Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

تاریخ، کسب و کار و پول | آینده ی اقتصاد و کسب و کار ایران | کیارش عباس زاده

Ad

‫پول‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫تاریخ‬
‫بگیریم‬ ‫الگو‬ ‫خودمان‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫کشورهای‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬...

Ad

‫من‬ ‫سوابق‬ ‫الین‬ ‫تایم‬ 2

Ad

‫پول‬
‫کسب‬
‫کار‬ ‫و‬
‫اقتصاد‬‫تاریخ‬
3

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 33 Ad
1 of 33 Ad

تاریخ، کسب و کار و پول | آینده ی اقتصاد و کسب و کار ایران | کیارش عباس زاده

Download to read offline

تاریخ کشورهای کهن و موفق، مملو از بحران هایی است که به نقطه عطفی برای صعود و رشد بدل شده اند. این دوران گذار بدون بینش هرگز اتفاق نیفتاده است و برای ما نیز اتفاق نمی افتد مگر آنکه بتوانیم در بن بست، راه آسمان و در تاریکی شب، روشنایی سحر را باور کنیم. فرصت ها و تهدیدها مانند دو روی یک سکه همیشه با هم بوده و هستند؛ تفاوت در بینش و همت ما است که در هر بحران، فرصت را درک کنیم و طلا را از تاریکی بیرون بکشیم. در این سمینار کوتاه، راجع به فرصت های جدید کسب و کار در شرایط فعلی صحبت خواهیم کرد با این هدف که هر فرد بتواند در صنعت و حوزه فعالیت خودش، بینش و مسیری جدید پیدا کند.

تاریخ کشورهای کهن و موفق، مملو از بحران هایی است که به نقطه عطفی برای صعود و رشد بدل شده اند. این دوران گذار بدون بینش هرگز اتفاق نیفتاده است و برای ما نیز اتفاق نمی افتد مگر آنکه بتوانیم در بن بست، راه آسمان و در تاریکی شب، روشنایی سحر را باور کنیم. فرصت ها و تهدیدها مانند دو روی یک سکه همیشه با هم بوده و هستند؛ تفاوت در بینش و همت ما است که در هر بحران، فرصت را درک کنیم و طلا را از تاریکی بیرون بکشیم. در این سمینار کوتاه، راجع به فرصت های جدید کسب و کار در شرایط فعلی صحبت خواهیم کرد با این هدف که هر فرد بتواند در صنعت و حوزه فعالیت خودش، بینش و مسیری جدید پیدا کند.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

تاریخ، کسب و کار و پول | آینده ی اقتصاد و کسب و کار ایران | کیارش عباس زاده

 1. 1. ‫پول‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫تاریخ‬ ‫بگیریم‬ ‫الگو‬ ‫خودمان‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫کشورهای‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫چطور‬! ‫زاده‬ ‫عباس‬ ‫کیارش‬ www.Abbaszadeh.org 88275576-021 ElecomTalk
 2. 2. ‫من‬ ‫سوابق‬ ‫الین‬ ‫تایم‬ 2
 3. 3. ‫پول‬ ‫کسب‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬‫تاریخ‬ 3
 4. 4. ‫کنیم؟‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫هوشمندانه‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫آیا‬! 4
 5. 5. ‫بیفتد؟‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫مثبتی‬ ‫اتفاق‬ ‫چه‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫سمینار‬ ‫این‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫بینشی‬ ‫و‬ ‫نگاه‬: 1-‫مالی‬ ‫بحران‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ 2-‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بازسازی‬ ‫برای‬ 3-‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬‫استارتاپی‬‫جدید‬ 4-‫افراد‬ ‫برای‬‫فری‬‫لنسر‬ 5
 6. 6. ‫جدید‬ ‫بینشی‬ ‫برای‬ ‫دقیق‬ ‫غیر‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫بسیار‬ ‫فعلی‬ ‫های‬ ‫بحران‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ‫روسیه‬ ‫و‬ ‫هند‬ ،‫چین‬ ‫مانند‬ ‫کشورهایی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫تاریخ‬ ‫مطالعه‬‫راهگشاست‬. ‫سال‬ ‫در‬1991‫تورم‬ ‫روسیه‬ ‫کشور‬2500‫کرد‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫درصدی‬. ‫کرد‬ ‫می‬ ‫کفایت‬ ‫منزل‬ ‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ،‫ماشین‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫پول‬. 6
 7. 7. ‫شاخص‬ ‫و‬ ‫معیارها‬‫هایی‬‫کشورها‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ •‫ضریب‬‫جینی‬(Gini) •‫تورم‬ ‫نرم‬ •‫اقتصادی‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬ •‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬(HDI) •‫سرانه‬ ‫درآمد‬ ‫شاخص‬ •‫داخلی‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬(GDP) •‫ملی‬ ‫ناخالص‬ ‫درآمد‬(GNI) •‫خرید‬ ‫قدرت‬ ‫برابری‬ ‫شاخص‬(PPP) •‫پایدار‬ ‫درآمد‬ ‫شاخص‬(GNA, SSI) •‫زندگی‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫شاخص‬ •‫رفاه‬ ‫شاخص‬‫لگاتوم‬ 7
 8. 8. ‫کشورها‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫مقایسه‬ ‫چین‬ ‫روسیه‬ ‫یونان‬ ‫هند‬ 8
 9. 9. ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ،‫تاریخ‬... •‫کنیم‬ ‫مقایسه‬ ‫بدبخت‬ ‫کشورهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ،‫امید‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬. •،‫کارآمد‬ ‫بینشی‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫قرار‬‫الگوها‬‫ک‬ ‫رصد‬ ‫را‬ ‫موفق‬ ‫کشورهای‬ ‫بحران‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫روند‬ ،‫نیم‬. •‫است‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬ ‫ترین‬ ‫هوشمندانه‬ ،‫جهان‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫الگوهای‬ ‫از‬ ‫آموختن‬. 9
 10. 10. ‫راه‬ ‫چه‬‫هایی‬‫حل‬‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ •‫دیگر‬ ‫داخلی‬ ‫بازار‬ ‫شاید‬ ،‫فعلی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬‫بعنوان‬‫نباشد‬ ‫مناسبی‬ ‫گزینه‬ ،‫هدف‬ ‫بازار‬! •‫چه‬‫هایی‬‫فرصت‬‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫ایران‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫بازار‬ ‫در‬ 10
 11. 11. ‫برون‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬‫مرزی‬-Offshoring Insource Outsource ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫مرزی‬ ‫درون‬ ‫مرزی‬ ‫برون‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬1970‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫میالدی‬Offshoring‫شد‬ ‫آغاز‬. 11
 12. 12. ‫سپاری؟‬ ‫برون‬ ‫چرا‬ ‫ش‬ ‫اصلی‬ ‫رقابتی‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شایستگی‬ ‫روی‬ ‫بیشتر‬ ‫تمرکز‬ ‫برای‬ ،‫بزرگ‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬،‫ان‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫را‬ ‫فرآیندها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫سایر‬. 12
 13. 13. ‫دا‬ ‫ایرانیان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫ربطی‬ ‫چه‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬‫رد؟‬ ،‫ها‬ ‫تحریم‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫تهدیدهای‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ،‫ریال‬ ‫ارزش‬ ‫افت‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫ارزشمندی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬‫بوجود‬‫است‬ ‫آمده‬: ‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫کشورهای‬ ‫مرزی‬ ‫برون‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫مقصد‬ ،‫ایران‬ •‫بی‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫چقدر‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫انتهاست‬! •‫قطعا‬‫رقبایی‬‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬. 13
 14. 14. ‫در‬ ‫پیشرو‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫شرکت‬Offshoring 14
 15. 15. ‫نمونه‬‫هایی‬‫مرزی‬ ‫برون‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫از‬ •‫شرکت‬ ‫سنتر‬ ‫کال‬ ‫و‬ ‫تماس‬ ‫مراکز‬ ‫های‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬‫هایی‬‫هند‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫دل‬ ‫مثل‬ •‫های‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬IT‫برنامه‬ ‫و‬‫نویسی‬‫هند‬ ‫در‬ •‫تولید‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬‫آیفون‬‫چین‬ ‫در‬ •‫باتری‬ ‫تولید‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬‫سامسونگ‬‫به‬ATL 15
 16. 16. ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬ ‫جهت‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫اصطالحات‬ ‫برخی‬ • Outsourcing • Business Process Outsourcing - BPO • Nearshore Outsourcing • Offshoring • MSP/VMS • Statement of Work (SOW) • Remote Staffing • Online Staffing Platforms 16
 17. 17. 17
 18. 18. ‫دستمزد‬ ‫ساعتی‬ ‫نرخ‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ 18
 19. 19. ‫ساعتی‬ ‫نرخ‬‫دستمزد‬ ‫آسیا‬ ‫در‬ 19
 20. 20. ‫دستمزد‬ ‫ساعتی‬ ‫نرخ‬ ‫آفریقا‬ ‫در‬ 20
 21. 21. ‫دستمزد‬ ‫ساعتی‬ ‫نرخ‬ ‫التین‬ ‫آمریکای‬ ‫در‬ 21
 22. 22. ‫نرخ‬‫دستمزدها‬ 22
 23. 23. 12% 30% 52% 2% 4% ‫آسیا‬ ‫اروپا‬ ‫شمالی‬ ‫آمریکای‬ ‫آفریقا‬ ‫جنوبی‬ ‫آمریکای‬ ‫جهانی‬ ‫توزیع‬‫فریلنسرها‬ 23
 24. 24. 53 9 27 77 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ‫رسمی‬ ‫فریلنسرهای‬ ‫تعداد‬ ‫آمریکایی‬ ‫اروپایی‬ ‫هندی‬ ‫مجموع‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬2027‫حداقل‬ ،55،‫آمریکا‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫درصد‬‫فریلنسر‬‫شوند‬ ‫می‬! ‫بازار‬ ‫اندازه‬‫فریلنسرهای‬‫از‬ ‫بیش‬ ،‫جهان‬3‫تریلیون‬‫شود‬ ‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫دالر‬. ‫نفر‬ ‫میلیون‬ 24‫تعداد‬‫فریلنسرهای‬‫جهان‬ ‫در‬ ‫رسمی‬
 25. 25. ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کار‬(Remote) •18‫جهان‬ ‫در‬ ‫شاغل‬ ‫افراد‬ ‫درصد‬‫بصورت‬‫ریموت‬(‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬)‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬. •‫سال‬ ‫از‬ ‫ریموت‬ ‫کار‬2017‫تا‬2018،22‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫درصد‬. •16‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫ریموت‬ ‫کامال‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫درصد‬. •،‫تحقیقات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬80‫داشته‬ ‫ریموت‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ،‫افراد‬ ‫درصد‬‫اند‬. 25
 26. 26. ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫مزایا‬‫برونسپار‬ ‫سازمانی‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫چابکی‬ ‫با‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫دسترسی‬‫دانش‬ ‫باالتر‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫قیمت‬ 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. ‫حوزه‬‫هایی‬‫باش‬ ‫مرزی‬ ‫برون‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫پذیرای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ایران‬ ‫که‬‫د؟‬ •‫های‬ ‫پروژه‬IT •،‫گرافیک‬ ،‫طراحی‬‫انیمیشن‬ •‫دیجیتال‬‫مارکتینگ‬ •‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاوره‬ •‫بازار‬ ‫تحقیقات‬ •‫و‬ ‫تایپ‬ ‫مثل‬ ‫اداری‬ ‫ساده‬ ‫کارهای‬... 30
 31. 31. ‫د‬ ‫انجام‬ ‫جدید‬ ‫حرکت‬ ‫میشه‬ ‫چطور‬ ‫تحریم‬ ‫و‬ ‫تهدید‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫با‬‫اد؟‬ ،‫امروز‬ ‫های‬ ‫بحران‬ ‫و‬ ‫تهدیدها‬‫زمانی‬‫توانند‬‫می‬‫برای‬‫رونقی‬ ‫و‬ ‫هدیه‬ ‫ما‬‫را‬ ‫جدید‬‫به‬ ‫آمادگی‬ ‫که‬ ،‫بیاورند‬ ‫ارمغان‬‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫الزم‬! ‫کارآفرینان‬،‫موفق‬ ‫مدیران‬ ،‫موفق‬‫فری‬‫لنسرهای‬‫و‬ ‫دارند‬ ‫اشتراک‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫همگی‬ ‫موفق‬ ‫است‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تهدید‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫صحیح‬ ‫و‬ ‫توام‬ ‫تحلیل‬ ‫آن‬. ‫خو‬ ‫شکست‬ ،‫حرکتی‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ،‫موانع‬ ‫و‬ ‫تهدیدها‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫سایرین‬ ‫که‬ ‫درحالی‬‫رده‬‫اند‬. ‫سوال‬:31
 32. 32. ‫دا‬ ،‫مهارت‬ ،‫انگیزه‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است؛‬ ‫ما‬ ‫بینش‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عامل‬ ‫ترین‬ ‫کلیدی‬‫و‬ ‫نش‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫گرایی‬ ‫عمل‬. ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تصور‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تصور‬ ‫چه‬‫نمی‬‫د‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫توانیم‬‫صورت‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫فکر‬ ‫درست‬! 32
 33. 33. 33

×