Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pks 05 semakan hasil kerja murid

PK 05 SEMAKAN HASIL KERJA MURID

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pks 05 semakan hasil kerja murid

  1. 1. PKS 05 - Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSEDUR KUALITI PKS 05 PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 05 01 Disember 2016 0 0 04 Januari 2017 Muka Surat 1/4
  2. 2. PKS 05 - Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid 1. OBJEKTIF Prosedur ini bertujuan untuk memastikan: 1.1 100 % hasil kerja murid disemak oleh guru. 1.2 Pihak pentadbir memantau semakan hasil kerja murid minima dua kali setahun. 2. SKOP Prosedur ini digunakan oleh: 2.1 Semua guru untuk menyemak hasil kerja murid. 2.2 Pihak pentadbir untuk memantau penyemakan hasil kerja murid. 3. RUJUKAN 3.1 Manual Kualiti. 3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas berkaitan. 3.3 Standard Kualiti Pelajaran Malaysia 4. DEFINISI 4.1 Pentadbir : Pengetua / Guru Besar, Penolong Kanan / Ketua Bidang 4.2 KP / GMP : Ketua Panitia / Guru Mata Pelajaran 4.3 Penjaga Murid : Ibu bapa dan penjaga murid 4.4 BRM : Buku Rekod Mengajar 4.5 Hasil Kerja Murid: Tugasan yang diberi oleh guru selepas P&P sebagai peneguhan kefahaman murid. 4.6 Latihan bertulis: Tugasan bertulis yang diberi oleh guru selepas P&P sebagai peneguhan kefahaman murid. 4.7 Buku Latihan Murid: Buku tulis yang digunakan oleh murid untuk membuat latihan bertulis yang diberi guru sebagai peneguhan kefahaman murid. 5. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 05 01 Disember 2016 0 0 04 Januari 2017 Muka Surat 2/4
  3. 3. PKS 05 - Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid TANGGUNGJAWAB TINDAKAN RUJUKAN PGB GMP Pentadbir GMP Pentadbir Pentadbir/GMP PGB/PK KB / KP A SEMAKAN HASIL KERJA MURID OLEH GURU 5.1 Memaklumkan kepada semua guru mengenai semakan hasil kerja murid. 5.2 Hasil kerja murid yang betul ditanda √ dan yang tidak betul ditanda dengan simbol yang sesuai menggunakan pen berdakwat merah 5.3 Memberi ulasan yang membina terhadap hasil kerja murid jika perlu. 5.4 Guru membimbing murid membuat pembetulan bagi latihan bertulis yang salah 5.5 Memberitahu Masalah Hasil Kerja Murid (jika ada ) kepada ibu bapa / penjaga murid B PEMANTAUAN HASIL KERJA MURID OLEH PENTADBIR 5.6 Menyediakan jadual pemantauan hasil kerja murid yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar dan diedarkan kepada semua guru. 5.7 Mengumpul buku latihan murid dan melengkapkan borang untuk dipantau oleh pentadbir mengikut jadual yang ditetapkan. 5.8 Pengesahan pemantauan oleh pentadbir sekolah dalam tempoh lima ( 5 ) hari. 5.9 Buku latihan dipulangkan kepada murid selepas pengesahan pemantauan. 5.10 Mengadakan perbincangan dengan guru mata pelajaran jika terdapat kelemahan dalam semakan hasil kerja murid. 5.11 Memfailkan dokumen dan rekod semakan hasil kerja murid. 5.12 Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, merujuk kepada PK 07 Tindakan Pembetulan,Pencegahan dan Penambahbaikan. Minit Mesyuarat Guru/ Perhimpunan Sekolah Buku Latihan Murid Buku Latihan Murid Buku Latihan Murid Surat Makluman Jadual Pemantauan Hasil Kerja Murid Takwim Buku latihan murid (PK 05 /1: Borang Pengesahan) Buku latihan murid Disahkan Pentadbir Buku latihan murid (PK 05/2: Laporan Perbincangan Semakan Hasil Kerja Murid) Fail Pemantauan Semakan Hasil Kerja Murid 6. REKOD KUALITI No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 05 01 Disember 2016 0 0 04 Januari 2017 Muka Surat 3/4
  4. 4. PKS 05 - Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid BIL. JENIS REKOD TEMPOH LOKASI 1. Jadual Pemantauan Hasil Kerja Murid 3 tahun Pejabat sekolah 2. PK 05/1 Borang Pengesanan Semakan Hasil Kerja Murid 1 tahun Pejabat sekolah 3. PK 05/2 Laporan Perbincangan Semakan Hasil Kerja Murid 1 tahun Pejabat sekolah No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 05 01 Disember 2016 0 0 04 Januari 2017 Muka Surat 4/4

×