Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kirjoittamisprosessi

720 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kirjoittamisprosessi

 1. 1. TUTKIELMAN TYÖSKENTELYVAIHEET1. Aiheen valinta, ajatusten kokoaminen ja lähdeaineiston etsiminen2. Jäsentely ja rakenteen suunnittelu3. Lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen4. Luonnosteleva kirjoittaminen5. Palautteen hankkiminen ja tekstin työstäminen
 2. 2. TUTKIELMAN TYÖSKENTELYVAIHEET6. Lisäpalautteen hankkiminen7. Tekstin hiominen saadun palautteen pohjalta8. Tekstin sisällön, rakenteen ja kieliasun tarkistaminen ja viimeistely9. Sisällys- ja lähdeluettelo, liitteet
 3. 3. 1. Aiheen valinta, ajatusten kokoaminen jalähdeaineiston etsiminen Ensin on idea Valitse mielenkiintoinen aihe Rajaa aihe, jottei tekstisi rönsyile turhaan
 4. 4. 2. Jäsentely ja rakenteen suunnittelu3. Lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen Tee miellekartta tai asialista – tai käytä möhkäle- tai suikaletekniikkaa Huomioi kohderyhmä Valitse näkökulma
 5. 5. Miellekartta eli ideakartta
 6. 6. Ns. möhkäletekniikkaa käyttäen voit ryhtyä keräämään tietoa muistilapuille, kasata monisteita ja kirjallisuutta, hahmotella runkoa ruveta järjestelemään muistilappuja, monisteita ja kirjoja ryhtyä hahmottelemaan sopivia kappaleita ja loogisesti etenevää kokonaisuutta.
 7. 7. Ns. suikaletekniikkaa käyttäen voit laatia alustavan sisältörungon alustavine lukuineen ja otsikkoineen tehdä muistiinpanoja väljästi (ja tarkoin lähdeviittein varustettuina) suoraan näiden kohtien alle ryhmitellä muistiinpanot kirjoittaa uudelleen muistiinpanoissa olevat ajatukset.
 8. 8. JÄSENTELYTAVAT aikajärjestys  menneestä tulevaan paikkajärjestys  sijainnin mukaan luokittelujärjestys  tyypillinen piirre vertailu  edut - haitat, ennen - nyt analyysi  syyt, seuraukset, ratkaisuehdotukset
 9. 9. Ohjeita jäsentelyyn http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/kirjoittamispros essi/ http://www.kielijelppi.fi/kirjoitusviestinta/jasen telyvaihe-antaa-tekstille-hahmon
 10. 10. 4. Luonnosteleva kirjoittaminen Kirjoita jokaisesta pääkohdasta ainakin yksi kappale kappale = ydinvirke (pääasia: uusi asia tai näkökulma) + tukivirkkeet (selittävät, täsmentävät, perustelevat, esimerkittävät) Ydinvirke voi olla kappaleen alussa tai sekä alussa että lopussa Muista lähdeviitteet
 11. 11. 4. Luonnosteleva kirjoittaminen Kappale  on tekstin perusyksikkö  esittää yhden asiakokonaisuuden  ei ole liian lyhyt eikä liian pitkä  tuo jotain uutta
 12. 12. 5. ja 6. Palautteen hankkiminen ja tekstintyöstäminen Hanki vakituinen palautepari Pyydä palautetta kirjoittamisen eri vaiheissa Kerro palautetta pyytäessäsi, mikä on ollut tehtävänanto ja mistä seikoista kaipaat palautetta
 13. 13. 7. Tekstin hiominen saadun palautteenpohjalta Tarkastele tekstiä suhteessa tavoitteisiin:  Sisältö  Rakenne  Kieli  Tyyli  Ulkoasu
 14. 14. 8. Tekstin sisällön, rakenteen ja kieliasuntarkistaminen ja viimeistely
 15. 15. Sisältö Onko tekstissä kaikki olennainen asia? Eroavatko pää- ja sivuasiat toisistaan ts. onko asioiden tärkeysjärjestys selkeä? Ovatko asioiden väliset muut suhteet selkeitä?
 16. 16. Rakenne Onko tekstin rakenne selkeä ja tarkoituksenmukainen? Ovatko kappaleet loogisia? Onko tekstissä koheesiota eli voiko tekstin juonta seurata helposti?
 17. 17. Kieli Ovatko tekstin lause- ja virkerakenteet ymmärrettävät? Onko käsitteitä käytetty lukijan kannalta havainnollisesti? Edistävätkö otsikot tekstin tavoitetta? Ovatko taulukot ja kuvatekstit yhtenäisiä? Onko teksti oikeakielistä? Onko kieliasu yhtenäinen?
 18. 18. Tyyli Onko valittu tyyli tarkoituksenmukainen? Ovatko lause- ja virkerakenteet valitun tyylin mukaisia? Sopivatko sananvalinnat tekstin tyyliin? Onko tekstin näkökulma valittu lukijan kannalta mielekkäästi? Onko tekstin tyyli yhtenäinen?
 19. 19. Ulkoasu Kuinka monta tasoa otsikoinnissa tulisi olla ja miten tasot erotellaan? Miten tekstissä korostetaan sen osia ja miten mahdolliset esimerkit erotetaan? Millainen taitto ja kuvitus tulisi valita? Millaisia typografisia keinoja kannattaisi käyttää?Lähteet: Helenius, Jutta Tieteellisen kirjoittamisen opetusmoniste ja Kaakkolammi, Katriina kalvo- ja monistemateriaali

×