Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang diyos katekesis 101

198 views

Published on

San Juan Nepomuceno Parish

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ang diyos katekesis 101

  1. 1. SINO BA SIYA?
  2. 2. KILALA MO BA TALAGA SIYA?
  3. 3. TAO DIYOShanapin kilalanin mahalin
  4. 4. LUMANGTIPAN NO EABRAHA MMOISE “Gagawa ako ng isang kasunduan para sa iyo, sa mga tao at mga hayop. Ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa kasunduang ito. Nangangako rin akong hindi na muling magpapadala ng bahang pupuksa sa mga nabubuhay sa mundo.” “…tignan mo ang langit. Nakikita mo ang mga bituin. Ganyan kararmi ang iyong magiging mga anak…” “Nakita ko ang pagpapahirap sa aking bayan sa Egipto. Narinig ko ang kanilang mga daing. Alam ko ang hirap nilang tiniis,…AKO’Y si AKO. Ito ang aking pangalan sa lahat ng panahon.
  5. 5. BAGONGTIPAN SI HESUS NA MUKHA NG AWA AT HABAG NG DIYOSPINILI NG DIYOS NA MAGING KATULAD NATIN NG DAHIL SA DAKILANG PAGMAMAHAL NIYA SA ATIN. NAMUHAY SIYA SA URI NG ATING PAMUMUHAY. NASAKTAN, NASUGATAN AT NATAKOT DIN SIYA. MAY DAMDAMIN SIYA.

×