Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• ในมุมมองทางสังคมเล็งเห็นความสาคัญของการใช้ทุนทางสังคมเพื่อการปฏิรูป
ประเทศไทย เราจะเห็นว่าประเทศไทยได้พยายามปฏิรูปประเทศ...
• 1) เพื่อศึกษาสารวจโมเดลที่ดีของการใช้ทุนทางสังคมวัฒนธรรม
ในการแก้ไขปัญหาสังคมทั้งจากประสบการณ์ในและต่างประเทศ
• 2) เพื่อ...
• (1) การสารวจแนวคิด สถานะ ลักษณะรูปธรรมของทุนทางสังคม
วัฒนธรรม
• (2) สารวจโมเดลที่ดีของการใช้ทุนทางสังคมวัฒนธรรมในการ
แก้...
• การศึกษาเอกสาร จากงานวิจัย หนังสือ ที่ได้เสนอแนวคิดเรื่อง
ทุนทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อสารวจสถานะของแนวคิด ทั้งเอกสาร
ภาษาไทย...
• ประสบการณ์ประเทศญี่ปุ่น
– การก่อตัวและการให้ความหมาย “ทุนทางสังคม”
– ทุนทางสังคมในฐานะกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพั...
• ประเทศญี่ปุ่นมีการสั่งสมทุนทางสังคมในหลายลักษณะ โดย
พิจารณาผ่าน 3 ยุคสมัย คือ การจัดระเบียบทางสังคมในยุคศักดิ
นา ยุคที่ต...
• ทุนทางสังคมในความหมายเชิงวัฒนธรรม (Cultural Perspectives) ได้แก่ การ
ให้ความสาคัญกับระบบคุณค่าทางสังคม อาทิ ความรับผิดชอ...
• (1) สมาคมละแวกบ้าน (Neighborhood Association)
• (2) สภาพัฒนาชุมชน (Community Development Council)
• (3) องค์กรไม่แสวงหาก...
• ทุนทางสังคมในความหมายเชิงวัฒนธรรม (Cultural
Perspectives) คือ การมีจิตสานึกทางการเมือง และการมีจิตสานึกแห่ง
การมีส่วนร่ว...
• ทุนทางสังคมในความหมายของกระบวนการ (Civil Society) คือพลัง
มวลชนในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในสังคมเก...
• มูลนิธิสวัสดิการสังคมแห่งกรุงโซล (Seoul Welfare Foundation) มี
บทบาทในบริบทของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นทุนทางสังคมท...
รายงานความก้าวหน้า เรื่อง ทุนทางสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานความก้าวหน้า เรื่อง ทุนทางสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย

0 views

Published on

โดย รศ. สายฝน สุเอียนทรเมธี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคลังปัญญาเพื่ออภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สนใจรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่
Wepsite : http://www.rsu-brain.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/thinktankrsu?ref=hl

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายงานความก้าวหน้า เรื่อง ทุนทางสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย

 1. 1. • ในมุมมองทางสังคมเล็งเห็นความสาคัญของการใช้ทุนทางสังคมเพื่อการปฏิรูป ประเทศไทย เราจะเห็นว่าประเทศไทยได้พยายามปฏิรูปประเทศมาหลายครั้งเมื่อเกิด ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือ พยายาม แก้ไขลงไปที่กลไกทางสังคมทางด้านการเมือง • ทุนทางสังคมวัฒนธรรมน่าจะเป็นกลไกทางสังคมในการปฏิรูปประเทศ กล่าวคือการแก้ไขปัญหาในข้างต้นควรให้ความสาคัญกับรากฐานของสังคม วัฒนธรรมไทย อาศัยรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยเพื่อปฏิรูปประเทศไทย รากฐานที่เติบโตพร้อมๆกับสังคมที่พัฒนาขึ้น อาทิเช่น เครือข่ายความสัมพันธ์ทาง สังคมที่ดารงอยู่ในรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ กลุ่มทางสังคม องค์กร ทางสังคม สถาบันทางสังคม มูลนิธิ ที่ประกอบด้วยประชาชนเป็นส่วนใหญ่ การ ปฏิรูปสังคมไทยควรหันมาให้บทบาทของกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางสังคมเหล่านี้ มีบทบาทในการบริหารสังคมชุมชนที่อาศัยอยู่ รากฐานของสังคมวัฒนธรรมดังกล่าว อาจจะเรียกได้ว่าคือ ทุนทางสังคม
 2. 2. • 1) เพื่อศึกษาสารวจโมเดลที่ดีของการใช้ทุนทางสังคมวัฒนธรรม ในการแก้ไขปัญหาสังคมทั้งจากประสบการณ์ในและต่างประเทศ • 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยด้วยทุนทาง สังคมวัฒนธรรมในด้านการปกครองท้องถิ่นและด้านสังคมใน ระดับกลไกรัฐและระดับกลไกเสริมรัฐ
 3. 3. • (1) การสารวจแนวคิด สถานะ ลักษณะรูปธรรมของทุนทางสังคม วัฒนธรรม • (2) สารวจโมเดลที่ดีของการใช้ทุนทางสังคมวัฒนธรรมในการ แก้ไขปัญหาสังคมทั้งจากประสบการณ์ในและต่างประเทศ • (3) เสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมวัฒนธรรม ในการปฏิรูปประเทศไทยในด้านการปกครองท้องถิ่นและด้าน สังคมในระดับกลไกรัฐและระดับกลไกเสริมรัฐ
 4. 4. • การศึกษาเอกสาร จากงานวิจัย หนังสือ ที่ได้เสนอแนวคิดเรื่อง ทุนทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อสารวจสถานะของแนวคิด ทั้งเอกสาร ภาษาไทยและต่างประเทศ • จากการสัมภาษณ์เจาะลึก นักวิชาการ นักคิด นักพัฒนา นัก เคลื่อนไหวทางสังคมของสังคมไทยที่มีประสบการณ์การทางาน กับทุนทางสังคมและมีประสบการณ์การใช้ทุนทางสังคมในการ แก้ไขปัญหาสังคม อาทิ ศ.นพ.ประเวศ วะสี, รศ.ดร.วรวุฒิ โรม รัตนพันธ์, รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร, ผศ.ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก, อาจารย์มุกดา อินต๊ะสาร ฯลฯ
 5. 5. • ประสบการณ์ประเทศญี่ปุ่น – การก่อตัวและการให้ความหมาย “ทุนทางสังคม” – ทุนทางสังคมในฐานะกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ชุมชน • ประสบการณ์ประเทศเกาหลีใต้ – การก่อร่างสร้างตัวและพัฒนาการของทุนทางสังคมในประเทศเกาหลี ใต้ – ทุนทางสังคมในฐานะกลไกในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. 6. • ประเทศญี่ปุ่นมีการสั่งสมทุนทางสังคมในหลายลักษณะ โดย พิจารณาผ่าน 3 ยุคสมัย คือ การจัดระเบียบทางสังคมในยุคศักดิ นา ยุคที่ต้องเผชิญกับตะวันตก และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งสามยุคมีการเปลี่ยนทั้งทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม • บทบาทโชกุน • อิทธิพลวัฒนธรรมการศึกษาของชนชั้นซามูไร • อิทธิพลแนวคาสอนและหลักการปฏิบัติของลัทธิขงจื้อ • วัฒนธรรมการรวมกลุ่ม
 7. 7. • ทุนทางสังคมในความหมายเชิงวัฒนธรรม (Cultural Perspectives) ได้แก่ การ ให้ความสาคัญกับระบบคุณค่าทางสังคม อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความมีวินัย การพึ่งตนเอง การสร้างวัฒนธรรมการเตรียมความพร้อม เป็นต้น • ทุนทางสังคมในความหมายเชิงโครงสร้างทางสังคม (Social Organization) หมายถึงองค์กรทางสังคมที่ปรากฏรูปธรรมในสังคมญี่ปุ่น อาทิ องค์กรที่ไม่แสวงหา กาไร (NPOs) สมาคมละแวกบ้าน คณะกรรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น • ทุนทางสังคมในความหมายของกระบวนการ (Civil Society) หมายถึง กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) ในกรณีประเด็นสาธารณะ ต่างๆ เช่น เครือข่ายสังคมปลอดภัย เป็นต้น • ประชาสังคมกับทุนทางสังคมในประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องเดียวกัน
 8. 8. • (1) สมาคมละแวกบ้าน (Neighborhood Association) • (2) สภาพัฒนาชุมชน (Community Development Council) • (3) องค์กรไม่แสวงหากาไร (Non-Profit Organization)
 9. 9. • ทุนทางสังคมในความหมายเชิงวัฒนธรรม (Cultural Perspectives) คือ การมีจิตสานึกทางการเมือง และการมีจิตสานึกแห่ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ทุนทางสังคมนี้เป็นรากฐานที่ สาคัญที่ทาให้คนเกาหลีใต้มีลักษณะของการเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น (Active citizen) • ทุนทางสังคมในความหมายเชิงโครงสร้างทางสังคม (Social Organization) พบว่า ทุนทางสังคมในเชิงกลุ่ม องค์กรทางสังคม มี บทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการก้าวสู่สังคม ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ เป็นต้นว่า องค์กรของนักศึกษา หรือองค์กร ต่อต้านคอรัปชั่นและนักการเมืองที่ใช้อานาจไม่ชอบธรรมอย่าง People Solidarity for Participation Democracy (PSPD)
 10. 10. • ทุนทางสังคมในความหมายของกระบวนการ (Civil Society) คือพลัง มวลชนในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในสังคมเกาหลี ใต้ปรากฏอยู่อย่างโดดเด่น การขับเคลื่อนของพลังมวลชนเหล่านี้ถูกเรียกขาน ในนามของกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนออกมาปกป้ องสิทธิ และ ช่วงชิงอานาจในการกาหนดชะตาชีวิตของตนเอง โดยไม่ยอมจานนให้รัฐ หรือชนชั้นนามีอานาจควบคุมแต่ฝ่ายเดียว เช่น การเคลื่อนไหวของ ขบวนการนักศึกษาทางการเมือง, การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน นอกจากนี้ในบริบทของการปกครองส่วนท้องถิ่น มิติเชิงกะบวนการที่สะท้อน ความเป็นประชาสังคม คือ การสร้างกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือการดาเนินงานของท้องถิ่น เป็นต้นว่า การ สร้างการมีส่วนร่วมผ่านกลไกคณะทางาน, การสร้างเครือข่ายการทางาน, การเปิดพื้นที่ทางกายภาพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
 11. 11. • มูลนิธิสวัสดิการสังคมแห่งกรุงโซล (Seoul Welfare Foundation) มี บทบาทในบริบทของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นทุนทางสังคมที่ เป็นกลุ่ม องค์กรทางสังคม ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เพื่อเป็นกลไกการ ทางานด้านสวัสดิการที่เข้าถึง และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ด้านสวัสดิการสังคมที่แท้จริงของประชาชนในโซลที่ซึ่งเป็นมหานคร ขนาดใหญ่ลาดับต้นๆของโลก

×