Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในฐานะตัวแสดงระหว่างประเทศ :
นัยต่อโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย
สถาบันคลังปัญญาด้านย...
สงกรานต์ที่ปากีสถาน : ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยร...
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 3
สงกรานต์ที่ปากีสถาน :
ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก
จาก Facebook Page เอนก เห...
4 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 5
6 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 7
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สงกรานต์ที่ปากีสถาน : ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก

35 views

Published on

จากเฟสบุ๊คเอนก เหล่าธรรมทัศน์
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สงกรานต์ที่ปากีสถาน : ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก

  1. 1. วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะตัวแสดงระหว่างประเทศ : นัยต่อโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สงกรานต์ที่ปากีสถาน : ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
  2. 2. สงกรานต์ที่ปากีสถาน : ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rsu-brain.com บรรณาธิการ: ยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้เขียน : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ปลายฟ้า บุนนาค เผยแพร่ : เมษายน 2561 ที่อยู่ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 637/1 ถนนลาดพร้าว เขต จตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-938-8826 โทรสาร 02-938-8864
  3. 3. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 3 สงกรานต์ที่ปากีสถาน : ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์โลก จาก Facebook Page เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Anek Laothamatas
  4. 4. 4 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
  5. 5. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 5
  6. 6. 6 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
  7. 7. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 7

×