Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kirubs - Diari Tarragona 26/05/2011

473 views

Published on

Artículo en Diario de Tarragona

Tarragona's press article

Published in: Technology, News & Politics
  • Be the first to like this

Kirubs - Diari Tarragona 26/05/2011

  1. 1. ELPUNT DIJOUS, 2 DE JUNY DEL 20118 | Països Catalans | Laconferènciaeuropeadela JoveCambraInternacional (JCI)esvainaugurarahir ambunacerimòniaalCamp deMart.L’actevaobrirtres diesd’activitatsmonogràfi- quesdirigidesa2.000joves emprenedorsde45països ques’hiapleguen.Avui,lajor- nadaesdedicaalsnegocisi l’emprenedoria,iamésdeles conferènciesambrepresen- tantsempresarialsesman- tindràunatrobadainstantà- niad’empreses.Eldivendres esdedicaràdemaneramono- gràficaalasociopolíticaiel dissabte,alaculturaielsva- lors.Laconferènciavolenfor- tirlesrelacionsempresarialsi comercials. J.C.L. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Laconferència delaJCI reuneix2.000 emprenedors EMPRESES Kirubsésunaempresade- dicada a la innovació tec- nològica i al món d’inter- net,assessoraidesenvolu- pa jocs i aplicacions per a l’Iphone, Ipad, Android i Blackberry i el seus crea- dorssónelsguanyadorsde la 8a edició dels Premis Reus a la Creació d’Em- preses 2010-2011. Van destacar la importància de l’emprenedoria, defi- nint-la com “una il·lusió”. D’altra banda, l’empresa Ànims ha estat guardona- da amb el segon premi pel caràcter social. Es tracta d’un botiga on els malalts oncològics poden trobar totsaquellsproductesque necessiten durant el trac- tament de la malaltia. Fi- nalment, el tercer premi ésperal’empresaZIPOn- line Services, que a través del web www.ziptrans- fers.com ofereix a turis- tes, hotels, agències de viatgesiaempresesenge- neral, la possibilitat de re- servar serveis de trans- portdemoltbonaqualitat, comuntaxi,unminibúso un autobús a preus molt competitius. Els premiats rebran 5.000, 2.000 i 1.000 euros respectiva- mentilapossibilitatd’ins- tal·lar-se al viver d’empre- ses de Redessa a Reus, Concativa de Montblanc o delaRiberaaFlixambuna bonificació del 50% del preu del lloguer durant el primer any. El lliurament dels pre- mis, en els quals hi han participat 55 persones, tindrà lloc el proper 9 de juny durant la celebració de les IX Jornades d’Em- prenedoria a l’edifici Tec- noparcienlesqualsjas’hi han inscrit més de 200 persones. Hi participaran com a ponents Marcos Urarte, enginyer indus- trialiprofessordelesprin- cipals escoles de negocis d’Espanya i Llatinoamèri- ca, i Antonio Garrigues, president de Garrigues, primerafirmad’advocatsi assessors tributaris de la península Ibèrica. Kirubsguanyaelspremis deCreaciód’Empreses a L’empresa,instal·ladaaTecnoredessa,esdedicaaldesenvolupamentde jocs i aplicacions per a telèfons intel·ligents N.R. REUS REUS — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — La xifra Imatge dels guanyadors dels Premis Reus a la Creació d’Empreses JOSÉ CARLOS LEÓN 9dejunyésellliurament delspremis,enelmarcdeles IXJornadesd’Emprenedoria, queesfaràalTecnoparc. Els dies 14, 15 i 16 de ju- liol,Montblancseràlaseu, perterceranyconsecutiu, de l’Acampada Jove, que organitzen les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC). La setzena edició del festival polític i musical de refe- rènciaalsPaïsosCatalans, que enguany se celebrarà sota el lema Plantem-nos , tindràuncart elltransver- sal,ambgrupsinternacio- nals i també del país, que combinarà l’actuació de formacionsmésveteranes amb noves bandes emer- gentsigrupsformatsivin- culats al territori. En la primera jornada festiva a la capital de la Conca de Barberà, el prò- xim 14 de juliol, hi parti- ciparan La Gossa Sorda, Bongo Botrako, Skapara- tes, –guanyadors del con- curs Música Jove 2010–, TheLocos,Dr.RingDingi, tancant aquest primer bloc d’actuacions, els Bu - hos. El divendres 15 de juliol, el concert a l’esce- nari principal del festival, el protagonitzarà la músi- ca de La Pegatina, Strom- bers, Els Pets, Txarangö, Xeic! i Miquel del Roig. La darrera jornada d’actua- cions de l’Acampada Jove a Montblanc, el dissabte 16 de juliol, serà a càrrec de les formacions Brams, Lax’n’busto, Dr. Calypso, Dept i els italians Modena City Ramblers i Balkata- lan Experience. De manera paral·lela, les JERC organitzen tota una sèrie d’activitats cul- turals i esportives, així com demostracions de cultura popular, a més de l’acte polític central i la final del concurs Música Jove de grups novells en català. El dia 11 de juny, els Obrint Pas i Eskassa Lli- bertat –que també parti- ciparan en l’Acampada Jove a Montblanc– actua- ran conjuntament amb Xeic! i Txarangö a la zon a d’oci Les Tosses d’Ampos- ta, a on es presentarà el festival. L’Acampada Jovetindrà uncartell transversal C.G. MONTBLANC MONTBLANC a Grupsveteransiemergentscomara LaGossaSorda,SkaparatesiElsPets actuaran a mitjan juliol a Montblanc En l’edició anterior es van commemorar els 15 anys del festival polític i musical EL PUNT

×