Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เอกสาร East & South East Asia Monitor ครั้งที่ ุ10 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

451 views

Published on

โดย ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เอกสาร East & South East Asia Monitor ครั้งที่ ุ10 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

 1. 1. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับที่ 10 : เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดร. วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ติดตามสรุปความเคลื่อนไหวและแสดงความเห็น
 2. 2. 1 EAST ASIA MONITOR สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดการติดตามความเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้ คงยากจะปฏิเสธความโดดเด่นของจีน งาน เขียนชิ้นนี้จึงได้ให้น้าหนักกับเรื่องราวของจีนโดยเริ่มตั้งแต่การตั้งข้อสังเกตว่า การที่ผลประกอบการ อุตสาหกรรมของจีนหดตัว (ขณะที่การเติบโตในเรื่องดังกล่าวของยุโรปเป็นศูนย์ ส่วนด้านสหรัฐอเมริกา ไร้เสถียรภาพ) จะมีส่วนฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เมื่อจีนมีแนวโน้มลดการนาเข้าวัตถุดิบ น้อยลงจนส่อเค้าว่าอาจกระทบต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลีย บราซิล และแคนาดา ภาพการเร่งดิ้นรน ปรับตัวของภาคการผลิตจีนยิ่งปรากฏชัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่กาลังเป็นแหล่งรองรับ การลงทุนใหม่ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับสู่การเป็นฐานผลิตเครื่องยนต์และหุ่นยนต์ แทนการเป็น ฐานการผลิตใหญ่ของสิ่งทอที่ปิดตัวเกือบหมดตั้งแต่ ค.ศ. 2008 ซึ่งยังคงต้องจับตามองกันต่อไปว่า จะ ช่วยประคับประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนได้หรือไม่ หลังจากการประกาศผลไตรมาสสาม ท่ามกลางบรรยากาศการหดตัวของการบริโภคภายในว่า เติบโตต่าสุดในรอบ 6 ปี ที่ระดับร้อยละ 6.9 ซึ่ง อาจหมายถึงการสูญเสียตาแหน่งงาน แม้ว่าภาคเศรษฐกิจที่แท้ดูจะสวนทางกลับ e-commerce ที่เติบโต ร้อยละ 36 มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา1 ในราวกลางเดือนที่ลอนดอนกาลังเตรียมการต้อนรับประธานาธิบดีจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ อาศัยหนังสือพิมพ์ China’s Daily เป็นช่องทางถามทั้งมอสโกและวอชิงตันว่า ทั้งสองฝ่ายกาลังเล่มเกม แห่งสงครามเย็นหรืออย่างไร แถมด้วยการสาทับว่า เราอยู่ในศตวรรษที่ 21 แล้ว ผู้คนควรตระหนักกัน เสียที!2 ลอนดอนดูจะตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของกระแสลมแห่งบูรพาทิศได้เป็นอย่างดี ซึ่งยิ่งเป็น การตอกย้าว่านโยบายต่างประเทศของอังกฤษนั้นแข็งแกร่งในเรื่องปฏิบัตินิยม (head-strong pragmatism) เพราะสิ่งที่ถาวรมีแค่เพียงผลประโยชน์เท่านั้น หาใช่หมู่มวลมิตร การประกาศสนับสนุน AIIB เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดแจ้ง จนนาไปสู่การคาดหวังว่า การต้อนรับผู้นาจีนของลอนดอนในระหว่าง วันที่ 20-23 ตุลาคม คงอบอุ่นและน่าประทับใจมากยิ่งกว่าที่สี จิ้นผิง (Xi Jinping) ได้รับเมื่อครั้งเยือน สหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเดือนกันยายน แม้มกุฎราชกุมรอังกฤษจะมิได้ปรากฏพระองค์ในพิธีเลี้ยงต้อนรับ 1 Sumantha Dey and Andy Bruce (1/10/2015) ‘global economy loses steam as Chinese, European factories falter’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/01/us-global-economy- idUSKCN0RV3J820151001 (5/10/2015), Raphael Balenieri (6/10/2015) ‘China’s powerhouse industrial belt falls by the wayside’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/china- powerhouse-industrial-belt-falls-wayside-151005084226684.html (6/10/2015), ‘China’s GDP growth slows to 6.9 percent’ (19/10/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/10/china-gdp- growth-slows-69-percent-151019032035653.html (19/10/2015), Kevin Yao (19/10/2015) ‘China economy logs weakest growth since 2009’ (19/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/19/us-china-economy-idUSKCN (19/10/2015) 2 ‘Top China paper says U.S., Russia playing Cold War game in Syria’ (13/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/13/us-mideast-crisis-idUSKCN0S70A920151013 (13/10/2015)
 3. 3. 2 อย่างเป็นทางการ แต่เจ้าฟ้าชายชาร์ล ซึ่งชิดใกล้กับทางทิเบตก็ได้ให้การต้อนรับร่วมสนทนาประเด็น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผู้นาจีน และยังเป็นเชื้อพระวงศ์ระดับสูงที่ใช้เวลากับผู้นาจีนและภรรยาใน การเดินทางเยือนครั้งนี้มากกว่าเชื้อพระวงศ์อื่นใด ไม่เพียงเท่านั้น ตลอดการเยือนครั้งนี้แทบไม่มีการ หยิบยกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นสู่วาระประชุม และแทบไม่เห็นการประท้วงในเรื่องดังกล่าว อาทิ จากกลุ่มฟาหลุนกง กลุ่มอุยกูร์ และกลุ่มสนับสนุนทิเบตเสรี ตลอดเวลา 4 วัน แห่งการเดินทางเข้าออก พระราชวัง Buckingham ซึ่งเป็นที่พานักของผู้นาจีนและภรรยาในฐานะพระราชอาคันตุกะ3 กล่าวได้ว่า บรรยากาศช่างแตกต่างยิ่งนักเมื่อเทียบกับที่เมืองซีแอตเติ้ล BBC สรุปภาพการเยือนครั้งนี้ด้วยถ้อยคาที่น่าสนใจยิ่งว่า “redder than the red carpet welcome” ที่ฝ่ายลอนดอนไม่เพียงมองข้ามประเด็นสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้น แต่ดูจะไม่นาพาต่อ เสียงสะท้อนว่าตาแหน่งงานในประเทศต้องสูญหายไปไม่น้อยเพราะยากจะฝืนแข่งการตีตลาดของสินค้า ราคาถูกจากจีน และชาวอังกฤษจะแน่ใจได้อย่างไรว่า เศรษฐกิจที่ดูจะเริ่มย่าอยู่ในเส้นทางขาลง เพราะ เค้าลางความอ่อนแอของทั้งภาคการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ ในยุคสมัยที่ต้นทุนเงินลงทุน ในจีนไม่อาจจะถูกเหมือนให้เปล่าเช่นในช่วงหลายทศวรรษก่อนหน้า4 จะเกื้อหนุนความสัมพันธ์ระหว่าง กันให้อบอุ่นได้จริงในช่วงที่สี จิ้นผิง เองก็ออกมายอมรับว่า การเติบโตเหมือนเช่นที่ผ่านมาเป็นแค่เพียง เรื่องในอดีต ก้าวย่างต่อไปจึงเน้นที่การพึ่งพาตนเอง (resilience) ให้มากขึ้น แม้กระนั้นก็ตาม วิสัยทัศน์ ที่เปิดกว้างของทั้งสองฝ่ายซึ่งเห็นความสาคัญด้านยุทธศาสตร์ของกันและกันจะช่วยส่งเสริมให้สหราช อาณาจักรเป็นประเทศตะวันตกที่สาคัญที่สุดของจีน(อย่างน้อยฝ่ายลอนดอนคิดเช่นนี้) รูปธรรมของการที่สีแดงซึ่งเป็นสีมงคลของชาวจีนปรากฏให้เห็นไม่น้อยตลอดการเดินทางเยือน ครั้งนี้ที่เริ่มทาให้มีการก่อคาถามอยู่บ้างว่า ฤาทิศทางความสัมพันธ์จากเมื่อครั้งจักรพรรดิเฉียนหลงกับ พระเจ้าจอร์จที่ 3 ก่อนหน้าสงครามฝิ่นจะย้อนศร (ขาดแต่เพียงพิธีคานับแบบจีน - kowtow) ก็คือ การลง นามในสัญญาทางเศรษฐกิจราว 150 ฉบับมูลค่าราว 30 พันล้านปอนด์ ที่ครอบคลุมทั้งการค้าและการ ลงทุนตั้งแต่เรื่องของรถไฟความเร็วสูงไปจนถึงเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (มูลค่า 16 พันล้านปอนด์ ซึ่ง กลุ่ม EDF จากฝรั่งเศสได้เริ่มต้นไว้ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ) ที่อาจสร้างงานได้มากกว่า 4,000 ตาแหน่ง และการวางแนวทางให้ลอนดอนเป็นศูนย์กิจกรรมนอกชายฝั่งของเงินหยวน ที่สามารถออก พันธบัตรในนามธนาคารกลางจีนเป็นแห่งแรกนอกเขตประเทศจีนและฮ่องกง จากแนวโน้มการไหลข้าว ของเม็ดเงินจากจีนที่ปรากฏชัด อาทิ เม็ดเงินลงทุนกว่า 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากจีนไหลเข้า อังกฤษ เมื่อค.ศ. 2014 สิ่งที่ยากจะมองข้ามก็คือ เรื่องราวความสัมพันธ์ที่พัฒนาตัวมาเช่นนี้ย่อมมิใช่การ 3 Tim Summers (11/10/2015) ‘Getting the balance right on China’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/10/balance-china-151007074316863.html (13/10/2015), Peter Walker (16/10/2015) ‘Xi Jinping in the UK; Who will press the president on China’s human rights?’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/oct/16/xi-jinping-in-uk-human-rights- china (19/10/2015), ‘China’s Xi talks soccer, wildlife with Britain’s royals’ (20/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/21/us-china-britain-royals-idUSKCN0SF0432 (21/10/2015) 4 Tom Phillips and Simon Goodley (18/10/2015) ‘Xi Jinping plays down China’s economic ‘growing pains’’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/oct/18/xi-jinping-plays-down-chinas- economic-growing-pains (19/10/2015), ‘Will it be win-win on Beijing’s big China gamble?’ (24/10/2015) BBC Retrieved from http://www.bbc.com/news/uk-34626936 (27/10/2015)
 4. 4. 3 ผุดบังเกิดอย่างฉับพลัน แต่เป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ที่มีการเยือนจีนของ จอร์จ ออสบอน (George Osborne) รัฐมนตรีคลังอังกฤษก่อนหน้าการเดินทางเยือนของสี จิ้นผิง ราวหนึ่งสัปดาห์ เป็น บทสรุปว่า ลอนดอนได้ผูกโยงเส้นทางอนาคต(อย่างน้อยเศรษฐกิจ)ของตนเข้ากับจีน ซึ่งได้รับการ คาดการณ์ว่าจะเป็นผู้ส่งออกเม็ดเงินลงทุนสูงที่สุดในโลกเมื่อ ค.ศ. 2017 โครงการปรับฐานการพัฒนา และปรับโครงสร้างเมืองทางตอนเหนือ อาทิ Sheffield และ Leeds5 อาจได้รับอานิสงส์จากการนี้เช่นกัน ท่ามกลางบรรยากาศเชิงบวกข้างต้น ความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันดูจะเพิ่มความตึง เครียดขึ้น เมื่อวอชิงตันส่งเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ (USS Lassen) เข้าลาดตระเวนในเขตพื้นที่ทะเลจีนใต้ และรุกล้าเข้าไปในเขต 12 ไมล์ทะเล (ตามการกล่าวอ้างของจีน) ในบริเวณเกาะเทียมที่เกิดขึ้นจากการ ถมทะเลของจีน ขณะที่วอชิงตันอ้างกฎหมายทะเลที่ไม่รับรองการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ดังกล่าว6 ในช่วง เวลานี้เช่นกันที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งคาถามต่อตะวันตกว่า ใช่หรือไม่ว่า ตะวันตกสร้างความผิดพลาด ในการเขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยเฉพาะการพัฒนาตัวในช่วงแรก และยัง ยืนยันด้วยว่าพรรคฯยังคงเน้นเส้นทางการสร้างความทันสมัยและปฏิรูปกองทัพเป็นแนวทางในการ อบรมนายทหารรุ่นใหม่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในช่วงทศวรรษ 19807 กล่าวได้ว่า การเขียนประวัติศาสตร์ยัง เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นเสมอสาหรับการอบรมกล่อมเกลาสมาชิกรุ่นใหม่ๆของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มชน รุ่นที่กาเนิดและเติบโตภายใต้สภาวะเงื่อนไขและความจาเป็นที่แตกต่างไปจากชนรุ่นก่อนหน้า ญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลี เรื่องราวที่น่าจับตาในช่วงเดือนนี้เน้นหนักไปในช่วงปลายเดือน แม้กระนั้นก็ตาม เมื่อช่วง กลางเดือน ญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ร่วมกันซ้อมรบทางทะเลด้านอ่าวเบงกอลเป็นครั้งแรกใน รอบ 8 ปี ทางการอินเดียยังประกาศด้วยว่า ความร่วมมือนี้จะดาเนินการต่อเนื่องทุกปีนับจากนี้ โดย สหรัฐอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt เข้าร่วมปฏิบัติ Malabar8 ซึ่งดูจะช่วย ส่งเสริมให้แนวคิด Indo-Pacific เป็นรูปเป็นร่างขึ้นบ้างแล้ว ช่วงปลายเดือนเรื่องราวเน้นไปที่การเตรียม ประชุมสุดยอดผู้นาเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) โดย หวาง อี (Wang Yi) รัฐมนตรี 5 Stephen J. Adler and Jason Subler (17/10/2015) ‘China’s Xi lauds Britain for ‘visionary’ openness, prods others to emulate’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/18/us-china-britain-x- exclusive-idUSKCN0SC03520151018 (19/10/2015), John Lloyd (26/10/2015) ‘Has the United States lost its best friend to its biggest rival?’ Reuters Retrieved from http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/10//26/has- the-united-states-lost-its-best-friend-to-its-biggest-rival/ (27/10/2015), Heather Stewart and Katie Allen (16/10/2015) ‘George Osbone’s red carpet treatment of China stores big rewards, and big risks’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/business/2015/oct/16/george-osbones-red-carpet-treatment- china (27/10/2015) 6 Andrea Shalal and Ben Blanchard (27/10/2015) ‘Angry China says shadowed U.S. warship near man-made islands in disputed sea’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/27/us- southchinasea-usa-idUSKCN0SK2AC20151027 (27/10/2015) 7 ‘China army says West trying to ‘falsify’ Communist Party history’ (27/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/27/us-china-defence-idUSKCN0SL03720151027 (27/10/2015) 8 Sanjeev Miglani (12/10/2015) ‘India, U.S>, Japan kick off naval drills likely to annoy China’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/12/us-india-military-exercise-idUSKCN0S61CA20151012 (13/10/2015)
 5. 5. 4 ต่างประเทศจีนเริ่มกล่าวถึงการมีทัศนะคติที่เที่ยงตรงต่อประวัติศาสตร์โดยเฉพาะจากการกระทาของญี่ปุ่น เป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ความสัมพันธ์เคลื่อนตัวไปข้างหน้า ความจริงใจคือ กุญแจสาคัญ9 ขณะที่ โตเกียวออกมาแสดงความคิดเห็นว่า บรรยากาศที่ลอนดอนเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา เมื่อลอนดอนไม่ กล่าวถึงพฤติกรรมของจีนในเขตทะเลตะวันออกและทะเลจีนใต้ รวมถึงปัญหาสิทธิมนุษยชน โดยกระทรวง การต่างประเทศญี่ปุ่นจะแสดงความคิดเห็นนี้ตรงไปยังกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ10 แม้จะมีบรรยากาศของการตอบโต้กันไปมาดังกล่าวอยู่บ้าง แต่ท้ายที่สุดก็ได้มีการกาหนดให้ต้น เดือนพฤศจิกายนเป็นเวลาประชุมสุดยอด หลังจากที่หยุดชะงักไปเมื่อ ค.ศ. 2012 จากความตึงเครียด ระหว่างปักกิ่งกับโตเกียว ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2008 (ไม่นับการประชุมตาม รายโอกาสที่แยกจากการประชุมอื่น: side-line meetings) ที่ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ส่วนการประชุมครั้ง นี้จะเป็นที่กรุงโซล เกาหลีใต้ โดยถือเอาช่วงเวลาที่ หลี่ เคอเฉียง (Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีจีน เดินทางเยือนเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน เป็นกรอบเวลาใหญ่ แม้อาจจะยังมี ความคิดเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่อง แต่สิ่งที่แน่ชัดแล้วว่าจะอยู่ในวาระประชุมก็คือ การกระตุ้นให้เกาหลี เหนือ ยกเลิกโครงการนิวเคลียร์11 South East Asia Monitor ภัยพิบัติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงต้นเดือนภูมิภาคอาเซียนภาคพื้นสมุทร (อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์) ยังคงต้อง เผชิญกับปัญหาหมอกควันพิษ นักวิทยาศาสตร์มากมายแสดงความกังวลว่าระดับความสูญเสียด้าน สิ่งแวดล้อมอาจมีมากกว่า ความรุนแรงเมื่อค.ศ.1997 ที่คิดเป็นมูลค่าราว 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อมี การยกเลิกกิจกรรมทางสังคมที่ก่อผลทางเศรษฐกิจ อาทิ การแข่งขันว่ายน้าชิงแชมป์โลก (FINA World Championship) ที่สิงคโปร์ และการแข่งขันวิ่งมาราธอนในมาเลเซีย ความรุนแรงและความยาวนานของ ปัญหาในครั้งนี้ทาให้มีการตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะที่อาจเปลี่ยนแปลงของสภาวะ El Nino ที่ดูจะแห้งแล้ง มากขึ้นเป็นประวัติการณ์และส่งผลกระทบกระทบต่อผู้คนกว่า 140,000 คนในรอบปีนี้12 ในช่วงราว 9 ‘Ahead of summit, China urges Japan make break from ‘inglorious’ past’ (26/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/27/us-china-japan-idUSKCN0SL0AL20151027 (27/10/2015) 10 ‘Tokyo to raise concerns with London over Britain’s closeness with China’ The Japan Times Retrieved http://www.japantimes.co.jp/news/2015/10/27/national/politics-diplomacy/tokyo-raise-concerns-london- britains-closeness-china/#.Vi8ajvntlHw (27/10/2015) 11 ‘China, Japan, south Korea to hold first summit in three years’ (26/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/26/us-china-japan-southkorea-idUSKCN0SK0L620151026 (27/10/2015), ‘North Korea figures in planned joint statement from Japan-China-South Korea summit’ (27/10/2015) The Japan Times Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2015/10/27/national/politics-diplomacy/north-korea-figures-planned- joint-statement-japan-china-south-korea-summit (27/10/2015) 12 Oliver Holmes (5/10/2015) ‘Forest Fires in Indonesia choke much of south-east Asia’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/05/forest-fires-in-indonesia-choke- much-of-south-east-asia (7/10/2015), ‘Hazardous haze chokes Southeast Asia’ (7/10/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/10/hazardous-haze-southeast-asia-indonesia- 151007023814717.html (7/10/2015)
 6. 6. 5 กลางเดือนฟิ ลิปปิ นส์โดยเฉพาะที่เกาะลูซอนทางตอนกลางของประเทศต้องเผชิญกับมหาไต้ฝุ่นคอปปุ (Koppu) หรือที่ชาวฟิลิปปินส์เรียกว่า ลานโด (Lando) ซี่งมีความเร็วลมเกิน 240 km/h ทาให้เกิดฝนตก หนักและน้าท่วมสูงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตบาเกียว (Baguio) ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้คนอีกว่า 16,000 คน13 หลากมิติของแนวโน้มความรุนแรงทางการเมือง ช่วงต้นเดือนมีรายงานข่าวถึงกรณีที่ทนายความชาวเมียนมาร์ยืนฟ้องศาลในสหรัฐอเมริกาว่า ประธานาธิบดีเต็นเส่ง (Thein Sein) ทาการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญา (Rohingya) และทาให้ กลุ่มชนเหล่านี้กลายเป็นวัตถุแห่งความเกลียดชัง ที่มีทีท่าว่าอาจโหมแรงขึ้นจนอาจก่อกรณี “ฆ่าล้าง เผ่าพันธุ์” (genocide)14 ส่วนแนวโน้มความรุนแรงทางการเมืองยังคงสืบเนื่องมาจากกรณีที่ นาจิบ ราซัค (Najib Razak) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ยังต้องเผชิญแรงกดดันจากสังคมโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายราชวงศ์ ออกมาเรียกร้องเป็นครั้งแรกให้มีการตรวจสอบเรื่องราวอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว สอดคล้องกับการ เรียกร้องของกลุ่มฝ่ายค้านและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง อาทิ Bersih และ Demi-Malaysia เพราะ ฝ่ายรัฐบาลยังไม่อาจสร้างความกระจ่างต่อกรณี 1MDB ในช่วงต้นเดือนกลุ่มหลังเรียกร้องอย่างหนักให้ นาจิบ ราซัค ผู้“ใช้อานาจในทางไม่ชอบอย่างมาก” และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศลาออก จากตาแหน่ง การเรียกร้องที่ทาให้คะแนนนิยมของนาจิบ ราซัค ตกต่าลงอย่างมาก เป็นไปในทิศทาง เดียวกับที่ มหาเธร์ โมฮัมหมัด (Mahathir Mohamed) อดีตนายกรัฐมนตรีผู้เคยสนับสนุนนาจิบ ราซัค กดดันผ่าน Chedet ซึ่งเป็นบล็อกส่วนตัวให้ราซัคลาออก เพราะล้มเหลวอย่างรุนแรงในฐานะ นายกรัฐมนตรี15 มาเลเซียยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในยุโรปในฐานะเจ้าของเครื่องบินโบ อิ้ง 777 เที่ยวบินที่ MH17 ของสายการบินมาเลเซีย ที่ตกลงทางตะวันออกของยูเครนเมื่อเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2014 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 298 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ การรายงาน ผลการวิเคราะห์สาเหตุการตกของเครื่องบินจากคณะกรรมการความปลอดภัยดัทช์ (Dutch Safety 13 ‘Typhoon Koppu smashes into the Philippines’ (18/10/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/10/typhoon-koppu-smashes-philippines-15018003450226.html (19/10/2015), Richard Angwin (20/10/2015) ‘Koppu and the potential for extreme rainfall’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/10/koppu-potential-extreme-rainfall-151020090 (21/10/2015) 14 Myanmar president sued in US over Rohingya abuse‘ (5/10/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/10/myanmar-president-sued-rohingya-abuse-151005181805344.html (5/10/2015) 15 Stephaine Scawen (2/10/2015) ‘Support for Malaysia’s PM Najib dwindles after scandal’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/support-malaysia-pm-najib-dwindles-scandal- 151002085606445.html (5/10/2015), ‘Malaysia’s royals make unprecedented call for action on corruption’ (7/10/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/oct/07/malaysia-royals- make-unprecedented-call-for-action-on-corruption (7/10/2015)
 7. 7. 6 Board) เมื่อราวกลางเดือนปรากฏว่ามีร่องรอยของการถูกขีปนาวุธ Buk (9N314M) ซึ่งเป็นผลผลิตของ รัสเซียยิงตก แม้ว่าทางการรัสเซียจะพยายามปฏิเสธอย่างแข็งขันมาก่อนหน้า16 ประเทศอินโดนีเซีย ปิดท้ายด้วยข่าวการเยือนสหรัฐอเมริกาที่ค่อนข้างกระชับ รวดเร็ว และแทบไม่เป็นที่สังเกตของ โจ โควี (Jokowi) หรือ โจโค วิโดโด (Joko Widodo) ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่แสดงถึงการกระชับ ความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นของจาการ์ต้ากับวอชิงตัน เมื่อฝ่ายแรกซึ่งมีฐานประชากรราว 250 ล้านคน ตัดสินใจ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหุ้นส่วนข้ามแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership: TPP)17 ภายใต้การนาของ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสมาชิกตอบรับมาก่อนหน้า 12 ประเทศ ถือเป็นก้าวย่างที่น่าจับตา เพราะหากนี่คือการ พยายามปิดล้อมความพยายามในการเปิดกฎเกณฑ์ใหม่ทางโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน TPP ไม่เพียงได้รับเสียงสนับสนุนจากโตเกียวทางด้านแปซิฟิกเหนือ แต่ TPP ยังได้รับการตอบรับจากดินแดน แปซิฟิกใต้รวมถึงสมาชิกอาเซียนไม่ว่าจะเป็นฮานอย กัวลาลัมเปอร์ บันดาร์เสรีเบกาวัน และสิงคโปร์ ซึ่งเริ่ม แสดงท่าทีกังขาอย่างมากต่อท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้ (ยกเว้นสิงคโปร์) การตัดสินใจของโจโควีถือได้ว่า เพิ่มน้าหนักให้กับ TPP อย่างมาก ************************************************************************** 16 James Reinl (12/10/2015) ‘MH17 report to answer some but not all questions’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/mh17-report-answer-questions-151012064226695.html (13/10/2015), Thomas Escritt and Toby Sterling (13/10/2015) ‘Flight MH17 shot down by Russian-built Buk missile, Dutch report says’ (14/10/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/article/2015/10/13/us-ukraine-crisis-mh-idUSKCN0S71C820151013 (14/10/2015) 17 ‘Joko Widodo says Indonesia will join TPP free trade deal’ (27/10/2015) BBC Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-asia-34645097 (27/10/2015)
 8. 8. 7 อ้างอิงรูปภาพหน้าปก : http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150519200838-aman-rohingya-sea-exlarge- 169.jpg http://s1.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20130623&t=2&i=743963802&w=&fh=5 45px&fw=&ll=&pl=&sq=&r=CBRE95M0RTU00 https://www.knightstemplarinternational.com/wp- content/uploads/2015/10/MH17_wrakstukken2.jpg http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201507/29/6371501ed.jpg http://www.sbs.com.au/news/sites/sbs.com.au.news/files/styles/full/public/140314_aap_in donesia_fire.jpg?itok=1s2c5c0f&mtime=1394778606 http://www.squadron.com/v/vspfiles/photos/HY83412-2.jpg http://www.thaipost.net/sites/default/files/PP151021%20%E0%B8%82%E0%B9%88%E0 %B8%B2%E0%B8%A71%20%E0%B8%999.jpg https://www.vdare.com/wp-content/uploads/2015/05/TPP1.jpg http://www.xn--72c0be4byd6d.net/Uploads/images/china-flag-map(1).png
 9. 9. 8 ผู้อานวยการสถาบันคลังปัญญาฯ : ศ.ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ บรรณาธิการ : น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้เขียน : ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ ผู้ประสานงาน : น.ส. ปลายฟ้า บุนนาค ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2558 สานักพิมพ์ : มูลนิธิสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ ที่อยู่ติดต่อ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต : 52/347 พหลโยธิน 87 ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1283 โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 1216 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ : อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 637/1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-0026 โทรสาร 02-930-0064 เพิ่มเติมได้ที่ www.rsu-brain.com

×