Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rpt bm tahun 5

ikut tajuk buku teks macam. feel free to download ^,^

 • Login to see the comments

Rpt bm tahun 5

 1. 1. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 1MINGGU : 1 murid dapat : 1.3 : Memberikan dan memahami arahan i. Menyatakan panduan tunjuk serta pesanan tentang sesuatu perkara arah kepada orang lain.TEMA : • Menyatakan ii. Menyampaikan arahan sertaKESIHATAN panduan tunjuk pesanan dengan intonasi arah kepada orang yang betul dan bersopanTAJUK : lain. Fokus Sampingan : Aras 1DARI MANA KE • Menyampaikan 9.2 : Mengenal pasti maklumat dan i. Membuat catatan ringkasMANA ? arahan serta mencatat nota daripada bahan yang daripada maklumat yang pesanan dengan didengar atau dibaca. diperoleh.PENULISAN: intonasi yangCERITA betul dan bersopan Sistem Bahasa : • Menyenaraikan Kata Nama Kata Nama Kosa Kata : Farmasi, Kecemasan, Bersalin. Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains Nilai : Bersopan santun Kemahiran Bernilai Tambah : TKP – Interpesonal KB - Menjana ideaIMPAK/CATATAN
 2. 2. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini Fokus Utama : Aras 2MINGGU : 2 murid-murid dapat : 1.3 : Memberikan dan memahami arahan i. Mendengar dan menerima arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara dengan betul untuk bertindak balas.TEMA : • Melukis ii. Melaksanakan arahan serta pesananKESIHATAN gambar dengan cepat dan tersusun berpandukanTAJUK : arahan yang-MAKANAN SEIMBANG didengar.-KEBERSIHAN DIRI • Mencatat Fokus Sampingan : Aras 2DAN PERSEKITARAN maklumat 9.2 : Mengenal pasti maklumat dan i. Mengklasifikasi dan merekodkan-DISIPLIN DIRI yang didengar mencatat nota daripada bahan yang didengar maklumat daripada pelbagai sumber. atau dibaca. Aras 2PENULISAN: Membentangkan hasil rumusan berdasarkanFAKTA-(Pentingnya 2.2 : Melaporkan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara dengan menggunakanMenjaga Kesihatan) menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. bahasa yang betul. Sistem Bahasa : Ayat Arahan Kosa Kata : Hospital, Wad, Jururawat, Doktor. Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains Nilai : Kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah : TKP – Interpersenol KB - Menghubung kait KontraktivismeIMPAK/CATATAN
 3. 3. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini Fokus Utama : Aras 3MINGGU : 3 murid-murid dapat : 1.3 : Memberikan dan memahami arahan i. Meneliti arahan dan pesanan serta pesanan tentang sesuatu perkara untuk membuat tindakanTEMA : • Melukis wajar.KESIHATAN gambar ii. Melaksanakan arahan serta berpandukan pesanan mengikut keutamaanTAJUK : arahan yang-SARS didengar. Fokus Sampingan : Aras 3-GOTONG-ROYONG • Mencatat 9.2 : Mengenal pasti maklumat dan mencatat i. Membuat ringkasan maklumatPENULISAN: nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. berkaitan teks yang dibaca. yang didengarLAPORAN- 2.1 : Bercerita dengan menggunakan kata, Aras 3(Gotong-royong) frasa ayat serta sebutan dan intonasi yang baik Mempersembahkan cerita dengan dan jelas. sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai. Sistem Bahasa : Ayat Arahan, Penanda wacana Kosa Kata : Mengelap, dataran kejat, statik Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains Nilai : Gotong-royong Kemahiran Bernilai Tambah : TKP – Kinestetik KB - Menyusun mengikut keutamaanIMPAK/CATATAN
 4. 4. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 1MINGGU :4 murid dapat : 8.1 Membina dan menulis perkataan i. Menulis perkataan dan pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk. jenis ayat .TEMA : • Membina ayatKESIHATAN tunggal dan ayat majmuk.TAJUK : • MembinaPENTINGNYA pelbagai ayatMENJAGA Fokus Sampingan : Aras 2 menggunakanKEBERSIHAN DIRI 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, i. Membina ayat tunggal dengan satu perkataanDAN PERSEKITARAN frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang peluasan subjek dan predikat. yang diberikan. baik dan jelas. • Menulis sebuahPENULISAN: karanganSyarahan syarahan yang baik Sistem Bahasa : Aras 3 Ayat tunggal, ayat majmuk i. Membina ayat majmuk dengan Kosa Kata : (menyental, daki, mengetip) menggunakan kata hubung yang tepat Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains Nilai : Kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah : Kontekstual,KB(kinestetik)IMPAK/CATATAN
 5. 5. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 1MINGGU : 5 murid dapat : 3.2 : Menghuraikan maklumat dengan i. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu menggunakan alasan yang meyakinkan dengan memberikan penjelasan yang setimpal.TEMA : • MenyatakanSUKAN DAN REKREASI dapatan perbincanganTAJUK : • Melaporkan dan Fokus Sampingan : Aras 1 KESELAMATAN DI mencatatkan 6.4 : Membaca pantas secara luncuran i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks TAMAN dapatan untuk mendapatkan maklumat yang untuk mendapatkan gambaran umum. PERMAINAN perbincangan menyeluruh . ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan TAMAN REKREASI idea. BULUH PANJANG Sistem Bahasa : PULAU TIOMAN Ayat Penyata Kosa Kata : bergaul, mengawasi, PENULISAN: keselamatan, perbandaran. DIALOG Pengisian Kurikulum : Ilmu : Kajian tempatan Nilai : Bertanggung jawab, rasional Kemahiran Bernilai Tambah : TKP – Interpersonal, BCB KB - Membanding dan membeza KontraktivismeIMPAK/CATATAN
 6. 6. KELOMPOK KELOMPOK HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN OBJEKTIF MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 2MINGGU : 6 murid dapat : 3.2 : Menghuraikan maklumat dengan i. Mengembangkan idea mengunakan alasan yang meyakinkan berdasarkan pemerhatian denganTEMA : • Menceritakan menyatakan bukti yang sahih.SUKAN DAN kawasan-kawasanREKREASI rekreasi berpandukan peta.TAJUK : • Menyenaraikan-PELANCONGAN Fokus Sampingan : Aras 2 kawasan 6.4 : Membaca pantas secara luncuran i. Membaca bahagian pengenalan pelancongan untuk mendapatkan maklumat yang sesebuah teks-BERKAYAK • Mengembang ka menyeluruh.PENULISAN: nisi utama ber dasarkanSURAT KIRIMAN maklumatTIDAK RASMI daripada peta Sistem Bahasa : Perumpaaan, Apitan ‘me…kan’ ‘me…..i’ Kosa Kata : berkayak, rekreasi, menyelam cabaran. Pengisian Kurikulum : Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah : TKP – Kinestetik KB - Mengumpul dan mengelas Kontraktivisme, KontekstualIMPAK/CATATAN
 7. 7. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 3MINGGU : 7 murid dapat : 3.2 : Menghuraikan maklumat dengan i. Menerangkan sebab dan akibat mengunakan alasan yang meyakinkan tentang sesuatu isu denganTEMA : • Mengemukakan mengemukakan bukti yang konkrit.SUKAN DAN pendapatREKREASI berdasarkan isu yang diberikanTAJUK : • Menggunakan kata Fokus Sampingan : Aras 3 dan ayat yangPROGRAM 6.4 : Membaca pantas secara luncuran i. Membaca indeks, glosari atau sesuai untukKECERDASAN SAYA untuk mendapatkan maklumat yang bibliografi sesuatu teks atau buku mengemukakan menyeluruh. untuk mendapatkan maklumat lanjut hujah.MALAYSIA CERGAS • Mencari maklumat berpandukanPENULISAN: bahan Sistem Bahasa :SYARAHAN Imbuhan ‘ i’ dan ‘kan’ Kosa Kata : berjoging, kecergasan, otot, tekan tubi . Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pen. Jasmani & Kesihatan Nilai : Berdikari Kemahiran Bernilai Tambah : TKP – Kinestetik KB - Membuat gambaran KontekstualIMPAK/CATATAN
 8. 8. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir pengajaran ini murid-murid Fokus Utama Aras 1 dapat : 9.3 Menyusun maklumat secara i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran kohesi daripada nota atau berbentuk grafik. 1. Membina dan menulis ayat catatan hasil daripada bahanMINGGU : 8 topik dan ayat huraian. yang didengar atau dibaca Aras 2 2. Melaporkan sesuatu yang i. Menyusun atur maklumat mengikutTEMA :U dilihat didengar atau yang keutamaan .SUKAN DAN dialami denganREKREASI menggunakan bahasa yang Aras 3 betul. i. Menterjemahkan maklumat yang terdapatTAJUK :U 3. Menulis sesuatu catatan dalam teks prosa kedalam bentuk grafik.PENGALAMAN DI perjalanan merekaTAMAN NEGARA Fokus Sampingan Aras 1( Buku teks m/s 44) 2.2 Melaporkan sesuatu perkara i. Mengemukakan data yang diperoleh dengan menggunakan bahasa tentang sesuatu perkara.PENULISAN :U yang sesuai dan tepat Aras 2 - CATATAN i. Membentangkan hasil rumusan HARIAN Sistem bahasa : U U berdasarkan tentang sesuatu perkara - CERITA Ayat Tunggal, Ayat Majmuk, dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Penanda Wacana Kosa Kata : U U Aras 3 Chalet, peranginan, diselubungi i. Membentangkan penemuan dan dapatan Pengisian Kurikulum : U U secara jelas dan terperinci. Ilmu : Geografi Nilai : Bersyukur, berdikari. KBT : Kontekstual KB- Membuat UrutanIMPAK/CATATAN
 9. 9. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 1MINGGU : 9 murid dapat : 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa I Menggunakan kata dan istilah yang menjalankan transaksi dalam urusan harian betul semasa berurusan.TEMA : • Membaca dan untuk mendapatkan barangan dan ii. Menyoal untuk mendapatkanPERDAGANGAN memahami perkhidmatan. penjelasan tentang sesuatu pelbagai genre perkhidmatan yang diperlukan.TAJUK : penulisan. • MemahamiWAKTU REHAT DI Fokus Sampingan : Aras 1 penggunaan kataKANTIN SEKOLAH 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan i. Mengecam dan menyusun idea frasa , ayat dan yang didengar atau dibaca. utama peribahasa dalamPENULISAN: sesuatu genre.(DIALOG) • Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara Sistem Bahasa : yang tersurat dan Penjodoh bilangan, kata tanya tersirat dengan Kosa Kata : Secebis, secucuk menggunakan Pengisian Kurikulum : kata ungkapan Ilmu : Matematik dan ayat yang Nilai : Sopan santun sesuai. Kemahiran Bernilai Tambah : TKP – Logik matematik KB - Membuat urutan , membacaIMPAK/CATATAN
 10. 10. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 2MINGGU : 10 murid dapat : 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa i. Berunding dengan sopan untuk menjalankan transaksi dalam urusan harian mendapatkan persetujuan dalamTEMA : • Berunding dengan untuk mendapatkan barangan dan berurusan.PERDAGANGAN menggunakan perkhidmatan. kata bual yangTAJUK : sesuai • Menulis dan-KEDAI RUNCIT Fokus Sampingan : Aras 2 melakonkan kata-IKLAN . 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan i. Mencatat isi daripada pelbagai bual. yang didengar atau dibaca. bahan yang dibaca.-PASAR RAYA • Mencatatkan isi penting daripadaPENULISAN: petikan.DIALOG-Perbualantelefon Sistem Bahasa : sinonim Kosa Kata : stok, jualan perabis, diskaun, untung, komisyen Pengisian Kurikulum : Ilmu : Matematik Nilai : Berdikari Kemahiran Bernilai Tambah : TKP – Kinestetik, intra personal KB - Mengumpul dan mengelas Kontraktivisme, KontekstualIMPAK/CATATAN
 11. 11. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 3MINGGU :11 murid dapat : 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa i. menunjuk dengan menggunakan menjalankan transaksi dalam urusan harian ayat dan intonansi yang sesuai untukTEMA : • Menunjuk dengan untuk mendapatkan barangan dan mendapatkan keyakinan semasaPERDAGANGAN menggunakan perkhidmatan. berusan ayat dan intonasiTAJUK : yang sesuai untukKERETA IDAMAN menyaksikan Fokus Sampingan : Aras 3 seseorang semasaPENULISAN: . 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan i. Meringkaskan karangan. berurusan yang didengar atau dibaca.AUTOBIOGRAFI • Mencatatkan isi penting daripada petikan. • Meringkaskan petikan. Sistem Bahasa : Kosa Kata : (mengikut kesesuaian) Pengisian Kurikulum : Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : Kesederhanaan Kemahiran Bernilai Tambah : TKP – Keserdhanaan Visual Ruang KB - Mengumpul dan mengelas Kontraktivisme, KontekstualIMPAK/CATATAN
 12. 12. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 1MINGGU :12 murid dapat : 8.1 Membina dan menulis perkataan i. Menulis perkataan dan pelbagaiTEMA: ayat tunggal dan ayat majmuk jenis ayat .PERDAGANGAN • Membina dan menulis ayatTAJUK: tunggal dan ayatMELAWAT KE majmuk.KILANG SOS CILI • Melakonkan Fokus Sampingan : Aras 2 watak dalamPENULISAN: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu i. Membina ayat tunggal dengan transaksi. perkara secara bertatasusila. peluasan subjek dan predikat.SURAT KIRIMAN • Menulis sebuahRASMI. karangan jenis dialog . Sistem Bahasa : Aras 3 Ayat tunggal, ayat silaan i. Membina ayat majmuk dengan Kosa kata: menggunakan kata hubung yang tepat Tawar, harga tetap, diskaun Pengisian kurikulum: Ilmu: Kemahiran hidup Nilai: Berjimat cermat KBT: KB(membanding beza) TKP(inter personal)IMPAK/CATATAN
 13. 13. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 1MINGGU :13 murid dapat : 4.3 Mengemukakan hujah untuk i. Memberikan hujah secara spontan menyokong atau menentang pendirian untuk membidas hujah lawanTEMA : • Mengenal pasti dengan memberikan alas an yang sesuaiJIRAN TETANGGA maklumat dengan secara sopan. tepatTAJUK : • Mengemukakan-SAHABATMU alasan terhadap-HARI Fokus Sampingan : Aras 1 pilihan yangKELUARGA(b.Teks 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima i. Meneliti maklumat untuk dibuat. atau menolak pendapat dalam perundingan membuat pilihan.ms10) • Menulis 5 ayat untuk mencapai kata sepakat. ii. Mengemukan alas an untuk berdasarkan menerima menolak sesuatuPENULISAN: perkataan yangSURAT KIRIMAN pendapat. diberi.TIDAK RASMI Sistem Bahasa : Jenis ayat Kosa Kata : Peramah,periang, aktif, menambat Pengisian Kurikulum : Ilmu : Kajian Tempatan, KH Nilai : Hormat Menghormati Kemahiran Bernilai Tambah : Kontraktivisme, KontekstualIMPAK/CATATAN
 14. 14. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 2MINGGU :14 murid dapat : 4.3 Mengemukakan hujah untuk i. Menyatakan pendirian sendiri menyokong atau menentang pendirian untuk menolak hujah lawan denganTEMA : • Menyatakan dengan memberikan alas an yang sesuai sopan.JIRAN TETANGGA alasan untuk secara sopan. menerima atauTAJUK : menolak-SEMANGAT pandangan. Fokus Sampingan : Aras 2KEJIRANAN • Meneliti dan 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima i. Mempertimbangkan alasan untuk memilih kad . atau menolak pendapat dalam perundingan menerima atau menolak pandangan-MASYARAKAT • Membina ayat untuk mencapai kata sepakat. dalam sesuatu pendirianPRIHATIN (ms 15) berbilang subjek dan predikat.PENULISAN:FAKTA- Sistem Bahasa :Faedah membaca Tanda baca, nama khas Kosa Kata : koleksi, alasan, kawalan Pengisian Kurikulum : Ilmu : Kajian Tempatan, KH Nilai : Sopan santun Kemahiran Bernilai Tambah : Kontraktivisme, KontekstualIMPAK/CATATAN
 15. 15. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 3MINGGU :15 murid dapat : 4.3 Mengemukakan hujah untuk i. Membidas hujah lawan dengan menyokong atau menentang pendirian memberi alasan yang wajar secaraTEMA : • Memberikan dengan memberikan alas an yang sesuai sopan.JIRAN TETANGGA alasan yang secara sopan. rasional ketikaTAJUK : menolak atauPENTINGNYA menerimaBERJIRAN Fokus Sampingan : Aras 3 pandangan 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima i. Menolak atau menerima pandangan seseorang. atau menolak pendapat dalam perundingan dengan memberikan alasan yangPENULISAN: • Membina ayatCEREKA-Menyambung untuk mencapai kata sepakat. rasional dalam sesuatu perundingan. majmuk dengancerita menggunakan kata hubung. Sistem Bahasa : Kata hubung, ayat majmuk Kosa Kata : Serius, usahawan, mencalar,seiras,teguran Pengisian Kurikulum : Ilmu : Kajian Tempatan, Moral Nilai : Hormat Menghormati Kemahiran Bernilai Tambah : BCB, Kontekstual,KBIMPAK/CATATAN
 16. 16. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir unit ini murid-murid dapat Fokus Utama Aras 1 : 8.4 Membina dan menulis ayat i. Membina ayat topik yang jelas tentang topik dan ayat huraian sesuatu perkara.MINGGU : 16 1. Membina dan menulis ayat berdasarkan sesuatu perkara. ii. Menyatakan dan menghuraikan isi utama topik dan ayat huraian dengan menggunakan ayat yang gramatis.TEMA :U berdasarkan sesuatu perkara.SEMANGAT 2. Menulis sebuah karang fakta Aras 2KEJIRANAN yang baik i. Membina bebarapa ayat huraian berdasarkan isi utama.TAJUK :U MASYARAKATPRIHATIN Fokus Sampingan Aras 1( Buku teks m/s 15 2.1 Bercerita dengan i. Memilih diksi yang sesuai untuk menggunakan kata,frasa, ayat serta menyampaikan sesuatu cerita.PENULISAN :U sebutan dan intonasi yang baik dan ii. Menyampaikan cerita dengan i. Fakta jelas. menggunakan diksi yang telah dipilih. ii. Syarahan Sistem bahasa : U U Aras 2( Cara-cara Kata hubung, kata sendi i. Bercerita berdasarkan bahan yang telahmengeratkan Kosa Kata : U U dibaca dengan menggunakan pelbagai polasemangat kejiranan ) Muhibbah, harmoni, kejiranan ayat.. Pengisian Kurikulum : U U Ilmu : P. moral, Agama Islam Aras 3 Nilai : Menghormati, sopan santun. i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, KBT : intonasi, dan penghayatan yang sesuai. Kontekstual ii. Menerangkan watak yang terdapat dalam KB- menilai cerita. ICTIMPAK/CATATAN
 17. 17. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 1MINGGU :17 murid dapat : 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai i. Mengenal pasti penggunaan kata, genre penulisan. frasa, ayat dan peribahasa dalamTEMA • Membaca dan sesuatu genre .:KESELAMATAN memahami pelbagai genreTAJUK : penulisan.SENI • MemahamiMEMPERTAHANKAN Fokus Sampingan : Aras 1 penggunaan kata,DIRI(B.Teks- ms 18) 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu i. Menjelaskan isi yang tersurat dan frasa, ayat dan perkara yang tersurat dan tersirat dengan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang peribahasa dalamPENULISAN: menggunakan kata,ungkapan dan ayat yang dibualkan. sesuatu genre. sesuaiBERITA • Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara Sistem Bahasa : yang tersurat dan Kata hubung tersirat dengan Kosa Kata : menggunakan Panik, pesta, cerun, peristiwa kata ungkapan Pengisian Kurikulum : dan ayat yang Ilmu : Sains, K.Hidup sesuai. Nilai : Keberanian Kemahiran Bernilai Tambah : KB-menciri Kontekstual TKP- kenistetikIMPAK/CATATAN
 18. 18. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 2MINGGU :18 murid dapat : 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai i. Menyatakan perbezaan penggunaan genre penulisan. laras bahasa yang terdapat dalamTEMA • Membaca dan pelbagai genre.:KESELAMATAN memahami teks yang diberi.TAJUK : • Membezakan larasKEROSAKAN JALAN bahasa yangDI KAMPUNG KUDA Fokus Sampingan : Aras 2 digunakan dalamKEPANG 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu i. Menghubungkaitkan dan surat rasmi dengan perkara yang tersurat dan tersirat dengan menjelaskan isi tersurat dan tersirat berita. menggunakan kata,ungkapan dan ayat yang dalam sesuatu bahan.PENULISAN: • Menghubungkaitkan sesuaiSurat rasmi dan menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat dalam Sistem Bahasa : petikan. Kata ganti nama diri • Menggunakan ganti Kosa Kata : nama yang sesuai Becak,lopak,jamu, pantau untuk surat rasmi. Pengisian Kurikulum : Ilmu :Sains, K.H,KT Nilai : Kerjasama, keadilan Kemahiran Bernilai Tambah : KB(menjana idea) TKP(kenistetik)IMPAK/CATATAN
 19. 19. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 3MINGGU :19 murid dapat : 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai i Menyatakan ciri-ciri penulisan genre. genre penulisan. • Murid dapatTEMA : menyatakan ciriKESELAMATAN penulisan genre. • MembuatTAJUK : perbandinganPENGGUNA BERHEMAT JIWA Fokus Sampingan : Aras 3 maklumat yangSELAMAT 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu i..Membuat perbandingan maklumat tersurat dan perkara yang tersurat dan tersirat dengan tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat di dalamPENULISAN: menggunakan kata,ungkapan dan ayat yang tersirat teks.UCAPAN/SYARAHAN sesuai Sistem Bahasa : Kata kerja Kosa Kata : Undang, kadar, media massa, pantul,nahas Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains, KH, Moral Nilai : Hemah tinggi, hormat menghormati Kemahiran Bernilai Tambah : KB- menjana idea TK-kinestetik Kontekstual,IMPAK/CATATAN
 20. 20. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 1MINGGU :20 murid dapat : 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks ayat majmuk berdasarkanTEMA : • Bersoaljawab tentang sesuatu tajuk. tajuk.KESELAMATAN untuk Aras 2 mendapatkan i. Membina perenggan denganTAJUK : maklumat menggunakan ayat tunggalBERWASPADA DI • Menulis sebuah dengan ayat majmukJALAN syarahan. Aras 3RAYA(B.Teks:ms.39,40,42) • Menyampaikan i Menulis cerita berdasarkan syarahan dengan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagaiSENI bahasa dan jenis ayat.MEMPERTAHANKAN intonasi yangDIRI(B.Teks- ms 18) baik. Fokus Sampingan : Aras 1 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan i. Mengemukakan data yang diperolehKarangan: menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. tentangsesuatu perkara.KEMALANGAN YANG ArasPERNAH SAYA i Membentangkan hasil rumusanSAKSIKAN berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul Sistem Bahasa : Imbuhan Kosa Kata : Tragedy, mangsa,maut Pengisian Kurikulum : Ilmu : KT, moral Nilai : Berhati-hati Kemahiran Bernilai Tambah : KB,Kontekstual,BCB(mendengar, mencatat,menciri)IMPAK/CATATAN
 21. 21. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir pengajaran ini Fokus Utama Aras 1 murid-murid dapat : 11.1 Menyatakan pandangan tentang i. Mengenal pasti perkara yang 1. Menyatakan perkara yang menarik dalam sesebuah karya menarik dalam sesebuah karya. keadaan sungai ii. Mengemukakan idea denganMINGGU : 21 yang tercemar. Fokus Sampingan jelas tentang sesebuah karya. 2. Menyatakan kata 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisiTEMA :U adjektif dengan sebutan dan intonasi yang betul dan Aras 1NILAI DAN DISIPLIN 3. Menyatakan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca bahan sastera dan maksud ayat yang bukan sastera dengan sebutanTAJUK :U tersirat dan tersurat Sistem bahasa : U U dan intonasi yang betul. - PENCEMARAN Kata adjektif ii. Menerangkan teks yang dibaca - HARGAI AIR Kosa Kata : U U secara ringkas.(Buku teks m/s 64 ) Mengelamun, pinggir, menerjah,membuak- buakPENULISAN :U Pengisian Kurikulum : U U Ilmu : kajian tempatanDIALOG Nilai : menghargai.( Punca Pencemaran ) KBT : Belajar Cara belajar Kontektual KB – membuat kesimpulanCATATAN/IMPAK
 22. 22. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama Aras 3 murid dapat : 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk i. Mengumpul maklumat secara 1. Menyoal untuk mendapatkan maklumat khusus. imbasan untuk membuatMINGGU : 23 mendapatkan maklumat. keputusan. 2. Memberi maklumatTEMA :U daripada teks yang dibaca. Fokus SampinganNILAI & DISIPLIN 3. Menyenaraikan kata 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi Aras 3 kerja, kata adjektif dan kata keseluruhan karangan i. Menulis karangan yang lengkap menepatiTAJUK :U nama yang terdapat dalam ciri-ciri wacana yang baik.SERIGALA petikan.MENDAPAT 4 Membaca untukPENGAJARAN memahami bahan sastera dan Sistem bahasa : U U bukan sastera. Kata kerja, kata adjektif , kata namaPENULISAN :U 5. Menyatakanpendapat Kosa Kata : U U berdasarkan pernyataan yang Santapan,karenah, rayuanCEREKA dibaca. Pengisian Kurikulum : U U( Buat Baik di balas Ilmu : moralBaik) Nilai : kerjasama. KBT : BCB- mendengar KB- mencirikanCATATAN/IMPAK
 23. 23. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir unit ini murid-murid Fokus Utama Aras 1 dapat : 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai i. Merujuk kepada kamus untuk mencari sumber untuk mendapatkan makna, sebutan yang betul, ejaan dan 1. Menyatakan maklumat bagi tajuk yang sedang penggunaan perkataan yang tepat.MINGGU : 24 maksud dikaji termasuk maklumat daripada Aras 2 peribahasa internet. i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurusTEMA :U daripada untuk mendapatkan maklumat.NILAI & petikan. Aras 3DISIPLIN 2. Memberi i. Mengakses maklumat daripada laman pendapat web atau pelbagai sumber..TAJUK :U 3. Menggunakan Fokus SampinganPERIBAHASA - kata wacana 8.5 Mengenalpasti dan menggunakan Aras 1HENDAK SERIBU yang sesuai penanda wacana yang sesuai dalam i. Memilih dan mengenal pasti penandaDAYA, TAK NAK dalam satu suatu perenggan atau antara wacanaSERIBU DALIH perenggan. perenggan bagi sesebuah karangan ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.PENULISAN :U Sistem bahasa : U U Aras 2 Peribahasa i. Menghuraikan isi dengan jelas untukPERIBAHASA Kosa Kata : U U menghasilkan perenggan yang koheran.( Usaha tangga Daya, dalihkejayaan ) Pengisian Kurikulum : U U Aras 3 Ilmu : moral/ agama i. Menghubungkaitakn isi utama dan isi Nilai : kerajinan, bekerjasama sampingan dengan menggunakan penanda KBT : wacana untuk menghasilkan pemerenggan KB- Membuat kesimpulan yang kohesi. ICT- aplikasi BCB- mencatat TKP- verbal linguistikCATATAN/IMPAK
 24. 24. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama Aras 1 murid dapat: 7.1 Membaca dan menerangkan maksud iii. Membuat andaian tentang sesuatu 1. Membaca untuk kandungan teks yang tersurat dantersirat. perkara yang tersirat berdasarkan memahami bahan maklumat yang tersurat.MINGGU : 25 sastera dan bukan iv. Menyatakan andaian yang dibuat sastera. secara ringkas.TEMA :U 2. Menyoal untukPATRIOTISME mendapatkan maklumat tentangTAJUK :U bahan rangsangan. Fokus SampinganKERANAMU 3. Membuat andaian 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu Aras 1MALAYSIA tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam perkara yang tersirat soalan tanpa kata tanya. berdasarkan Sistem bahasa : U U ii. Mengemukakan soalan denganPENULISAN :U maklumat yang Kata tanya menggunakan kata tanya dan tanpa kata tersurat. Kosa Kata : U U tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut.SYARAHAN 4. Mendengar, Tersirat, minda,mendakap,menyusur iii. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu(KeranaMu mengecam dan Pengisian Kurikulum : U U perkara yang dikemukakan denganMalaysia ) mengemukakan Ilmu : Kajian Tempatan menggunakan bahasa yang santun. soalan dengan Nilai : Patriotisme menggunakan kata KBT : tanya dan tanpa kata KB- Membuat urutan tanya. ICT- aplikasi TKP- verbal linguistik, kinestetikCATATAN/ IMPAK
 25. 25. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir unit ini murid-murid Fokus Utama Aras 2 dapat: 7.1 Membaca dan menerangkan maksud i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat 1. Melafazkan puisi dengan kandungan teks yang tersurat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik intonasi dan gaya yang dantersirat.MINGGU : 26 sesuai. 2. Memberi erti perkataanTEMA :U mengikut konteks.PATRIOTISME 3. Menyatakan maksud yang tersurat dan tersiratTAJUK : berdasrkan gambar/NEGARA bahan bacaan.. Fokus Sampingan Aras 2TERCINTA 4. Menjawab soalan yang 1.2 Bertanya dan menjawab tentang i. Mengemukakan soalan yang relevan mempunyai makna yang sesuatu perkara secara bertatasusila tentang topik yang berkaitan. tersirat.. ii. Menjawab soalan yang mempunyai maknaPENULISAN :U Sistem bahasa : U U yang tersirat Kata adjektif, Imbuhan me….i, me…kanBIOGRAFI Kosa Kata : U U(Tokoh Tersemat, sanubari, ibu pertiwi, gah, lunturPemimpin) Pengisian Kurikulum : U U Ilmu : Kajian Tempatan/moral Nilai : Patriotisme KBT : KB- Membuat urutan ICT- aplikasi TKP- verbal linguistik, kinestetik KontruktivismeCATATAN/ IMPAK
 26. 26. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir unit ini murid-murid Fokus Utama Aras 3 dapat: 7.1 Membaca dan menerangkan maksud i. Membuat kesimpulan tentang maksud 1. Mengumpul dan kandungan teks yang tersurat dan tersurat dan tersirat berdasarkan bahan menyenaraikan isi tersirat. grafik dan bukan grafik.MINGGU : 27 daripada gambar. 2. Menyenaraikan isi-isiTEMA :U yang tersirat berdasarkanPATRIOTISME gambar.. 3. Menyatakan kesimpulanTAJUK :U tentang maksud tersuratPOLIS DIRAJA dan tersirat daripada Fokus Sampingan Aras 3MALAYSIA bahan grafik. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang i. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara secara bertatasusila sesuatu perkara dengan menggunakanPERTABALAN soalan pelbagai aras.DI RAJA Sistem bahasa : U U( Buku teks m/s Kata adjektif, Ayat tanya151) Kosa Kata : U U Di raja, pertabalan, orang kenamaan,iringan,PENULISAN :U bersemayam Pengisian Kurikulum : U ULAPORAN Ilmu : Kajian Tempatan/moral Nilai : Menghormati,berani KBT : KB- Membuat urutan ICT- aplikasi TKP- verbal linguistik, visual ruangCATATAN/ IMPAK
 27. 27. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama Aras 1 murid dapat: 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan i. Mengenalpasti isi daripada pelbagai sumberMINGGU : 28 1. Menyenaraikan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, berdasarkan tajuk. beberapa isi utama menarik dan bermakna. ii. Membina draf karangan yang lengkap.TEMA :U daripada pelbagai Aras 2PATRIOTISME sumber berdasarkan i. Melakukan transformasi maklumat dalam tajuk. teks kepada pelbagai genre.TAJUK :U 2. Mengarang sebuah ii. Menulis karangan menggunakan bahasa puisi/ sajak yang baik. deskriptifPERPADUAN 3. Mendeklamasikan Aras 3NEGARA sajak dengan intonasi i. Menghasilkan prosa dan puisi secara( Buku teks m/s dan bahasa yang betul. terancang,tertib dan kemas dengan158) Fokus Sampingan menggunakan bahasa yang tepat,indah dan 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai menarik.MALAYSIA bahan sastera yang berkualiti untukMERDEKA meningkatkan dan memperkukuhkan minat Aras 1(Buku teks m/s membaca. i. Memilih bahan sastera dan bukan sastera155) yang sesuai untuk dibaca. Sistem bahasa : U UPENULISAN :U Kata tanya Aras 2PUISI Kosa Kata : U U i. Mengumpul maklumat tentang isi Merdeka,perpaduan, mencapai kandungan bahan yang dibaca. Pengisian Kurikulum : U U Ilmu : Kajian Tempatan/moral Aras 3 Nilai : Patriotik, i. Menceritakan isi kandungan bahan yang KBT : dibaca dengan jelas dan terperinci. KB- Membuat urutan ICT- Aplikasi TKP- verbal linguistik, kinestetik,muzikCATATAN/ IMPAK
 28. 28. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama Aras 1 murid dapat: 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan i. Membina ayat topik yang jelas tentangMINGGU : 29 1. Membina dan menulis ayat huraian berdasarkan sesuatu sesuatu isi. ayat topik dengan perkara. ii. Menyatakan dan menghuraikan isi utamaTEMA :U menggunakan ayat denganmenggunakan ayat yang gramatis.SAINS DAN yang gramatis.TEKNOLOGI 2. Menggunakan kata Fokus Sampingan Aras 1 dan ayat yang sesuai 1.4 Menyatakan permintaan secara i. Memilih dan menggunakan kata dan ayatTAJUK :U mengikut intonasi berterus terang dan mnyekinkan dengan yang sesuai untuk menyatakan sesuatuSISTEM untuk menyatakan menggunakan intonasi dan para linguistik permintaan.PESANAN sesuatu permintaan. yang sesuai untuk menguatkan permintaan. ii. Menyatakan sebab untuk menyokongRINGKAS 3. Menghuraikan isi sesuatu permintaan. utama denganSAINS DAN menggunakan ayat Sistem bahasa : U UKEMAJUAN yang gramatis. Imbuhan, kata praktikal( Buku teks m/s Kosa Kata : U U129) Prabayar, pembekal,komunikasi,info,kos, bil, fungsi, talian Pengisian Kurikulum : U UPENULISAN :U Ilmu : Sains,Matematik, K. Hidup,PJK.DIALOG Nilai : Kejujuran,rasional, keadilan KBT : KB- Membuat hipotesis ICT- aplikasi TKP- verbal linguistik, KontekstualCATATAN/ IMPAK
 29. 29. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama Aras 2 murid dapat: 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan i. Membina beberapa ayat huraianMINGGU : 30 1. Membina ayat huraian ayat huraian berdasarkan sesuatu berdasarkan isi utama. berdasarkan isi utama perkara.TEMA :U daripada petikan.SAINS DAN 2. Menggunakan penandaTEKNOLOGI wacana dalam ayat. 3. Menjawab soalanTAJUK :U pemahaman. Fokus Sampingan Aras 2KOMUNIKASI 1.4 Menyatakan permintaan secara i. Menggunakan kata dan ayat yang sesuaiSERENTAK berterus terang dan mnyekinkan dengan untuk menyakinkan pihak lain dalam menggunakan intonasi dan para linguistik menyatakan permintaan.CERITA yang sesuai untuk menguatkan permintaanREKAANSAINS Sistem bahasa :( Buku teks m/s Penanda Wacana, ayat majmuk138) Kosa Kata : Langgan, simulasi, tawaran Pengisian Kurikulum :PENULISAN :U Ilmu : Sains, K. Tempatan, MatematikFAKTA Nilai : Keadilan, kejujuran, rasional( Faedah-faedah KBT :………) KB- Membuat gambaran mental ICT- aplikasi TKP- verbal linguistik, KontekstualCATATAN/ IMPAK
 30. 30. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN /MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama Aras 3 murid dapat: 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan i. Menulis karangan dengan menggunakanMINGGU : 31 1. Menggunakan ayat ayat huraian berdasarkan sesuatu ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. topik dan ayat huraian perkara.TEMA : yang lengkap untukSAINS DAN menulis karangan.TEKNOLOGI 2. Menyatakan isi utama Fokus Sampingan Aras 3 dan menghuraikan 1.4 Menyatakan permintaan secara i. Menyatakan hasrat dengan mengemukakanTAJUK : dengan menggunakan berterus terang dan mnyekinkan dengan lasan untuk mengukuhkan permintaan.IKLAN ayat yang gramatis. menggunakan intonasi dan para linguistik 3. Menulis karangan yang sesuai untuk menguatkan permintaanSISTEM SURIA dengan menggunakan( Buku teks m/s ayat topik dan ayat178) huraian yang lengkap Sistem bahasa :PENULISAN : Ayat majmukFAKTA Kosa Kata : Kategori, minda, E-mil, iklan, daftar Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains Nilai : Kebabasan, keberanian, hemah tinggi. KBT : KB- Menghubung kait ICT- aplikasi TKP- verbal linguistik, KontekstualCATATAN/ IMPAK
 31. 31. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 1MINGGU :32 murid dapat : 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi i. Menggunakan pengurusan keseluruhan karangan. grafik bagi mengenal pasti isiTEMA : • Menggunakan yang sesuai sebagai kerangkaSAINS DAN kata sendi nama penulisanTEKNOLOGI dengan betul Aras 2 dalam ayat. i. Membina perenggan isi yangTAJUK : • Menulis karangan. lengkap menggunakan ayatSAINS • Menyampaikaan topic dan ayat huraian.MENYEBABKAN syarahan dengan Aras 3MANUSIA MALAS (B. bahasa dan I Menulis karangan yang lengkapTeks ms-131) intonasi yang menepati cirri-ciri wacana yang baik. betulPENULISAN: Fokus Sampingan : Aras 1Dialog 3.2.Menghuraikan maklumat dengan i. membentangkan dapatan tentangSyarahan menggunakan alasan yang menyakinkan sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal . Aras 2 i. mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Sistem Bahasa : Aras 3 Kata sendi nama i. Membina ayat majmuk dengan Kosa Kata : menggunakan kata hubung yang tepat Panel, ditakrifkan, Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains Nilai : Kesabaran, bersopan-santun Kemahiran Bernilai Tambah : KB,KontekstualIMPAK/CATATAN
 32. 32. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 1MINGGU :33 murid dapat : 9.3.Menyusun maklumat secara kohesi i. Menyusun maklumat menggunakan daripada nota atau catatan hasil daripada lakaran berbentuk grafik .TEMA : • Menyoal untuk bahan yang didengar atau dibaca.CERITA DAN mendapatkanTELADAN maklumat. • MemahamiTAJUK : jadual. Fokus Sampingan : Aras 1RANCANGAN • Menyusun 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan i. Mengecam diksi, istilah dan ayatTELEVISYEN maklumat pelbagai jenis ayat , dan gaya bahasa yang yang memberikan kesan dengan berdasarkan terdapat dalam teks sastera dan bukan menyatakan sebab.PENULISAN: jadual yang diberi sasteraPerbincangan • Mengetahui mesej yang hendak Sistem Bahasa : disampaikan Imbuhan apitan melalui program Kosa Kata : televisyen itu. Hal ehwal, maklumat, dokumentari Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains, KT Nilai : Rasional Kemahiran Bernilai Tambah : KB ICTIMPAK/CATATAN
 33. 33. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 2MINGGU :34 murid dapat : 9.3.Menyusun maklumat secara kohesi i. Menyusun atur maklumat mengikut daripada nota atau catatan hasil daripada keutamaan.TEMA : • Memahami iklan bahan yang didengar atau dibaca.CERITA DAN • MelengkapkkanTELADAN jadual atur cara berdasarkanTAJUK : bahan ransanganMEMAHAMI IKLAN Fokus Sampingan : Aras 2 yang diberi. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan i. Memilih ayat yang memberikan • Menyusun pelbagai jenis ayat , dan gaya bahasa yang kesan dalam teks prosa dan puisiPENULISAN: maklumatPerbahasan terdapat dalam teks sastera dan bukan dengan menyatakan alasan. menggunakan sastera(Iklan Lebih Banyak lakaran grafikMendatangkan Kebaikan • Memberidaripada Keburukan) pendapat dalam Sistem Bahasa : kerja kumpulan Penjodoh bilangan • Menyenaraikan isi Kosa Kata : penting Larian, iklan, kategori, terbuka, perasmian. berdasarkan tajuk Pengisian Kurikulum : yang diberi Ilmu : Matematik Nilai : Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah : KB Konstruktivisme TKP(logik matematik)IMPAK/CATATAN
 34. 34. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 2MINGGU :35 murid dapat : 9.3.Menyusun maklumat secara kohesi i. Menyusun atur maklumat mengikut daripada nota atau catatan hasil daripada keutamaan.TEMA : • Memahami iklan bahan yang didengar atau dibaca.CERITA DAN • MelengkapkkanTELADAN jadual atur cara berdasarkanTAJUK : bahan ransangan-RATU BOLING Fokus Sampingan : Aras 2 yang diberi. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan i. Memilih ayat yang memberikanNEGARA • Menyusun pelbagai jenis ayat , dan gaya bahasa yang kesan dalam teks prosa dan puisi-ANTARA SAHABAT maklumatDAN HARTA( terdapat dalam teks sastera dan bukan dengan menyatakan alasan. menggunakan sastera lakaran grafikPENULISAN: • MemberiBIOGRAFI pendapat dalam Sistem Bahasa : kerja kumpulan Penjodoh bilangan • Menyenaraikan isi Kosa Kata : penting Larian, iklan, kategori, terbuka, perasmian. berdasarkan tajuk Pengisian Kurikulum : yang diberi Ilmu : Matematik Nilai : Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah : KB Konstruktivisme TKP(logik matematik)IMPAK/CATATAN
 35. 35. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 1MINGGU :36 murid dapat : 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil i. Mengenal pasti dan membetulkan penulisan kesilapan ejaan perkataan dan tandaTEMA : • Menulis pelbagai baca dalam teks.CERITA DAN jenis ayat Aras 2TELADAN • Menulis sebuah i. Mengenal pasti an membetulkan cerita yang betul kesilapan kosa kata, kesilapanTAJUK : tanda baca dan struktur ayat dan kesilapan-Puteri Cempaka ejaannya penggunaan imbuhan.Sari(ms170) Aras 3-Tun Perak(ms-73) i Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajukPENULISAN: Fokus Sampingan : Aras 1Cerita 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis tunggal dan ayat majmuk ayat. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. Aras i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Sistem Bahasa : Kata arah Kosa Kata : Alunan, panorama, haluan Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sastera Nilai : Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah : KB- menjana idea KMD-membuat ramalanIMPAK/CATATAN
 36. 36. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 2MINGGU :37 murid dapat : 9.3.Menyusun maklumat secara kohesi i. Menyusun atur maklumat mengikut daripada nota atau catatan hasil daripada keutamaan.TEMA : • Memahami iklan bahan yang didengar atau dibaca.KOMUNIKASI • Melengkapkkan jadual atur caraTAJUK : berdasarkan-Puisi IT bahan ransangan-Perjalanan ke London Fokus Sampingan : Aras 2 yang diberi. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan i. Memilih ayat yang memberikan • Menyusun pelbagai jenis ayat , dan gaya bahasa yang kesan dalam teks prosa dan puisiPENULISAN: maklumatMengarang puisi terdapat dalam teks sastera dan bukan dengan menyatakan alasan. menggunakan sastera lakaran grafik • Memberi pendapat dalam Sistem Bahasa : kerja kumpulan Penjodoh bilangan • Menyenaraikan isi Kosa Kata : penting Larian, iklan, kategori, terbuka, berdasarkan tajuk Pengisian Kurikulum : yang diberi Ilmu : Matematik Nilai : Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah : KB Konstruktivisme TKP(logik matematik)IMPAK/CATATAN
 37. 37. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 2MINGGU :38 murid dapat : 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah i. Mentafsir latar yang terdapat secara umum dari aspek tema dan dalam karya.TEMA : • Membaca untuk persoalan, wataknilai dan pengajaran dan ii. Menjelaskan plot yangKOMUNIKASI memahami bahan gaya bahasa. terdapat dalam karya sastera dan bukanTAJUK : sastera-Nelayan Jaya • Mentafsir latar Fokus Sampingan : Aras 2 yang terdapatPENULISAN: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak i. Menyampaikan pengucapan umum dalam karya. lain dalam aktiviti yang terancang tentang sesuatu tajuk denganCatatan Diari • Menyusun cerita menggunakan diksi ayat, sebutan,Catatan Hidup Seorang mengikut urutan intonasi, dan gaya yang sesuai.Nelayan • Menyampaikan maklumat melalui soal jawab. Sistem Bahasa : • Menyenaraikan Kata Ganda isi-isi penting Kosa Kata : untuk menulis Berkilau, menyinar,ufuk, mencantas karangan. Pengisian Kurikulum : Ilmu : KT Nilai : Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah : KB-membuat urutan KontekstualIMPAK/CATATAN
 38. 38. KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PELAJARAN HURAIAN HASIL PELAJARAN MINGGU Pada akhir unit ini murid- Fokus Utama : Aras 3MINGGU :39 murid dapat : 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi iii. iMengemukan pendapat penggunaan perkataan,idea,ayat, wacana, tentang mesej dan nilai yangTEMA : • Menyampaikan dan nilai dan pengajaran terdapat dalam bahanKOMUNIKASI syarahan dengan 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah petah dan intonasi secara umum dari aspek tema danTAJUK : yang betul persoalan, wataknilai dan pengajaran dan-Masyarakat • Menyatakan isi gaya bahasa.Bermaklumat (ms 175) penting Fokus Sampingan : Aras 3 berdasarkan tajuk 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan i. Membentangkan penemuan danPENULISAN: diberi. menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. dapatan secara jelas dan terperinciCerpen- Misteri Bilik • Menjawab soalanDarjah pemahaman berdasarkan Sistem Bahasa : petikan Ayat majmuk, kata hubung, tanda baca Kosa Kata : Internet, rangkaian antarabangsa, korporat, mel elektronik, misteri, menuding, intip Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains Nilai : Menghormati, jujur Kemahiran Bernilai Tambah : KB-menilai ICT-penerokaan KonstrukturismeIMPAK/CATATAN

×