Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hållbaravarutransporter

699 views

Published on

Presentation av Michael Åhlman under studiebesök vid Uppsala kommuns samlastningscentral. När det gäller siffrorna från skärmdumparna ur Hållbarhetsportalen (på slutet av materialet) så v.v. notera att dessa siffror inte är kvalitetssäkrade då bilderna tagits från testmiljön där man har möjlighet att "leka runt" med data i test/utbildningssyfte.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hållbaravarutransporter

 1. 1. Hållbar utveckling Uppsala kommun “Hållbara varutransporter” Presentation för klimatkommunerna 2009-10-07 2009-10-29 1
 2. 2. Hållbar utveckling Uppsala kommun Agenda – Inledning – Presentation av projektet Hållbara varutransporter – Presentation av hållbarhetsportalens användning inom Uppsala kommun – Diskussion – frågor 2009-10-29 2
 3. 3. Hållbar utveckling Uppsala kommun Bakgrund Inom ramen för det sk. ”Effektiv Handel-programmet” inom Uppsala kommun har behovet av en effektivare logistikverksamhet identifierats som en mycket viktig prioritering för kommunen. Produktionsförvaltningarna (VB & UTS) har fått i uppdrag att gå vidare med sin logistikutveckling då tidigare förstudier[1] pekat på att det finns potential för positiva synergieffekter inom logistikverksamheten. UVB och UTS har därför fattat beslut om att utveckla en plan för genomförandet av nästa steg i logistikutvecklingsprojektet där samverkan och synergier med ”Den goda staden” skall eftersträvas. [1] ”Utredning Effektiv Handel – Logistik : Identifiering av anskaffnings- & logistikområden med stor kostnadseffektiviseringspotential” , 2006-12 2009-10-29 3
 4. 4. Hållbar utveckling Uppsala kommun Grundläggande förändringsbehov Förändringsbehov utifrån ett ekonomiskt perspektiv – Minska kostnaderna för varuanskaffning genom bättre utnyttjande av ramavtal – Frigöra arbetstid till primära arbetsuppgifter genom att bl.a. minska antalet ”hämtköp” – Få en mer kostnadseffektiv varuanskaffning genom att automatisera flödet från beställning till leverans 2009-10-29 2009-10-29 4 4
 5. 5. Hållbar utveckling Uppsala kommun Grundläggande förändringsbehov, forts Förändringsbehov utifrån ett ekologiskt perspektiv Minska miljöbelastningen av transportverksamheten genom effektivare energianvändning Förändringsbehov utifrån ett socialt perspektiv Skapa tryggare närmiljöer genom att minska antalet tunga/medeltunga transporter 2009-10-29 2009-10-29 5 5
 6. 6. Hållbar utveckling Uppsala kommun Målformulering - förändringsvision Förändringsvision: ”En samordning av transporter för samtliga verksamheter som genomförs under Uppsala kommuns huvudmannaskap förväntas ge positiva ekonomiska, ekologiska och sociala effekter.” Förändringsidé: A. Ett förändrat beställningsförfarande av varor där: - gemensamma servicenivåer per stadsdel (leveranstid & -dag) används - beställningar görs på ett samordnat och strukturerat sätt i ett gemensamt systemstöd B. En gemensam samlastningscentral och samdistribution av varutransporter per stadsdel C. En kontinuerlig hållbarhetsuppföljning av beställnings- och transportverksamheten i ett gemensamt uppföljningssystem 2009-10-29 6
 7. 7. Hållbar utveckling Uppsala kommun Arbetsgång Hållbara varutransporter Bredd 1-Västra: Mar-Jun 09 Bredd 2 Östra- Norra: Aug – Dec 09 Förstudie Feb-Maj 08 Pilot Södra Jun-Dec 08 2009-10-29 7
 8. 8. Hållbar utveckling Uppsala kommun Översikt varutransporter - nuläge Beställare: Måndagsleverans Arb.ställe Fredagsleverans Hämtköp Onsdagsleverans Tisdagsleverans Centrallager Extern Leverantör 3 Lagerpåfyllnad centralförråd Omlastningscentral U-a Leverantör 2 U-a K Lagerpåfyllnad Omlastningscentral U-a Centralförråd centralförråd Leverantör 1 Centrallager Centrallager Extern Leverantör 2 Extern leverantör 1 2009-10-29 8
 9. 9. Hållbar utveckling Uppsala kommun Översikt varutransporter – ”nyläge” Beställare: Arb.ställe Onsdagsleverans Centrallager Extern Leverantör 3 U-a K Omlastningscentral U-a Centralförråd Omlastningscentral U-a Leverantör 1 Leverantör 2 Centrallager Extern Leverantör 2 Centrallager Extern leverantör 1 2009-10-29 9
 10. 10. Hållbar utveckling Uppsala kommun Varusortiment ingående i projektet • Kontorsmaterial • Städmaterial • Engångsartiklar (mjukpapper, vårdmaterial, arbetskläder, hygienartiklar m.m.) • Inredningsinventarier för pedagogiskt behov, övrigt material för pedagogisk verksamhet • Möbler & kontorsutrustning • Byggmaterial (för löpande underhåll) • Sjukvårdsmaterial 2009-10-29 10
 11. 11. Hållbar utveckling Uppsala kommun Effektmål Ekologiska effektmål Genom en reducering av antal transporter med 10-15% (för motsvarande verksamhetsvolym) så förväntas en 10% reducering av utsläpp (i Co2 ekvivalenter) för logistikverksamheten Bättre produktionsplaneringsunderlag för ekologisk målstyrning/budget[1] avseende varuinköp Sociala effektmål Högre trygghet hos medborgarna och medarbetarna genom att färre transporter sker i närmiljön Bättre livsmiljö genom lägre buller och vibrationer Bättre produktionsplaneringsunderlag för målstyrning mot välfärdsmålen[2] avseende transporternas inverkan på närmiljön. [1] Kopplat till kommunens övergripande inriktningsmål samt mål beskrivna i VB’s miljöplan [2] Kopplat till kommunens övergripande inriktningsmål 2009-10-29 11
 12. 12. Hållbar utveckling Uppsala kommun Effektmål Ekonomiska effektmål En 10 % reduktion av logistikkostnaderna förväntas uppnås genom en effektivare logistiklösning. Genom en höjning av leveranssäkerheten förväntas en minskning av logistikrelaterade produktionsbortfall. En bättre fungerande logistiklösning förväntas att väsentlig reducera antalet hämtköp vilket frigör tid för arbete i kärnverksamheten. Bättre produktionsplaneringsunderlag för ekonomisk målstyrning/budget avseende varuinköp 2009-10-29 12
 13. 13. Hållbar utveckling Uppsala kommun Slutrapport - pilotprojektet • Projektet har bevisat att de förväntade kostnadsbesparingarna fullt möjliga att uppnå • Det finns starka indikationer på att servicenivåerna och kvalitén på varutransporterna har förbättrats • Projektet har inte kunnat påvisa några större förändringar avseende omfattningen av hämtköp • Projektet har kunnat påvisa att en reducering av direkta Co2 utsläpp har kunnat minskats drastiskt • Projektet har kunnat påvisa att man inom för- och grund- skoleverksamheten erhållit en säkrare och tryggare närmiljö • Verksamheterna som deltagit i pilotprojektet är mycket positiva till att denna samdistributionslösning fortsätter och utökas i omfattning. 2009-10-29 13
 14. 14. Hållbar utveckling Uppsala kommun Slutrapport - pilotprojektet 2009-10-29 14
 15. 15. Hållbar utveckling Uppsala kommun Slutrapport - pilotprojektet 2009-10-29 15
 16. 16. Hållbar utveckling Uppsala kommun Slutrapport - pilotprojektet 2009-10-29 16
 17. 17. Hållbar utveckling Uppsala kommun Kritiska framgångsfaktorer för projektet • Relativt omfattande förstudie & förankring hos intressenter • Stegvist införande (förstudie=>pilot=>bredd) • Byggde på befintlig struktur – undvikande av stora investeringar • Stöd från energimyndigheten • Systematisk uppföljning & redovisning av effekter m.h.a systemstöd • Skapa motivation genom att kombinera de 3 effektmålsområdena • Ha dedicerad projektledning som ej har linjeuppdrag i verksamheten • Modiga linjechefer 2009-10-29 17
 18. 18. Hållbar utveckling Uppsala kommun Presentation av hållbarhetsportalens användning inom Uppsala kommun Presentation för klimatkommunerna www.hallbarhetsportalen.se 2009-10-07 2009-10-29 18
 19. 19. Hållbar utveckling Uppsala kommun 2009-10-29 19
 20. 20. Hållbar utveckling Uppsala kommun 2009-10-29 20
 21. 21. Hållbar utveckling Uppsala kommun 2009-10-29 21
 22. 22. Hållbar utveckling Uppsala kommun 2009-10-29 22
 23. 23. Hållbar utveckling Uppsala kommun 2009-10-29 23
 24. 24. Hållbar utveckling Uppsala kommun 2009-10-29 24
 25. 25. Hållbar utveckling Uppsala kommun 2009-10-29 25

×