Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทบาทของประเทศตุรกีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

0 views

Published on

โดย คุณอัสมะ ตันหยงดาโอะ
นักวิจัยอิสระ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทบาทของประเทศตุรกีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 1. 1. นางสาวอัสมะ ตันหยงดาโอะ 5 เมษายน 2559 โครงการวิจัยบทบาทของประเทศตุรกีในพื้ นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้
 2. 2. 1. บทบาทของตุรกีในการให้การสนับสนุนพื้ นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ผ่านการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ การศึกษา และเด็กกาพร้า
 3. 3. เปรียบเทียบความแตกต่างบทบาทการให้ความช่วยเหลือระหว่าง ประเทศตุรกีและประเทศอาหรับในพื้ นที่ 3 จชต • อาหรับ – หนุนเสริมด้านศาสนา / ตุรกี – หนุนเสริมด้านสังคม • ลักษณะของทุนสนับสนุน • ลักษณะติดตามการดาเนินงาน • พื้นที่การให้ความช่วยเหลือ
 4. 4. เปรียบเทียบความแตกต่างบทบาทการให้ความช่วยเหลือระหว่าง ประเทศตุรกีและประเทศอาหรับในพื้ นที่ 3 จชต ปี พ.ศ. จานวนเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ จาก iHH พ.ศ. 2554 1,416,470 บาท พ.ศ. 2555 6,206,121 บาท พ.ศ. 2556 8,582,147 บาท พ.ศ. 2557 12,042,248 บาท พ.ศ. 2558 2,000,000 บาท (โดยประมาณ) แสดงจานวนเงินบริจาคที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ได้รับจากมูลนิธิ iHH ประทศที่ให้การสนับสนุน จานวนเงินที่ได้รับ (โดยประมาณ) ประเทศกาตาร์ 37 ล้านบาท ประเทศคูเวต 32 ล้านบาท ประเทศกาตาร์ 35 ล้านบาท ประเทศคูเวต ไม่ระบุ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอ มิเรต ไม่ระบุ ประเทศคูเวต ไม่ระบุ มูลนิธิมะนอร์มะทา 17 ล้านบาท รัฐบาลไทย 175 ล้านบาท IDB ไม่ระบุ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ไม่ระบุ แสดงรายชื่อประเทศอาหรับ และงบประมาณการสนับสนุนที่ มหาลัยฟาตอนีเคยได้รับ
 5. 5. ความคิดเห็นของคนในพื้นที่ต่อบทบาทการดาเนินงานของตุรกีในพื้นที่ ความคิดเห็นเชิงบวก • สร้างบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้ดี ทางานใน หลายพื้นที่ • มีการติดตามการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ การทางานมีความเป็นระบบ • มีการจัดกิจกรรมที่เข้าถึงประชาชนที่หรือชุมชนที่อยู่รอบข้างองค์กร เครือข่ายที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างสม่าเสมอ ทาให้ได้รับการตอบรับที่ดี จากประชาชนข้างเคียง • การให้ความช่วยเหลือต่อเด็กที่อยู่ในความดูแลมีความต่อเนื่อง
 6. 6. ความคิดเห็นของคนในพื้ นที่ต่อบทบาทการดาเนินงานของตุรกีในพื้ นที่ ความคิดเห็นเชิงกังวล • การประสานงานเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างองค์กรที่ให้ความ ช่วยเหลือกับองค์กรที่ได้รับความช่วยเหลือ • การให้ความช่วยเหลือขาดมิติทางการเมือง และมิติทางเศรษฐกิจ เน้น เฉพาะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากจนเกินไป • การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานยังไม่มีความทั่วถึง รู้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น • อุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาสาหรับการสื่อสาร
 7. 7. ความท้าทายและแนวโน้มของการดาเนินงานในพื้นที่ • ปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศ • ความสัมพันธ์ของตุรกีกับสหภาพยุโรป • บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนจากตุรกีในพื้นที่ • ข้อท้าทายในการขยายพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
 8. 8. 2. อิทธิพลของแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวอิสลาม (Islamic Movement) และแนวคิดการให้ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Humanitarian) ของตุรกีต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้ นที่
 9. 9. แหล่งที่มาของการรับรู้/รับสาร • โซเชียลมีเดีย • งานเสวนาวิชาการ ของจากัด • สื่อกระแสหลัก • หนังสือวิชาการ
 10. 10. ความคิดเห็นต่อแนวคิดเรื่อง NEO-OTTOMAN • ข้อสังเกต-ความคุ้นเคยต่อคาว่า Neo-Ottoman • ข้อสังเกต-มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อคาว่า Neo-Ottoman • อาจกลายเป็นศูนย์กลางอานาจการปกครองใหม่ของโลกมุสลิม ศูนย์กลางการปกครอง – ตุรกี ศูนย์กลางศาสนา – เมกกะ/ซาอุดี • องค์กรร่มที่ให้ความสาคัญในเรื่องของสิทธิในความเป็นมนุษย์ในฐานะของ มุสลิม
 11. 11. ข้อท้าทายของแนวคิดเรื่อง NEO-OTTOMAN • รูปแบบที่ชัดเจนของ Neo-Ottoman เป็นอย่างไร? • สามารถเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองของชาวมุสลิมดังเช่นอดีตได้ หรือไม่? • ปฏิกิริยาของผู้นาประเทศอาหรับอื่นๆเป็นไปในทิศทางใด? • การถูกวิพากษ์วิจารณ์จากโลกตะวันตก
 12. 12. ภาพลักษณ์ของผู้นาประเทศตุรกีต่อเยาวชนในพื้ นที่ • ลักษณะการขึ้นสู่อานาจทางการเมืองที่แตกต่างจากผู้นาประเทศอาหรับ • ความเป็นผู้นาทางการเมืองการปกครองในขณะเดียวกันก็มีความเคร่งครัด ในด้านการศาสนา / การเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ขัดแย้ง / ความไม่เอนเอียง • ให้ความสาคัญกับเรื่องศาสนาแม้ว่าจะเติบโตจากระบอบประชาธิปไตย • บทบาทของผู้นาท่านอื่นๆ - ศ.ดร.ดาวุด โอก์ลูว์ • ประชาชนในพื้นที่ 3 จชต. ละหมาดเพื่อให้พรรค AKP ชนะเลือกตั้งปี 2015
 13. 13. การดาเนินนโยบายทางการเมืองของประเทศตุรกีที่นิยมอิสลาม • การค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดของคนในสังคมให้หันมานิยมอิสลาม • พรบ.ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระยะ 100 เมตรจากมัสยิดหรือ โรงเรียน ห้ามจาหน่ายหลังสี่ทุ่ม – แต่ไม่ได้ห้ามประชาชนดื่มหรือ จาหน่าย • การสนับสนุนการสร้างมัสยิดและการบูรณการมัสยิดเก่าแก่ • บรรจุวิชาศาสนาภาคบังคับในโรงเรียนทั่วประเทศ วิชา - ชีวิตของศาสดามูฮัมหมัด / อัลกุรอาน
 14. 14. แนวคิดการฟื้ นฟูอิสลาม • แนวคิดการฟื้ นฟูอิสลามภายหลังการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน • มีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าผู้นาของตุรกีหลายคนในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดฟื้ นฟูอิสลามจากกลุ่มอิควานเช่นเดียวกับผู้นาใน กลุ่มภราดรภาพของอียิปต์ เพียงแต่แนวทางการแสดงออกและการปฏิบัติ ต่างกันโดยสิ้นเชิง
 15. 15. ภาพลักษณ์ใหม่ของสตรีมุสลิมในตุรกี • คาสั่งให้ยกเลิกการห้ามสวมฮิญาบทั้งในโรงเรียนและองค์กรของรัฐ • การแสดงออกผ่านภรรยาของประธานาธิบดีตุรกี
 16. 16. การให้ความสาคัญในด้านการศึกษา • การดาเนินนโยบายแบบ Soft Power ขยายอิทธิพลเข้าไปในพื้นที่ต่างๆได้ ง่ายกว่า / ยังคงมีความสามารถในด้านความมั่นคง • ศาสตราจารย์จรัญ มะลูลีม - ระบบการศึกษาแบบตุรกีมีการเปิดโรงเรียน ไปทั่วโลกมากกว่า 1,000 แห่ง • ปาตานีฟอรั่ม - ความก้าวหน้าของโรงเรียนระบบอิมาม-ฮาทิป (Imam- Hatip School) ในตุรกี / โครงการสาหรับอัลกุรอานสาหรับเด็กวัยอนุบาล • การเรียนต่อที่ประเทศตุรกี – การเรียนการสอนแบบตะวันตก
 17. 17. การให้ความสาคัญในด้านการศึกษา • การเรียนต่อที่ประเทศตุรกี - ต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และต้อง ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลกาหนดถึงจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา • การเรียนต่อที่ประเทศตุรกี - นักศึกษาต่างประเทศทุกคนจาเป็นต้องเรียน ภาษาตุรกีเป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนเริ่มศึกษาต่อ • การสนับสนุนการศึกษาใน 3 จชต - การเข้ามาให้ความช่วยเหลือของ องค์กรจากประเทศตุรกีเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆหลายคนได้เรียนต่อ
 18. 18. การอภิปรายผล • มีการเริ่มขยายบทบาทด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ • การดาเนินงานที่เป็นนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งอาจหมาย รวมถึงว่าเป็นหนึ่งในนโยบายต่างประเทศของตุรกี • แนวโน้มการดาเนินงานเพิ่มขึ้น อิงจากพื้นที่การให้ความช่วยเหลือที่มาก ขึ้น องค์กรพัฒนาจากประเทศตุรกีที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของทั้งตัวเลขจะ หมายถึงจานวนเด็กกาพร้าในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือมีจานวนมากขึ้น ด้วย โอกาสของการศึกษาต่อเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้น และประชาชนในพื้นที่จะ ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของตุรกีผ่านการดาเนินงานอยู่ในพื้นที่
 19. 19. การอภิปรายผล 0 1 2 3 4 5 6 7 ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 องค์กร iHH องค์กรDiyanet องค์กรHasaner องค์กรTIKA เปรียบเทียบการดาเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนตุรกีบางส่วนในระยะเวลาที่ผ่านมาและแนวโน้มการดาเนินงานในอนาคต
 20. 20. การอภิปรายผล • บทบาทการให้ความช่วยเหลือหรือบทบาทในด้านอื่นๆขึ้นอยู่กับบริบทใน แต่ละพื้นที่ • การแสดงจุดยืนทางการเมืองของผู้นาตุรกี / ภาพลักษณ์ / แนวคิด • การดาเนินนโยบายแบบนิยมอิสลามของประเทศตุรกี • การดาเนินนโยบายแบบ Soft Power • ความท้าทายเนื่องจากความมั่นคงภายใน
 21. 21. การอภิปรายผล แสดงงบประมาณที่ประเทศตุรกีใช้เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2000-2016 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ hurriyetdailynews)
 22. 22. ข้อเสนอแนะ • หน่วยงานภาครัฐควรมีการสนับสนุน ส่งเสริม และการประชาสัมพันธ์ ใน การเลือกตุรกีเป็นหนึ่งในประเทศเป้ าหมายของการศึกษาต่อของเยาวชน • ส่งเสริมให้มีการศึกษาด้านวัฒนธรรม และมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับ ประเทศตุรกีในมิติด้านวัฒนธรรม และระบบการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น • ภาควิชาการควรมีการสนับสนุนส่งเสริมการแปลหนังสือต่างประเทศที่ เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และหนังสือการเมืองระหว่างประเทศของ พื้นที่ต่างๆที่นอกเหนือจากประเทศในแถบตะวันตกให้มากยิ่งขึ้น
 23. 23. จบการนาเสนอ

×