Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mục lục_ Rèn kỹ năng làm bài đọc hiểu môn Tiếng Anh

798 views

Published on

- Hướng dẫn chi tiết cách vận dụng các kỹ năng đọc hiểu (skimming - đọc lướt ý chính; scanning - đọc nhanh lấy dữ liệu chi tiết; paraphrase - cách diễn đạt khách nhau) vào bài thi THPT QG, bao gồm:
+ Giải thích rõ ràng từng kỹ năng
+ Khi nào cần dùng từng kỹ năng vào bài đọc hiểu
+ Các bước trong mỗi kỹ năng này.

- Các dạng câu hỏi thường gặp trong bài đọc hiểu, cách tiếp cận, tìm kiếm câu trả lời và các ví dụ thực hành thành thạo các dạng câu hỏi đó

- 62 bài luyện tập với lời giải thích chi tiết, đảm bảo các bạn tự học mà vẫn hiểu rõ lỗi sai của mình
- Dịch chi tiết sang Tiếng Việt giúp hiểu hết nội dung bài đọc và tiết kiệm thời gian tra từ cho các bạn học sinh.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

×