Random 100704050224-phpapp01 2

1,618 views

Published on

Published in: News & Politics
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Random 100704050224-phpapp01 2

 1. 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  จัดเป็นความสัมพันธ์ทางชีวภาพ ได้แก่ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งมีชีวิต โดยแต่ละชนิดก็จะ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แบ่ง มีความสัมพันธ์ต่อกัน ออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน  เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ จึงมีการใช้เครื่องหมาย ต่อไปนี้แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ อาศัยรวมกัน + หมายถึง การได้ประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง - หมายถึง การเสียประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่ง 0 หมายถึง การไม่ได้ประโยชน์ แต่ก็ไม่เสียประโยชน์  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งได้ เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 2. 2. การได้รับประโยชน์ร่วมกัน  การได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Mutualism) เป็นการอยู่รวมกันของ ่ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดทีได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองชนิด ใช้สัญลักษณ์ +, + เช่น ่
 3. 3. แมลงกับดอกไม้แมลงดูดน้้าหวานจากดอกไม้เป็นอาหาร และดอกไม้ก็มีแมลงช่วยผสมเกสร
 4. 4. นกเอี้ยงกับควายนกเอี้ยงได้กินแมลงต่าง ๆ จากหลังควาย และควายก็ได้นกเอี้ยงช่วยก้าจัดแมลงที่มาก่อความร้าคาญ
 5. 5. มดดากับเพลี้ยเพลี้ยได้รับประโยชน์ในการที่มดด้าพาไปดูดน้้าเลี้ยงที่ต้นไม้ และมดด้าก็จะได้รับน้้าหวาน
 6. 6. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล (Sea anemore)ปูเสฉวนอาศัยดอกไม้ทะเลพรางตัวจากศัตรูและยังอาศัยเข็มพิษจากดอกไม้ทะเล ป้องกันศัตรู ส่วนดอกไม้ทะเลก็ได้รับอาหารจากปูเสฉวนที่ก้าลังกินอาหารด้วย
 7. 7. ไลเคน (Lichen)คือ การด้ารงชีวิตร่วมกันของรากับสาหร่าย ซึ่งเป็นการอยู่แบบที่สิ่งมีชีวิตทั้ง 2ชนิดต่างก็ได้รับประโยชน์สาหร่ายมีสีเขียวสร้างอาหารเองได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ต้อง อาศัยความชื้นจากรา ส่วนราได้รับธาตุอาหารจากสาหร่าย ได้แก่ ไนโตรเจนจากการตรึงไนโตรเจน นอกจากนั้นราบางชนิดอาจสร้างสารพิษ ซึ่งป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นกินไลเคนเป็นอาหาร และรายังสร้างกรดช่วยใน การละลายหินและเปลือกไม้ ช่วยในการละลายหินและเปลือกไม้ ท้าให้ไลเคนดูด ซับธาตุอาหารได้ดี
 8. 8. แบคทีเรียไรโซเบียม (Rhizobium) ในปมรากพืชวงศ์ถั่วตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้แก่รากถัว ในขณะเดียวกันแบคทีเรียก็ได้รับ ่ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์และแร่ธาตุจากต้นถั่ว
 9. 9. โปรโตซัวในลาไส้ปลวกปลวกไม่มีน้าย่อยส้าหรับย่อยเซลลูโลสในเนื้อไม้ โปรโตซัวช่วยในการย่อยจนท้าให้ปลวกสามารถกินไม้ได้ และโปรโตรซัวก็ได้รบสารอาหารจากการ ัย่อยสลายเซลลูโลสด้วย
 10. 10. แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในสาไส้ใหญ่ของคนแบคทีเรียได้รับอาหารและที่อยูอาศัยจากล้าไส้ของคน ส่วนคนจะได้รับ ่วิตามินบี 12 จากแบคทีเรีย
 11. 11. ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล  ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะ เกื้อกูล (commensalism) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่ง มีชีวิตโดยที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ประโยชน์แต่ก็ไม่เสียประโยชน์ (+,0) เช่น
 12. 12. ปลาฉลามกับเหาฉลามเหาฉลามอาศัยอยู่ใกล้ตัวปลาฉลามและกินเศษอาหารจากปลาฉลาม ซึ่งปลาฉลามจะไม่ได้ประโยชน์ แต่ก็ไม่เสียประโยชน์
 13. 13. พลูด่างกับต้นไม้ใหญ่พลูด่างอาศัยร่มเงาและความชืนจากต้นไม้โดยต้นไม้ไม่ได้ประโยชน์แต่ขณะ ้เดียว กันก็ไม่เสียประโยชน์อะไร
 14. 14. กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่กล้วยไม้ยึดเกาะที่ล้าต้นหรือกิ่งของต้นไม้ซึ่งได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากต้นไม้ โดยที่ต้นไม้ไม่ได้รับประโยชน์ แต่ก็ไม่เสียประโยชน์อะไร
 15. 15. เพรียงที่อาศัยเกาะบนผิวหนังของวาฬเพื่อหาอาหารวาฬไม่ได้ประโยชน์ แต่ก็ไม่เสียประโยชน์
 16. 16. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์  ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ ใช้สัญลักษณ์ +, - ซึ่ง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ก. การล่าเหยือ (Predation) เป็นความสัมพันธ์โดยมี ่ ฝ่าย หนึ่งเป็นผู้ล่า (Predator) และอีกฝ่ายหนึงเป็น ่ เหยื่อ (Prey) หรือเป็น อาหารของอีกฝ่าย เช่น
 17. 17. งูกับกบ
 18. 18. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์  ข. ภาวะปรสิต (parasitism) เป็นความสัมพันธ์ของสิงมีชีวิตที่มีฝ่าย ่ หนึ่ง เป็นผู้เบียดเบียน เรียกว่า ปรสิต (parasite) และอีกฝ่ายหนึ่งเป็น เจ้าของบ้าน (host) เช่น
 19. 19. ต้นกาฝากฝอยทองที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่ จะดูดน้้าและอาหารจากต้นไม้ใหญ่
 20. 20. หมัด เห็บ ไร พยาธิต่างๆที่อาศัยอยู่กับร่างกายคนและสัตว์
 21. 21. เชื้อโรคต่างๆที่ท้าให้เกิดโรคกับคนและสัตว์
 22. 22. ความสัมพันธ์แบบภาวะมีการย่อยสลาย ความสัมพันธ์แบบภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism) ใช้ สัญลักษณ์ +, 0 เป็นการด้ารงชีพของกลุ่มผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น เห็ด รา แบคทีเรีย และจุลินทรีย์
 23. 23. รูปจุลินทรีย์
 24. 24. รูปแบคทีเรีย
 25. 25. รูปเห็ด
 26. 26. รูปรา
 27. 27. ภาวะแข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ๒ ชีวิต ซึงอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิด ่ กัน ที่มีความต้องการทีอยู่อาศัยหรืออาหารอย่างเดียวกันในการด้ารงชีวิต ่ และปัจจัยดังกล่าวนั้นมีจ้ากัด จึงเกิดการแข่งขันเพื่อครอบครองที่อยู่อาศัย หรือแย่งชิงอาหารนั้น เช่น
 28. 28. การแย่งอาหารการแย่งอาหารของปลา
 29. 29. ภาวะเป็นกลาง ภาวะเป็นกลาง (Neutralism) คือ ภาวะที่มีสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ อาศัย อยู่ในบริเวณเดียวกัน สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต่างด้ารงชีวิตกันอย่างไม่เกี่ยวข้อง กัน เช่น บริเวณต้นไม้ตนเดียวกันแต่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ้
 30. 30. รูปแสดงต้นไม้
 31. 31. ภาวะการกีดกัน  ภาวะการกีดกัน เป็นภาวะที่การด้ารงอยูของสิ่งมีชีวิต ไปมีผลต่อการอยูรอด ่ ่ ของสิงมีชวิตอีกชนิดหนึ่ง เช่น ต้นไม้ใหญ่บงแสงไม่ให้ส่องถึงไม้เล็กที่อยู่ ่ ี ั ข้างล่าง ท้าให้ไม้เล็กไม่อาจเติบโตได้
 32. 32. จัดทำโดย ด.ช.ศรัณย์ ศรีมีม.3/1 เลขที่ 5

×