Bibliografické citace    Dle aktualizované normy ISO 690
Co je to citace?•  Citace je uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu  doprovázené obvykle přesnou ...
Proč citovatKarel Jánoš uvádí 3 důvody, proč citovat:1. ověření uvedených tezí2. získání širšího kontextu ohledně dané tém...
Kolik citované literatury použít?• mnoţství pouţitých zdrojů závisí na rozsáhlosti práce a obsáhlosti tématu• platí, ţe čí...
Odkazy na citace v textu• Existuje několik metod, jak zapisovat odkazy na citace v textu. Všechny metody mají svá pro a p...
Metoda číselných odkazů• Číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách  nebo horním indexu odkazujeme v textu na cito...
Metoda číselných odkazůV textu:Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracováníinformace [15]. Na...
Obecné zásady citování1. bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat   citovaný dokument2.  údaje pro bibli...
Struktura bibliografické citaceV citaci se setkáte s povinnými a nepovinnými údaji. Povinnýúdaj musí být VŢDY uveden, poku...
TvůrceTvůrcem jsou fyzické osoby nebo korporace odpovědné za obsahdokumentu.V případě, ţe není tvůrce známý, tento údaj se...
jméno se uvádí bez titulů    NOVÁK, Jan, Mgr.(dávají se jen pro odlišení)  NOVÁK, Jan, MUDr.upřesnění místa u korpora...
Název•  Název by měl být uveden ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném  zdroji,  a píše se kurzivou.•  Pokud jsou ...
pokud je u díla vícejazyčný   Stará Šumava, Der Alte Böhmerwald.název, uvádí se všechny     Chorvatské pobřeží, Kroa...
Typ nosiče a vydáníTyp nosiče je povinný údaj u všech druhů dokumentů kromětištěných. Tento údaj se píše v jazyce tvorby b...
Nakladatelské údajeMísto vydání: Nakladatel, Rok vydání. nebo [s.l.: s.n.,b.r.]•  Místo vydání se uvádí ve tvaru, v jakém...
můţe-li dojít k záměně místa  London (Ontario)vydání, nebo je třeba     Virginia (Nevada)zpřesnění, uvede se vzávorc...
Číslování, stránkování, ediceÚdaje o číslování se vypisují ve tvaru, v jakém se nachází v dokumentu.Popisné údaje je moţné...
Identifikátory, lokace, poznámkyPokud má citovaný zdroj mezinárodní standardní číslo, nejčastěji ISBN (knihy),ISSN (časopi...
Modely – monografieJméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Dalšítvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datu...
Modely – monografie – úkol Kniha Anglicky psaná kniha
Kvalifikační práce:Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Místo odevzdánípráce, Datum odevzdání práce. Dostupnost ...
Modely – monografie – úkol Bakalářská práce
Patenty, normy, zákony:Autorem je majitel nebo ţadatel patentu, následuje název patentu, názevnebo kód země a oficiální oz...
Modely – monografie – úkol Patent Zákon
Modely – části monografiíKapitola v knize:Jméno tvůrce knihy. Název knihy: podnázev knihy. Vedlejší název knihy. Vydání. D...
Modely – části monografií – úkolKapitola v knizePříspěvek
Modely – periodikumCitace seriálu jako celku:Molecular microbiology. Edited by Tony PUGSLEY. Oxford: Blackwell, 1987- . Vy...
Modely – periodikum – úkol Článek v časopise
Modely – elektronické dokumentyJméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Dalšítvůrce. Místo publikování:...
Modely – elektronické dokumenty – úkol Webové sídlo
Modely – části elektronických dokumentůWebová stránka (nesamostatná část):Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránk...
Modely – části elektronických dokumentů – úkol Webová stránka Příspěvek do webového sídla
Modely – elektronické periodikumElektronické periodikum jako celek:JEP: the journal of electronic publishing [online časop...
Opět je mnohem častější citovat spíše články z elektronickýchčasopisů.Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Názevperiod...
Modely – elektronické periodikum – úkolČlánek v elektronickém periodiku
Modely – obrázky, tabulky a grafyZáleţí na tom, zda je obrázek/tabulka samostatnou nebo nesamostatnousoučástí jiného díla,...
Modely – obrázky, tabulky a grafy – úkol Obrázek na internetu (cituje se jako příspěvek do webového sídla) Graf na internetu
Olga Biernátová  biernatova@k.utb.cz
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bibliografické citace (FT)

2,246 views

Published on

Prezentace o tvorbě bibliografických citací s úkoly pro Fakultu technologickou.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,246
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bibliografické citace (FT)

 1. 1. Bibliografické citace Dle aktualizované normy ISO 690
 2. 2. Co je to citace?• Citace je uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací.• Bibliografická citace je formalizovaný údaj o dokumentu, který autor bezprostředně pouţil při přípravě své práce.• Odkaz/Reference je způsob propojení citace a bibliografické citace formou číselného odkazu, textového odkazu nebo formou poznámky pod čarou.1. Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou.2. Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Parafráze je většinou oddělena odstavcem.3. Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, ţe doslovně přebíráte text z jiného zdroje.
 3. 3. Proč citovatKarel Jánoš uvádí 3 důvody, proč citovat:1. ověření uvedených tezí2. získání širšího kontextu ohledně dané tématiky3. informační etikaAutorský zákon umožňuje použít výňatky z cizích děl v následujícíchpřípadech:• v odůvodněné míře citace výňatků ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle• zařazení celých drobných zveřejněných děl do svého samostatného díla určeného k vyučovacím účelům pro objasnění jeho obsahu• uţití zveřejněného díla v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacímVždy je však nutné citovat!
 4. 4. Kolik citované literatury použít?• mnoţství pouţitých zdrojů závisí na rozsáhlosti práce a obsáhlosti tématu• platí, ţe čím více pouţijete literatury, tím bohatší je pak teoretická část práce• přemíra citování sniţuje původnost díla→ nutný kompromisVědecká práce vysoké úrovně (článek v odborném časopise, kniha,ale např. i diplomová práce) by neměla překročit limit 10% přímých citacína celkovém objemu textu.Prohřešky:• citování díla, které jste nepouţili• necitování díla, které jste pouţili• citování vlastních děl, která nemají souvislost s novým dílem (tzv. autocitace)• nepřesné citování, znemoţňující identifikaci díla
 5. 5. Odkazy na citace v textu• Existuje několik metod, jak zapisovat odkazy na citace v textu. Všechny metody mají svá pro a proti. Doporučujeme metodu odkazování v závěrečných pracích volit na základě poţadavků fakulty či ústavu, popř. po dohodě s vedoucím práce.1. Harvardský systém - hojně pouţívaná zejména v USA, známá také jako „metoda prvku a data“2. Metoda číselných odkazů – metoda pouţívaná především v přírodních a technických vědách3. Metoda poznámek - často se kombinuje se seznamem zdrojů na konci dokumentu
 6. 6. Metoda číselných odkazů• Číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu odkazujeme v textu na citované zdroje v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé.• Bibliografické citace jsou uspořádány dle výskytu v dokumentu v číslovaném seznamu.• V textovém editoru se propojují kříţovými odkazy.• Následné odkazy stejného citovaného zdroje obdrţí stejné číslo jako první.• Lokace citace v dokumentu se píše po číslicích.
 7. 7. Metoda číselných odkazůV textu:Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracováníinformace [15]. Například Holá [25] tvrdí, ţe komunikaci lze charakterizovat jakoproces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené. [8, s.75]V seznamu:[8] ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedenílidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2173-3.…[15] McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha:Portál, 2002. ISBN 80-7178-714-0.…[25] HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press, 2006.ISBN 80-251-1250-0.
 8. 8. Obecné zásady citování1. bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný dokument2. údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného zdroje3. pořadí údajů je přesně stanoveno normou4. bibliografická citace by měla být co nejpřesnější5. pokud některý údaj chybí, vynechává se a pokračuje se následujícím6. v případě, ţe některý z údajů přebíráme z jiného zdroje, uvádíme jej v hranaté závorce7. údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném dokumentu8. podoba bibliografických citací musí být jednotná v celém dokumentu (styl, formát, interpunkce)
 9. 9. Struktura bibliografické citaceV citaci se setkáte s povinnými a nepovinnými údaji. Povinnýúdaj musí být VŢDY uveden, pokud je zjistitelný. Pokud není v dokumentu uveden, v citaci se zastupuje předepsanými formulacemi, odhaduje se, nebo vynechává. Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování:Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize, Číslování [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.
 10. 10. TvůrceTvůrcem jsou fyzické osoby nebo korporace odpovědné za obsahdokumentu.V případě, ţe není tvůrce známý, tento údaj se vynechává a je vhodné uvádětvedlejší tvůrce. V některých případech lze jako tvůrce uvést významnéhoeditora.Jména tvůrců se uvádějí v takové podobě, v jaké jsou uvedena v dokumentu.ČAPEK, Karel.KOMENSKÝ, J. A.LA FONTAINE, Jean de.Pokud mají tvůrci stejnou roli, měli by být všichni uvedeni v bibliografickécitaci. Pokud je tvůrců více, nebo nemají stejnou roli, píše se první tvůrce apřidává se zkratka et al. (= aj.). Jméno prvního tvůrce se píše v invertovanémpořadí, ostatní se mohou psát v přirozeném pořadí. Dva poslední se oddělujíspojkou „a“.KLEMEŠ, Jiří et al.KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ.BRIGGS, R. O., P. ANTUNES, G.-J. de VREEDE a A. S. READ, ed.
 11. 11. jméno se uvádí bez titulů NOVÁK, Jan, Mgr.(dávají se jen pro odlišení) NOVÁK, Jan, MUDr.upřesnění místa u korporací MCDONALD [Londýn].se stejným jménem MCDONALD [Praha].není-li součást nezávislá, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitníchuvádí se v hierarchii studií. IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES. Paints Division.jurisdikce se uvádí se v FRANCIE pro République française (pokud píšeme text např.jazyce citace (např. u zákonů v angličtině, pouţijeme v citaci anglický tvar FRANCE)a vyhlášek) ČESKO pro Českou republikupokud není tvůrce, vynechá Pravidla českého pravopisu.se hodí se uvést vedlejšího International Conference on Scientific Information.tvůrce Black Swan [film]. Directed by Darren AROFONSKY.je-li více tvůrců a ţádný Výlet [film]. Reţie Alice NELLIS.nemá dominantní roli (např.u filmu), uvádí se jakovedlejší tvůrciuvádí se, pokud je to pro STEEL, Alfred. Engineered plumbing design II. Revised by A. C.identifikaci dokumentu nutné LAWS. HERBERT, Zbigniew. Barbar v zahradě. Přeloţil Josef MLEJNEK.uvádí se pseudonym, popř. STENDHAL.pravé jméno do závorky VRCHLICKÝ, Jaroslav [pseud. Emila Bohuslava FRÍDY].
 12. 12. Název• Název by měl být uveden ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji, a píše se kurzivou.• Pokud jsou uvedeny i alternativní názvy, měl by být pouţit ten nejvýznamnější.• Název zapisujeme v takové podobě, v jaké je na titulním listě.• Pokud má několik forem názvů stejnou váhu, měly by být uvedeny v tomto pořadí: název v jazyce a písmu citovaného zdroje, název s významným místem v uspořádání názvů (např. tučně vytištěný, typograficky oddělený od ostatních názvů apod.), název v jazyce hlavní cílové skupiny, další názvy.• U webových stránek se název přebírá z hlavního názvu na stránce, poté z názvu v hlavičce webu a dále z jakéhokoliv jiného významného místa na webové stránce.
 13. 13. pokud je u díla vícejazyčný Stará Šumava, Der Alte Böhmerwald.název, uvádí se všechny Chorvatské pobřeží, Kroatische Küste, Croatian Coast.má-li dílo oficiální a Mona Lisa [Portrét Lisy Gherardini].populární název, je moţné Beatles [White album] [CD].uvést obojípříliš dlouhý název je moţné Ve zdroji: Interaction of Bending Stressed Piles and the Subsoilzkrátit, nebo vynechat with Respect to the Creep of Both Piles’ and Subsoil Materials –některé jeho části (nahrazuje Piles are Fixed-ended at Their Foots.se třemi tečkami) V bibliografické citaci: Interaction of Bending Stressed Piles…je-li třeba název upřesnit, Statistical digest of the war [1939-1945].uvede se doplněk v závorce Guil’s eye view [HughTown, St Mary’s, ScillyIsles].jestliţe název chybí, uvádí se [Wild life sanctuaries of Trinidad].populární nebo tradiční Bez názvu [Dáma se psem] [fotografie].název v hranatých [Hong Kong. 1:1 000. Series HP1C].závorkách, popř. se uvedespecifický námět obsahu,druh citované poloţky činázev znázorněného objektupro odlišení se přidává National Geographic (Washington).jméno vydávající organizace National Geographic (Praha).nebo místo publikování dozávorky
 14. 14. Typ nosiče a vydáníTyp nosiče je povinný údaj u všech druhů dokumentů kromětištěných. Tento údaj se píše v jazyce tvorby bibliografické citace do hranatézávorky.[online] [Braillovo písmo] [CD] [DVD] [Blu-ray disk] [mapa] [fotografie]Vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je zapsáno v dokumentu včetně všechsymbolů, a lze jej zkrátit. Tento údaj je povinný v případě, že se nejedná oprvní vydání dokumentu.3rd ed., revised.2. přeprac. vyd.V bibliografické citaci dokumentů, které mohou být aktualizovány, změněnynebo zcela nahrazeny (např. operační systém, program, webová stránka), seuvádí datum aktualizace či údaj o verzi, která byla citována.ADOBE SYSTEMS. Adobe Captivate [program]. Version 2. San Jose: Adobesystems, 2006.
 15. 15. Nakladatelské údajeMísto vydání: Nakladatel, Rok vydání. nebo [s.l.: s.n.,b.r.]• Místo vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je uvedeno v citovaném zdroji.• V případě více míst vydání se uvádí pouze první, typograficky zvýrazněné, popř. významné místo vydání.• Nakladatel (vydavatel) je osoba nebo korporace odpovědná za publikování dokumentu.• V případě více nakladatelů (vydavatelů) se uvádí pouze první.• Uvádí se většinou pouze rok (vţdy číslicemi), ale u některých druhů dokumentů (el. dokumenty, noviny, patenty, televizní vysílání apod.) je nezbytný téţ přesný měsíc, den, popř. čas a časové pásmo.• Pokud se uvádí copyright, píše se před rok značka ©.• Datum publikování uvádíme ve tvaru, v jakém se objevuje v citovaném dokumentu.
 16. 16. můţe-li dojít k záměně místa London (Ontario)vydání, nebo je třeba Virginia (Nevada)zpřesnění, uvede se vzávorcejméno nakladatele se V dokumentu: Grada Publishing, a.s., John Wiley & Sons,zkracuje (vynechávají se Cambridge University Presshlavně obchodní zkratky) V bibliografické citaci: Grada, Wiley, Cambridge University Pressje-li rok zjevně chybný, 1959 [1995]uvede se oprava v hranaté 20113 [2011]závorce.v případě, ţe není datum [cca. 1750]publikování uvedeno, [16. století]dohledáváme jej z jinéhozdroje či odhadujemev případě více dat vydání 2009, reprint 2011.(popř. data copyrightu či 2009, ©2010.reprintu) se uvádí všechnau periodik se uvádí rozsah 1970-1973, vol 1-3.dat, v případě, ţe dokument 1978- .stále vychází, uvádí sepouze rok publikování prvníčásti a za pomlčku mezera
 17. 17. Číslování, stránkování, ediceÚdaje o číslování se vypisují ve tvaru, v jakém se nachází v dokumentu.Popisné údaje je moţné také vynechat a čísla odlišit typograficky. Větší vţdypředchází menšímu.2010, roč. 5, č. 8, s. 25-45. nebo 2010, 5(8), 25-45.Citujeme-li část díla, uvádí se také rozsah stran, ze kterých bylo citováno (a tojaku přímé citace, tak i u parafráze). Toto se zapisuje v jazyce tvorby bibliografickécitace, uvádíme tedy s. 256-263, nikoliv např. p. 256-263. Je-li citováno celé dílo,údaj o počtu stránek se můţe vynechat.ŠKRHA, Jan. Diabetes mellitus 2. typu jako subklinický zánět. Časopis lékařůčeských. 2010, roč. 149, č. 6, s. 277-281. ISSN 0008-7335. nebo ŠKRHA, Jan.Diabetes mellitus 2. Typu jako subklinický zánět. Časopis lékařů českých.2004, 149(6), 277-281. ISSN 0008-7335.Pokud publikace obsahuje název edice, uvádí se do bibliografické citace včetněprůběţného číslování. Název edice se uvádí ve tvaru, v jakém je uveden vdokumentu. Je-li edice uvedena, je tento údaj povinný.Edice FLEET, sv. 10
 18. 18. Identifikátory, lokace, poznámkyPokud má citovaný zdroj mezinárodní standardní číslo, nejčastěji ISBN (knihy),ISSN (časopisy) nebo DOI (digitální objekty), je povinné ho v bibliografické citaciuvést.Týden. (…) ISSN 1210-9940.Latex pro začátečníky. (…) ISBN 80-76302-049-1.Routing around censorship. Network security (…) DOI 10.1016/S1353-4858(11)70049-6Pokud existuje jen omezený počet kopií citovaného zdroje, uvádí se v bibliografickécitaci lokace zdroje.GOSSE, Sylvia. The Garden, Rowlandson House [lept a akvatinta, 1912].V: London: British Museum, Department of Prints and Drawings. Register number1915-27-41.V bibliografické citaci je moţné uvést i další informace nutné pro identifikacidokumentu (tzv. poznámka). Poznámku je moţné uvést na jakémkoliv místě v citaci,pokud dovysvětluje některý z údajů (např. informaci o překladu dáme k údaji ovedlejších tvůrcích). Pokud není vázána na ţádný údaj, uvádí se na konci.
 19. 19. Modely – monografieJméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Dalšítvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice ačíslování. Standardní identifikátor. Poznámky.WEINBERG, Steven. První tři minuty: moderní pohled na počátekvesmíru.2. aktualizované vydání. Přeloţil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta,1998. Kolumbus, sv. 138. ISBN 80-204-0700-6.Model citace pro monografii, která je dostupná i v digitální podobě:Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Dalšítvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice ačíslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky.ARMS, William Y. Digital Libraries. Cambridge (Mass): MIT Press, 2000.ISBN 0-262-01180-8. Online vydání dostupné od roku 2005 také z:http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/
 20. 20. Modely – monografie – úkol Kniha Anglicky psaná kniha
 21. 21. Kvalifikační práce:Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Místo odevzdánípráce, Datum odevzdání práce. Dostupnost a přístup. Druh práce. Názevinstituce, kde byla práce napsána. Vedoucí kvalifikační práce. Poznámky.Nevydaná kvalifikační práce:KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši. Praha, 1999. Diplomová práce naFilozofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře andragogiky. Vedoucídiplomové práce Zdeněk Kratochvíl.Vydaná kvalifikační práce:AXMAN, Petr. Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybranýchbiomechatronických problémů. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta strojního inţenýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky abiomechaniky, 2009. PhD. Thesis, sv. 545. ISBN 978-80-214-3939-9.Dostupné také z: http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/978-80-214-3939-9.pdf
 22. 22. Modely – monografie – úkol Bakalářská práce
 23. 23. Patenty, normy, zákony:Autorem je majitel nebo ţadatel patentu, následuje název patentu, názevnebo kód země a oficiální označení řady, ve které je patent číslován. Učíslování stačí uvést patentové pořadové číslo.NOVOTNÝ, Jiří. Propustek s deformační zónou. IPC: E01F 5/00. Česká republika.Patentový spis, CZ 302313B6. 2011-01-12. Dostupné také z:http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302313.pdfČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citaceinformačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státnízkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197.U zákonů se do pole tvůrce píše jméno země (ve smyslu působnostizákona). Konvenční jméno „ČESKO“ se uţívá pro dokumenty vydané od 1.1. 1993. Česká republika je nepreferovaným výrazem. Zákon se citujeobdobně jako část jednoho ročníku seriálové publikace.ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně adoplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů Českérepubliky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. ISSN 1211-1244. Dostupný také z:http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf
 24. 24. Modely – monografie – úkol Patent Zákon
 25. 25. Modely – části monografiíKapitola v knize:Jméno tvůrce knihy. Název knihy: podnázev knihy. Vedlejší název knihy. Vydání. Dalšítvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Lokace citace v dokumentu(rozsah stran). Název a číslo kapitoly. Název edice a číslování. Standardní identifikátor.PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. 3. doplněné a přepracované vydání. Příbram:Pistorius & Olšanská, 2011, s. 200-201. Kap. 9.1.2 Práva autora. ISBN 978-80-87053-50-8.Příspěvek:Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřskéhodokumentu. Název mateřského dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrcemateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslovánísvazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran příspěvku. Název edice a číslování.Standardní identifikátor. Poznámky.ŠIMŠA, Jaromír. Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., J. NOVOTNÝ a D. HRUBÝ, eds.Matematika, fyzika a vzdělávání: sborník z XI. semináře o filozofických otázkáchmatematiky a fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyzikyJČMF, 2004,s. 64-78. ISBN 80-214-2601-2.
 26. 26. Modely – části monografií – úkolKapitola v knizePříspěvek
 27. 27. Modely – periodikumCitace seriálu jako celku:Molecular microbiology. Edited by Tony PUGSLEY. Oxford: Blackwell, 1987- . Vychází6x ročně. ISSN 0950-382X. (Spojovník a mezera za datem prvního vydání znamená,ţe seriál stále vychází.)Citace jednoho čísla:CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1999, č. 12. ISSN 1210-0684.Dostupné také z: http://www.chip.cz/Článek:Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejšínázev. Vydání. Místo publikování: Vydavatel, Datum publikování, Číslování, Rozsahstránek příspěvku. Standardní identifikátor (ISSN). Poznámky.SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les – škodná nebo příleţitost? Lesnická práce: časopispro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, roč. 87,č. 8, s. 26-27. ISSN 0322-9254. nebo SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les – škodnánebo příleţitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nadČernými lesy: Lesnická práce, 2008, 87(8), 26-27. ISSN 0322-9254.
 28. 28. Modely – periodikum – úkol Článek v časopise
 29. 29. Modely – elektronické dokumentyJméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Dalšítvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datumaktualizace/revize [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardníidentifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poţadavky na systém.Poznámky.• Typ média pro elektronické informační zdroje by měl být uveden jako typ nosiče. Píše se v hranaté závorce za názvem v jazyce tvorby bibliografické citace. Většinou se pouţívá univerzální označení [online], citovaný zdroj je ale moţné specifikovat, např. [online blog], [online databáze], [online časopis], [podcast] apod.• Povinným údajem pro el. zdroje je i datum citování, které se uvádí do hranaté závorky. Uvozuje se formulací „cit.“ (= citováno). Doporučujeme zapisovat datum (popř. i čas) ve tvaru [cit. RRRR-MM-DD, HH:MM časové pásmo].• Posledním povinným údajem pro el. dokumenty je dostupnost a přístup. Informace o umístění se uvádějí formulací „Dostupné z:“ a měly by odkazovat na zdroj, který byl skutečně otevřen (přesné URL, URI apod.)
 30. 30. Modely – elektronické dokumenty – úkol Webové sídlo
 31. 31. Modely – části elektronických dokumentůWebová stránka (nesamostatná část):Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránky. Název webového sídla:podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování:Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardníidentifikátor. Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky.WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2008-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z:http://www.webnode.cz/o-nas/Příspěvek do webového sídla (samostatná část – má jiného autora než webovésídlo):Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webovéhosídla. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Dalšítvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize[Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. Lokace.Poznámky.KAN, Michael. China blocks LinkedIn, ramps up Internet censorship.In: Macworld [online]. Feb 25, 2011, 2 pm [cit. 2011-05-11]. Dostupné z:http://www.macworld.com/article/158155/2011/02/linkedin_china.html
 32. 32. Modely – části elektronických dokumentů – úkol Webová stránka Příspěvek do webového sídla
 33. 33. Modely – elektronické periodikumElektronické periodikum jako celek:JEP: the journal of electronic publishing [online časopis]. Ann Arbor (Michigan,USA): University of Michigan Press, 1995- [cit. 2011-08-05]. ISSN 1080-2711.Dostupné z:http://www.press.umich.edu/jep/Jedno číslo elektronického periodika:JEP: the journal of electronic publishing [online časopis]. Ann Arbor (Michigan,USA): University of Michigan Press, 2010, vol. 13, no. 1 [cit. 2011-08-05]. ISSN1080-2711. Dostupné z: http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?type=simple;c=jep;cc=jep;rgn=publications;q1=3336451.0013.1* nebo JEP:the journal of electronic publishing [online časopis]. Ann Arbor (Michigan, USA):University of Michigan Press, 2010, 13(1) [cit. 2011-08-05]. ISSN 1080-2711. Dostupné z: http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?type=simple;c=jep;cc=jep;rgn=publications;q1=3336451.0013.1*
 34. 34. Opět je mnohem častější citovat spíše články z elektronickýchčasopisů.Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Názevperiodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místopublikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsahstránek příspěvku [Datum citování]. Standardní identifikátor(ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů vevzdělávání. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 7 [cit.2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani nebo SRBECKÁ,Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow:information journal [online]. 2010, 3(7) [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/ rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavaninakladatelské údaje je moţné vynechat
 35. 35. Modely – elektronické periodikum – úkolČlánek v elektronickém periodiku
 36. 36. Modely – obrázky, tabulky a grafyZáleţí na tom, zda je obrázek/tabulka samostatnou nebo nesamostatnousoučástí jiného díla, ať uţ tištěného nebo elektronického. Cituje se pak dlepříslušného modelu.Příklad citace obrázku, který je příspěvkem v tištěné monografii:COUBERT, Gustave. Malířův ateliér [olej na plátně, 1855]. In: PIJOAN,José. Dějiny umění 11. Praha: Kniţní klub, 2000, s. 124-125. ISBN 8024204495.Příklad citace obrázku, který je nesamostatnou součástí webového sídla:CHAM, Jorge. Cecilia in Thesisland, Pt. 3: To be sure, this is generally whathappens when you think. Pilled Higher & Deeper: a grad student comicstrip [online]. 2010-03-02 [cit. 2011-01-06]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z:http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1276Příklad citace tabulky ze stránek Českého statistického úřadu:ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Tab. Průměrná hrubá měsíční mzda - napřepočtené počty (podnikatelská, nepodnikatelská sféra). Český statistický úřad[online]. 05.09.2011 [cit. 2011-09-26]. Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/css.nsf/excel.gif
 37. 37. Modely – obrázky, tabulky a grafy – úkol Obrázek na internetu (cituje se jako příspěvek do webového sídla) Graf na internetu
 38. 38. Olga Biernátová biernatova@k.utb.cz

×