Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Startup Idea to implementation -

Ad

‫جایگاه‬ ‫علمی‬ ‫نشست‬‫استارتاپ‬،‫ها‬
‫ایران‬ ‫حقوقی‬ ‫نظام‬ ‫در‬
‫اقتصادی‬ ‫ایده‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬ ‫شناخت‬
‫کیا...

Ad

‫من‬ ‫درباره‬
www.Abbaszadeh.org
‫عباس‬ ‫کیارش‬‫زاده‬
‫کارآفرین‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ،‫پژوهشگر‬ ،
‫ایران‬ ‫کا...

Ad

‫ایده‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫استراتژی‬
3

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad
1 of 16 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Startup Idea to implementation -

 1. 1. ‫جایگاه‬ ‫علمی‬ ‫نشست‬‫استارتاپ‬،‫ها‬ ‫ایران‬ ‫حقوقی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫ایده‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬ ‫شناخت‬ ‫کیارش‬‫عباس‬‫زاده‬ 1
 2. 2. ‫من‬ ‫درباره‬ www.Abbaszadeh.org ‫عباس‬ ‫کیارش‬‫زاده‬ ‫کارآفرین‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدرس‬ ‫و‬ ‫مولف‬ ،‫پژوهشگر‬ ، ‫ایران‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫خانه‬ ‫گروه‬ ‫مدیر‬ 2
 3. 3. ‫ایده‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫استراتژی‬ 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مناسب‬ ‫ایده‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫ابزارهایی‬ .1‫استراتژیک‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ .2‫روانشناسی‬ .3‫جامعه‬‫شناسی‬ .4‫شخصیت‬‫شناسی‬ .5‫رفتاری‬ ‫اقتصاد‬ .6‫فروش‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ .7‫مانند‬ ‫بازار‬ ‫تحقیقات‬ ‫روش‬MVP .8‫مشتری‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬(‫مامان‬ ‫تست‬ ‫کتاب‬) 6
 7. 7. ‫من‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫ایده‬ ‫شروط‬ ‫ایده‬ 12 MVPStrategy 7
 8. 8. ‫کدام‬‫ایده‬‫ها‬‫را‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫گذاشتن‬ ‫وقت‬ ‫ارزش‬‫ندارد‬‫؟‬ 8 ‫هوشنگ‬ ‫الیزابت‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫هایی‬‫میرسه‬ ‫هوشنگ‬ ‫و‬ ‫الیزابت‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫االن‬ ‫که‬: ‫مثل‬ ‫اینترنتی‬ ‫تاکسی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫تپسی‬‫پول‬ ‫خوب‬ ‫شنیدم‬ ‫چون‬‫درمیاره‬ ‫مثل‬ ‫غذا‬ ‫اینترنتی‬ ‫سفارش‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫زودفود‬(‫اسنپ‬‫فود‬‫فعلی‬) ‫با‬ ‫که‬ ‫فرصت‬ ‫مثل‬ ‫حقوقی‬ ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬VR‫کنم‬ ‫اجرا‬ ‫توش‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫سوپرمارکت‬‫اینترنتی‬ ‫مثل‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫دیجیکاال‬
 9. 9. ‫فروشگاه‬ ،‫هوشمند‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬‫هایی‬‫مثل‬‫دیجیکاال‬،‫سوپرمارکت‬‫د‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دیگه‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫لیل‬ ‫نیستند‬ ‫مناسب‬ ،‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫مسلط‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫رقبای‬ ‫صنعت‬. ‫است‬ ‫قرمز‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ،‫قرمز‬ ‫اقیانوس‬! ‫حل‬ ‫راه‬:‫ایده‬ ‫تغییر‬ ‫یا‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫تغییر‬ ‫مثال‬‫اگر‬‫ایده‬‫تو‬‫این‬‫بوده‬‫که‬‫چیزی‬‫شبیه‬‫کارپینو‬‫و‬‫اسنپ‬‫راه‬،‫بیندازی‬ ‫بهتره‬‫بجای‬‫بازار‬C2C‫بری‬‫سراغ‬‫یک‬‫گوشه‬‫بازار‬(‫نیچ‬‫مارکت‬) ‫یا‬‫اینکه‬‫از‬‫خیرش‬‫بگذری‬‫و‬‫بری‬‫دنبال‬‫یه‬‫ایده‬‫دیگه‬. 9
 10. 10. 10 ‫نمیاد‬ ‫بدست‬ ‫بیشتر‬ ‫رقابت‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫سود‬ ‫همیشه‬!
 11. 11. ‫کدام‬‫ها‬ ‫ایده‬‫را‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫گذاشتن‬ ‫وقت‬ ‫ارزش‬‫دارد‬‫؟‬ 11 ‫هوشنگ‬ ‫الیزابت‬ .1‫بدهند‬ ‫پول‬ ‫آن‬ ‫بابت‬ ‫باشند‬ ‫حاضر‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مشکلی‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گره‬ .2‫باشد‬ ‫آبی‬ ‫اقیانوس‬ ‫در‬ .3‫و‬ ‫من‬‫تیمم‬‫کنیم‬ ‫اجرا‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫آن‬ ‫بتوانیم‬
 12. 12. ‫استراتژیک‬ ‫ابزارهای‬ MBV RBV Delta Business Model 12
 13. 13. ‫رایج‬ ‫استراتژیک‬ ‫خطای‬ ‫یک‬ ‫وظیفه‬‫استارتاپ‬‫که‬‫منابع‬ ‫محدودیت‬،‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫ایجاد‬‫نیست‬ ‫بلکه‬‫نیاز‬ ‫تشخیص‬ ‫سپس‬ ‫و‬‫نیاز‬ ‫تامین‬‫است‬ ‫مشتری‬. 13
 14. 14. ‫شکست‬ ‫رایج‬ ‫دالیل‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬‫استارتاپ‬‫ها‬ 14
 15. 15. ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫بازار‬ ‫نگاه‬ ‫محور‬ ‫منابع‬ ‫نگاه‬ ‫محور‬ ‫انتخاب‬ ‫ایده‬ ‫اقتصادی‬ 15
 16. 16. ‫م‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫ن‬ Instagram: Kiarash.abbLinkedIn: Abbaszadeh FaceBook: Abbaszadeh.KTwitter: KiarashAbb www.Abbaszadeh.org ‫تلفن‬‫دفتر‬765527882198+ ‫موبایل‬22396810910 ‫مشاوره‬Consult@Abbaszadeh.org ‫آموزش‬ ‫مدیر‬Edu@abbaszadeh.org ‫عمومی‬ ‫روابط‬PR@abbaszadeh.org ‫سامانه‬‫پیامکی‬3000234944 16

×