Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในฐานะตัวแสดงระหว่างประเทศ :
นัยต่อโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย
สถาบันคลังปัญญาด้านย...
ปากีสถาน : ความสาคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
รา...
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 3
ปากีสถาน :
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก
จาก Facebook Page เอนก เหล่าธรรมท...
4 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 5
6 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 7
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปากีสถาน : ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก

123 views

Published on

โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ปากีสถาน : ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก

  1. 1. วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะตัวแสดงระหว่างประเทศ : นัยต่อโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปากีสถาน : ความสาคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
  2. 2. ปากีสถาน : ความสาคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rsu-brain.com บรรณาธิการ: ยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้เขียน : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ปลายฟ้า บุนนาค เผยแพร่ : เมษายน 2561 ที่อยู่ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 637/1 ถนนลาดพร้าว เขต จตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-938-8826 โทรสาร 02-938-8864
  3. 3. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 3 ปากีสถาน : ความสาคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก จาก Facebook Page เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Anek Laothamatas
  4. 4. 4 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
  5. 5. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 5
  6. 6. 6 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
  7. 7. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 7

×