Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grönare med it

539 views

Published on

Ewa Thorslund, Almega talade om Grön it på Klimatkommunernas föreningsträff den 7 oktober 2009

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grönare med it

 1. 1. Går det att kombinera ett miljöansvar med högre effektivitet och lägre kostnader?
 2. 2. Först och främst, varför? -Det är ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur. -Den svenska Energimyndigheten spår en ökad energianvändning inom alla sektorer fram till 2020. -Det finns drivkrafter bland kunder, användare och anställda att faktiskt minska på förbrukningen och ändra sina beteenden.
 3. 3. Energikostnaderna ökar idag snabbt och utgör en allt större del av en organisations totala kostnader. Vad spelar då IT- lösningar för roll? IT-produkter i sig står för i snitt 25% av ett kontors energiförbrukning. Här finns potential att spara! Men, den stora potentialen ligger i att med hjälp av IT- lösningar ersätta andra processer såsom resor, transporter, fysiska möten samt effektivisera värme, kyla och ventilation i den fysiska infrastrukturen. Om vi investerar lite tid och pengar nu kan vi på sikt spara både pengar, miljö och allas vår dyrbara tid!
 4. 4. Vad göra? 1.Se över den egna IT användningen och dess belastning. På kort sikt: -att se till att all IT-utrustning har rätt inställningar vad gäller lågenergilägen. (En studie från Kommissionen visar att det finns en potential på totalt sett 50% minskade CO2- utsläpp); -att faktiskt stänga av datorn när den inte används; -att koppla all elektronik till en grenkontakt så att allt stängs av samtidigt. På lite längre sikt: -att köpa in energisnål utrustning -att gå mot virtualisering och deduplicering -att se över rese-och distansarbetsrutiner
 5. 5. Vad göra? 2. Se över den totala mängden resor som görs inom organisationen samt se över vilken potential som finns för förbättringar. Detta gäller även möjligheten att arbeta på annan plats (hemma, på stan mellan möten, från ett hotellrum etc), samt hur kommunikationen med omvärlden sker.
 6. 6. Vad göra? 3. Den fysiska infrastrukturen spelar stor roll för att minska belastningen på miljön. Byggnader och lokaler såsom datahallar och kontorsytor kostar energi och pengar. Hur effektivt arbetar man idag med styrning av värme, kyla, ventilation och belysning? Och, använder man sig av all den överskottsenergi som genereras? Beprövad teknik finns!
 7. 7. Viktigaste stegen för att komma igång: 1.Gör en nulägesanalys av dagens belastning. 2.Sätt upp rimliga och mätbara mål. 3.Etablera en övergripande strategi. 4.Engagera personalen. 5.Verkställ alla planer. 6.Mät och följ upp resultat samt kommunicera detta både internt och externt.
 8. 8. Ett exempel på en förstudie: 1.Rese- och kommunikationsmönster Nulägesanalys: - Enkät till alla medarbetare. - Djupintervjuer. - Genomgång av tidigare års kostnader inom området. -Analys som underlag till rekommendationer såsom: • vad göra? •hinder att undanröja •förslag till policies och riktlinjer • samt, en gemensam målbild 2. Energimätning: Mätningar vid två tillfällen samt rekommendationer enligt ovan.
 9. 9. En lärdom: Tekniken finns, men det krävs en beteende- och attitydförändring inom organisationen, d v s ett annorlunda ”tänk” för att uppnå resultat.
 10. 10. Andra viktiga faktorer för att skapa ett stöd i arbetet: -integrera existerande ledningssystem (t ex miljö 14001 och kvalitet 9001); -skapa en affärsstyrning gällande mål, planering och uppföljning; - skapa tydliga och ”efterlevbara” policies för möten, resor och arbete på annan plats(ställer dock krav på ledarskap och sättet att mäta produktivitet); - genomför utbildning samt skapa incitament för medarbetarna; -skapa statistik för resor, möten och energiförbrukning för uppföljning av resultat; -samt verifiera gm oberoende, tredje part siffror gällande t ex CO2-utsläpp för en ökad trovärdighet vid kommunikation av uppnådda resultat.
 11. 11. Grön IT Index™ Sverige: • insikt • handlingsplan • efterlevnad • utvärdering
 12. 12. Senaste mätningen visar bl a att: - Insikten om vad Grön IT är, och hur det kan användas, ökar. - Allt fler företag har idag en handlingsplan för Grön IT. Idag har drygt var femte företag en Grön IT policy, policys som blir allt mer omfattande - Medarbetarnas vilja och förmåga att leva efter policy ökar. Allt fler företag tar också hänsyn till miljöaspekter vid inköp. - Andelen policys och planer som innehåller mål och mätetal ökar.
 13. 13. www.anvandgronit.se

×