičtí uživatelé </li></ul><ul><li>vědecké knihovny - regionální centra odborné literatury </li></ul><ul><li>ústřední odborné - velké, ústřední pro určité obory </li></ul><ul><li>školní, vysokoškolské, akademické knihovny </li></ul><ul><li>informační zázemí pro studium, podpora vědecké a tvůrčí činnosti studentů a pedagogů </li></ul><ul><li>odlišná struktura </li></ul><ul><li>základ fondu – vyučované obory na VŠ </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 6. 6. Příklady typů knihoven <ul><li>Vědecké knihovny: </li></ul><ul><li>Moravská zemská knihovna v Brně </li></ul><ul><li>Vědecká knihovna v Olomouci </li></ul><ul><li>Severočeská vědecká knihovna (Ústí n. L.) </li></ul><ul><li>Moravskoslezská knihovna v Ostravě </li></ul><ul><li>Ústřední odborné: </li></ul><ul><li>Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze </li></ul><ul><li>Národní technická knihovna v Praze </li></ul><ul><li>Národní lékařská knihovna </li></ul><ul><li>Zemědělská a potravinářská knihovna v Praze </li></ul><ul><li>Knihovna Akademie věd ČR </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 7. 7. Příklady vysokoškolských knihoven <ul><li>Knihovny Masarykovy univerzity v Brně </li></ul><ul><li>Fakultní knihovny Univerzity Karlovy v Praze </li></ul><ul><li>Rozcestí informačních a knihovnických služeb VŠE Praha </li></ul><ul><li>Ústřední knihovna Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava </li></ul><ul><li>Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci </li></ul><ul><li>Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze </li></ul><ul><li>Knihovna UTB centrální univerzitní knihovna </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 8. 8. Služby knihoven pro vědu a výzkum <ul><li>Rešeršní služby – informační výstup k zadanému tématu, přehled vybraných informačních zdrojů podle zadaných kritérií </li></ul><ul><li>Návaznost na získání informačního dokumentu </li></ul><ul><li>MVS – meziknihovní výpůjční služba dokumentů a zaslání xerokopií </li></ul><ul><li>MMVS – mezinárodní výpůjční služba dokumentů a zaslání xerokopií ze zahraničí </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Získání dokumentů, které „domovská“ knihovna nevlastní a nemůže je zakoupit. Ušetření nákladů na pořízení publikace, zajištění aktuálních potřeb uživatele knihovny. Spolupráce s renomovanými vědeckými a speciálními knihovnami.
 9. 9. Další informační instituce <ul><li>Databáze : virtuální zdroje k vyhledávání bibliografických, faktografických informací </li></ul><ul><li>Databázová centra - vyhledávání plných textů např. časopiseckých článků </li></ul><ul><li>Výzkumné ústavy: soukromé i státní výzkumné instituce, vysokoškolská pracoviště, certifikované zkušebny </li></ul><ul><li>Úřad pro technickou normalizaci </li></ul><ul><li>Světová výzkumná střediska </li></ul><ul><li>Speciální informační pracoviště : prostředníci ve zprostředkování informací specifického charakteru, šedá literatura viz dále. </li></ul><ul><li>Český statistický úřad </li></ul><ul><li>Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 10. 10. Badatelská místa <ul><li>Archivy : uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů či jiných právnických a fyzických osob </li></ul><ul><li>Národní archiv </li></ul><ul><li>Moravský zemský archiv </li></ul><ul><li>Státní oblastní a okresní archivy ( SOkA Zlín ) </li></ul><ul><li>Muzea a galerie : Adresář muzeí a galerií </li></ul><ul><li>Regionální informace : informační centra měst a obcí </li></ul><ul><li>Vzdělávací instituce : vzdělávací informační centra </li></ul><ul><li> (děti a mládež, OSN,NATO, EU..) </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 11. 11. II. Repozitáře a archivy <ul><li>Slouží k uchovávání informačních zdrojů a i k jejich zveřejňování. </li></ul><ul><li>Netvoří je pouze knihovna, dnes hlavně univerzitní a paměťové instituce. </li></ul><ul><li>Zřizují se také archivy a repozitáře oborové, národní, evropské apod. </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Společné vlastnosti archivů a repozitářů - ucelené sbírky elektronických dokumentů jednotné povahy - elektronický systém - online přístup a otevřený přístup - bezpečná a trvalá archivace - předmětově, oborově, tématicky orientované - zpracovávání velkého objemu dat - ukládání primárních dokumentů (fulltextů)
 12. 12. Digitální archiv <ul><li>Organizovaná sbírka digitálních dokumentů shromážděná za účelem jejich dlouhodobého uchování. </li></ul><ul><li>Převážně se jedná o zdigitalizované dokumenty (nebo o dokumenty vytvořené již jako digitální). </li></ul><ul><li>Nejsou příliš strukturované, spíše úložiště, nenabízí větší specifikaci vyhledávání. </li></ul><ul><li>Gama archiv </li></ul><ul><li>World digital library </li></ul><ul><li>DANA-WH </li></ul><ul><li>Ústav pro studium totalitních režimů </li></ul><ul><li>Monasterium </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 13. 13. Institucionální repozitář: <ul><li>Je sada služeb nabízená univerzitou nebo skupinou univerzit akademické obci za účelem uložení a šíření vědeckých materiálů instituce v digitální formě. </li></ul><ul><li>Elektronické tisky, technické zprávy, diplomové a disertační práce, soubory dat a výukové materiály. </li></ul><ul><li>Materiály jsou organizovány v postupně se rozrůstající, otevřeně přístupné databázi, kde je zajištěna i jejich dlouhodobá ochrana, pokud je to vhodné a nutné. </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, dizertační) digitální objekty sloužící pro výuku (multimediální materiály, opory, e-skripta) úložiště pro zveřejňování a dlouhodobé ukládání výsledků vědecko-výzkumné práce (preprinty, výzkumné zprávy, příspěvky z konferencí = > šedá literatura) Podpora volného přístupu k vědeckým informacím !
 14. 14. Význam VŠKP <ul><li>informační hodnota primárního textu </li></ul><ul><li>- kvalita posudků oponentů umocňuje kvalitu samotné práce </li></ul><ul><li>výpověď o době s odstupem X let </li></ul><ul><li>(= kulturně historická hodnota) </li></ul><ul><li>rané odborné práce vědců, umělecká díla umělců včetně teoretických sekcí </li></ul><ul><ul><li>usnadnění nutnou formalizací a standardizací dokumentu pomocí šablon </li></ul></ul><ul><ul><li>hledání nových cest > informační řetězec – vývoj myšlení o problému XY </li></ul></ul><ul><ul><li>prostor pro sledování citačních vazeb jako doplněk k běžným citačním indexům </li></ul></ul><ul><ul><li>míra rozvíjení myšlenky VŠ práce v praxi – kritérium kvality (?) </li></ul></ul><ul><ul><li>zkvalitnění kvality (školy, absolventů, výuky) – antiplagiátorské systémy </li></ul></ul><ul><ul><li>liší se dle vědních oborů, mění se v čase </li></ul></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 15. 15. Repozitáře v ČR <ul><li>Repozitář kvalifikačních prací - Theses.cz </li></ul><ul><li>Systém DSpace : Vysoká škola báňská – Technické univerzitě v Ostravě, Univerzita Pardubice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, UTB Zlín za účelem archivace a zpřístupňování VŠ prací </li></ul><ul><li>DigiTool : Univerzita Karlova v Praze (kvalifikační práce a digitalizované mapy Přírodovědecké fakulty UK, do budoucna se plánuje zpřístupnění digitalizovaných rukopisů Archívu UK a dalších typů akademických prací výroční zprávy, výukové a studijní materiály apod.) </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 16. 16. Světové repozitáře <ul><li>OPENDOAR 1 569 repozitářů, dosah na primární dokumenty, statistiky, aktualizace </li></ul><ul><li>ROAR v roce 2009 cca 1 500 evidovaných institucionálních repozitářů </li></ul><ul><li>DOAJ – repozitář volně dostupných časopisů </li></ul><ul><li>THESA - Francouzský informační systém disertačních prací specializovaných vysokých škol </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 17. 17. III. Šedá literatura <ul><li>Specifika: </li></ul><ul><li>není dostupná prostřednictvím běžných akvizičních zdrojů (knihkupectví, knihovny) </li></ul><ul><li>vydávána v omezeném množství </li></ul><ul><li>těžko se vyhledává, těžko se získává </li></ul><ul><li>originální a hodnotný obsah - přináší nejčerstvější poznatky (RSS služby) </li></ul><ul><li>bezplatně ??? </li></ul><ul><li>přísná pravidla zpřístupňování (licence knihovny na normy) </li></ul><ul><li>rychlost informací </li></ul><ul><li>komplexnost informací </li></ul><ul><li>aplikace informací </li></ul><ul><li>publikování informací </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 18. 18. Co je šedá literatura? <ul><li>vědecko-kvalifikační práce - diplomové, disertační a habilitační práce </li></ul><ul><li>výzkumné zprávy - výsledky řešení výzkumného úkolu </li></ul><ul><li>materiály z konferencí-konferenční sborníky – soubor příspěvků přednesených na konferenci </li></ul><ul><li>separáty - samostatný, otisk, samostatná kopie části původně většího celku </li></ul><ul><li>preprinty – předtisk, před vydáním, konferenční příspěvky </li></ul><ul><li>normativní dokumenty - určitá kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby ( technické normy, právní normy) </li></ul><ul><li>patentové dokumenty - patent, autorské osvědčení, zlepšovací průkaz </li></ul><ul><li>firemní literatura – tzv. interní tisky, - funkce propagační, informační a instruktážní, cíl prodat výrobek, službu nebo činnost (př. firemní monografie, periodika, prospekty, adresáře, návody, ceníky, výroční zprávy, nepublikované překlady) </li></ul><ul><li>zprávy - technické, vývojové, studijní, cestovní, výroční </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Technical reports Pre-prints Fact Sheets  Standards Patents Working papers Committee reports Business documents Newsletters Government documents Technical documentation Conference proceedings White papers Symposia Bulletins Unpublished works    
 19. 19. České zdroje šedé literatury <ul><li>Evidence publikační činnosti v AV ČR Repozitář </li></ul><ul><li>Rejstřík informací o výsledcích výzkum a vývoj v ČR / výzkumné zprávy </li></ul><ul><li>Věda.cz informační portál </li></ul><ul><li>http://www.technicke-normy-csn.cz/ Technické normy </li></ul><ul><li>http://normy.cz/ Normy </li></ul><ul><li>http://www.beck-online.cz Právní normy </li></ul><ul><li>http://tech.jib.cz/ Technika </li></ul><ul><li>http://art.jib.cz/ Umění a architektura </li></ul><ul><li>http://mus.jib.cz Musica </li></ul><ul><li>http://www.google.com/patents Patenty </li></ul><ul><li>Národní úložiště šedé literatury Projekt </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 20. 20. Zahraniční zdroje šedé literatury <ul><li>Scirus - specializovaný vyhledávač firmy Elsevier pro sféru vědy, výzkumu a vzdělávání </li></ul><ul><li>identifikuje vědecké, odborné, technické a lékařské informace na www </li></ul><ul><li>nalezne nejnovější vědecko-výzkumné zprávy, články, patenty, preprinty, časopisy, které nenaleznou vyhledávače </li></ul><ul><li>filtruje nerelevantní informace nepatřící do odborné sféry </li></ul><ul><li>indexuje webové zdroje z viditelného webu </li></ul><ul><li>indexuje zdroje z placených i volně dostupných bází dat </li></ul><ul><li>vypočítává relevanci podle frekvence vyhledávaného termínu a počtu odkazů na stránku </li></ul><ul><li>nabízí také možnost řazení podle data </li></ul><ul><li>podobnost s Google Scholar </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 21. 21. Světové zdroje pro šedou literaturu <ul><li>CORDIS poskytuje široké spektrum informací o výzkumu a vývoji v EU. </li></ul><ul><li>CERN nukleární výzkum </li></ul><ul><li>NTIS technické informace </li></ul><ul><li>VTRC centrum vědecko-technických informací </li></ul><ul><li>Business reference services -zprávy z oblasti ekonomie, obchodu a práva </li></ul><ul><li>CERIST centrum vědeckých a technických informací </li></ul><ul><li>XXX E-Pint Archive Archiv preprintových dokumentů z oblasti přírodních věd </li></ul><ul><li>E-print Network vyhledávání v šedých bázích </li></ul><ul><li>Scientific preprints – výběr bází šedé literatury </li></ul><ul><li>Odkazy na světové báze šedé literatury: http://knihovna.tul.cz/Seda-literatura-l22.php </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 conference papers/ conference papers index konkrétní země, instituce, plné texty Pozor na relevanci odkazů!
 22. 22. <ul><li>DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST </li></ul><ul><li>Mgr. Irena Sovadinová, sovadinova@knihovna.utb.cz </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky .

×