Revidering av miljöprogram Helsingborg

581 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revidering av miljöprogram Helsingborg

  1. 1. MILJÖPROGRAM FÖR HELSINGBORGS STAD 2011‐2015  Fastställd 090929    Projektplan ”Revidering av miljöprogrammet” Bakgrund Miljöprogrammet för Helsingborgs stad är ett övergripande styrdokument inom miljöområdet och utgör en viktig del i stadens strävan mot en hållbar utveckling. Det nuvarande programmet antogs i maj 2006 av kommunfullmäktige och tidsperspektivet för åtgärderna sträcker sig från år 2005 till år 2010. Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till miljöprogrammets aktualitet och behov av revidering. En revidering får anses motiverad eftersom stora delar av åtgärdslistan är avklarad och insikten om att hoten mot en hållbar utveckling har förändrats sedan arbetet med miljöprogrammets framtagande genomfördes. För att inte tappa fart i miljömålsarbetet behöver en revidering av miljöprogrammet inledas redan under 2009. Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med revideringen av miljöprogrammet är att Helsingborgs stad ska bli ett, sett ur miljöperspektiv, långsiktigt hållbart samhälle och att staden ska ge förutsättningar för god livskvalitet för de som bor, verkar och besöker kommunen. 1 Projektets mål Projektets mål är att revidera nuvarande miljömål och att ta fram förslag till nya relevanta mål, delmål och åtgärder för stadens miljöarbete under åren 2011-2015. Omfattning och avgränsningar Projektet omfattar • hela det geografiska kommunområdet • styrande mål och åtgärder för stadens nämnder och bolag • vägledande åtgärder och förväntningar vad gäller övriga aktörer Det nya miljöprogrammet ska ses som ett paraply som, förutom att det innehåller mål, delmål och åtgärder som enbart finns i miljöprogrammet, även omfattar redan framtagna mål och åtgärder enligt andra befintliga styrdokument för staden. Det ska i programmet klart framgå var stadens redan antagna, miljöanknutna mål och åtgärder finns och vad dessa översiktligt innehåller. Detta för att man ska kunna få en sammanhållen bild av stadens miljö- och hållbarhetsarbete. Exempel på uppgifter från dokument som på detta sätt kommer att helt eller delvis inkorporeras i miljöprogrammet är översiktsplanen, plan för hållbar utveckling, boendeprogrammet, energistrategin/-planen, klimatstrategin och trafikplanen. Personer som kommer att involveras under framtagandet av det nya miljöprogrammet är politiker och tjänstemän från framförallt miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Även andra aktörer kommer att knytas till projektet efterhand som behov uppstår.                                                              1Vid framtagande av det övergripande målet för projektet har hänsyn tagits till målen i stadens målprogram, pågående miljöprogram och plan för hållbar utveckling. Målet ligger även i linje med den gällande översiktsplanen, klimatstrategin, energistrategin, trafikplanen och boendeprogrammet.  Sida 1 av 6 
  2. 2. MILJÖPROGRAM FÖR HELSINGBORGS STAD 2011‐2015  Fastställd 090929    Organisation och ansvarsfördelning Beställare Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för stadens miljöprogram eftersom det är ett övergripande dokument som ställer krav på alla stadens nämnder och styrelser och bildar underlag för andra styrdokument, budgetar och verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen är beställare av miljöprogrammet och utser en politisk styrgrupp för revideringsarbetet. Ledningsgruppen är ansvarig för att ta fram ett förslag till reviderat miljöprogram och utser projektledaren. Politisk styrgrupp Projektet ska styras av en politisk styrgrupp bestående av XXXX, XXXX, XXXX, stadsbyggnadsnämndens ordförande XXXX och vice ordförande XXXX, samt miljönämndens ordförande XXXX och vice ordförande XXXX. I styrgruppen medverkar även representanter för ledningsgruppen, projektledaren och en sekreterare. XXXX är sammankallande. Styrgruppens ansvarar för att fastställa projektplanen samt fatta beslut om projektets avgränsningar i tid och omfattning. Projektledaren Ledningsgrupp Ledningsgruppen består av XXXX, kommunstyrelsens förvaltning, XXXX, stadsbyggnadsförvaltningen och XXXX, miljöförvaltningen. Dessutom medverkar projektledaren och en sekreterare. XXXX är sammankallande. Ledningsgruppens ansvar är: - att löpande följa projektet genom projektledarens rapportering - att informera styrgruppen om arbetets fortskridande - att ge råd och stöd direkt till projektledaren vid behov av förändringar, samt - att övervaka kvaliteten. Projektledare Projektledare XXXX leder och ansvarar för arbetet enligt den fastställda planen. Projektledaren ansvarar även för att förbereda och vara föredragande vid styrgruppens och ledningsgruppens möten samt är sammankallande i projektgruppen. Efter samråd med ledningsgruppen utser projektledaren medarbetarna i projektgruppen. Projektgrupp I projektgruppen ingår, förutom projektledaren, företrädare för miljöförvaltningen, stadsbyggnads- förvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning. Experter och andra tjänstemän som bedöms behövas under projektets gång knyts för kortare eller längre tid till projektgruppen. Projektgruppen ansvarar för att ta fram förslag till mål och åtgärder. Sida 2 av 6 
  3. 3. MILJÖPROGRAM FÖR HELSINGBORGS STAD 2011‐2015  Fastställd 090929    Referensgrupp Till projektet kommer att knytas referensgrupper efter behov. Dock ska det finnas minst en grupp med representanter för näringslivet (t ex fastighetsägarföreningar, LRF, branschorganisationer) och en grupp med intresserade medborgare (däribland även ungdomsrådet eller motsvarande). Referensgrupperna kommer att få ta del av de handlingar som framställs inom projektet och deras åsikter kommer att övervägas som en del i framtagandet av mål, delmål och åtgärder. Metodik/ arbetssätt för genomförande Hela arbetet med miljöprogrammet och de mål och åtgärder som ska bli resultatet ska genomsyras av stadens målprogram samt konceptet om ett långsiktigt hållbart samhälle ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Programmet fokuserar dock på de miljömässiga (ekologiska) aspekterna. Hållbar utveckling är att använda mänskliga och naturens resurser medvetet och balanserat genom att ta såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska hänsyn. En hållbar utveckling utmärks av att de gemensamma resurserna används så effektivt och rättvist som möjligt för att uppnå uppsatta mål. Att hushålla med resurserna över tiden så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande, är centralt för en hållbar utveckling. De flesta förvaltningar och bolag berörs av arbetet med miljöprogrammet men den klart övervägande delen av mål och åtgärder utförs av och ansvaras för av kommunstyrelsen, miljönämnden samt stadsbyggnadsnämnden. Den övervägande delen av arbetet med revideringen av miljöprogrammet kommer därför att utföras av tjänstemän från dessa förvaltningar. Vid behov, efter hand som miljöaspekter mm identifieras, kommer behövlig expertis från stadens övriga förvaltningar och bolag att kopplas till projektgruppen. Med utgångspunkt från konceptet om hållbar utveckling och stadens målprogram startar revideringen av miljöprogrammet med att styrgrupp och ledningsgrupp gemensamt arbetar fram en vision för hur de vill att miljön i Helsingborg ska se ut år 2035. Projektgruppen börjar därefter med att gå igenom den miljöutredning (nulägesbeskrivning) som arbetats fram 2003/2004 inför tillkomsten av 2006 års miljöprogram. Materialet uppdateras översiktligt och nya aspekter och andra förändringar vävs in. Därefter identifierar projektgruppen eventuella nya miljöaspekter och en översyn av tidigare framtagna miljöaspekter görs. Utifrån miljöaspekterna tas förslag fram till revidering av befintliga lokala miljömål, nya mål, delmål och åtgärder. I anslutning till detta görs också en prioritering. Den politiska styrgruppen och ledningsgruppen informeras återkommande om arbetets fortskridande så att de kan utföra sina styr- och ledningsfunktioner (se ovan under Organisation och ansvarsfördelning). Minst två referensgrupper ska kopplas till projektet, en med representanter för näringslivet och en med intresserade medborgare. Om det behövs kommer även andra referensgrupper att kopplas in för kortare eller längre perioder. Referensgrupperna kommer att få ta del av de handlingar som framställs inom projektet och deras åsikter kommer att övervägas som en del i framtagandet av mål, delmål och åtgärder inom projektet. Alla dokument som uppkommer under arbetets gång sparas på miljöförvaltningen och diarieförs i förvaltningens ärendehanteringssystem. För att alla projektets handlingar ska vara lättillgängligt för alla som är involverade i projektet, kommer den kommungemensamma projektplatsen att användas. Sida 3 av 6 
  4. 4. MILJÖPROGRAM FÖR HELSINGBORGS STAD 2011‐2015  Fastställd 090929    Kalkyl/Budget Kostnaden för projektledaren och övriga tjänstemäns medverkan i projektet täcks av respektive förvaltnings budgetar. Kostnader för seminarium, informationsinsatser, rapporter och andra trycksaker beräknas rymmas inom befintliga budgetar. Fördelning av kostnader görs av ledningsgruppen efter underlag från projektledaren. Åtgärd Kalkylerad kostnad Budgetår Inspirationsdag 27/11 55 000 kr 2009 Kick-off/Startseminarium (nya miljöprogrammet) 55 000 kr 2011 Möten (ca 13st) 2 000 kr 2009 -2010 Övrig konsulttjänst (vid behov) 20 000 kr 2009 -2010 Tryck miljöprogram 2000st 80 000 kr 2010 el 2011 Summa 212 000 kr Milstolpar 2009 v. 47 Miljöutredning uppdaterad och presenterad för styr- och ledningsgrupp v. 48 Inspirationsdag för politiker, förvaltningsgrupper samt de olika grupperna inom detta arbete 2010 v. 4 Miljöaspekter identifierade och prioriterade och godtagna av styr- och ledningsgrupp v. 12 Förslag till lokala mål och åtgärder framtagna v.19 Extern remiss v. 39 Förslag på reviderat miljöprogram lämnas till KF v.42 Utvärdering v. ?? Kick off för nya miljöprogrammet Tidplan Se tidsplan, sist i dokumentet. Uppföljning Projektledaren arbetar med att kontinuerligt följa upp projektet så att planer och aktiviteter följs. Dokumentering sker i form av minnesanteckningar och protokoll som sparas i projektakten samt i miljönämndens diariehanteringssystem. Dokumenteringen läggs även ut på projektplatsen. Uppföljning sker även i samband med miljöförvaltningens avdelningsvisa tertialuppföljning av verksamhetsplanen. Projektavslut I samband med att förslaget till det reviderade miljöprogrammet överlämnas till kommunfullmäktige görs en avstämning om samtliga mål/syften med projektet uppnåtts. Det som eventuellt inte är klart/uppnått noteras. Det nya miljöprogrammet trycks och skickas ut till nämnder, styrelser och andra berörda när programmet antagits av kommunfullmäktige. Därefter börjar respektive förvaltning att genomföra de åtgärder som anges i programmet. För att säkerställa att åtgärderna genomförs enligt programmet kopplas delmål och åtgärder tydligt till stadens budget genom att de tidigt ingår i budgetprocessen och finns med i anvisningarna till densamma. Utvärdering Efter genomfört projekt gör projekt-, lednings- och styrgruppen en gemensam utvärdering. Erfarenheter och eventuella tänkbara förbättringsförslag sammanfattas i en skriftlig rapport. Sida 4 av 6 
  5. 5. MILJÖPROGRAM FÖR HELSINGBORGS STAD 2011‐2015  Fastställd 090929    Tidsplan för projektet "Revidering av miljöprogrammet" 2009‐2010                                                                            2009‐ 2010  september  oktober  november  december  januari  februari  mars  april    Aktivitet ‐ vecka  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  51  52  53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Möten*  L        L,S  P        P  L    I,S      P          L    S            P    L    S      Genomgång miljöutredning                                                                          Sammanställning miljöutredning                                                                          Ev revidering av sammanställning                        **                                                 Identifiering av nya miljöaspekter                                                                          Sammanställning miljöaspekter                                                                          Ev revidering av sammanställning                                                                          Förslag till mål & åtgärder/prioritering                                                                          Sammanställning målförslag                                                                          Sammanställning mål/ framtag remiss                                                                                                                                                  2010 maj  juni  juli  augusti  september  oktober  november  december  Aktivitet ‐ vecka  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Möten*                                  P  L    S        U                      Sammanställning mål/ framtag remiss                                                                        Remisstid                                                                        Sammanställning yttranden/ev rev                                      ev  ev                                Revidering, slutligt förslag till KS/KF                                                                        Miljöprogram till KS/KF                                                                        Utvärdering                                                                          * Förklaringar möten: S= styrgrupp, L= ledningsgrupp, P= projektgrupp, I = Inspirationsdag                                                ** Utskick av reviderad miljöutredning till styrgrupp och ledningsgrupp                                                       Sida 5 av 6 
  6. 6. MILJÖPROGRAM FÖR HELSINGBORGS STAD 2011‐2015  Fastställd 090929    Sida 6 av 6 

×