Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
•การคิดค้นระบบใหม่เป็นหัวใจของการปฎิรูปจีน
นักเศรษฐศาสตร์ Cheng siwei (เฉิงซือเวย)
•การคิดค้นเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการพั...
 1. การปกครองโดยกฏหมายกับการปกครองโดยคน
 2.หลักการประสิทธิภาพกับหลักการความยุติธรรม
 3.รัฐบาลกับกลไกการตลาด
 4.การรวมอ...
 1.มองอย่างไรกับการที่ผลประโยชน์ที่ได้จากประชากร ทรัพยากร และการ
ปฏิรูปที่กาลังจะหายไป
 2.จาก“ผลประโยชน์ที่ได้จากประชากร...
 1.ในการประชุมสมัยที่๑๘ของพรรคฯ เป็นการเลือกทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่ถูกต้อง
 2.ภาระหนักในปัจจุบันคือการกาหนด road map แล...
 1.เหตุผลที่ประเทศจีนประสบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่หลังจากเปิดประเทศสู่
โลกและการปฏิรูป
 2.ทาไมก่อนค.ศ.1979ประเทศจีนไม่สามาร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การปฏิรูปคือผลประโยชน์ที่สูงสุดของประเทศจีน

222 views

Published on

โดย นายเทวินทร์ แซ่แต้
อดีตประธานสมาคมนักศึกษาจีนประจำประเทศไทย และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ที่วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคลังปัญญาเพื่ออภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สนใจติดตามคลิปวีดีได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=AsWGDkGWRcg

สนใจรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่
Wepsite : http://www.rsu-brain.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/thinktankrsu?ref=hl

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การปฏิรูปคือผลประโยชน์ที่สูงสุดของประเทศจีน

  1. 1. •การคิดค้นระบบใหม่เป็นหัวใจของการปฎิรูปจีน นักเศรษฐศาสตร์ Cheng siwei (เฉิงซือเวย) •การคิดค้นเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการพัฒนาและเพื่อก่อให้เกิด ผลประโยชน์ใหม่ นักเศรษฐศาสตร์ Li yining(หลี้ อี่หนิง) •การเดินหน้าปฏิรูปจีนต่อไป นักเศรษฐศาสตร์ Wu Jinglian(อู๋ จิ้งเหลียน) •การกลับมาของเส้นทางอันรุ่งเรืองของประเทศจีน ---ประสบการณ์ การ ท้าทายและการคาดการณ์ในอนาคต นักเศรษฐศาสตร์ Lin Yifu(หลิน อี้ฟู)
  2. 2.  1. การปกครองโดยกฏหมายกับการปกครองโดยคน  2.หลักการประสิทธิภาพกับหลักการความยุติธรรม  3.รัฐบาลกับกลไกการตลาด  4.การรวมอานาจกับการกระจายอานาจ 4.1.การแบ่งปันอานาจระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นให้ เรียบร้อย 4.2.การบูรณาการบทบาทของหน่วยงานส่วนกลางโดยต้องมีการ ออกแบบภาพรวม (Top-Design) รวมถึงด้านการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร การทูต ประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร 4.3.เพิ่มพลังการตรวจสอบการใช้อานาจ
  3. 3.  1.มองอย่างไรกับการที่ผลประโยชน์ที่ได้จากประชากร ทรัพยากร และการ ปฏิรูปที่กาลังจะหายไป  2.จาก“ผลประโยชน์ที่ได้จากประชากรแบบเก่า”มุ่งสู่ “ผลประโยชน์ที่ได้จาก ประชากรแบบใหม่” โดยเน้นการศึกษามุ่งสู่ยุคช่าง/วิศวกร made in China สู่ created in China  3.จาก“ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรแบบเก่า”มุ่งสู่ “ผลประโยชน์ที่ได้จาก ทรัพยากรแบบใหม่” โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  4.จาก“ผลประโยชน์ที่ได้จากการปฏิรูปแบบเก่า”มุ่งสู่“ผลประโยชน์ที่ได้จาก การปฎิ รูป แบบใหม่” โดย เน้นการคิดค้นสร้างระบบใหม่ของการปฎิรูป
  4. 4.  1.ในการประชุมสมัยที่๑๘ของพรรคฯ เป็นการเลือกทิศทางการพัฒนา ประเทศที่ถูกต้อง  2.ภาระหนักในปัจจุบันคือการกาหนด road map และกาหนดจังหวะ เวลา  เน้นการออกแบบภาพรวม (Top-Design) เสนอให้มีองค์กรที่มีอานาจ เต็มที่และขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยองค์กรนี้ต้องมองข้ามผลประโยชน์ ส่วนย่อยและผลประโยชน์ระยะสั้น เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลจากวงการ หลากหลายของสังคมให้มาร่วมคิดร่วมทา และต้องให้ประชาชนร่วม ตรวจสอบด้วย 
  5. 5.  1.เหตุผลที่ประเทศจีนประสบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่หลังจากเปิดประเทศสู่ โลกและการปฏิรูป  2.ทาไมก่อนค.ศ.1979ประเทศจีนไม่สามารถพัฒนาอย่างรวจเร็วได้  3.ทาไมประเทศอื่นๆที่กาลังพัฒนาด้วยกันไม่สามารถประสบความสาเร็จ อย่างจีนได้  4.ประเทศจีนเสียอะไรไปเพื่อบรรลุความสาเร็จ  5.ในอนาคตข้างหน้าหลายสิบปีประเทศจีนจะพัฒนาอย่างรวจเร็วเหมือนเดิม หรือไม่  6.สรุป ประสบการณ์ที่ผ่านมาของจีนมีข้อดีอะไรต่อการพัฒนาของประเทศ จีนและประเทศที่กาลังพัฒนาอื่นในอนาคต

×