Vedtægter jci sct. knud 2011

389 views

Published on

Vedtægter

Published in: Entertainment & Humor, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vedtægter jci sct. knud 2011

  1. 1. Vedtægter for JCI Sct. Knud Kapitel 1 – Generelle bestemmelser § 4. Religion og politik§ 1. Navn, hjemsted og tegningsret JCI Sct. Knud må ikke være partipolitisk ogStk. 1. Afdelingens navn er JCI Sct. Knud. ikke tage stilling til religiøse spørgsmål.Stk. 2. JCI Sct. Knuds hjemsted er den til en § 5. Videregivelse af oplysningerhver tid værende Local Presidents adresse. Intet medlem må stille JCI Danmarks adressemateriale (medlemsregister) tilStk. 3. Afdelingen tegnes af Local President rådighed for noget afdelingeneller af to valgte bestyrelsesmedlemmer i uvedkommende formål eller medvirke hertil.forening. Bestyrelsen kan meddele prokura tilkassereren (T). Kapitel 2 – Medlemmer§ 2. Medlemskab af JCI DanmarkStk. 1. JCI Sct. Knud skal være medlem af § 6. OptagelseJCI Danmark og er forpligtet til at følge JCI Stk. 1. Som medlemmer af afdelingen kanDanmarks vedtægter og tage del i aktiviteter optages personer med evne til, ønske om ogpå landsplan. vilje til at arbejde for JCI Danmarks og JCI Sct. Knuds mål.Stk. 2. JCI Sct. Knud kan ikke underlæggeseller sammenlægges med andre Stk. 2. Medlemssammensætningen bør sigteorganisationer end JCI Danmark respektive mod bred erhvervsrepræsentation medJCI. rimelig balance mellem den private og den offentlige sektor.Stk. 3. Udtrådte medlemmer såvel somudtrådte afdelinger og disses medlemmer Stk. 3. Optagelse kan ske efter det fyldte 18.mister ved deres udtræden automatisk retten år efter indstilling fra et medlem samt medtil at profilere sig som aktive medlemmer ved bestyrelsens godkendelse. Ingen kanbrugen af navnet ”JCI, JCI Danmark eller optages eller modtage valg til nogen post iJunior Chamber ". det år han/hun fylder 40 år.§ 3. Formål Stk. 4. Afdelingen er forpligtet til at modtageJCI Sct. Knuds formål er, at skabe medlemmer, som overflyttes fra en andenudviklingsmuligheder, der styrker unge afdeling tilhørende en national organisationmennesker til at skabe positive forandringer. tilknyttet JCI. Personer, der er i restance til enDette gøres ved: af JCI Danmarks afdelinger kan dog hverken – at give medlemmerne kontinuerlig overføres til eller på anden måde optages mulighed for at afprøve som medlem i en anden afdeling. Personer, lederegenskaber i praksis i der efter § 10, stk. 3 er frataget organisationen medlemskabet på en generalforsamling, kan – at tilbyde træning og uddannelse til ikke genoptages i JCI Danmark, medmindre medlemmerne på et højt niveau JCI Danmarks Forretningsudvalg giver – at udvikle opmærksomhed på og dispensation. accept af ansvaret ved at være samfundsborger Stk. 5. Eventuelle indsigelser, der skal være – at bidrage til samfundsdebatten motiveret rettes skriftligt til den ansvarlige VP – at deltage i internationalt samarbejde i bestyrelsen. Såfremt mindst 3 medlemmer for at fremme forståelsen landene har rettet indsigelse, kan emnet ikke optages imellem og bestyrelsen meddeler skriftligt afslag tilVedtægter for JCI Sct. Knud 1 af 6
  2. 2. emnet. I eventuelle tvivlstilfælde i forbindelse og bliver stående der, indtil udmeldelse skermed indsigelse træffes den endelige skriftligt.afgørelse af bestyrelsen. Stk. 2. Seniormedlemmer har ikke stemmeretStk. 6. Medlemsemnet skal som del af et og ikke ret til at deltage i forhandlingerne omindslusningsforløb som minimum orienteres afdelingens ledelse, ligesom de kunom følgende: undtagelsesvis må deltage i komitéarbejde. Stk. 3. Seniormedlemmerne udgør, og er1. JCI Sct. Knuds formål og virke lokalt, organiseret i en seniorkomité, der selv regionalt, nationalt og internationalt tilrettelægger rammerne for sit arbejde efter2. JCI Sct. Knuds mål og godkendelse fra afdelingen. organisationsstruktur3. Komitéarbejdets centrale placering i JCI § 10. Eksklusion samt arbejdsområderne indenfor de Stk. 1. Medlemmer, der uden grund i 6 enkelte komitéer måneder udebliver fra mere end halvdelen af4. Afdelingens bestemmelser om den afdelingens arrangementer, ikke deltager i principielle mødepligt, herunder krav til komitéarbejdet, eller i øvrigt forholder sig komitéarbejdet passive, kan af en enig bestyrelse fratages5. Udgifterne forbundet med medlemskabet. medlemskabet.Stk. 7. Ved optagelse i JCI Sct. Knud skriver Stk. 2. Kontingentrestance i mere end 2det optagende medlem under på at have læst måneder giver bestyrelsen sammeJCI Sct. Knuds vedtægter.* kompetence som ovenfor i stk. 1 nævnt.§ 7. Orlov Stk. 3. Fratagelse af andre grunde skal skeStk. 1. Ønsker et medlem orlov fra på en til formålet indkaldt generalforsamling,afdelingen- og/eller komitéarbejdet, på hvilket det pågældende medlem skal havefremsendes begrundet ansøgning til Local ret til at udtale sig. Til vedtagelse kræves, atPresident. mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Det medlem, hvis sagStk. 2. Orlov, der skal bekræftes af behandles på en sådan generalforsamling,bestyrelsen, kan kun imødekommes for en kan ikke deltage i afstemningen. Indkaldelsenperiode på maximalt 6 måneder ad gangen, til en sådan generalforsamling skal overholdehvorefter fornyet overvejelse skal finde sted fristerne i § 12. Afdelingen kan ikke give sigunder hensyntagen til arbejdet og trivslen i selv dispensation fra vedtægterne.afdelingen. Opnår et medlem orlov, meddelerLocal President dette øjeblikkelig til Stk. 4. Medlemmer, der er valgt til tillidsposterkomitéformændene på først kommende på regional-, lands- eller internationalt planafdelingsmøde. kan kun ekskluderes, når afdelingens indstilling er behandlet og efterfølgende§ 8. Udmeldelse godkendt i JCI Danmarks Forretningsudvalg.Udmeldelse kan til enhver tid ske skriftligt tilLocal President med en måneds varsel, dog § 11. Kontingentsåledes at udmeldelse skal ske med en Stk. 1. Årskontingentet, der fastsættes af denmåneds varsel til 1. januar eller 1. juli for at ordinære generalforsamling, betales halvårligtundgå at blive forpligtet til at betale forud pr. 1. januar og 1. juli. Kontingentet forkontingent for det efterfølgende halvår. seniormedlemmer fastlægges ligeledes på den ordinære generalforsamling. Bøder for§ 9. Seniorer udeblivelse uden afbud fastsættes ligeledesStk. 1. Ved udgangen af det kalenderår, hvori af generalforsamlingen.det aktive medlem fylder 40 år, overføresmedlemmet automatisk til seniormedlemskab Betalingsfrist for JCI Sct. Knuds medlemmer er løbende måned + 30 dage.Vedtægter for JCI Sct. Knud 2 af 6
  3. 3. 5. Forslag til kontingent og bøder forSeniormedlemmer i JCI Sct. Knud betaler udeblivelse fra afdelingsmøder m.v.kontingent svarende til JCI Sct. Knuds (Efterregulering kan evt. finde sted)omkostninger JCI Danmark. 6. Godkendelse af budget 7. Indkomne forslagVed for sen afmelding til afdelingsmøde, 8. Eventuelt.betales en bøde på kr. 100,00 ved næstekontingentsopkrævelse. I tilfælde af Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på enudeblivelse fra afdelingsmøde uden generalforsamling, skal senest 20 dage førafmelding betales en bøde på kr. 400,00 ved generalforsamlingen fremsendes skriftligt tilnæste kontingentopkrævelse. Ved for sen bestyrelsen.ankomst til afdelingsaften, dvs. efter kl. 18.00betales en bøde på kr. 50,00 ved næste Stk. 5. Forslag til endelig dagsorden medkontingentsopkrævelse.* fremsatte forslag skal senest 10 dage før generalforsamlingen tilsendes medlemmerne.Stk. 2. Opkrævninger udsendes af Kasseren*senest ved udgangen af februar respektive Stk. 6. Med dagsordenen skal bl.a. følge:10. juli. Indmeldelsesgebyr, kontingent, der 1. Kopi af regnskab for det forgangneberegnes forholdsmæssigt eller betales fuldt regnskabsår 1.1.-31.12.ud, samt bøder forfalder til betaling ved 2. Budgetforslag for det kommendeopkrævningens modtagelse. funktionsår med mindst følgende punkter:Stk. 3. Medlemmer hæfter personligt for – Kontingentindtægterderes kontingent. – Andre indtægter Kapitel 3 – Ledelse – Afgift til region Syddanmark – Afgift til JCI Danmark§ 12. Generalforsamlingen – Afgift til Fremtidens LederStk. 1. Afdelingens højeste myndighed er – Budgetforslag skal indeholdegeneralforsamlingen, der ordinært holdes forslag til kontingent ogårligt inden udgangen af februar måned. indmeldelsesgebyr. – Forslag til bøde ved manglendeStk. 2. Generalforsamlingen er afbud fremsættes uden forbeslutningsdygtig, når mindst halvdelen af budgettet.afdelingens stemmeberettigede medlemmerer til stede. Såfremt dette ikke er tilfældet,indkaldes til ny generalforsamling med § 13. Ekstraordinær Generalforsamlingsamme dagsorden til gennemførelse tidligst Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kanen måned senere. Denne er holdes efter bestyrelsens skøn og skalbeslutningsdygtig uanset det fremmødte antal holdes, såfremt mindst 1/3 af afdelingensmedlemmer. medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom.Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingenskal ske med mindst 30 dages varsel, og Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling erdagsordenen skal i det mindste indeholde beslutningsdygtig efter samme regler somfølgende: den ordinære generalforsamling og indkaldes med samme varsel. Sker indkaldelse på1. Valg af dirigent grundlag af krav fra medlemmer, skal2. Afgående LP’s beretning indkaldelsen udsendes senest 8 dage efter3. Godkendelse af revideret regnskab modtagelse af kravet.4. Godkendelse af handlingsplan for det kommende årVedtægter for JCI Sct. Knud 3 af 6
  4. 4. § 14. ValgforsamlingStk. 1. Valg af bestyrelse for det kommende Stk. 4. Mandaterne er toårige, bortset frafunktionsår sker på en til formålet indkaldt Local President, som er etårig. Halvdelen afvalgforsamling i september måned. posterne besættes hvert år. Et medlem kan ikke beklæde den samme bestyrelsesfunktionStk. 2. Indkaldelse og indsendelse af forslag i mere end 12 måneder.til kandidater følger samme regler somgeneralforsamlingen. Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem, der har udfyldt en vakancepost i mindre end 12 måneder, er§ 15. Afstemninger dog berettiget til at modtage valg for en fuldStk. 1. Alle beslutninger på valg- og funktionsperiode til den pågældendegeneralforsamlinger med undtagelse af bestyrelsespost.vedtægtsændringer sker ved almindeligstemmeflerhed. Stk. 6. Ved vakancer supplerer bestyrelsen sig selv med virkning til næsteStk. 2. Ændring af vedtægterne kræver en valgforsamling. Såfremt flere end 3generalforsamlingsvedtagelse, hvor mindst bestyrelsesmedlemmer er på valg grundet2/3 af de fremmødte stemmeberettigede vakance, afgøres det af generalforsamlingen,medlemmer stemmer for forslaget. hvilke mandater, som er toårige.Stk. 3. Et medlem, der ikke har mulighed for Stk. 7. Ingen kandidat kan vælges i detat deltage på valg- eller generalforsamling, kalenderår, han/hun fylder 40 år. Den nyekan aflevere skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelse kan supplere sig med afgåendemedlem fra afdelingen, idet fuldmagten må Local President.afgives ubetinget og derfor uden anvisningom, hvordan der må stemmes. Et medlem Stk. 8. Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1.kan kun modtage fuldmagt fra ét andet januar til 31. december.medlem.§ 16. Bestyrelsen Stk. 9. Bestyrelsen i en ny afdeling kanStk. 1. Bestyrelsen består af 3-6 medlemmer: tiltrædes af medlemmer fra en anden afdeling  1 Local President (LP) i henhold til reglerne i Policy Manual § 9, stk.  1 Vice President Administration (VP- 9. A)  1-4 Vice President Programmer § 17. Local President (LP) (ansvar for BUS, COM, IND, MEC og Local President har som minimum følgende INT) ansvar-og arbejdsområder i JCI Sct. Knud:  2 suppleanter.* – at afdelingen følger JCI Sct. Knuds, Region Syddanmarks, JCI Danmarks ogAfdelingen kan vælge en Local Deputy JCI’s vedtægter og Policy Manual.President (LDP). Denne kan tillige bestride en – at bestyrelsen straks efter valgetProgram-post. konstituerer sig og udarbejder målsætning, handlingsplan og budget forStk. 2. Local President vælges direkte af det kommende funktionsår, tilpasset JCIvalgforsamlingen, den øvrige bestyrelse Sct. Knuds strategi.konstituerer sig umiddelbart efter valget og – målsætning, handlingsplan og budgetsender meddelelse om den nye skal forelægges afdelingen og godkendesbestyrelsessammensætning til JCI Danmarks på den førstkommende ordinæresekretariat senest 14 dage efter valget. generalforsamling. – at lede arbejdet i afdelingen ogStk. 3. Efter konstitueringen afgør afdelingens bestyrelse og sikrebestyrelsen, om den vil supplere sig med gennemførelse af den vedtagne strategisidste års Local President. og handlingsplan.Vedtægter for JCI Sct. Knud 4 af 6
  5. 5. – at forestå optagelsen af nye medlemmer i Stk. 3. Det er desuden de JCI Sct. Knud. komitéansvarliges/projektledernes opgave at– at repræsentere afdelingen udadtil overfor holde tæt kontakt til den ansvarlige VPer for landets øvrige afdelinger, JCI Danmark, funktionsområdet, herunder gennem VPen JCI, eksterne samarbejdspartnere, udarbejde indstillinger til bestyrelsen om medierne og offentligheden i øvrigt. komitéens ønsker til aktiviteter, og her– at deltage i arbejdet i Region specielt indstillinger af økonomisk art. Intet Syddanmark. Local President er født projekt må opstartes før VPen har godkendt medlem af Regionalrådet. Local President den fremsendte indstilling. deltager i regionalrådsmøder og regionale møder i funktionsåret (kalenderåret).– at motivere det enkelte medlem til at opnå Kapitel 4 – Møder personlig udvikling gennem aktiv § 20. Afdelingsmøder deltagelse i arbejdet i JCI på lokalt, Stk. 1. JCI Sct. Knud holder afdelingsmøde regionalt, nationalt og internationalt plan. hver måned, bortset fra juli og december– at opsøge og motivere egnede kandidater måned. til at opnå personlig udvikling ved at indgå i JCI Danmarks ledelse og i JCIs Stk. 2. Hvor særlige forhold tilsiger dette, verdensledelse samt regionale og f.eks. når et afdelingsmøde falder sammen nationale grupper (komitéer). med helligdage, skoleferier eller lignende,– at implementere JCI Danmarks strategi i kan bestyrelsen enten ved eget initiativ eller JCI Sct. Knud. på baggrund af indstilling fra mindst 5– Local President er afdelingens medlemmer undtagelsesvis flytte chefdelegat ved den årlige Forårskongres afdelingsmødet til en anden dato. Flytningen (FK), der holdes i marts måned og den skal meddeles alle afdelingens medlemmer årlige Nationalkongres (NK), der holdes samt VP i Region Syddanmark så tidligt som den første weekend i oktober måned. muligt. Local President bør inden kongresserne afdække afdelingens holdning til de spørgsmål og kandidater, der skal Kapitel 5 – Administration stemmes om. § 21. Regnskabsår Stk. 1. Regnskabsåret er 1. januar til 31.§ 18. Bestyrelsens arbejdsform december.Ved afstemninger i bestyrelsen træffesafgørelse ved almindelig stemmeflerhed. I Stk. 2. Det reviderede regnskab skal væretilfælde af stemmelighed er Local Presidents den afgående Local President (PP) i hændestemme afgørende. senest den 15. januar.§ 19. Komitéer og projektgrupper § 22. RevisorerStk. 1. Afdelingen nedsætter løbende Til at revidere afdelingens regnskab vælges 2komitéer og projektgrupper. revisorer med en hvert år for en toårig periode.Stk. 2. Det er dekomitéansvarliges/projektledernes opgave § 23. Vedtægtsændringerløbende at deltage aktivt i komitéarbejdet, og Stk. 1. Bestyrelsen for afdelingen skalsamarbejde med den ansvarlige VPer for gennemføre ændringer i de lokale vedtægter ifunktionsåret at motivere komitéen til et overensstemmelse med de påudbytterigt arbejde, herunder at drage delegeretmødet vedtagne ændringer.omsorg for, at der af komitéen udarbejdes Gennemførelsen skal finde sted senest 2endelig rapport vedrørende komitéens måned efter den kongres, hvorpå de erarbejde til JCI Sct. Knuds værktøjskasse. vedtaget.Vedtægter for JCI Sct. Knud 5 af 6
  6. 6. Stk. 2. Et ajourført sæt af afdelingensvedtægter skal senest 14 dage efterajourføring, tilsendes JCI Danmarks GLC.§ 24. OphørStk. 1. Opløsning af afdelingen skal vedtagesmed 2/3 stemmeflerhed på to til formåletindkaldte ekstraordinære generalforsamlingermed mindst to måneders interval.Stk. 2. Såfremt medlemstallet falder til under15, skal bestyrelsen omgående meddeledette til JCI Danmarks Direktion. Såfremtmedlemstallet et halvt år efter, stadig erunder 15 har JCI Danmarks Direktionmulighed for at lukke afdelingen, uanset det inærværende bestemmelses 1. afsnit anførte.Stk. 3. Meddelelse skal tilsendes JCIDanmarks GLC efter samme retningsliniersom vedtægtsændringer. Resterende midlerfordeles af den sidste generalforsamling ogtilfalder JCI Danmark. Alt JCI materialetilsendes GLC.§ 25. HæftelseStk. 1. JCI Sct. Knud hæfter alene for sineforpligtelser af enhver art med den afdelingentil enhver tid tilhørende formue. Der påhvilerhverken JCI Sct. Knuds medlemmer ellerbestyrelse nogen personlig hæftelse for JCISct. Knuds eller JCI Danmarks forpligtelser afenhver art.Stk. 2. I tilfælde af et medlems eller etbestyrelsesmedlems handling ellerundladelse, som i øvrigt måtte være strafbarefter dansk rets til enhver tid gældenderegler, kan et eventuelt krav om erstatningsom følge heraf dog gøres gældende over forden pågældende personligt.Senest tilrettet efter Nationalkongressen2010.Bo KristensenLocal President 2011Note *= Særbestemmelse vedtaget for JCISct. Knud (markeret med blåt i teksten)Vedtægter for JCI Sct. Knud 6 af 6

×