Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mục lục level 2 _ Tự tin phát âm chuẩn_Effortless English

Chuẩn hóa ngữ âm chẩn IPA Chart (44 phiên âm Quốc tế). Phát triển ngữ âm nâng cao (nối âm, giảm lược âm, đồng hóa...). Giúp nói có ngữ điệu, tăng vốn từ cấu trúc và các đoạn hội thoại

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×