Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต...
1
ผู้อํานวยการสถาบันคลังปัญญา ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
บรรณาธิการ : น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล
ผู้เขียน : ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เอกสาร East & South East Asia Monitor ไตรมาสที่4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558

174 views

Published on

โดย ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เอกสาร East & South East Asia Monitor ไตรมาสที่4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558

 1. 1. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันคลังปญญาดานยุทธศาสตรฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ÇÔà¤ÃÒÐˏÃÒÂäµÃÁÒÊ ¤ÃÑ้§·Õ่ 4 µØÅÒ¤Á—¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2558 â´Â ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ´Ã.ÇÃÒÃÑ¡ à©ÅÔÁ¾Ñ¹¸ØÈÑ¡´ ÍÒ¨ÒÏ»ÃШํÒÊÒ¢ÒÇÔªÒÃÑ°ÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØ⢷ѸÃÃÁÒ¸ÔÃÒª
 2. 2. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 1 EAST ASIA MONITOR QUARTERLY REVIEW สาธารณรัฐประชาชนจีน ความเป็นไปในช่วงไตรมาสสุดท้ายของเอเชียตะวันออกก็ยังคงฉายชัดถึงความโดดเด่นของจีน ที่ไม่ว่าจะเป็นนัยเชิงบวกหรือลบ และในมิติใด ล้วนกระตุ้นการตั้งคําถามระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก ได้ทั้งสิ้น ในมิติด้านเศรษฐกิจนั้น นี่คือช่วงไตรมาสที่ความกังวลเรื่องการเติบโตที่ส่ออาการสะดุดต่อเนื่อง จากปีที่ผ่านมาปรากฏชัดมากขึ้น กล่าวได้ว่า ตั้งแต่การประกาศผลการประกอบการอุตสาหกรรมที่ หดตัว (แม้ว่าจะดีกว่ายุโรป และมีเสถียรภาพมากกว่าสหรัฐอเมริกา) ไปจนถึงการนําเข้าวัตถุดิบ ที่น้อยลง (ที่ส่อเค้าว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของผู้ส่งออกอย่างออสเตรเลีย บราซิล และ แคนาดา) เราได้เห็นถึงการเร่งปรับตัวของภาคการผลิตเช่นที่ปรากฏทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พยายามปรับตัวสู่การเป็นฐานผลิตเครื่องยนต์และหุ่นยนต์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลายาวนานในการ ก่อผลเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (มิพักต้องเอ่ยถึงต้นทุนการสูญเสียตําแหน่งงานระหว่างการปรับตัว) จน อาจจะยังไม่ทันการณ์ต่อการประคับประคองการหดตัวของการบริโภคภายใน ท่ามกลางความกังวลว่า การเติบโตจะตํ่ากว่าเป้าหมายคือ อยู่ที่ระดับเพียงร้อยละ 6.9 ทั้งนี้การหดตัวของการเติบโตโดยรวมดูจะสวนทางอย่างมากต่อการขยายตัวของภาค e- commerce ที่เติบโตร้อยละ 36 มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา0 1 ในกลุ่มนี้ Alibaba ภายใต้การนําของ แจ๊ค หม่า (Jack Ma) มีความโดดเด่นที่สุด และดูจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเมื่อ ขยับก้าวเข้าสู่แวดวงการสื่อสารมวลชนอย่างชัดเจนในช่วงปลายไตรมาสด้วยการเข้าซื้อ South China Morning Post (SCMP) หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษเก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งในภูมิภาค จากโร เบิร์ต กว๊อก (Robert Kuok) มหาเศรษฐีชาวมาเลย์เชื้อสายจีนที่ซื้อ SCMP ต่อมาจาก รูเพิร์ต เมอร์ด็อค (Rupert Murdoch) เมื่อ ค.ศ. 1993 ทําให้อาลีบาบา กลายเป็นผู้ถือหุ้นนิตยสารที่ทรงอิทธิพลไม่ น้อยต่อวิถีชีวิตของชนชั้นกลางอย่าง Esquire, Elle, Cosmopolitan และ Harper’s Bazaar ไป ด้วย1 2 1 Sumantha Dey and Andy Bruce (1/10/2015) ‘global economy loses steam as Chinese, European factories falter’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/01/us-global-economy- idUSKCN0RV3J820151001 (5/10/2015), Raphael Balenieri (6/10/2015) ‘China’s powerhouse industrial belt falls by the wayside’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/china- powerhouse-industrial-belt-falls-wayside-151005084226684.html (6/10/2015), ‘China’s GDP growth slows to 6.9 percent’ (19/10/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/10/china-gdp- growth-slows-69-percent-151019032035653.html (19/10/2015), Kevin Yao (19/10/2015) ‘China economy logs weakest growth since 2009’ (19/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/19/us-china-economy-idUSKCN (19/10/2015) 2 ‘Chinese internet giant Alibaba buys South China Morning Post for $266 m’ (14/12/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/dec/14/chinese-internet-giant-alibaba-buys-south- china-morning-post-for-266m (18/12/2015)
 3. 3. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 2 การเติบโตภายใต้การยอมรับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของปักกิ่งของอลีบาบา ทําให้ต้องครุ่น คํานึงไม่น้อยว่า ใช่หรือไม่ว่า เนื้อหาข่าวสารของ SCMP อาจจะยิ่งหันเหไปในทิศทางที่ปักกิ่งต้องการ เห็นมากยิ่งขึ้น การตั้งคําถามในลักษณ์ดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อช่วงกลางไตรมาส เมื่อ คณะกรรมาธิการการสื่อสารแห่งรัฐบาลกลาง (the Federal Coomunications Commission: FCC) และ กระทรวงยุติธรรมกําลังตรวจสอบว่า G&E Studio Inc. เจ้าของเครือข่ายสถานีวิทยุในหลายเมืองใหญ่ แห่ง (อาทิ วอชิงตัน บอสตั ฟิลาเดลเฟีย ฮุสตัน และซานฟรานซิสโก) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน หรือไม่ เพราะมักเสนอข่าวสารด้านความมั่นคงโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้ไปในทิศทางเดียวกัน กับปักกิ่ง2 3 ทิศทางภาวะเศรษฐกิจข้างต้น ยังส่งผลต่อการปรับตัวลดลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาด หลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ในอัตราร้อยละ 0.7 ขณะที่ราคาหลักทรัพย์ในตลาดฮ่องกงปรับตัวลดลงร้อยละ 1 สถานการณ์ราคาหลักทรัพย์ในสองตลาดข้างต้น และอีกหลายตลาดในเอเชียยิ่งยํ่าแย่ลงในช่วงปลาย เดือนพฤศจิกายนจากสถานการณ์ความตึงเครียดในหลายพื้นที่ ทั้งจากเหตุตุรกียิงเครื่องบินรบรัสเซียตก เพราะเหตุรุกลํ้าน่านฟ้าและการก่อการร้ายในปารีส กอปรกับการตกตํ่าต่อเนื่องของราคานํ้ามันดิบ แม้ ทางการจีนจะได้ออกมาตรการมากมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะๆ รวมถึงการที่บรรษัทเครื่องบิน พาณิชย์จีน (Commercial Aircraft Corp. of China: COMAC) เปิดตัว C919 เครื่องบินขนาด 168 ที่นั่ง ซึ่งแสดงศักยภาพที่จะเป็นคู่แข่งของ Boeing 737 และ Airbus A320 ที่เซี่ยงไฮ้3 4 แต่ก็ยังเป็นที่จับตามอง ว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวเชิงบวกได้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม สําหรับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน ในสายตาของลอนดอนดูไม่สู้จะมีความกังวลต่อทิศทางดังกล่าวมากนัก เราจึงได้เห็นการ ต้อนรับ ที่ BBC จัดให้เป็น “redder than the red carpet welcome” จากลองดอนต่อการเยือน ของผู้นําจีนและภรรยาในฐานะพระราชอาคันตุกะที่เข้าพักยังพระราชวัง Buckingham เป็นเวลา 4 วัน เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม บนต้นทุนการตั้งคําถามต่อความบางเบาจนเกือบจางหายของประเด็น ปัญหาสิทธิมนุษยชน (แทบจะไม่เห็นการรวมตัวของกลุ่มฟาหลุนกง กลุ่มอุยกูร์ และกลุ่มสนับสนุนทิเบต เสรี เหมือนเช่นที่ซีแอตเติ้ล) รวมถึงกรณีปัญหาทิเบตที่มงกุฎราชกุมารอังกฤษให้ความสนใจ4 5 แม้ผู้นํา 3 John Shiffman and Koh Gui Qing (2/11/2015) ‘FCC, Justice Department investigate covert Chinese radio network’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/02/us-china-radio-fcc- idUSKCN0SR2AI20151102 (2/11/2015) 4 Shinichi Saoshiro (2/11/2015) ‘Asia markets down as soft China surveys fuel growth fears’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/02/us-global-markets-idUSKCN0SR00920151102 (2/11/2015), ‘China unveils rival to Boeing 737, Airbus A320’ (2/11/2015) The Japan Times Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/02/asia-paicifc/china-unveils-boeing-737-airbus- a320/#.Vjb7ZPntlHw (2/11/2015), Shinichi Saoshiro (24/11/2015) ‘Asia stocks stumble on geopolitical tensions, oil retreats’ Reuters Retrieved http://www.reuters.com/article/2015/11/25/us-global-markets- idUSKBN0TE03720151125#WjCR2j5ydDHeXdp1.97 (25/11/2015) 5 Tim Summers (11/10/2015) ‘Getting the balance right on China’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/10/balance-china-151007074316863.html (13/10/2015), Peter Walker (16/10/2015) ‘Xi Jinping in the UK; Who will press the president on China’s human rights?’ The
 4. 4. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 3 จีนจะได้ใช้เวทีนี้เป็นพื้นที่ยอมรับว่า การเติบโตเหมือนเช่นที่ผ่านมาเป็นแค่เพียงเรื่องในอดีต ก้าวย่าง ต่อไปจึงเน้นที่การพึ่งพาตนเอง (resilience) ให้มากขึ้น แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างของทั้งสองฝ่ายซึ่ง เห็นความสําคัญด้านยุทธศาสตร์ของกันและกัน จะช่วยส่งเสริมให้อังกฤษเป็นประเทศตะวันตกที่สําคัญ ที่สุดของจีน(อย่างน้อยฝ่ายลอนดอนคิดเช่นนี้) รูปธรรมที่ชัดเจนก็คือ การลงนามในสัญญาทาง เศรษฐกิจราว 150 ฉบับมูลค่าราว 30 พันล้านปอนด์ ที่ครอบคลุมทั้งการค้าและการลงทุนตั้งแต่ เรื่องของรถไฟความเร็วสูงไปจนถึงเรื่องของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ (มูลค่า 16 พันล้านปอนด์ ซึ่งกลุ่ม EDF จากฝรั่งเศสได้เริ่มต้นไว้ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ) ไม่ว่าแนวโน้มระยะสั้นของเศรษฐกิจจีนจะเป็นเช่นใด แต่ข้อผูกมัดจากความตกลงข้างต้นอาจ ช่วยสร้างงานได้มากกว่า 4,000 ตําแหน่งให้กับลอนดอน ขณะที่การวางแนวทางให้ลอนดอนเป็นศูนย์ กิจกรรมนอกชายฝั่งของเงินหยวน ที่สามารถออกพันธบัตรในนามธนาคารกลางจีนเป็นแห่งแรกนอกเขต ประเทศจีนและฮ่องกง ยิ่งทําให้การไหลข้าวของเม็ดเงินจากจีนยิ่งปรากฏชัด กล่าวได้ว่า ลอนดอนได้ผูก โยงเส้นทางอนาคต(อย่างน้อยเศรษฐกิจ)ของตนเข้ากับจีน ซึ่งได้รับการคาดการณ์ว่าจะเป็นผู้ส่งออกเม็ด เงินลงทุนสูงที่สุดในโลกเมื่อ ค.ศ. 2017 โครงการปรับฐานการพัฒนาและปรับโครงสร้างเมืองทางตอน เหนือ อาทิ Sheffield และ Leeds6 อาจได้รับอานิสงส์จากการนี้เช่นกัน ทั้งนี้ความเป็นไปที่ยากจะมองข้ามจากการเน้นความสําคัญทางเศรษฐกิจมายาวนานก็คือ จีน ประสบอุบัติภัยทางอุตสาหกรรมบ่อยครั้งขึ้น นอกเหนือจากเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่เทียนจินเมื่อช่วงไตร มาสที่ผ่านไป ในไตรมาสนี้จีนยังประสบกรณีดินภูเขาถล่มจากเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้อาคารกว่า 30 แห่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฮงไต้หยู (Hengtaiyu industrial park) พังทลาย ส่งผลให้แนวส่งท่อ ก๊าซเพื่ออุตสาหกรรมระเบิด และมีผู้สูญหายเกือบร้อยรายในเขตกวางหมิง (Guangming New District) เมืองเซินเจิ้น พื้นที่ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเพียงท้องทุ่งข้าวโล่งกว้าง คําถามที่ได้ยินบ่อยครั้งขึ้นก็คือ ใช่ หรือไม่ว่า การหย่อนยานต่อกฎระเบียบความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ถ่มขยะสูงกว่า 100 เมตรในพื้นที่ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติภัยดังกล่าว การเลือกจบชีวิตด้วยการกระโดตึกของ ซู หยั่วหนาน (Xu Yuanan) อดีตผู้อํานวยการเขตกวางหมิง ซึ่งลงจากตําแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่าน Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/oct/16/xi-jinping-in-uk-human-rights- china (19/10/2015), ‘China’s Xi talks soccer, wildlife with Britain’s royals’ (20/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/21/us-china-britain-royals-idUSKCN0SF0432 (21/10/2015), ‘Will it be win-win on Beijing’s big China gamble?’ (24/10/2015) BBC Retrieved from http://www.bbc.com/news/uk- 34626936 (27/10/2015) 6 Stephen J. Adler and Jason Subler (17/10/2015) ‘China’s Xi lauds Britain for ‘visionary’ openness, prods others to emulate’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/18/us-china-britain-x- exclusive-idUSKCN0SC03520151018 (19/10/2015), John Lloyd (26/10/2015) ‘Has the United States lost its best friend to its biggest rival?’ Reuters Retrieved from http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/10//26/has- the-united-states-lost-its-best-friend-to-its-biggest-rival/ (27/10/2015), Heather Stewart and Katie Allen (16/10/2015) ‘George Osbone’s red carpet treatment of China stores big rewards, and big risks’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/business/2015/oct/16/george-osbones-red-carpet-treatment- china (27/10/2015)
 5. 5. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 4 มา6 7 จึงยากจะสร้างความประหลาดใจให้กับสังคมจีน ต้นทุนดังกล่าวยังปรากฏในรูปของปัญหาหมอก ควันพิษที่ทําให้ภาพถ่ายกรุงปักกิ่งเคลือบคลุมไปด้วยม่านหมอกสีม่วงอมเทา ที่ไม่เพียงเป็นภัย ต่อสุขภาวะของประชาชน แต่ยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพราะต้องระงับกิจกรรม กลางแจ้งนานนับสัปดาห์ จนรัฐบาลจีนต้องเร่งแก้ปัญหาและภาพลักษณ์ด้วยการประกาศลดการปล่อย คาร์บอนไดออ๊กไซด์โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าถ่านหินให้ได้ 180 ล้านต้นก่อนสิ้นค.ศ. 20207 8 สําหรับความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงนั้น ปักกิ่งเริ่มแสดงท่าทีระหว่างประเทศที่ต่างไปจาก วอชิงตันและมอสโก เมื่อตั้งคําถามต่อท่าทีของทั้งสองต่อกรณีปัญหาซีเรียว่า ทั้งสองฝ่ายกําลังเล่มเกม แห่งสงครามเย็นหรืออย่างไร แถมด้วยการสําทับว่า เราอยู่ในศตวรรษที่ 21 แล้ว ผู้คนควรตระหนัก กันเสียที!9 แต่สําหรับความมั่นคงภายในและพื้นที่ผลประโยชน์ของจีนนั้น มิติคิดของปักกิ่งเองก็ดูจะไม่ ไกลห่างจากช่วงสงครามเย็นสักเท่าใด ด้านความมั่นคงภายในมีการสั่งปลด จ้าว ซินเว่ย (Zhao Xinwei) บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Xinjing Daily จากตําแหน่งและการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ด้วยข้อ กล่าวหาว่าเสนอข้อถกเถียงโต้แย้งที่ไม่เหมาะสมและรับสินบน หลังจากที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ นโยบายแข็งกร้าวของส่วนกลางต่อดินแดนภาคตะวันตก9 10 ขณะที่ความตึงเครียดในทะเจจีนใต้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาสนี้ ทั้งจากกรณีวอชิงตันส่ง เรือพิฆาตติดขีปนาวุธ (USS Lassen) เข้าลาดตระเวนในเขตพื้นที่ทะเลจีนใต้และรุกลํ้าเข้าไปในเขต 12 ไมล์ทะเล (ตามการกล่าวอ้างของจีน) ในบริเวณเกาะเทียมที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลของจีน ขณะที่ วอชิงตันอ้างกฎหมายทะเลที่ไม่รับรองการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ดังกล่าว1 0 11 เมื่อช่วงต้นไตรมาส ที่จีนตออบ 7 ‘China landslide sparks gas explosion and leaves dozens missing’ (20/12/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/dec/20/china-landslide-sparks-gas-explosion-and-leaves-dozens- missing (23/12/2015), ‘Chinese teen pulled from rubble 60 hours after mudslide’ (23/12/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/12/chinese-teen-pulled-rubble-60-hours-mudslide- 151223041736761.html (23/12/2015), Paul Carsten (23/12/2015) ‘One man pulled alive from landslide in China’s Shenzhen’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/us-china-landslide- idUSKBN0U603K20151223 (23/12/2015), Karl Mathiesen (23/12/2015) ‘Is the Shenzhen landslide the first of many more?’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/23/shenzhen-landslide-china-the-first-of-many-more (28/12/2015), ‘Former top Chinese official commit suicide after landslide disaster’ (28/12/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/us-china-landslide-idUSKBN0UB09T20151228 (28/12/2015) 8 ‘China says to cut emission’ (7/12/2015) Reuter (The Wider Image) Retrieved from https://widerimage.reuters.com/story/smog-chokes-beijing (10/12/2015), Carly J Hallman (10/12/2015) ‘When will China have a clear plan for tackling Beijing’s smog?’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/commenisfree/2015/dec/10/china-plan-beijing-smog (10/12/2015) 9 ‘Top China paper says U.S., Russia playing Cold War game in Syria’ (13/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/13/us-mideast-crisis-idUSKCN0S70A920151013 (13/10/2015) 10 Tom Phillips (2/11/2015) ‘Chinese newspaper editor sacked for criticising Beijing’s ‘war on terror’’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/nov/chinese-newspaper-editor-sacked- for-criticising-beijing-war-on-terror (3/11/2015) 11 Andrea Shalal and Ben Blanchard (27/10/2015) ‘Angry China says shadowed U.S. warship near man-made islands in disputed sea’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/27/us- southchinasea-usa-idUSKCN0SK2AC20151027 (27/10/2015)
 6. 6. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 5 โต้ด้วยการเคลื่อนกําลังเคลื่อนที่เร็วลงตํ่า จนนําไปสู่ความตึงเครียดกับฟิลิปปินส์ดังจะได้กล่าวในส่วน ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามด้วยการที่ปักกิ่งทวงถามความชัดเจนต่อการยึดถือนโยบายจีนเดียว ของผู้นําวอชิงตันเมื่อช่วงกลางเดือนสุดท้ายของไตรมาสนี้ เมื่อมีกระแสข่าวว่า วอชิงตันขายเรือรบ มูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไต้หวัน ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงซื้ออาวุธที่รวมถึง ขีปนาวุธ ความไม่พอใจและความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันดูจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการรายงาน ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 บินเข้าใกล้พื้นที่เกาะเทียมจากการถมทะเลของจีน ขณะที่ฝ่ายวอชิงตัน ออกมากล่าวว่า การบินลาดตระเวนไม่ได้มีวัตถุประสงค์เข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าว และจะมีการตรวจสอบ กรณีนี้ให้กระจ่างต่อไป11 12 ประเทศญี่ปุ่น ความเคลื่อนไหวในญี่ปุ่นดูจะมีจุดเน้นอยู่ที่ความมั่นคงอย่างชัดเจนตลอดทั้งไตรมาส ในช่วงต้น เริ่มด้วยความร่วมมือในการซ้อมรบทางทะเลกับอินเดีย และสหรัฐอเมริกา โดยใช้พื้นที่ด้านอ่าวเบงกอล ซึ่งถือเป็นความร่วมมือสามฝ่ายครั้งสําคัญในรอบ 8 ปี ทางการอินเดียยังประกาศด้วยว่า ความร่วมมือนี้ จะดําเนินการต่อเนื่องทุกปีนับจากนี้ โดยสหรัฐอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt เข้าร่วมปฏิบัติ Malabar13 แม้จะมิได้กําหนดฝ่ายตรงข้ามในการซ้อมรบอย่างชัดแจ้ง แต่ก็ เป็นการอยากยิ่งที่จะปฏิเสธว่า นี่คือส่วนหนึ่งของการพยายามผลักดันความสําคัญของพื้นที่อินโด- แปซิฟิก (Indo-Pacific) ที่เป็นหนึ่งในแนวโอบล้อมและคู่ขนานเส้นทางสายไหมของจีน ก่อนหน้าการ เดินทางเยือนอังกฤษของสี จิ้นผิง ดังกล่าวข้างต้น ที่สร้างความไม่สบายใจให้กับญี่ปุ่น จนโตเกียว ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า บรรยากาศที่ลอนดอนเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา เมื่อลอนดอนไม่กล่าวถึง พฤติกรรมของจีนในเขตทะเลตะวันออกและทะเลจีนใต้ รวมถึงปัญหาสิทธิมนุษยชน13 14 ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียกระชับแน่นขึ้นอีกในช่วงปลายไตรมาส เมื่อชินโซ อาเบะ (Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ ซึ่งนําไปสู่ความตกลงทั้งทาง การทหารและเศรษฐกิจระหว่างกัน รวมถึงข้อตกลงในการขายอาวุธและการถ่ายโอนเทคโนโลยี (และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์) ด้านการทหารจากญี่ปุ่นสู่อินเดีย มูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะถือได้ ว่าเป็นการขายอาวุธครั้งแรกองญี่ปุ่นหลังจากชินโซ อาเบะ ยกเลิกการห้ามการส่งออกอาวุธ เครื่องบิน 12 ‘China outraged at US warship sales to Taiwan’ (17/12/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.co,/world/2015/dec/17/china-outraged-at-us-warship-sales-to-taiwan (19/12/2015), Fergus Ryan (19/12/2015) ‘South China Sea: US bomber angers Beijing with Spratly islands flypast’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/dec/19/south-china-sea-us-bomber- angers-beijing-with-spratly-islands-flypast (23/12/2015) 13 Sanjeev Miglani (12/10/2015) ‘India, U.S., Japan kick off naval drills likely to annoy China’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/12/us-india-military-exercise-idUSKCN0S61CA20151012 (13/10/2015) 14 ‘Tokyo to raise concerns with London over Britain’s closeness with China’ The Japan Times Retrieved http://www.japantimes.co.jp/news/2015/10/27/national/politics-diplomacy/tokyo-raise-concerns-london- britains-closeness-china/#.Vi8ajvntlHw (27/10/2015)
 7. 7. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 6 สอดแนม US-2 ซึ่งผลิตโดย ShinMaywa Industries รวมอยู่ในบัญชีรายการด้วยเช่นกัน ด้านเศรษฐกิจ นั้น ญี่ปุ่นได้ให้เงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า (ร้อยละ 0.1) ระยะเวลา 50 ปี กว่า 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้าง รถไฟความเร็วสูงเชื่อม มุมไบ เมืองเศรษฐกิจ-การเงินสําคัญเข้ากับ Ahmedabad ซึ่งเป็นเมือง อุตสาหกรรมหลัก ทั้งนี้ญี่ปุ่นต้องการการรับประกันจากอินเดียว่าจะไม่มีการเผยแพร่และส่งออก นิวเคลียร์ โดยอินเดียได้จัดเตรียมพื้นที่สร้างโรงงานนิวเคลียร์ให้กับ GE-Hitachi ไว้แล้วเช่นกัน14 15 การขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงยังคงสืบเนื่องมาจนช่วงกลางไตรมาส โดยมีจุดเน้นอยู่ที่ พื้นที่ทะเลจีนใต้ โดยมีฟิลิปปินส์เป็นจุดมุ่งหมายหลัก ดังจะเห็นได้จากการจัดทําความตกลงบริจาค ยุทธภัณฑ์ครั้งแรกจากญี่ปุ่นสู่ฟิ ลิปปิ นส์ซึ่งจะมีทั้งเครื่องบินที่มีศักยภาพในการสอดแนมน่านฟ้ า (Beechcraft TC-90 King Air) และเครื่องบินที่มีความสามารถในการติดตามตรวจจับเรือดํานํ้า (Lockheed Martin submarine-hunting P3C)15 16 ความสัมพันธ์เช่นนี้แสดงนัยสําคัญมากขึ้น เมื่อนํามา ผนวกกับก้าวย่างครั้งใหม่ในการร่วมซ้อมรบทางทะเลระหว่างโตเกียวกับวอชิงตัน จากการที่ทั้งสองฝ่าย ตกลงที่จะสนับสนุนกําลังบํารุงทั้งอาหารและยุทธภัณฑ์นอกเหนือจากที่เคยสนับสนุนเฉพาะนํ้ามัน เชื้อเพลิงเติมเรือแต่ละลํา แม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่า ในอนาคตความตกลงดังกล่าวจะขยายไปไกลกว่า ระดับการซ้อมรบหรือไม่ แต่ก็ได้ช่วยประสานการดําเนินงานระหว่างฐานปฏิบัติการของญี่ปุ่นที่โยโคซุกะ (Yokosuka) กับหน่วยเคลื่อนที่เร็วของสหรัฐอเมริกาอย่างกองเรือที่ 7 (the Seventh Fleet) ซึ่งมีเรือใน สังกัด 80 ลํา เครื่องบิน 140 ลํา และมีทหารประจําการ 40,000 คน16 17 ขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้แสดงนัยที่ผ่อนคลายต่อบทบาทด้านความมั่นคงของญี่ปุ่น แม้ว่านั่น อาจจะหมายถึงการเพิ่มแรงกดดันต่อประเทศร่วมภูมิภาค ที่ยังคลายความกังวลลงได้บ้างเมื่อมีสัญญาณ บวกในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างโตเกียวกับปักกิ่งด้วยการที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายเห็น พ้องที่จะสนับสนุนให้เริ่มกลับมามีการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างกันขึ้นใหม่ และจัดการ พูดคุยเจรจาทวิภาคีระดับสูงด้านเศรษฐกิจในช่วงต้นปีหน้าผ่านกลไกข้างต้น1 7 18 แต่สัญญาณบวกเช่นนั้น ยังหาได้แผ่คลุมพื้นที่ทางตอนเหนือ เมื่อผู้นําโตเกียวกับผู้นํามอสโก ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถสร้างความ ตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอ้างกรรมสิทธิ์เหนือ 4 เกาะ (คุนาชิริ เอโตโรฟุ ชิโกตัน และฮาโมบาอิ) ทางตอนเหนือของเกาะฮอคไกโดที่เรื้อรังมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด เพราะแม้จะมีความตกลง 15 Kiyoshi Takenaka and Sanjeev Miglani (11/12/2015) ‘India, Japan close in on military pacts as Abe visit’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/india-japan-defence-modi--abe- idUSKBN0TU15E20151211£rDzLVEfgwZfmxkFe.97 (14/12/2015), Nidhi Verma (12/12/2015) ‘India to get Japan’s bullet train, deepens defence and nuclear ties’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/india-japan-idUSKBN0TV07D20151212#5qHOQPjhx9kwtSEI.97 (14/12/2015) 16 Tim Kelly and Nobuhiro Kubo (15/11/2015) ‘Tokyo, Manila to agree framework for Japanese military aid: sources’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/16/us-japan-philippines-military- idUSKCN0T508W20151116£H0AIRR74jSd5k6f2.97 (16/11/2015) 17 Tim Kelly (24/11/2015) ‘U. S., Japan naval exercises make ‘big step forward’’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/24/us-u-navy-japan- idUSKBN0TD1A520151124#ZRF6F2SLVQstC6UKA.97 (25/11/2015) 18 ‘Japan and China agree on moves to mend ties further’ (1/11/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/01/us-japan-china-idUSKCN0SQ1SY2015//01 (2/11/2015)
 8. 8. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 7 ว่าจะร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ ค.ศ. 2013 และมีการวางแผนการเยือนญี่ปุ่นของผู้นํารัสเซียเมื่อ ปี ค.ศ. 2014 แต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเรื่องราวในไครเมีย ค.ศ. 2015 ก็ยังหาใช่ปีที่เหมาะสม ต่อการเยือนของผู้นํารัสเซียอีกเช่นกัน1 8 19 ในช่วงปลายไตรมาสญี่ปุ่นแถลงข่าวว่า พบเห็นเรือตรวจตรา ชายฝั่ง 4 ลําของจีนพร้อมอาวุธเข้ามาในเขตพื้นที่ขัดแย้งด้านทะเลตะวันออก โดยมีระยะห่างเพียง 29 กิโลเมตร (18 ไมล์) จากเกาะเซนคาคุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เรือติดอาวุธจีนเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว19 20 ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน โดยเฉพาะนับตั้งแต่ ช่วงกลางไตรมาสที่ดูจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นว่า ตัวเลขเศรษฐกิจโดยภาพรวมยังคงลดตํ่าอย่างต่อเนื่อง จากช่วงไตรมาสสาม (กรกฎาคม – กันยายน) ที่แสดงถึงภาวะถดถอย (ร้อยละ 0.8) ที่ต่อเนื่องจากไตร มาสที่สอง (เศรษฐกิจหดตัวร้อยละ 0.7) เพราะการบริโภคภายในและการส่งออกที่ตดตํ่า ความต้องการ ของตลาดจีนที่ลดตํ่าลง การเพิ่มขึ้นของราคาอาหารนําเข้า และภาวะความไม่แน่นอนของสถานการณ์ ระหว่างประเทศที่กระทบต่อการลงทุนและธุรกรรมในต่างแดนของญี่ปุ่น โดยเฉพาะหลังกรณีการก่อการ ร้ายที่ปารีสส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ตลาดนิคเคอิ (Nikkei) ลดลงราวร้อยละ 1.3 สัญญาณข้างต้นเป็น การบ่งบอกว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้เข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งที่ 5 ในรอบ 7 ปี20 21 นอกเหนือจากมาตรการด้านการเงินที่มีการดําเนินการอยู่เป็นระยะ และการขยายงบประมาณ ด้านการทหาร แม้กระทั่งการสนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น การกระตุ้นการใช้ จ่ายภายในเป็นอีกหนึ่งมาตรการสําคัญที่เราได้เห็นในช่วงไตรมาสนี้ โดยเฉพาะเมื่อมีแนวโน้มของการ ทุ่มงบประมาณปรับขยายให้โอซาก้า (Osaka) เป็นเมืองหลวงรอง (second capital) ทั้งนี้ชินโซ อาเบะ ได้ยอมรับว่า สภาพความแออัดของทั้งผู้คนและทรัพยากรในเขตโตเกียวเป็นอันตรายต่ออนาคตของชาติ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่า ผู้บริหารนครโอซาก้าอย่าง อิชิโร มัตซูอิ (Ichiro Matsui) และ ฮิโร ฟูมิ โยชิมูระ (Hirofumi Yoshimura) จะสามารถผลักดันให้ข้าราชการในโตเกียวและนักการเมืองในสภา ไดเอ็ท เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องย้ายหน่วยงานบริหารส่วนหนึ่งมาอยู่ที่โอซาก้าได้มากน้อยเพียงใด21 22 19 Putin’s Japan visit shelved for this year amid inconclusive meeting with Abe in Turkey‘ (16/11/2015) The Japan Times Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/16/national/politics- diplomacy/putins-japan-visit-shevled-year-amid-inconclusive-meeting-abe-turkey/#.VklzF3 (16/11/2015) 20 ‘Japan says armed Chinese coastguard ship seen near disputed islands’ (23/12/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/us-china-japan-islands-idUSKBN0U606H20151223 (23/12/2015) 21 Leika Kihara and Tetsushi Kajimoto (15/11/2015) ‘Japan relapses into recession in July-Sept, blow to Abenomics’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/16/us-japan-economy-gdp- idUSKCN0T41CC20151116#wdKTiDhUOAFjOoCp.97 (15/11/2015), Martin Farrer (16/11/2015) ‘Asia Pacific shares fall sharply in wake of Paris attacks and Japanese recession’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/business/2015/nov/16/asia-pacific-shares-fall-sharply-in-wake-of-paris-attacks- and-recession (16/11/2015) 22 Eric Johnston (28/12/2015) ‘Governor and mayor push for Osaka to become Japan’s vice capital’ The Japan Times Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/28/national/governor-major-push-osaka- become-japans-vice-capital/#.VoD9s_mLTcs (28/12/2015)
 9. 9. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 8 คาบสมุทรเกาหลี ความเคลื่อนไหวทั้งเชิงบวกและลบปรากฏในช่วงเวลาเดียวกันอย่างน่าจับตา ในขณะที่ผู้นําโซล พยายามสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศอันดีกับเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่ทั้งจีนและญี่ปุ่น ด้วยการจัด ประชุมสุดยอดผู้นําสามฝ่าย (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน โดยหวาง อี (Wang Yi) รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ได้กล่าวเน้นตั้งแต่การประชุมยังไม่เริ่มต้นว่า การมี ทัศนะคติที่เที่ยงตรงต่อประวัติศาสตร์โดยเฉพาะจากการกระทําของญี่ปุ่น เป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้ ความสัมพันธ์เคลื่อนตัวไปข้างหน้า ความจริงใจคือ กุญแจสําคัญ2 2 23 การประชุมระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน ถือเป็นครั้งแรกของการประชุมสุดยอดผู้นํา หลังจากที่หยุดชะงักไปเมื่อ ค.ศ. 2012 จากความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งกับโตเกียว การประชุมครั้งนี้จะเป็นที่กรุงโซล เกาหลีใต้ ในครั้งนี้มีหลี่ เคอเฉียง (Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีจีน ร่วมประชุมกับปัก กึมเฮย์ (Park Geun-hye) ประธานาธิบดี เกาหลีใต้ และชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การกระตุ้นให้เกาหลีเหนือยกเลิก โครงการนิวเคลียร์23 24 การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเช่นกันของพบปะอย่างเป็นทางการระดับทวิภาคีระหว่างผู้นํา โซลและผู้นําโตเกียว หลังจากทั้งสองขึ้นดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองฝ่ายถือโอกาส ครบรอบกึ่งศตวรรษความสัมพันธ์กล่าวถึงประเด็นสาวปลอบขวัญทหาร (comfort women) ที่สร้าง บาดแผลในความสัมพันธ์มาเนิ่นนาน เพราะสําหรับญี่ปุ่นนั้นการชดเชยเกี่ยวกับสงครามได้กระทําไปแล้ว เมื่อ ค.ศ. 1965 ส่วนการกล่าวขอโทษก็ได้กระทําไปแล้วเมื่อ ค.ศ. 1993 แต่ดูจะยังไม่เพียงพอสําหรับ ชาวเกาหลี โดยผู้นําญี่ปุ่นเชื่อว่าไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้เป็นความยุ่งยากของชนรุ่นต่อไป ขณะที่ทั้งสอง ฝ่ายพยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือสู่อนาคต2 4 25 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศ ของทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา ได้เรียกร้องให้เปียงยางยุติการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับนิวเคลียร์โดย เด็ดขาด และยังตกลงในแผนการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการควบคุมกําลังร่วมหากจําเป็น รวมถึงการที่ 23 ‘Ahead of summit, China urges Japan make break from ‘inglorious’ past’ (26/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/27/us-china-japan-idUSKCN0SL0AL20151027 (27/10/2015) 24 ‘China, Japan, south Korea to hold first summit in three years’ (26/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/26/us-china-japan-southkorea-idUSKCN0SK0L620151026 (27/10/2015), ‘North Korea figures in planned joint statement from Japan-China-South Korea summit’ (27/10/2015) The Japan Times Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2015/10/27/national/politics-diplomacy/north-korea-figures-planned- joint-statement-japan-china-south-korea-summit (27/10/2015) 25 Kiyoshi Takenaka and Ju-Min Park (2/11/2015) ‘South Korea, Japan leaders to seek early resolution of comfort women’’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/02/us-southkorea-japan- idUSKCN0SR02A20151102 (2/11/2015), ‘Abe, Park hold first bilateral talks since taking office, address ‘comfort women’ row’ The Japan Times Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/02/national/abe- park-hold-first-bilateral-talks-since-taking-office/#.Vjb7LvntHw (2/11/2015)
 10. 10. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 9 โซลต้องปรับปรุงขีดความสามารถในการสอดแนมและหน่วยข่าวกรองเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจาก การยิงปืนใหญ่ข้ามฝั่ง ก่อนที่จะสามารถขึ้นบัญชาการกําลังร่วม25 26 ท่าทีเชิงบวกต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่ดูจะส่งมาไม่ถึงความเป็นไป ภายในประเทศที่รัฐบาลโซลต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายใน เมื่อมีผู้บาดเจ็บราว 30 รายจากการ ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ใช้ก๊าซนํ้าตาในการพยายามสลายการชุมนุมของผู้คนราว 80,000 ที่ เรียกร้องให้ประธานาธิบดีปักกึมเฮย์ ลาออกจากตําแหน่ง เพราะไม่เพียงออกนโยบายที่เป็นมิตรกับภาค ธุรกิจแต่กลับละทิ้งแรงงาน แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงของกลุ่มเยาวชน และ การที่รัฐบาลบังคับให้โรงเรียนระดับมัธยมทั้งต้นและปลายต้องใช้ตําราประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลกําหนด เท่านั้น26 27 ความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือดูจะปรากฏชัดในช่วงปลายไตรมาส โดยเฉพาะในกรณีที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการส่งออกความหวั่นเกรงต่อเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาค (และ/หรือ ของโลก) และการพยายามควบคุมความมั่นคงในโลกของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็น แรกนั้น เราเห็นได้จากการเปิดเผยข้อมูลของ “38North” เว็บไซต์ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอบกิ้นส์ (John Hopkins University) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ถึงการขุดเจาะอุโมงค์ทดลองนิวเคลียร์ที่ เมือง Punggye-ri ด้านใกล้ชายฝั่งตะวันออก อันเป็นการยืนยันท่าทีของเปียงยางในการพัฒนาอาวุธ นิวเคลียร์และขีปนาวุธ ซึ่งเปียงยางมักใช้ข้ออ้างว่าเป็นการพัฒนาการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร2 7 28 ใน ประเด็นที่สองนั้นเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้ชื่อ Red Star OS ซึ่งเกาหลีเหนือ สร้างขึ้นเองเมื่อช่วง ค.ศ. 2013 โดยอาศัยโครงสร้างทั้งของ Linux, Window XP และ OSX ของ Apple ระบบนี้มีการตรวจสอบควบคุมรหัสต่างๆอย่างเข้มงวด หากมีการเปลี่ยนแปลใดๆ เครื่องจะแสดงการ อ่านผลผิดพลาด และ reboot ตัวเองในทันที คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า ระบบปฏิบัติการเช่นนี้แสดง สภาพความหวั่นกลัว (paranoid) ของระบอบการปกครองได้เป็นอย่างดี28 29 26 Yeganeh Tobrati and Jack Kim (1/11/2015) ‘U.S., South Korea defence chiefs vow no tolerance for North Korea provocation’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/02/us-southkorea-usa- carter-idUSKCN0SR05U20151102 (2/11/2015) 27 ‘Dozens injured at South Korea anti-government protest’ (14/11/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/anti-government-protesters-clash-police-korea- 151114085804263.html (16/11/2015) 28 ‘North Korea digging new nuclear-test tunnel, satellite photos show’ (3/12/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/dec/03/north-korea-digging-new-nuclear-test-tunnel- satellite-photos-show (3/12/2015) 29 ‘North Korea’s s ‘paranoid’ computer operating system revealed’ (27/12/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/dec/27/north-korea-computer-operating-system-revealed-by- researchers (28/12/2015)
 11. 11. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 10 SOUTH EAST ASIA QUARTERLY REVIEW ความมั่นคงระหว่างประเทศและความมั่นคงภายใน แม้จะเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่อุดมไปด้วยเทศกาลเฉลิมฉลองและส่งความสุข แต่ สถานการณ์ความตึงเครียดในย่านทะเลจีนใต้ยังไม่อาจจัดได้ว่าผ่อนคลาย โดยเดือนพฤศจิกายนถือ ได้ว่าความตึงเครียดสะสมตัวสูงสุดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมื่อ สหรัฐอเมริกาส่งเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ USS Lassen เข้าตรวจการใกล้พื้นที่เกาะเทียมที่เกิดจากการถมทะเลของจีน และลาดตระเวนในเขต 12 ไมล์ ทะเลของเกาะเทียมต่อไป แม้ว่าในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน+5 (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน อินเดีย และออสเตรเลีย) ซึ่งมาเลเซียเป็นเจ้าภาพแทบจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราวในทะเลจีนใต้ และจีนยัง ใช้เวทีดังกล่าวช่วยในการยืนยันท่าทีว่า เกาะเทียมทั้ง 7 เน้นที่ประโยชน์ใช้สอยภาคพลเรือนและ การทหารที่มิได้ระบุขอบเขตชัดเจน2 9 30 แม้รัฐมนตรีกลาโหมจะได้แสดงทัศนะต่อเรื่องเกาะเทียมที่อยู่ใกล้ มาเลเซียโดยไม่ได้กล่าวถึงจีนว่า เราชาวมาเลเซียควรลุกขึ้นปกป้องดินแดนหากถูกล้อมกรอบ เพราะ “ทะเลจีนใต้เป็นเพียงแค่ชื่อ แต่เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมล์ทะเลอยู่ในเขตแดนของเรา”30 31 สิ่งที่ยากจะปฏิเสธก็คือ ท่าทีของมาเลเซียและแม้กระทั่งคํายืนยันของจีนไม่ได้ช่วยให้ฟิ ลิปปิ นส์ คลายความกังวล ประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้จึงได้รับการให้ความสําคัญในการประชุมที่ควรจะมุ่งเป้าไปที่ เรื่องของเศรษฐกิจ-การค้าอย่าง APEC (16-18 พฤศจิกายน) ที่กรุงมะนิลาเป็น เจ้าภาพ หลังจากที่ สหรัฐอเมริกาให้เครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 บินเฉียดใกล้พื้นที่เกาะเทียมก่อนการประชุม APEC จะเริ่ม ราวหนึ่งสัปดาห์ ผู้นําฟิลิปปินส์กับผู้นําญี่ปุ่นยังได้เปิดการเจรจาที่นําไปสู่ความตกลงในเรื่องการบริจาค ยุทโธปกรณ์3 1 32 มะนิลายังพยายามสร้างแรงกดดันต่ปัญหาดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนสิ้นสุดไตรมาสด้วยการ ร้องขอไปยังผู้พิพากษาศาลโลกให้รับรองสิทธิเหนือเขตแดนดังกล่าวของตน ในช่วงเวลาที่ศาลเปิด พิจารณาคําร้องจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนโดยมีญี่ปุ่น เวียดนาม ประเทศไทย และมาเลเซีย เข้า 30 Andrea Shalal and Idress Ali (2/11/2015) ‘U.S. Navy plans two or more patrols in South China Sea per quarter’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/03/us-southchinasea-usa-navy- idUSKCN0SR28W20151103 (3/11/2015), ‘U.S., Japan push for mention of South China Sea in defence forum statement’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.lcom/article/2015/11/03/us-asean-malaysia- idUSKCN0SS07F20151103 (3/11/2015) 31 ‘Malaysian Deputy PM says must defend sovereignty in South China Sea dispute’ (14/11/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/14/us-southchinasea-asean- idUSKCN0T30LU20151114#6RuKfo5RcT2eBuKT.97 (16/11/2015) 32 Rosemarie Francisco and Manuel Mogato (15/11/2015) ‘Regional tensions, Paris attacks hang over APEC summit’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/16/us-apec-summit- idUSKCN0T40V120151116£FSkT2WiK4bWGHxU.97 (16/11/2015)
 12. 12. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 11 สังเกตการณ์กระบวนการดังกล่าว ที่อาจจะเป็นต้นแบบให้อินโดนีเซียดําเนินรอยตาม3 2 33 โดยเฉพาะเมื่อ พิจารณาว่า อินโดนีเซียภายใต้การนําของโจโค วิโดโด (Joko Widodo) แสดงท่าทีกระชับสัมพันธ์กับ ผู้นําวอชิงตันในโอกาสเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเมืองช่วงต้นไตรมาส พร้อมประกาศ สนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนข้ามแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership: TPP)3 3 34 ภายใต้การนําของ สหรัฐอเมริกา ซึ่งดูจะมิได้มีนัยแค่เพียงแง่มุมทางเศรษฐกิจที่ท้าทายการริเริ่มรวมกลุ่มเศรษฐกิจของจีน หากแต่ยังส่งสัญญาณถึงศักยภาพการสร้างความร่วมมือด้านอื่นกับกลุ่มพันธมิตรสหรัฐอเมริกาในย่าน เอเชีย-แปซิฟิก อย่างน้อยก็คือ โอกาสในการกระชับความร่วมมือทางการเมือง (และ/หรือด้านความ มั่นคง) มากขึ้นกับทั้งญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ แม้กระนั้นก็ตาม การพึงพิงกฎหมายระหว่างประเทศดูจะไม่ใช่เส้นทางเดียวที่มะนิลาหวังใช้เพื่อ สร้างความอุ่นใจ เพราะเบนิโญ อากีโน (Benigno Aquino) ประธานาธิบดีซึ่งกําลังจะพ้นจากตําแหน่งได้ ให้สัญญาต่อสาธารณะชนว่า จะจัดเตรียมงบประมาณด้านกลาโหมไว้ 83.90 พันล้านเปโซ (1.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จนถึงค.ศ. 2017 เพื่อปรับปรุงยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการลาดตระเวนและป้องกันระยะไกล แม้ว่าจะได้เริ่มดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ ค.ศ. 2010 (กว่า 56.79 พันล้านเปโซ) โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างความทันสมัยด้านกลาโหม ซึ่งจะ ใช้งบประมาณโดยรวมประมาณ 998 พันล้านเปโซ ในช่วงเวลาที่จีนประท้วงการที่กลุ่มชาวฟิลิปปินส์ราว 50 คนขึ้นไปรวมตัวพักอาศัยเป็นเวลา 3 วันในเขตพื้นที่ความขัดแย้ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประท้วงท่าที ค่อยๆคืบคลานเข้ายึดครองพื้นที่หมู่เกาะสแปรตลีย์ของจีน ซึ่งชาวฟิลิปปินส์เรียกว่า ปากาซา (Pagasa)34 35 ความมั่นคงภายในกลุ่มประเทศอาเซียนปรากฏสัญญาณเชิงบวกทั้งที่มาเลเซีย และเมียนมาร์ แม้ว่าในช่วงต้นไตรมาสสถานการณ์การเมืองภายในมาเลเซียจะยังคงน่าเป็นห่วง เพราะแม้แต่ฝ่าย ราชวงศ์ก็ยังออกมาเรียกร้องเป็นครั้งแรก ให้มีการตรวจสอบเรื่องราวความสัมพันธ์ของเส้นทางเม็ดเงิน มูลค่าราว 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุน 1 MDB ที่มาปรากฏในบัญชีส่วนตัวของนาจิบ ราซัค (Najib Razak) มิพักต้องเอ่ยถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มเคลื่อนไหวอย่าง Bersih และ Demi- Malaysia กอปรกับท่าทีเรียกร้องให้ราซัคลาออกจากตําแหน่งของมหาเธร์ โมฮัมหมัด (Mahathir 33 Thomas Escritt (24/11/2015) ‘Philippines takes South China Sea claim to Hague court’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/11/24/us-southchinasea-philippines-china- idUSKBN0TD0VS20151124#27v2beT1CCrv9hHk.97 (25/11/2015) 34 ‘Joko Widodo says Indonesia will join TPP free trade deal’ (27/10/2015) BBC Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-asia-34645097 (27/10/2015) 35 Pedro Uchi (21/12/2015) ‘Philippines vows stronger military to back South China Sea claim’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-china-philippines- idUSKBN0U40QC20151221 (28/12/2015), ‘China angered as Filipino protesters visit South China Sea island’ (28/12/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-china-philippines- idUSKBN0UB0G820151228 (28/12/2015)
 13. 13. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 12 Mohamed) อดีตนายกรัฐมนตรีผู้เคยสนับสนุนราซัคมากว่าสองทศวรรษเพราะล้มเหลวอย่างรุนแรงใน ฐานะนายกรัฐมนตรี35 36 สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในช่วงปลายไตรมาสเมื่อสํานักงานอัยการ และคณะกรรมาธิการต่อต้าน คอร์รัปชั่น (Malaysian anti-corruption commission: MACC) ได้ข้อสรุปที่เป็นการยืนยันว่า เงิน ดังกล่าวเป็นเงินบริจาคจากราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียตามที่ราซัคกล่าวอ้าง ในการให้สัมภาษณ์หลังพ้นข้อ กล่าวหาในลักษณะของการเรียกร้องความเห็นใจว่า ความตกตํ่าของค่าเงินริงกิตมิได้เป็นเพราะ สถานการณ์ภายใน แต่เป็นเพราะปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะความตกตํ่าของราคานํ้ามัน ตนจึงจําเป็นต้อง ผลักดันภาษีการค้าสินค้าและบริการ (goods and services tax: GST) เพื่อรักษาระดับการขาดดุล งบประมาณให้อยู่ที่ร้อยละ 3.1 หากปราศจาก GST การขาดดุลอาจขยับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.836 37 ในกรณีของเมียนมาร์ สถานการณ์การเลือกตั้งเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนดูจะได้รับการจับ ตามองจากสังคมนานาชาติมากที่สุด เพราะแม้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่สองหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2008 จะได้รับการยอมรับว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม แต่ก็ได้รับเสียงวิพากษ์ตั้งแต่ยังไม่ เริ่มลงคะแนนว่า มีการกีดกันทางเชื้อชาติ-ศาสนาอย่างเด่นชัด โดยมีชาวมุสลิมโรฮิงญาเป็นเป้าหมาย หลัก แม้แต่ Win Mya Mya รองประธานพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy: NLD) ชาวมุสลิมจากเมืองมัณฑะเลย์ ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แม้จะมีบทบาทสําคัญในฐานะหัวคะแนนที่อาจช่วยดึงสียงชาวมุสลิมเพื่อ NLD แม้จะมีผู้สมัครชาวมุสลิม ทั้งประเทศราว 20 คน แต่ก็ยากยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุน โดยเฉพาะเมื่อมีแรงกดดันจากมหาศาลจาก Ba Ma Tha ซึ่งเป็นกลุ่มพุทธหัวรุนแรง37 38 ชัยชนะของ NLD เหนือคู่แข่งพรรครัฐบาลอย่าง Union Solidarity and Development Party (USDP) โดยได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร (247) และวุฒิสภา (131) รวม 378 ที่นั่ง เกินกว่า 329 จาก จํานวนทั้งหมด 664 ที่นั่ง ซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดให้เป็นคะแนนเสียงข้างมากที่เพียงพอสําหรับการเลือก ประธานาธิบดี แต่ด้วยข้อจํากัดด้านอื่นทําให้ผู้นําพรรค NLD อย่างอองซานซูจี (Aung San Suu Kyi) ไม่ สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศด้วยตนเอง ทําได้แค่เพียงบริหารประเทศผ่านตัวแทนที่ NLD 36 Stephaine Scawen (2/10/2015) ‘Support for Malaysia’s PM Najib dwindles after scandal’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/support-malaysia-pm-najib-dwindles-scandal- 151002085606445.html (5/10/2015), ‘Malaysia’s royals make unprecedented call for action on corruption’ (7/10/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/oct/07/malaysia-royals- make-unprecedented-call-for-action-on-corruption (7/10/2015) 37 Oliver Holmes (8/12/2015) ‘Scandal-hit Malaysian PM Najib Razak says conscience is ‘absolutely clear’’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/des/08/scandal-hit-malaysian-prime- minister-najib-razak-conscience-absolutely-clear (8/12/2015), Joseph Sipalan and Rozanna Latiff (10/12/2015) ‘Scandal-hit Malaysian PM insists ‘I am a gentleman’’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/us-malaysia-politics-idUSKBN0TT0DW20151210 (15/12/2015) 38 Ted Regencia and Mohsin Ali (2/11/2015) ‘Myanmar’s historic elections’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2015/11/myanmar-elections-151101105520175.html (3/11/2015), Poppy McPherson (3/11/2015) ‘No vote, no candidates: Myanmar’s Muslims barred from their own election’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/nov/03/no-vote-no- cadidates-myanmars-muslims-barred-from-their-own-election (3/11/2015)
 14. 14. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 13 เป็นผู้คัดเลือก และเพื่อประกันความราบรื่นในการถ่ายโอนอํานาจ ผู้นํา NLD จึงได้เริ่มเจรจากับผู้นํา ทหาร3 8 39 ท่ามกลางบรรยากาศโศกนาฏกรรมเหมืองหยกใหญ่ถล่มที่รัฐคะฉิ่น จนอาจส่งผลกระทบต่อ มูลค่าตลาดหยด (31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และรายได้ประเทศ (ร้อยละ 50 ของ GDP)3 9 40 ในช่วงเวลาที่ ทาทมาดอวร์หรือกลุ่มทหาร อาจจําเป็นต้องอาศัยกําลังทรัพย์จากพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะจากรัฐคะฉิ่น และฉาน ในการปรับเปลี่ยนบทบาทและท่าทีทางการเมืองของตน นอกเหนือจากเรื่องราวข้างต้นช่วงต้นของไตรมาสนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นอีกหนึ่ง พื้นที่ซึ่งเผชิญกับปัญหาหมอกควันพิษอันมีจุดเริ่มจากอินโดนีเซีย ที่ระดับความสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อม อาจมีมากกว่า ความรุนแรงเมื่อค.ศ.1997 ที่คิดเป็นมูลค่าราว 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อมีการยกเลิก กิจกรรมทางสังคมที่ก่อผลทางเศรษฐกิจจากสภาพอากาศดังกล่าวเข้าไว้ด้วย ความรุนแรงและความ ยาวนานของปัญหาในครั้งนี้ทําให้มีการตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะที่อาจเปลี่ยนแปลงของสภาวะ El Nino ที่ ดูจะแห้งแล้งมากขึ้นเป็นประวัติการณ์และส่งผลกระทบกระทบต่อผู้คนกว่า 140,000 คนในรอบปีนี้40 41 **************************************** อ้างอิงภาพหน้าปก http://venturesafrica.com/wp-content/uploads/2015/01/jackma_alibaba_Alibaba.jpg 39 Philip Heijmans (13/11/2015) ‘Suu Kyi’s party wins majority in historic Myanmar vote’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/11/suu-kyi-party-wins-election-majority-myanmar-polls- 151113053433507.html (16/11/2015), Wayne Hay (14/11/2015) ‘Aung San Suu Kyi’s party sweeps Myanmar polls’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/11/aung-san-suu-kyi-party-sweeps- myanmar-polls-151114054720817.html (16/11/2015), ‘Myanmar promised ‘smooth and stable’ transition’ (15/11/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/11/myanmar-promised- smooth-stable-transition-151115081721065.html (16/11/2015) 40 Ted Regencia (23/11/2015) ‘Myanmar accident highlights dangers facing jade miners’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/11/tragedy-highlights-myanmar-jade-mining-practices- 151123045546779.html (25/11/2015), ‘Nearly 100 dead in Myanmar jade mine collapse’ (22/11/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/11/deaths-reported-myanmar-jade-collapse- 151122032719542.html (25/11/2015) 41 Oliver Holmes (5/10/2015) ‘Forest Fires in Indonesia choke much of south-east Asia’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/05/forest-fires-in-indonesia-choke- much-of-south-east-asia (7/10/2015), ‘Hazardous haze chokes Southeast Asia’ (7/10/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/10/hazardous-haze-southeast-asia-indonesia- 151007023814717.html (7/10/2015)
 15. 15. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 14
 16. 16. 1 ผู้อํานวยการสถาบันคลังปัญญา ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บรรณาธิการ : น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้เขียน : ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ ผู้ประสานงาน : นางสาวปลายฟ้า บุนนาค ปีที่พิมพ์: มีนาคม 2558 สํานักพิมพ์: มูลนิธิสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ ที่อยู่ติดต่อ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต : 52/347 พหลโยธิน 87 ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1283 โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 1216 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ : อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 637/1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-0026 โทรสาร 02-930-0064 เพิ่มเติมได้ที่ www.rsu-brain.com

×