_____________________61

949 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
347
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

_____________________61

 1. 1. ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ « Формування інноваційного освітнього середовища -навчально-виховного об’єднання «Школа майбутнього» освітнього округу «Гладківка» (2011 - 2014 р.р.) Донецьк L/O/G/O
 2. 2. Перехід від «постіндустріального суспільства» до «суспільства знань», «суспільства освіти». В сучасному світі науково-технічна та інформаційнареволюція перетворює знання, інновації і засоби їхпрактичного використання на безпосередню продуктивнусилу, основу і головний чинник суспільного прогресу. Таким чином, сьогодні можна наголосити назакономірності та невідворотності переходу від так званого«постіндустріального суспільства» до «суспільства освіти»,«суспільства знань».
 3. 3. Зміна парадигми освіти: від «освіта = навчанню» до «освіта = становленню особистості». Становлення освітнього суспільства потребує якісних змін у розвиткулюдського, особистісного потенціалу. Освіта повинна відігравативирішальну роль у формуванні особистості, надавати можливістькожному без винятку проявляти свої таланти і здібності, весь свійтворчий потенціал, навчати людину знаходити своє місце, свою нішу в культурі і суспільстві, формувати свій суб-культурний простір. Перехід від концепції функціональної підготовки до концепціїстановлення і розвитку особистості, від державного замовлення напідготовку фахівців до врахування можливостей і задоволення потребучнів (і дітей і дорослих) передбачає індивідуалізацію характеру освіти,створення умов для реалізації особистих освітніх програм, щодозволить кожній конкретній людині сформувати і самореалізуватиприродовідповідну особисту траекторію життя. Сьогодні потрібно перейти від парадигми «освіта = навчанню»до парадигми «освіта = становленню», маючи на увазі становленнялюдини, її духовності та інтелекту її самотворення, самоформування в особистість.
 4. 4. Зміна парадигми освіти освіта = освіта = освіта = навчанню освіта = навчанню становленню становленню особистості особистості
 5. 5. «Рівний доступ до якісної освіти» Визначаючи над усім пріоритет становлення ірозвитку особистості, слід зробити так, щоб в умовахзростаючого і все більш вимогливого попиту освітадосягла подвійної мети: забезпечення якості і рівногодоступу до неї. Складові поняття «якість освіти» Особисті якості людини Якість освітніх послуг Сформованість освітнього середовища
 6. 6. Особисті якості людини: Психофізичні та інтелектуальні здібності, ступінь їх розвиткуОсмислення необхідності до набуття освіти протягом життя, самомотивація до освітньої діяльності Сформованість когнітивних компетентностей (здатності до самоосвіти і саморозвитку) Здатність до самовизначення, пошуку власної життєвої траєкторії, власного місця в культурному, професійному, життєвому контексті
 7. 7. Якість освітніх послуг: Модернізація змісту освіти Впровадження інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологійЗабезпечення доступності освітніх послуг незалежно від стану здоров’я, соціального статусу, місця проживання, матеріального стану і т.ін.Диверсифікація форм, типів, темпів отримання освіти, організації навчально-виховного процесу Створення необхідних науково-методичних і кадрових, забезпечення комфортних і безпечних умов для учасників НВП
 8. 8. Сформованість освітнього середовища: Створення безпечного й комфортного соціально-культурного середовища в сім’ї Сформованість розвиваючого мікросередовища особистості: в школі, у референтній групі, у життєвому оточенні Забезпечення доступу до інформаційних джерел мережі Internet, інформаційно-бібліотечного медіацентру Використання в освітніх цілях можливостей закладів позашкільної освіти, культури, ЗМІ, телебачення тощо
 9. 9. «Освіта протягом усього життя». Нова ситуація, пов’язана зі стрімким розвитком науки, знань,інформації, потребує впровадження концепції неперервної освітипротягом усього життя. Натомість неперервна освіта поряд з необхідністю адаптації дозмін у професійній діяльності повинна перетворитися у процеснеперервного розвитку особистості, її знань і компетентностей,а також спроможності виносити судження і діяти в новихумовах. Вихід - у гармонійному поєднанні класичної освіти з методамиіндивідуальної та групової позаурочної і позашкільної роботи,дистанційної і самоосвіти. Цей процес починається у дошкільному віці і здійснюється в різнихформах, різними шляхами, різним темпом у подальшому житті, однак уньому за будь-яких умов обов’язково повинні брати участь і педагоги, і сім’я, і громада, і самі учні (і діти, і дорослі). Неминучим наслідком реалізації цієї вимоги має бути адекватназміна форм освітньої діяльності і типів освітніх просторів.
 10. 10. Освіта протягом усього життя ґрунтується на чотирьох базових змістових складових: •Перш за все, необхідно «навчитися учитися» оволодівати знаннями,формувати творче мислення, навички самостійної когнітивної діяльності звикористанням сучасних і перспективних засобів інформаційних технологій,вміння знаходити, відрізняти, сприймати і використовувати корисну інформацію. •По-друге, необхідно також «навчитися діяти», працювати,самоудосконалюватися у своїй професії, а в більш широкому розумінні – набуватикомпетентностей, які дають змогу успішно діяти у будь-яких нестандартнихситуаціях. Ці компетентності й кваліфікації в багатьох випадках будуть більшдоступними, якщо учні (і діти, і дорослі) будуть мати можливість проявити ірозвинути свої здібності й таланти, набути практичного досвіду, беручи участьразом з навчанням у різноманітних видах творчої, дослідницької, професійної абосоціальної діяльності. •По-третє, необхідно «навчитися жити разом», виховувати терпимість ітолерантність, почуття плюралізму і взаємозалежності, вміння реалізовуватиспільні проекти, працювати разом у групі, бути готовими до врегулюванняконфліктних ситуацій і пошуку порозуміння. •Четверте, і дуже важливе, – слід «навчитися жити», розуміти і пізнаватисамого себе, самовдосконалюватися і саморозвиватися , зберігати найбільшеособисте багатство - здоров’я: і фізичне, і духовне, і психічне, і соціальне.
 11. 11. Доповідь Комісії ЮНЕСКО “Учитися бути” Формування нового глобального інформаційного суспільстварозмиває кордони між виробниками і отримувачами знань. Замість старих місць відтворення і збереження знань – науковихустанов, навчальних закладів і бібліотек – весь світ стаєпланетарним освітнім простором з дистанційним доступом,а придбання нових знань і компетентностей, затвердженняорієнтації на їх постійне оновлення стають загальною справоюдержави, громади, батьків, учителів та самих учнів. … Освіта не повинна більше обмежуватися стінами школи.Усі існуючі установи, незалежно від того, призначені вони длянавчання чи ні, повинні використовуватися в освітніх цілях.
 12. 12. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)Школа – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя,а повноцінно живе… і тому вся діяльність навчального закладувідбувається так, щоб сприяти становленню особистості як творця іпроектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносинміж учнями і педагогами, школою і родиною, школою і громадою.Середня школа є невідємною ланкою системи безперервної освіти ізабезпечує рівень загальноосвітньої підготовки, достатній дляподальшого здобуття освіти на наступних її етапах. … На кожному ступені школи слід сповна реалізовувати такіфактори навчання і виховання, як навколишнє соціокультурнесередовище, засоби масової інформації, сучасну техніку, створюватиумови для повноцінної життєдіяльності дитини.
 13. 13. Середовище школи - це сукупність умов івпливів, які оточують учня, це простір і умоваповноцінного життя всього шкільного колективу. Умови і взаємозвязки середовища знаходяться у просторово-предметному, географічно-соціальному і людському оточеннішколи. У педагогічному сенсі середовище – це життєвийпростір школяра, який активно чи пасивно впливає найого свідомість, почуття, вчинки, ставлення. …Саме в цьому напрямі є величезний резерв модернізаціїсучасної школи. Не лише зміст, нові інформаційні технології,а й навчальне середовище має стати потужним формувальнимчинником. О.Я.Савченко - віце-президент Національної Академії педагогічних наук України
 14. 14. Основні лінії змін у моделюванні «Школи майбутнього» Варіативна, полікультурна Уніфікована освіта та неперервна освіта Школоцентризм Дитиноцентризм Особистісно орієнтоване Адаптивно - авторитарна школа освітнє середовище Інваріантний зміст освіти іПоліпрофільність, варіативність, універсальна методика гнучкі діяльнісні методикиВаріативні програми і підручники, Монополія єдиного змісту особисті освітні програми
 15. 15. Основні лінії змін у моделюванні «Школи майбутнього» Побудова системи мікро- і макронавчальних,окремого Облаштування виховних інавчального закладу (класу) розвивальних середовищ (освітніх округів)Школа компетентностей Школа знань, умінь і навичок і життєтворчості Освіта протягом і назавжди Освіта сьогодні усього життя
 16. 16. НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ОСВІТИ ІІ. Мета і пріоритетні напрями розвитку освіти2. Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є: 2. Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є:• •особистісна орієнтація освіти; особистісна орієнтація освіти;••створення для громадян рівних можливостей уу здобутті освіти; створення для громадян рівних можливостей здобутті освіти;••постійне підвищення якості освіти, оновлення їїїїзмісту та форм організації навчально- постійне підвищення якості освіти, оновлення змісту та форм організації навчально-виховного процесу; виховного процесу;••розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя; розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя;••пропаганда здорового способу життя; пропаганда здорового способу життя;••розширення україномовного освітнього простору; розширення україномовного освітнього простору;••забезпечення освітніх потреб національних меншин; забезпечення освітніх потреб національних меншин;••органічне поєднання освіти і і науки, розвиток педагогічної та психологічної науки; органічне поєднання освіти науки, розвиток педагогічної та психологічної науки;••запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, дистанційної освіти; запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, дистанційної освіти;••інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів. інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів. Указ Президента України № 347/2002 від 17.04.2002 року Указ Президента України № 347/2002 від 17.04.2002 року
 17. 17. Законы Украины Про освіту Про освіту Стаття 6. Основні принципи освіти Стаття 6. Основні принципи освіти --доступність для кожного громадянина усіх форм і ітипів освітніх послуг, доступність для кожного громадянина усіх форм типів освітніх послуг, що надаються державою; що надаються державою; -- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; всебічного розвитку; - -гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; - -органічний звязок із світовою та національною історією, культурою, традиціями; органічний звязок із світовою та національною історією, культурою, традиціями; - -незалежність освіти від політичних партій, громадських і і релігійних організацій; незалежність освіти від політичних партій, громадських релігійних організацій; - -науковий, світський характер освіти; науковий, світський характер освіти; - -інтеграція зз наукою і і виробництвом; інтеграція наукою виробництвом; - -взаємозвязок зз освітою інших країн; взаємозвязок освітою інших країн; - -гнучкість і і прогностичність системи освіти; гнучкість прогностичність системи освіти; - -єдність і і наступність системи освіти; єдність наступність системи освіти; --безперервність і і різноманітність освіти; безперервність різноманітність освіти; - -поєднання державного управління і і громадського самоврядування вв освіті. поєднання державного управління громадського самоврядування освіті. Про дошкільну освіту Про дошкільну освіту Про загальну середню освіту Про загальну середню освіту Стаття 4. Дошкільна освіта. Стаття 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік. Стаття 3. Загальна середня освіта Стаття 3. Загальна середня освіта Дошкільний вік.1. 1. Дошкільна Дошкільна освіта освіта єє обовязковою обовязковою Загальна Загальна середня середня освіта освіта єєпервинною складовою частиною первинною складовою частиною обовязковою основною обовязковою основною складовою складовоюсистеми безперервної освіти вв Україні. системи безперервної освіти Україні. безперервної освіти безперервної освіти
 18. 18. НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ОСВІТИ VІІІ. Безперервність освіти, навчання протягом життя17. Державна політика стосовно безперервної освіти проводиться зз урахуванням 17. Державна політика стосовно безперервної освіти проводиться урахуванням світових тенденцій розвитку освіти протягом життя, соціально-економічних, світових тенденцій розвитку освіти протягом життя, соціально-економічних, технологічних та соціокультурних змін. технологічних та соціокультурних змін.Безперервність освіти реалізується шляхом: Безперервність освіти реалізується шляхом:- -забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти, що функціонують як продовження попередніх і і передбачають різних ступенях освіти, що функціонують як продовження попередніх передбачаютьпідготовку громадян для можливого переходу на наступні ступені; підготовку громадян для можливого переходу на наступні ступені;- - формування потреби та здатності особистості до самоосвіти; формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;- -оптимізації системи перепідготовки працівників і і підвищення їх кваліфікації, оптимізації системи перепідготовки працівників підвищення їх кваліфікації,модернізації системи післядипломної освіти на основі відповідних державних модернізації системи післядипломної освіти на основі відповідних державнихстандартів; стандартів;- - створення інтегрованих навчальних планів і і програм; створення інтегрованих навчальних планів програм;- -формування та розвитку навчальних науково-виробничих комплексів ступеневої формування та розвитку навчальних науково-виробничих комплексів ступеневоїпідготовки фахівців; підготовки фахівців;- - запровадження та розвитку дистанційної освіти; запровадження та розвитку дистанційної освіти;- -організації навчання відповідно до потреб особистості і і ринку праці на базі організації навчання відповідно до потреб особистості ринку праці на базіпрофесійно-технічних та вищих навчальних закладів, закладів іслядипломної освіти, аа професійно-технічних та вищих навчальних закладів, закладів іслядипломної освіти,також використання інших форм навчання; також використання інших форм навчання;- - забезпечення звязку між загальною середньою, професійно-технічною, вищою та забезпечення звязку між загальною середньою, професійно-технічною, вищою тапіслядипломною освітою. післядипломною освітою. Указ Президента України № 347/2002 від 17.04.2002 року Указ Президента України № 347/2002 від 17.04.2002 року
 19. 19. Складові принципи неперервної освіти Освіта протягом життя (Life Long Learning - LLL) Освіта завширшки життя (Life Wide Learning – LWL) Самомотивація до освітньої діяльності
 20. 20. Форми неперервної освіти Формальна освіта Неформальна освіта Інформальна освіта (Formal Education) (Non-formal Education) (In-formal Education)Структурована освіта, Структурована освіта, Індивідуальна пізнавальна Індивідуальна пізнавальна яка має конкретну яка має конкретну Професійно спрямована Професійно спрямована діяльність, яка відбувається діяльність, яка відбуваєтьсямету і і підтверджується або загальнокультурна або загальнокультурна мету підтверджується уу повсякденному житті повсякденному житті освіта уу різноманітних освіта різноманітних отриманням визнаних отриманням визнаних формах додаткової, людини і і не носить людини не носить формах додаткової, цілеспрямований характер. Державою документів позашкільної освіти цілеспрямований характер. Державою документів позашкільної освіти Самоосвіта і і альтернативна Самоосвіта альтернативна про освіту (свідотств, про освіту (свідотств, не зі’язаних зз не зі’язаних освіта. (Включає спілкування отриманням формальних освіта. (Включає спілкування отриманням формальних атестатів, дипломів, атестатів, дипломів, освітніх кваліфікацій ззоточенням, неформальними оточенням, неформальними освітніх кваліфікацій групами, ЗМІ, відвідування сертифікатів тощо сертифікатів тощо або державних групами, ЗМІ, відвідування або державних бібліотек, музеїв, закладів(«освітніх кваліфікацій”). документів про освіту бібліотек, музеїв, закладів («освітніх кваліфікацій”). документів про освіту культури, подорожі, (але може видаватися культури, подорожі, (Дошкільна, середня, (але може видаватися телебачення, Internet тощо. (Дошкільна, середня, свідотство про підвищення телебачення, Internet тощо. свідотство про підвищення професійна, вища, професійна, вища, кваліфікації, про закінчення Не зв’язано зз Не зв’язано кваліфікації, про закінчення отриманням документів післядипломна освіта) мовних курсів тощо) отриманням документів післядипломна освіта) мовних курсів тощо) про освіту про освіту
 21. 21. Система неперервної освіти протягом життя Самоосвіта і саморозвиток Сімейне Дошкільна виховання освітаНеформальна освіта Інформальна освіта Інформальна освіта Освітні Аспірантура потреби Загальна середня Докторантура особистості освіта Післядипломна Професійна освіта освіта  ПТНЗ  ВНЗ Формальна освіта
 22. 22. Система освітніх округів України Національний освітній округ Регіональні освітні округи (обласні) Територіальні освітні округи (міські, районні) Локальні освітні округи
 23. 23. Система освіти локального освітнього округу: Сімейне виховання Дошкільна освіта Повна загальна середня освіта (опорна школа) Додаткова, позашкільна, допрофесійна освіта Самоосвіта і саморозвиток особистості
 24. 24. Самоосвіта і саморозвиток особистості Соціально- психологічний Професiйно- супровід технiчна Сімейне Повна загальна Взаємодія і освітавихованняДошкільна проф- середня освіта освіта орієнтація Вища освіта Вища освіта Додаткова, позашкільна І-ІV рівнів всіх рівнів та допрофесійна освіта акредитації Синхронізуюча та коригуюча функції управління
 25. 25. Соціально-культурне середовище освітньогоокругу “Гладківський” – “Школа майбутнього”
 26. 26. Структурно - функціональна модель навчально-виховного об’єднання освітнього округу “Школа майбутнього” на базі Донецькоїспеціалізованої з інформаційних технологій загальноосвітньої школи № 61 Центр соціальних Органи державно- Центр профорієнтації молодіжних ініціатив громадського управління та співпраці з ПТНЗ і ВНЗ НВО освітнього округу Позашкільна Повна загальна Додаткова освіта: •факультативи, спецкурси; освіта: середня освіта: •Мала академія наук; •школа мистецтв № 3; •школи І ступеня; •Інформаційно-технологічний •дитяча філармонія; •школа ІІ-ІІІ ступенів центр допрофесійної освіти; •дитячо-юнацька (спеціалізована школа); •інформаційно – спортивна школа №5; •класи з вечірньо-заочною бібліотечний медіацентр; •Олімпійська Академія; формою навчання ; •відкритий університет для •шкільні гуртки, •індивідуальне навчання; дорослих “Шлях до успіху”; секції, клуби; •екстернат. •центр інклюзивної •“школа Юного •Центр моніторингу та та дистанційної освіти; залізничника”; інформаційно-аналітичної •шкільний Internet – портал; •філія обласного еколого- роботи. •центр іноземних мов; натуралістичного центру; •Науково–методичний центр. •Автошкола Дошкільна освіта: ДНЗ № 401; ДНЗ № 404; соціально-педагогічний патронат і центр раннього розвитку дітей . Соціально-психологічна Діагностична і оздоровчо- і логопедична служба профілактична служба Територіальна громада освітнього округу ( соціально-освітні потреби мешканців освітнього округу )
 27. 27. Структура управління навчально- виховним обєднанням освітнього округу “Школа майбутнього” Загальна конференція учасників навчально-виховного процесу освітнього округуПіклувальна Колегія НВООО Громадська рада “Школа майбутнього” рада Рада керівників установ і закладів, які входять до НВООО “Школа майбутнього” Органи державно-громадського управління закладів і установ, які входять до НВООО “Школа майбутнього”
 28. 28. Структура Донецької спеціалізованої з інформаційних технологійзагальноосвітньої школи № 61 – опорної школи освітнього округу Органи державно-громадського управління: загальна конференція, рада школи, педагогічна, батьківська рада, учнівське самоврядування Центр соціальних Центр Екстернат молодіжних профорієнтації та ініціатив співпраці з ВНЗ і ПТНЗ Вечірні класи Центр додаткової, Науково – професійної та Школа ІІІ методичний позашкільної освіти ступеня центр (профільна) Центр моніторингу Інформаційно - та інформаційно - Школа ІІ бібліотечний аналітичної роботи ступеня медіацентр Соціально - Оздоровчо – психологічна Школа І ступеня профілактичний служба центр
 29. 29. Дошкільна освіта• Педагоги ДНЗ №404 поглиблено працюють за авторськими програмами інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку, а в ДНЗ №401 – пріоритет надається валеологічній освіті дітей. З 2010 року дошкільному навчальному закладу №404 надано статус обласного експериментального майданчика з проблеми «Індивідуалізація освітньо-реабілітаційного процесу в системі інклюзивного навчання».• Спільна робота вихователів дитячих садків і учителів школи, насамперед з дітьми 5-річного віку (проведення екскурсій до школи, «днів відкритих дверей», спільних свят, батьківських зборів і педагогічних рад, взаємовідвідування занять педагогами, організація роботи груп підготовки майбутніх першокласників до школи, перебування дітей дошкільного віку у пришкільному таборі тощо), сприяє забезпеченню наступності між дошкільною і загальною середньою освітою: 95% першокласників Донецької загальноосвітньої школи №61 отримали суспільну дошкільну освіту.• Педагогами Донецької загальноосвітньої школи №61 разом з викладачами школи мистецтв №3 та тренерами ДЮСШ №5 організовано роботу груп розвивальної спрямованості, у басейні школи проводяться заняття для дітей дошкільного віку з батьками.
 30. 30. Оздоровча функція освіти У Донецькій ЗОШ № 61 створено комфортні і безпечні умови для навчання та виховання учнів, працює 3 медичні кабінети, логопедичний пункт, кабінети психолога та соціального педагога, в яких надається консультативна допомога учням, педагогам, батькам, проводяться тренінги тощо. Протягом останніх 10 років у школі не було жодного випадку травматизму.
 31. 31. Оздоровча функція освіти Фізкультурно-спортивну базу школи складають: • Три ігрові спортивні зали; • Плавальний басейн; • Два тренажерних зали та зал фітнес аеробіки; • Зал боротьби; • Кабінет шахів; • 4 спортивні майданчики: комбінований зі штучним покриттям; для пляжного волейболу; стритболу; тренажерний. Загальна площа спортивних майданчиків школи – майже 3000 кв.м.
 32. 32. Оздоровча функція освіти До складу навчально-виховного об’єднання “Школа майбутнього” входить також Донецька дитячо-юнацька спортивна школа № 5, у якій працюють секції плавання, баскетболу, волейболу, пауерліфтингу, боротьби (греко-римської і дзюдо), фітнес- аеробіки, шахів, футболу, флорболу тощо. Загалом у спортивних секціях займається більше 400 школярів (майже 60% від загальної кількості), а також понад 100 учнів і студентів інших шкіл, ПТНЗ і ВНЗ. У плавальному басейні проводяться уроки плавання для учнів 1-4 класів (щорічно близько 100 учнів навчається плаванню), займаються фізкультурні групи, а також групи для батьків з малими дітьми.
 33. 33. Оздоровча функція освіти На спортивній базі Донецької школи №61 протягом 2009-2010 років проведено понад 40 міських та обласних змагань, у т.ч. перша в Україні обласна предметна Олімпіада з фізкультури, переможцями якої і серед юнаків і серед дівчат стали учні Донецької ЗОШ №61 Ребров К. і Савічева Л. У 2008-2010 роках 17 учнів школи отримали звання “Кандидат у майстри спорту”, 289 учнів школи виконали масові спортивні розряди з різноманітних видів спорту (39% від загальної кількості учнів загальноосвітньої школи).У 2010 році Донецька ЗОШ №61 стала переможцем міського смотру-конкурсушкільних спортивних майданчиків, а також переможцем міського і обласногоетапу Всеукраїнського огляду - конкурсу на кращий стан фізичного вихованнята оздоровчої роботи в навчальних закладах України.
 34. 34. Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій Протягом 2008-2010 р.р. школою придбано 78персональних комп’ютерів і нетбуків, що у 2,4 разибільше, ніж за попередні роки. Станом на 01.05.2010року у навчально-виховному процесі і управлінськійдіяльності школи використовується 103 персональнікомп’ютери і нетбуки (1 комп’ютер на 7 учнів). Комп’ютерами оснащено чотири кабінетиінформатики та інформаційно-комунікаційнихтехнологій, два кабінети мультимедійних технологій,інформаційно-бібліотечний медіацентр, адміністраціяшколи, соціальний педагог, психолог, методичнийкабінет, учитель фізкультури. Школа підключена до 2 ліній інформаційної мережіInternet (швидкість 24 і 15 Мгб/сек; безлімітнийпакет; до локальної мережі підключені 3 кабінетиінформатики, адміністрація школи, бібліотека, а такожшкола мистецтв №3 і ДЮСШ №5).У 2009 – 2010 р.р. на базі ІБМЦ Донецької ЗОШ №61проведено більше 20 районних, міських і обласнихсемінарів, 145 заходів для учнів і мешканців освітньогоокругу.
 35. 35. ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ УНАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ПОЗАУРОЧНА РОБОТА УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 36. 36. З 2009 року у школі впроваджуєтьсяекспериментальна програма МОН України іКорпорації “Intel®” “Використання ІКТ унавчально-виховному процесі у середовищі «Одинучень–один комп’ютер на базі шкільних нетбуків.”Сьогодні в експерименті задіяні 6 вчителів та 225учнів 1- 4 класів
 37. 37. Викладання основ інформатики і основ інформаційнихтехнологій продовжується у 5-11 класах за програмами,затвердженими Міністерством освіти і науки України, а такожавторськими програмами. Учні 10-11 класів обирають класиінформаційно - технологічного профілю. З 1 вересня 2010 року Донецька загальноосвітня школа№61 отримала статус спеціалізованої школи з інформаційнихтехнологій.У Донецькій ЗОШ №61 працює6 вчителів інформатики, всі мають вищукваліфікаційну категорію, 3 - педагогічнізвання.83% педагогів володіють навичкамироботи з ПК, 70% - використовують ІКТ уНВП.22 учителі у 2009 році пройшлиперепідготовку за програмою Intel“Навчання для майбутнього” та отрималисертифікати.У 2008 - 2010 р.р. 30 учителів школипройшли перепідготовку з інформатикичи впровадження ІКТ, 13 - брали участь узаходах ДонОІППО (виступи наконференціях, призери обласних конкурсівППЗ, творчі групи).
 38. 38. Етапи роботи над проектамиcпільно з учителями визначення теми-предметниками проекту консультація збір інформації по темі учителя-предметника та її обробка обробка текстової інформації (Word) реферат знайомство з видавничою публікація системою (Publisher) мультимедійні технології презентація (Power Point) комунікаційні технології web-сторінка (oснови HTML, веб-дизайну) захист проекту
 39. 39. Інформаційно – бібліотечний медіацентр як науково - інформаційний центр освітнього округу У 2009 р. на базі школи створено інформаційно - бібліотечний медіацентр (ІБМЦ), у якомуналічується 43449 прим. видань, у т.ч. 6000 прим. надійшли від бібліотеки шахти ім.Засядька, закритої у мікрорайоні школи в 1998 р. Площа ІБМЦ 250 кв.м, у т.ч. читальназала на 30 місць оснащена 6 комп’ютерами, екраном, мультимедійним проектором,музичним центром, розроблено інформаційне програмне забезпечення, електроннабібліотека. ІБМЦ підключений до мережі Internet, функціонує власний сайтhttp://www.biblimir.ru У 2010 р. адміністрацією школи передплачено 72 навчально-методичне періодичневидання.В інформаційно-бібліотечному медіацентрі обслуговуються 953 читача, у т.ч. 735 учні, 58вчителів, 163 мешканці освітнього округу.
 40. 40. Інформаційно – бібліотечний медіацентр як науково - інформаційний центр освітнього округуУ 2008 – 2010 р.р. на базі ІБМЦ Донецької ЗОШ№61 проведено більше 20 районних, міських іобласних семінарів, 145 заходів для учнів імешканців освітнього округу. Завідуюча бібліотекою Світлична А.В. у 2009 році стала переможцем Всеукраїнського конкурсу “Кращий бібліотекар міського загальноосвітнього навчального закладу”.
 41. 41. Художньо - естетичний розвиток особистості До складу навчально-виховного об’єднання освітнього округу “Школа майбутнього” входить Донецька школа мистецтв №3, у якій працює 5 відділень: • хореографічне, • вокальне, • музичне, • театральне, • образотворчого 48 педагогів школи мистецтв розвивають мистецтва. творчі здібності 310 учнів загальноосвітньої школи (більше 40% від їх загальної кількості), вихованців дошкільних навчальних закладів та дорослих. При школі створена і успішно функціонує Дитяча філармонія: учні разом з викладачами дають концерти для ветеранів, мешканців округу, дітей дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.
 42. 42. Художньо - естетичний розвиток особистості Творчі колективи і солісти протягом багатьох років стають лауреатами та переможцями обласних, Всеукраїнських і міжнародних конкурсів. До районного, міського і обласного банків данних обдарованих дітей занесено біля 20 учнів школи. За 10 років більше 40 випускників Донецької ЗОШ №61 продовжили навчання у вищих навчальних закладах естетичного профілю
 43. 43. Художньо-естетичний розвиток
 44. 44. Комунальний дошкільнийДонецька спеціалізована навчальний закладз інформаційних технологій ясла-садок №404 “Барвінок”загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №61Дитячо-юнацькаспортивна школа № 5 Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок №401 “Фантазія” Школа мистецтв № 3 Навчально-виховне об’єднання освітнього округу «Гладківка»
 45. 45. Етапи дослідно-експериментальної роботи УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ (2013 – 2014 Р.) КОНТРОЛЬНО-КОРИГУВАЛЬНИЙ (2012 – 2013 Р.) ФОРМУВАЛЬНИЙ (2010 – 2012 р.) ДІАГНОСТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ (2009 – 2010 р.) ПІДГОТОВЧИЙ (2008 – 2009 р.)

×