Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

кейс!

1,952 views

Published on

педрада: метод кейсів

Published in: Education
 • Здравствуйте Меня зовут Светлана, я менеджер Дистанционной Академии ИГ "Основа" Нас заинтересовала Ваша тема. Хотим предложить Вам провести вебинар для педагогов Пожалуйста, свяжитесь с нами по ел.почте tutor.d.academy@gmail.com Будем очень рады сотрудничеству с Вами
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

кейс!

 1. 1. Формування життєвих компетенцій учнів за допомогою кейс-технологій
 2. 2. ЩЩоо ввии ззннааєєттее ппрроо ккееййсс--ттееххннооллооггііїї?? 1.Що таке «кейс»? 2.Навіщо він застосовується? 3. Які його можливості? 4.Види, структура кейсу, його джерела. 5.Як організувати навчальне зайняття з використанням кейсу? 6.Як розробити кейс по своєму предмету?
 3. 3. ККееййсс ––ццее спеціально підготовлений навчальний матеріал, що "містить структурований опис ситуацій, що запозичені з реальної практики".
 4. 4. Мета кейс-технологій  аналізувати інформацію самостійно та у складі групи;  шукати інформацію, необхідну для розв'язання певного завдання;  виявляти ключові проблеми запропонованого завдання;  шукати альтернативні шляхи розв'язання певного завдання та оцінювати їх;  обирати оптимальне рішення та планувати програму дій.
 5. 5. Компетентності,які можна сформувати за допомогою “кейсів” комунікативні навички; презентаційні уміння; інтерактивні уміння, що дають змогу ефективно взаємодіяти й ухвалювати колективні рішення; експертні вміння та навички; уміння самостійно шукати інформацію, необхідну для розв'язання ситуаційного завдання.
 6. 6. Історична довідка Вперше робота с кейсами в рамках навчального процесу була реалізована в Гарвардській школі бізнесу в 1908 р. В Україні технологія стала запроваджуватися останні 5 років .
 7. 7. Характеристика ммееттооддуу ккееййссіівв 1. Головний акцент при використанні методу конкретної ситуації ставиться не скільки на розвиток навичок роз’язання проблеми, стільки на розвиток аналітичного мислення, необхідного для виявлення проблеми, її формулювання і прийняття рішення. 2. Кейс -метод є достатньо ефективним засобом організації навчання , однак його не можна вважати універсальним. Ефективність методу полягає в тому, що його можна легко поєднати з іншими методами навчання.
 8. 8. ППееррееввааггии ммееттооддуу ккееййссіівв  використання принципів проблемного навчання — отримання навичок розв'язання реальних проблем і можливість роботи групи на єдиному проблемному полі. При цьому процес навчання імітує механізм ухвалення справжнього рішення у житті: він більше відповідає життєвій ситуації, ніж заучування термінів і їх переказування, оскільки потребує не лише знання та розуміння цих термінів, а й уміння оперувати ними, будувати логічні схеми розв'язання проблеми;  отримання навичок роботи у команді;  формування навичок найпростіших узагальнень;  отримання навичок публічної презентації;  отримання досвіду проведення прес-конференції, умінь формулювати запитання, аргументувати відповідь.
 9. 9. Етапи роботи над кейсом та їх завдання етапи завдання Ознайомлення із запропонованою ситуацією Зрозуміти ситуацію та окреслити шляхи ухвалення певного рішення Пошук та аналіз інформації для ухвалення рішення Навчитися добувати та оцінювати інформацію, необхідну для розв'язання проблеми Обговорення можливих альтернативних рішень Розвивати альтернативне мислення Резолюція — ухвалення рішення у групах Зіставити та оцінити запропоновані варіанти рішень Диспут — захист рішень окремими групами Навчитися аргументувати свою думку Зіставлення висновків — порівняння рішення, ухваленого у групах, з рішенням, ухваленим на вищому рівні Оцінити взаємозв'язок інтересів
 10. 10. Структура кейсу  Сюжетна частина містить опис ситуації, інформацію, що дає змогу зрозуміти, в яких умовах запропонована ситуація розвивалася, та джерело цієї інформації.  Інформаційна частина має містити інформацію, використавши яку учень правильно зрозуміє розвиток запропонованої ситуації. У цій частині кейсу можуть міститися відео-, аудіоматеріали тощо.  У методичній частині роз'яснюють місце кейсу у структурі навчальної дисципліни, формулюють завдання для учнів щодо аналізу кейсу та для вчителя щодо викладання запропонованої ситуації.
 11. 11. ООссооббллииввооссттіі ккееййсс-- ммееттооддуу 1. По- перше, метод приназначений для отримання знань з тих дисциплін, істина в яких плюралістична. 2. По – друге, акцент переноситься не на оволодіння готовими знаннями, а на їх здобуття . 3.По- третє , результатом застосування методу будуть не тільки знання, але й досвід розв’язування проблем.
 12. 12. ВВииммооггии ддоо ззммііссттуу ккееййссуу 1. Розглядається конкретна ситуація, яка має місце у реальному житті (випадки, факти) 2. Інформація може бути викладена не повністю, тобто носити орієнтовний характер 3. Можливо доповнення кейсу даними, які мають місце в дійсності 4.Прогноз і демонстрація того, що пропущено в кейсі
 13. 13. РРееззууллььттааттии,, яяккіі ммоожжллииввіі ппррии ввииккооррииссттаанннніі «ККееййсс--ммееттооддаа»::  Освітні 11.. ССттввоорреенннняя ааввттооррссььккооггоо ппррооддууккттуу  Навчальні 1. Засвоєння нової інформаціі 2. Засвоєння методу збору даних 3. Засвоєння методу аналізу 4. Вміння працювати з текстом 5. Співпраця теоретичних і практичних знань 22..ССттввоорреенннняя іі ддооссяяггннеенннняя ооссооббииссттиихх ццііллеейй 33.. ППііддввиищщеенннняя ррііввнняя ккооммууннііккааттииввнниихх ннааввииччоокк 44.. ППоояявваа ддооссввііддуу ппррииййнняяттттяя рріішшеенньь уу ннооввіійй ссииттууааццііїї
 14. 14. Работа учня з кейсом 1 етап — знайомство з ситуацією, її особливостями; 2 етап — виділення основної проблеми(проблем), 3 етап — пропозиція концепцій або тем для «мозкового штурму»; 4 етап — аналіз наслідків прийняття того чи іншого рішення; 5 етап — розв’язок кейсу — пропозиція одного чи декількох варіантів рішення.
 15. 15. Дії вчителя 1) створення кейсу або використання раніше створеного ; 2) розподіл учнів по малим групам; 3) визначення доповідача, знайомство учнів з ситуаціями, системою оцінювання, терміном виконання завдань, організацією роботи учнів в малих групах ; 4) організація презентації рішення в малих группах; 5) організація загальної дискусії; 6) узагальнюючий виступ вчителя, аналіз ситуації; 7) оцінювання учнів вчителем
 16. 16. . Використання кейсів. Кейс дає можливість вчителю використовувати його на будь-якій стадії навчання і для різних цілей
 17. 17. Кейс – метод можливо використовувати як залік :
 18. 18. ССууттьь «ккееййсс» - ттееххннооллооггііїї Суть «кейс» - технології полягає в створенні і комплектацйії спеціально розроблених навчально- методичних матеріалів в спеціальний набір і передача їх учням. Кожний кейс - це повний комплект навчально-методичних матеріалів, розроблений на основі конкретних ситуацій, які формують в учнів навички самостійного конструювання алгоритмів, рішення конкретних задач. Результати виконаних проектів повинні бути зрозумілими, тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне рішення, якщо практична - конкретний результат, готовий до використання (на уроці, школі, у реальному житті). Якщо говорити про даний метод як про педагогічну технологію, то ця технологія передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих по своїй суті.
 19. 19. 10 основних правил для аналізу кейсу 1 Неодноразове читання кейсу: перше - для загального уявлення , другий - щоб добре розібратися в фактах. Крім того, повинні бути проаналізовані таблиці і графіки. 2 Скласти список проблем які простежуються в текстах. 3 Якщо пропонуються цифрові дані, треба намагатися їх оцінити і пояснити. 4 Пошук проблем до яких можна застосувати наявні знання. 5 Складання грунтовного аналіза наявної ситуації. 6 Підтримка запропонованих рішень проблеми за допомогою грунтовної аргументації. 7 Складання схем, таблиць, графіків, які дають підставу для особистого «рішення». 8 Складання списку пріорітетів власних пропозицій. 9 Контроль власного плану дій, щоб перевірити чи дійсно розроблені всі проблеми. 10 Не пропонувати рішень, які приречені на невдачу та можуть мати невірні наслідки.
 20. 20. Види кейсів
 21. 21. Гарвардська класифікація кейсів  структуровані, в яких подається мінімальна кількість додаткової інформації. Під час роботи з такими кейсами учень розуміє: щоб знайти оптимальне рішення, слід застосувати певну модель чи формулу;  «Замальовки», що містять, як правило, від 1 до 10 сторінок тексту і 1-2 сторінки додатків, які ознайомлюють лише з ключовими поняттями. Працюючи з цими додатками, учень має спиратися на власні знання;  великі неструктуровані обсягом до 50 сторінок — найскладніші з усіх видів кейсів. Інформацію у таких кейсах подано дуже детально, однак необхідних для розв'язання кейсу відомостей може й не бути: учень має знайти їх самостійно;  дослідницькі кейси, працюючи над якими учні мають не лише використовувати засвоєні теоретичні знання і практичні навички, а й пропонували щось нове. При цьому учні разом з учителем виступають у ролі дослідників.
 22. 22.  Реальні життєві ситуації, детально і точно відображені. При цьому їх навчальне призначення може зводитись до тренінгу учнів, , закріпленню знань, вмінь і навичок поведінки (прийняття рішень) в даній ситуації. Кейси повинні бути максимально наглядними і реальними
 23. 23. Відображають ттииппооввіі ссииттууааццііїї,, яяккіі ннааййббііллььшшее ззууссттррііччааююттььссяя.. ССииттууааццііяя ,, ппррооббллееммии іі ссююжжеетт яяккиихх ммоожжннаа ппррииддууммааттии
 24. 24. ВВооннии ввииссттууппааююттьь ммооддеелляяммии ддлляя ооттррииммаанннняя ззннаанньь ппрроо ссииттууааццііюю іі ппооввееддііннккуу вв нніійй.. ННааввччааллььннаа ффууннккццііяя ззввооддииттььссяя ддоо ддооссллііддннииццььккиихх ппррооццееддуурр
 25. 25. ДДжжееррееллаа ффооррммуувваанннняя ккееййссіівв
 26. 26. ММііссццееввиийй ммааттееррііаалл Більша частична кейсів може базуватися на місцевому матеріалі. Учні почувають себе впевнено, якщо добре знають середовище і контекст в якому відбуваються події, описані в кейсах, наприклад, їм тяжче обговорювати американське середовище, поведінку і мотиви американців або людей інших національностей.
 27. 27. ННааууккооввіі ссттааттттіі,, ммооннооггррааффііїї.. Наукові публікації виконують дві функції: 1) виступають складовими кейсу; 2) включаються в список літератури, необхідної для розуміння кейса.
 28. 28. РРеессууррссии ІІннттееррннееттуу
 29. 29. Що дає використання кейс-технології вчителю Учню • Доступ до бази сучасних навчально-методичних матеріалів. • Зменшення витрат часу на підготовку до уроків. • Безпереривне підвищення кваліфікації. • Можливість реалізації деяких елементів навчального процесу в позаурочний час • Работа з додатковим матеріалом. • Постійний доступ до бази консультацій. • Можливість самому готуватися до заліків, контрольних. • Спілкування з іншими учнями в групі. • Оволодіння сучасними інформаційними технологіями
 30. 30. 1. Поділ учнів на ппііддггррууппии ппоо 33--55 ччооллооввіікк;; 22.. ВВииббіірр ккееррііввннииккіівв ппііддггрруупп 33.. ООррггааннііззааццііяя ррооббооттии ппііддггрруупп 44.. ДДооппооввііддьь ккееррііввннииккіівв вв ммеежжаахх 22--55 ххввииллиинн ппрроо ррееззууллььттааттии ррооббооттии
 31. 31. ССттааттииссттииччнніі ммааттееррііааллии Вони можуть відігравати роль інструменту для діагностики ситуації, в ролі матеріалу для підрахунку показників, які найбільш значимі для розуміння ситуації. Вони можуть бути розміщенні як в самому тексті кейсу, та і в додатках
 32. 32. ХХааррааккттееррииссттииккии «яяккііссннооггоо ккееййссуу» 1. Якісний кейс розповідає. 2. Якісний кейс фокусується на темі. 3.Якісний кейс не виходить за межі останніх п’яти років. 4. Якісно підібраний кейс зможе викликати почуття співпереживання героям кейса. 5.Якісний кейс містить цитати з джерел. 6.Якісний кейс містить проблеми, зрозумілі дітям. 7.Якісний кейс потребує оцінки вже принятих рішень.

×