Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frivilliga energieffektiviseringsavtal

554 views

Published on

Fredrik von Malmborg, näringsdepartementet presenterade på Klimatkommunernas föreningsträff den 7 oktober 2009 Energieffektiviseringsavtal mellan stat och kommun/landsting.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Frivilliga energieffektiviseringsavtal

  1. 1. Energieffektiviseringsavtal mellan stat och kommun/landsting Föreningsmöte Klimatkommunerna 7 oktober 2009 Fredrik von Malmborg, N-dep Näringsdepartementet
  2. 2. En sammanhållen klimat- och energipolitik • Nationella mål: – Klimat/växthusgasutsläpp: -40 % (1990-2020) – Andel förnybar energi: 50 % år 2020 – Andel förnybar energi transport: 10 % år 2020 – Energieffektivisering: 20 % minskad energiintensitet år 2020 (jfr 2008); 6,5 % energibesparing 2010, 9 % energibesparing 2016 (jfr 2001/05) – Planeringsram vindkraft: 30 TWh år 2020, varav 20 TWh land, 10 TWh hav • Handlingsplaner för förnybar energi, hållbara transporter, energieffektivisering • Bidrar till ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft, försörjningstrygghet Näringsdepartementet
  3. 3. Handlingsplan för energieffektivisering • Insatser och åtgärder för att: – nå energieffektiviseringsmål till 2016 och 2020 – genomföra Energitjänstedirektivet • Systemperspektiv • Fokus på samtliga sektorer • Offentlig sektor som föregångare • Styrmedelsportfölj • Ökade resurser Näringsdepartementet
  4. 4. Specifika insatser och anslag UO21 • Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. – Energi- och klimatrådgivare, regionala energikontor, information/utbildning • Insatser för uthållig energianvändning – Teknikupphandling, marknadsintroduktion, FUD • Energieffektiviseringsprogram – Regionalt och lokalt arbete för energieffektivisering – Insatser inom näringslivet samt främjande av ny teknik och tjänster Näringsdepartementet
  5. 5. Offentlig sektor som föregångare • Krav enligt Energitjänstedirektivet (ESD) 2006/32/EG • Krav på statliga myndigheter under regeringen och domstolar enligt förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter • Krav på kommuner och landsting i frivilliga avtal för energieffektivisering Näringsdepartementet
  6. 6. Offentlig sektor ska välja minst två av nedanstående åtgärder 1. utnyttja finansiella instrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning, 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som finns förtecknad under 2 och 3 punkten, 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra de därav följande kostnadseffektiva rekommendationerna, eller 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Näringsdepartementet
  7. 7. Energieffektiviseringsavtal • Staten (genom Energimyndigheten) och enskilda kommuner och landsting • Ramarna regleras genom stödförordning • Finansiellt och icke-finansiellt stöd • Krav för att få stöd: – Strategi, nulägesberäkning, mål, handlingsplan (inkl. val av åtgärder enl. SFS 2009:893), effektuppföljning, årlig rapportering • Omfattar all kommunal/landstingskommunal verksamhet Näringsdepartementet

×