PhÇn V          t− t−ëng hå chÝ minh           A - c©u hái tr¾c nghiÖmC©u 1. Th©n phô Hå ChÝ Minh lμ N...
C©u 9. NguyÔn Sinh Cung (Hå ChÝ Minh) ®Õn HuÕ lÇn thø nhÊt vμo n¨m nμo?   a. 1895                   c...
C©u 19. NguyÔn TÊt Thμnh b¾t ®Çu lμm viÖc trªn tμu Amiran Latus¬ T¬rªvin(Amiral Latouche TrÐvill) ®ang cËp bÕn Nhμ Rång Sμ...
C©u 28. NguyÔn ¸i Quèc göi b¶n “Yªu s¸ch cña nh©n d©n ViÖt Nam” tíi Héi nghÞVÐcxay vμo ngμy th¸ng n¨m nμo?   a. 18/6/19...
C©u 36. NguyÔn ¸i Quèc tham gia Ban Nghiªn cøu thuéc ®Þa cña §¶ng Céng s¶nPh¸p, lμm Tr−ëng tiÓu ban §«ng D−¬ng n¨m nμo?  ...
C©u 44. Vë kÞch Con Rång tre ®−îc NguyÔn ¸i Quèc viÕt nh©n dÞp vua Kh¶i §Þnhsang Ph¸p, ®ã lμ n¨m nμo?   a. Th¸ng 5/1922...
C©u 52. NguyÔn ¸i Quèc häc líp ng¾n h¹n t¹i tr−êng ®¹i häc Ph−¬ng §«ng LiªnX« vμo thêi gian nμo?   a. 1922-1923    ...
C©u 60. Trong sè c¸c ®ång chÝ sau, ai lμ ng−êi ®· ®−îc gÆp Hå ChÝ Minh n¨m1925?    a. TrÇn Phó             ...
C©u 67. NguyÔn ¸i Quèc tham gia tæ chøc "Héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc"vμo n¨m nμo?   a. 1921          ...
d. Trung Quèc vμ Thanh niªn Trung QuècC©u 74. "Tr−íc hÕt ph¶i cã §¶ng c¸ch mÖnh ®Ó trong th× vËn ®éng vμ tæ chøc d©nchóng,...
C©u 80. NguyÔn ¸i Quèc ®· dÞch vμ phæ biÕn bμi Quèc tÕ ca theo thÓ th¬ lôc b¸tvμo n¨m nμo?   a. N¨m 1921        ...
C©u 88. NguyÔn ¸i Quèc ®−îc Tr−¬ng V©n LÜnh, mét ng−êi ViÖt Nam tèt nghiÖptr−êng qu©n sù Hoμng Phè ®ang lμm viÖc ë Së C«ng...
C©u 95. NguyÔn ¸i Quèc dù cuéc häp §¹i héi ®ång cña Liªn ®oμn chèng ®Õ quèc,tõ ngμy 9 ®Õn ngμy 12 th¸ng 12 n¨m 1927 t¹i th...
C©u 103. NguyÔn ¸i Quèc bÞ toμ ¸n Vinh (NghÖ An) xö v¾ng mÆt vμ bÞ khÐp vμotéi tö h×nh vμo thêi gian nμo?   a. l0-1925 ...
C©u 112. Khi bÞ b¾t, NguyÔn ¸i Quèc mang thÎ c¨n c−íc cã tªn lμ g×?   a. Lý Thôy                  c. H...
C©u 120. §Ò tμi nghiªn cøu cña NguyÔn ¸i Quèc ë líp nghiªn cøu sinh do ViÖnNghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò d©n téc vμ thuéc ®Þa më v...
C©u 127: N¨m 1939, sau 2 lÇn kh«ng b¾t liªn l¹c ®−îc víi §¶ng Céng s¶n §«ngD−¬ng, ë Trung Quèc, NguyÔn ¸i Quèc ®· lμm g× ®...
C©u 134. T¹i P¸c Bã, Hå ChÝ Minh dÞch ra tiÕng ViÖt cuèn s¸ch nμo ®Ó lμm tμi liÖuhuÊn luyÖn c¸n bé?   a. T− b¶n    ...
C©u 141. Theo ®Ò nghÞ cña NguyÔn ¸i Quèc, mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖtNam ®−îc lÊy tªn lμ "ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh"...
Bøc th− ®ã Hå ChÝ Minh ®· viÕt vμo thêi gian nμo:   a. Th¸ng 10/1941              c. Th¸ng 10/1943   b...
C©u 156. Tèi ngμy 12/8/1945 Hå ChÝ Minh nhËn ®−îc tin NhËt chÊp nhËn ngõngb¾n qua kªnh th«ng tin nμo?   a. M¸y bé ®μm ...
C©u 162. Hå ChÝ Minh ®· so¹n th¶o B¶n Tuyªn ng«n §éc lËp t¹i nhμ sè nhμ 48,Hμng Ngang, Hμ Néi, vμo thêi gian nμo :    a...
C©u 168. B¸c Hå viÕt: "Nay chóng ta ®· giμnh ®−îc quyÒn ®éc lËp, mét trongnh÷ng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cÊp tèc trong lóc...
a) Ph¸t ®éng phong trμo quyªn gãp, cøu tÕ, "hò g¹o tiÕt kiÖm" vμ "tuÇn lÔvμng" gióp ChÝnh phñ;   b) ChÝnh phñ ban hμnh c...
C©u 178. Ngμy 5/11/1945, Hå ChÝ Minh ®· dù LÔ khai m¹c “Ngμy kh¸ng chiÕn”cña nh©n d©n Thñ ®« ë ®©u?   a. Qu¶ng tr−êng B...
häc tËp, l¹i tõng lμm viÖc cho So¸i phñ Ph¸p mÊy n¨m ë Sμi Gßn. ThÕ mμ «ng ta ®·göi lªn triÒu ®×nh Tù §øc nhiÒu b¶n sí tÊu...
C©u 191. "§ång bμo Nam bé lμ d©n n−íc ViÖt Nam. S«ng cã thÓ c¹n, nói cã thÓmßn, song ch©n lý ®ã kh«ng bao giê thay ®æi!" C...
C©u 197. Trong thêi gian Hå ChÝ Minh ë Ph¸p, Ng−êi kh«ng lμm g× trong c¸c viÖcsau:   a. Dù héi nghÞ Ph«ngtenn¬bl«   ...
C©u 204. Ngμy 28/1/1946, Hå ChÝ Minh viÕt mét bμi ®¨ng b¸o Cøu quèc, cã ®o¹nviÕt: "T«i ph¶i nãi thËt: nh÷ng sù thμnh c«ng ...
C©u 209. Ngμy 16/2/1946, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· th¶o luËn víi ai vÒ nh÷ng vÊn®Ò chÝnh ®Ó ®i tíi HiÖp ®Þnh S¬ bé 6-3, ®ång...
d. T©n Trμo, Tuyªn QuangC©u 216. "Dï ph¶i gian lao kh¸ng chiÕn nh−ng víi mét lßng kiªn quyÕt hy sinh,th¾ng lîi nhÊt ®Þnh v...
C©u 221. Tham «, l·ng phÝ vμ bÖnh quan liªu, dï cè ý hay kh«ng, còng lμ b¹n ®ångminh cña thùc d©n vμ phong kiÕn... Nã lμm ...
C©u 227: Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh:              "Nay tuy ch©u chÊu ®Êu voi,             Nh−ng mai...
C©u 232. “Th¾ng lîi tuy lín nh−ng míi lμ b¾t ®Çu. Chóng ta kh«ng nªn v× th¾ngmμ kiªu, kh«ng nªn chñ quan khinh ®Þch. Chóng...
C©u 240. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký lÖnh c«ng bè HiÕn ph¸p míi cña n−íc ViÖtNam do kú häp thø 11 cña Quèc héi khãa II th«ng q...
b. T¹p chÝ Häc tËp   c. T¹p chÝ Nh÷ng vÊn ®Ò hoμ b×nh vμ chñ nghÜa x· héi.   d. T¹p chÝ X©y dùng §¶ngC©u 248. Hå ChÝ...
C©u 254. Bμi viÕt "C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi vÜ ®¹i ®· më ra con ®−êng gi¶i phãngcho c¸c d©n téc" cña Hå ChÝ Minh ®¨ng trªn b¸o...
c. B¶n th«ng c¸o ®Æc biÖt ngμy 4-9-1969   d. X· luËn b¸o Nh©n d©n ngμy 9-9-1969C©u 260. LÔ truy ®iÖu Hå Chñ tÞch ®−îc t...
C©u 266. Nh÷ng c©u nãi sau ®©y, c©u nμo lμ cña Hå ChÝ Minh:  a. "Muèn ®−îc d©n yªu, muèn ®−îc lßng d©n, tr−íc hÕt ph¶i y...
C©u 270. Hå ChÝ Minh ®· dïng bót danh g× ®Ó viÕt t¸c phÈm "Söa ®æi lèi lμmviÖc"?    a. T©n Sinh            ...
b. B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi §¶ng lÇn thø hai (1951)   c. Bμi nãi t¹i §¹i héi Sinh viªn ViÖt Nam lÇn thø 2 (1958)  ...
C©u 280: Hå ChÝ Minh ®· tiÕp thu nh÷ng yÕu tè nμo cña PhËt gi¸o?    a. Lßng th−¬ng ng−êi           c. Tinh t...
C©u 287: Hå ChÝ Minh ®−îc UNESCO ra NghÞ quyÕt c«ng nhËn lμ anh hïng gi¶iphãng d©n téc ViÖt Nam vμ danh nh©n v¨n hãa kiÖt ...
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
500 tracnghiemtthcm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

500 tracnghiemtthcm

472 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

500 tracnghiemtthcm

 1. 1. PhÇn V t− t−ëng hå chÝ minh A - c©u hái tr¾c nghiÖmC©u 1. Th©n phô Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c. ¤ng sinh n¨m nμo? a. 1860 c. 1863 b. 1862 d. 1883C©u 2. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ Hoμng ThÞ Loan. Bμ sinh n¨m nμo? a. 1 865 c. 1868 b. 1866 d. 1870C©u 3. HuyÖn B×nh Khª, n¬i Cô NguyÔn Sinh S¾c, th©n phô Hå ChÝ Minh cã thêikú lμm tri huyÖn thuéc tØnh nμo? a. Qu¶ng Nam c. B×nh §Þnh b. Qu¶ng Ng·i d. Phan ThiÕtC©u 4. Th©n phô cña Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c, cô mÊt vμo n¨m nμo? a. 1919 c. 1939 b. 1929 d. 1949C©u 5. Th©n phô Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c, Cô qua ®êi t¹i ®©u? a. Long Xuyªn c. §ång Nai b. An Giang d. Cao L·nhC©u 6. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ mÊt n¨m nμo? a. 1891 c. 1911 b. 1901 d. 1921C©u 7. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ mÊt ë ®©u? a. NghÖ An c. HuÕ b. Hμ TÜnh d. B×nh §ÞnhC©u 8. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ sinh ®−îc mÊy ng−êi con? a. Mét c. Ba b. Hai d. Bèn 357
 2. 2. C©u 9. NguyÔn Sinh Cung (Hå ChÝ Minh) ®Õn HuÕ lÇn thø nhÊt vμo n¨m nμo? a. 1895 c 1898 b. 1896 d. 1901C©u 10. Th©n phô NguyÔn Sinh S¾c lμm lÔ “vμo lμng” cho Sinh Cung víi tªn míi lμNguyÔn TÊt Thμnh vμo thêi gian nμo? a. N¨m 1890 c. N¨m 1902 b. N¨m 1901 d. N¨m 1911C©u 11. NguyÔn TÊt Thμnh ®Õn HuÕ lÇn thø 2 n¨m nμo? a. 1904 c. 1906 b. 1905 d. 1908C©u 12. Ng−êi thÇy gi¸o ®Çu tiªn cña NguyÔn TÊt Thμnh lμ ai? a. V−¬ng Thóc QuÝ c. TrÇn TÊn b. NguyÔn Sinh S¾c d. Phan Béi Ch©uC©u 13. NguyÔn TÊt Thμnh vμo häc tr−êng Ph¸p-ViÖt §«ng Ba n¨m nμo? a. 9/1905 c. 9/1907 b. 9/1906 d. 9/1908C©u 14. NguyÔn TÊt Thμnh häc t¹i tr−êng Quèc häc HuÕ n¨m häc nμo? a. N¨m häc 1905-1906 c. N¨m häc 1907-1908 b. N¨m häc 1906-1907 d. N¨m häc 1911-1912C©u 15. NguyÔn TÊt Thμnh lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc víi khÈu hiÖu: “Tù do- B×nh ®¼ng-B¸c ¸i” vμo n¨m nμo? a. 1904 c. 1908 b. 1905 d. 1917C©u 16. NguyÔn TÊt Thμnh ®· tham dù cuéc biÓu t×nh chèng thuÕ cña n«ng d©ntØnh Thõa Thiªn vμo thêi gian nμo? a. 5/1905 c. 5/1908 b. 5/1906 d. 5/1911C©u 17. NguyÔn TÊt Thμnh ®Õn Quy Nh¬n häc thªm tiÕng Ph¸p tõ thêi gian nμo? a. 9/1907 c. 9/1911 b. 9/1909 d. 9/1912C©u 18. NguyÔn TÊt Thμnh d¹y häc ë tr−êng Dôc Thanh thêi gian nμo? a. 9/1908 ®Õn 9/1909 c. 9/1910 ®Õn 4/1911 b. 9/1910 ®Õn 2/1911 d. 9/1910 ®Õn 5/1911358
 3. 3. C©u 19. NguyÔn TÊt Thμnh b¾t ®Çu lμm viÖc trªn tμu Amiran Latus¬ T¬rªvin(Amiral Latouche TrÐvill) ®ang cËp bÕn Nhμ Rång Sμi Gßn ®Ó lÊy hμng vμ ®ãnkh¸ch ®i M¸c-x©y khi nμo? a. 1/6/1911 c. 4/6/1911 b. 3/6/1911 d. 5/6/1911C©u 20. NguyÔn TÊt Thμnh ra ®i t×m ®−êng cøu n−íc t¹i bÕn c¶ng Nhμ Rång SμiGßn vμo thêi gian nμo? a. 6/5/1911 c. 4/6/1911 b. 2/6/1911 d. 5/6/1911C©u 21. NguyÔn TÊt Thμnh lóc ra ®i t×m ®−êng cøu n−íc bao nhiªu tuæi? a. 19 tuæi c. 21 tuæi b. 20 tuæi d. 24 tuæiC©u 22. NguyÔn TÊt Thμnh lÇn ®Çu ®Æt ch©n lªn ®Êt Ph¸p lμ ngμy, th¸ng, n¨m nμo? a. 30/6/1911 c. 5/7/1911 b. 6/7/1911 d. 15/7/1911C©u 23. NguyÔn TÊt Thμnh nãi: "T«i muèn ®i ra ngoμi xem n−íc Ph¸p vμ c¸c n−íckh¸c lμm nh− thÕ nμo, t«i sÏ trë vÒ gióp ®ång bμo chóng ta". C©u nãi ®ã vμo thêigian nμo? a. 6/1909 c. 6/1911 b. 7/1910 d. 6/1912C©u 24. Thêi gian NguyÔn ¸i Quèc viÕt ®¬n göi Tæng thèng Ph¸p vμ Bé tr−ëng Béthuéc ®Þa tr×nh bμy nguyÖn väng muèn vμo häc tr−êng Thuéc ®Þa? a. Th¸ng 6/1911 c. Th¸ng 9/1917 b. Th¸ng 9/1911 d. Th¸ng 9/1919C©u 25. NguyÔn TÊt Thμnh ë Mü thêi gian nμo? a. 1911- 1912 c. 1912-1914 b. 1912-1913 d. 1913-1915C©u 26. NguyÔn TÊt Thμnh ë n−íc Anh thêi gian nμo? a. 1913- 1914 c. 1914-1916 b. 1914-1915 d. 1914-1917C©u 27. Trong thêi gian ë n−íc ngoμi, NguyÔn TÊt Thμnh ®· lμm nh÷ng c«ng viÖc g×? a. Phô bÕp, cμo tuyÕt. c. Thî ¶nh, lμm b¸nh b. §èt lß, b¸n b¸o d. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc trªn 359
 4. 4. C©u 28. NguyÔn ¸i Quèc göi b¶n “Yªu s¸ch cña nh©n d©n ViÖt Nam” tíi Héi nghÞVÐcxay vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 18/6/1917 c. 18/6/1919 b. 18/6/1918 d. 18/6/1920C©u 29. NguyÔn ¸i Quèc ®äc “S¬ th¶o lÇn thø nhÊt LuËn c−¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n técvμ vÊn ®Ò thuéc ®Þa” cña V. I. Lªnin vμo thêi gian nμo? a. 7/1917 c. 7/1920 b. 7/1918 d. 7/1922C©u 30. NguyÔn ¸i Quèc dù §¹i héi Tua, t¸n thμnh Quèc tÕ 3, tham gia thμnh lËp§¶ng Céng s¶n Ph¸p khi nμo? a. 12/1918 c. 12/1920 b. 12/1919 d. 12/1923C©u 31. Nh÷ng tri thøc mμ NguyÔn TÊt Thμnh cã ®−îc vÒ nÒn v¨n ho¸ Ph¸p lμ doanh ®· tõng ®äc c¸c t¸c phÈm cña ai? a. V«n te c. M«ng tex ki¬ b. Rót x« d. TÊt c¶ c¸c t¸c gi¶ trªnC©u 32. NguyÔn ¸i Quèc vμo §¶ng X· héi Ph¸p n¨m nμo? a. 1917 c. 1919 b. 1918 d. 1920C©u 33. NguyÔn ¸i Quèc tham dù §¹i héi lÇn thø nhÊt cña §¶ng Céng s¶n Ph¸pvμo n¨m nμo? a. 1919 b. 1921 b. 1920 c. 1922C©u 34. NguyÔn ¸i Quèc tham dù §¹i héi lÇn thø hai cña §¶ng Céng s¶n Ph¸p vμon¨m nμo? a. 1920 c. 1922 b. 1921 d. 1923C©u 35. NguyÔn ¸i Quèc ®Õn ë t¹i nhμ sè 9, ngâ C«ng poanh thuéc quËn 17, Pa ri khinμo? a. 7/1921 c. 7/1923 b. 7/1922 d. 7/1924360
 5. 5. C©u 36. NguyÔn ¸i Quèc tham gia Ban Nghiªn cøu thuéc ®Þa cña §¶ng Céng s¶nPh¸p, lμm Tr−ëng tiÓu ban §«ng D−¬ng n¨m nμo? a. 1920 c. 1922 b. 1921 d. 1923C©u 37. NguyÔn ¸i Quèc lμ ng−êi ViÖt Nam thø mÊy tham gia vμo §¶ng Céng s¶nPh¸p trong thêi gian tõ th¸ng 12/1920 ®Õn th¸ng 6/1923 ? a. Thø nhÊt c. Thø ba b. Thø hai d. Thø t−C©u 38. B¸o Le Paria do NguyÔn ¸i Quèc ®ång s¸ng lËp, ra sè ®Çu tiªn khi nμo? a. 30/12/1920 c. 1/4/1922 b. 1/4/1921 d. 1/4/1923C©u 39 NguyÔn TÊt Thμnh lÊy tªn lμ NguyÔn ¸i Quèc vμo thêi gian nμo? a) Khi B¸c lªn tμu tõ bÕn Nhμ Rång n¨m 1911; b) Khi B¸c tham gia s¸ng lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p t¹i §¹i héi Tua th¸ng12/1920; c) T¹i Héi nghÞ VÐcxay (Ph¸p) ngμy 18/6/1919; d) Khi B¸c sang Liªn X« lμm viÖc ë Ban Ph−¬ng §«ng cña Quèc tÕ Céng s¶nth¸ng 6/1923.C©u 40. NguyÔn TÊt Thμnh lÊy tªn lμ NguyÔn ¸i Quèc khi ®ang ë ®©u? a. Anh c. Ph¸p b. Trung Quèc d Liªn x«C©u 41. TruyÖn ng¾n ®Çu tiªn cña NguyÔn ¸i Quèc nhan ®Ò Pari ®−îc ®¨ng trªn têb¸o nμo? a. L, HumanitÐ b. Le Paria c. Prav®aC©u 42. "LuËn c−¬ng cña V. I. Lªnin lμm cho t«i rÊt c¶m ®éng, phÊn khëi, s¸ng tá,tin t−ëng biÕt bao. T«i vui mõng ®Õn ph¸t khãc lªn. Ngåi mét m×nh trong buångmμ t«i nãi to lªn nh− ®ang nãi tr−íc quÇn chóng ®«ng ®¶o: hìi ®ång bμo bÞ ®äa ®μy®au khæ? §©y lμ c¸i cÇn thiÕt cho chóng ta, ®©y lμ con ®−êng gi¶i phãng cña chóngta". NguyÔn ¸i Quèc nãi c©u Êy khi ®ang ë ®©u? a. Lu©n §«n, Anh c. Paris, Ph¸p b. Qu¶ng Ch©u, Trung Quèc d. M¸xc¬va, Liªn X«C©u 43. Thay mÆt Héi nh÷ng ng−êi ViÖt Nam yªu n−íc t¹i Ph¸p, NguyÔn ¸i Quècgöi ®Õn Héi nghÞ VÐcxay B¶n yªu s¸ch cña nh©n d©n ViÖt Nam gåm mÊy ®iÓm? a. 6 ®iÓm c. 9 ®iÓm b. 8 ®iÓm d. 12 ®iÓm 361
 6. 6. C©u 44. Vë kÞch Con Rång tre ®−îc NguyÔn ¸i Quèc viÕt nh©n dÞp vua Kh¶i §Þnhsang Ph¸p, ®ã lμ n¨m nμo? a. Th¸ng 5/1922 c. Th¸ng 5/1925 b. Th¸ng 5/1923 d. Th¸ng 5/1927C©u 45. Mïa hÌ n¨m 1922 NguyÔn ¸i Quèc gÆp vμ lμm quen víi mét sè thanh niªnTrung Quèc ®ang häc ë Pari trong ®ã cã: a. Chu ©n Lai c. TriÖu ThÕ Viªm b. §Æng TiÓu B×nh d. C¶ 3 ng−êi trªnC©u 46. T¸c phÈm nμo cña NguyÔn ¸i Quèc viÕt vÒ sù kiÖn Kh¶i §Þnh sang Ph¸pn¨m 1922? a. Con Rång tre b. Lêi than v·n cña bμ Tr−ng Tr¾c c. Vi hμnh d. C¶ ba t¸c phÈm trªnC©u 47. NguyÔn ¸i Quèc viÕt th− göi Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n Ph¸p l−u ý cÇncã sù quan t©m ®óng møc ®Õn vÊn ®Ò thuéc ®Þa vμo thêi gian nμo? a. 7/1918 c. 7/1923 b. 7/1920 d. 7/ 1930C©u 48. NguyÔn ¸i Quèc lμ ®¹i biÓu duy nhÊt cña n«ng d©n thuéc ®Þa t¹i Quèc tÕn«ng d©n vμo thêi gian nμo? a. 10-1921 c. 10-1925 b. 10-1923 d. 10-1927C©u 49. NguyÔn ¸i Quèc ®Õn Liªn X« lÇn ®Çu n¨m nμo? a. 1921 c. 1923 b. 1922 d. 1924C©u 50. NguyÔn ¸i Quèc dù §¹i héi lÇn thø V Quèc tÕ Céng s¶n vμo n¨m nμo? a. 1922 c. 1924 b. 1923 d. 1925C©u 51. NguyÔn ¸i Quèc lμ c¸n bé cña Ban Ph−¬ng §«ng, Quèc tÕ Céng s¶n, ®−îcmêi ®Õn dù mÝt tinh vμ nãi chuyÖn t¹i Hång tr−êng (M¸txc¬va) vμo thêi gian nμo? a. 1-5-1923 c. 1-5-1925 b. 1-5-1924 d. 1-5-1926362
 7. 7. C©u 52. NguyÔn ¸i Quèc häc líp ng¾n h¹n t¹i tr−êng ®¹i häc Ph−¬ng §«ng LiªnX« vμo thêi gian nμo? a. 1922-1923 c. 1924-1925 b. 1923-1924 d. 1925-1926C©u 53. N¨m 1923-1924, t¹i Liªn X«, NguyÔn ¸i Quèc tham dù c¸c §¹i héi quèctÕ nμo? a. Quèc tÕ N«ng d©n c. Quèc tÕ Thanh niªn b. Quèc tÕ Céng s¶n d. C¶ 3 quèc tÕ trªnC©u 54. NguyÔn ¸i Quèc viÕt bμi "Lªnin vμ c¸c d©n téc thuéc ®Þa" ®¨ng trªn b¸onμo? a. Pravda c. Nh©n ®¹o b. Le Paria d. Thanh niªnC©u 55. NguyÔn ¸i Quèc viÕt bμi "Lªnin vμ c¸c d©n téc thuéc ®Þa" khi ®ang 뮩u? a. Trung Quèc c. Ph¸p b. ViÖt Nam d. Liªn X«C©u 56. §Ó chuÈn bÞ thμnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, NguyÔn ¸i Quèc ®· tõLiªn X« vÒ Trung Quèc n¨m nμo? a. 1923 c. 1925 b. 1924 d. 1927C©u 57. Ngay sau khi tíi Qu¶ng Ch©u (n¨m 1924) NguyÔn ¸i Quèc ®· göi th− vÒM¸txc¬va, cho nh÷ng ®©u? a. Quèc tÕ Céng s¶n b. Tæng th− ký Quèc tÕ n«ng d©n c. Ban biªn tËp t¹p chÝ Rabotnhitxa d. TÊt c¶ c¸c n¬i trªnC©u 58. NguyÔn ¸i Quèc ®· tiÕp xóc víi nhãm "T©m t©m x·" ë ®©u? a. Hång C«ng, Trung Quèc c. Qu¶ng Ch©u, Trung Quèc b. Th−îng H¶i, Trung Quèc d. §«ng B¾c Th¸i LanC©u 59. Hå ChÝ Minh ®· c¶i tæ T©m T©m x· thμnh Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanhniªn vμo n¨m nμo? a. 1923 c. 1925 b. 1924 d. 1927 363
 8. 8. C©u 60. Trong sè c¸c ®ång chÝ sau, ai lμ ng−êi ®· ®−îc gÆp Hå ChÝ Minh n¨m1925? a. TrÇn Phó c. Ph¹m V¨n §ång b. Hå Tïng MËu d. T«n §øc Th¾ngC©u 61. NguyÔn ¸i Quèc ®· thμnh lËp Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn vμothêi gian nμo? a. 6-1924 c. 6-1927 b. 6-1925 d. 6.1929C©u 62. NguyÔn ¸i Quèc ®· thμnh lËp Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn ë ®©u? a. H−¬ng C¶ng (Trung Quèc) c. Th−îng H¶i (Trung Quèc) b. Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) d. Cao B»ng (ViÖt Nam)C©u 63. T¸c phÈm “B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” ®−îc xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn ëViÖt Nam b»ng tiÕng nμo? a. TiÕng Nga c. TiÕng Anh b. TiÕng ViÖt d. TiÕng Ph¸pC©u 64. T¸c phÈm “B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” ®−îc xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn ëViÖt Nam vμo n¨m nμo? a. 1941 c. 1949 b. 1946 d. 1960C©u 65. T¸c phÈm "B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p" ®−îc Nhμ xuÊt b¶n Sù thËt dÞch,in ra tiÕng ViÖt vμo n¨m nμo? a. 1945 c. 1960 b. 1950 d. 1965C©u 66. B¶n chÊt cña chñ nghÜa t− b¶n "lμ mét con ®Øa cã 1 c¸i vßi b¸m vμo giaicÊp v« s¶n ë chÝnh quèc vμ 1 c¸i vßi kh¸c b¸m vμo giai cÊp v« s¶n ë thuéc ®Þa. NÕumuèn giÕt con vËt Êy, ng−êi ta ph¶i ®ång thêi c¾t c¶ hai vßi. NÕu ng−êi ta chØ c¾tmét vßi th«i th× c¸i vßi cßn l¹i kia vÉn tiÕp tôc hót m¸u cña giai cÊp v« s¶n, con vËtvÉn tiÕp tôc sèng vμ c¸i vßi bÞ c¾t ®øt l¹i sÏ mäc ra" c©u nãi ®ã trÝch tõ t¸c phÈmnμo cña NguyÔn ¸i Quèc? a. Con rång tre b. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p c. §−êng c¸ch mÖnh d. V. I. Lªnin vμ c¸c d©n téc ph−¬ng §«ng364
 9. 9. C©u 67. NguyÔn ¸i Quèc tham gia tæ chøc "Héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc"vμo n¨m nμo? a. 1921 c. 1925 b. 1922 d. 1927C©u 68. NguyÔn ¸i Quèc tæ chøc "Héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc" khi ®ang 뮩u? a. Cao B»ng, ViÖt Nam c. Paris, Ph¸p b. Qu¶ng Ch©u, Trung Quèc d. U §«n, Th¸i LanC©u 69. T¹i Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) NguyÔn ¸i Quèc ®· më nhiÒu líp huÊnluyÖn ®μo t¹o c¸n bé cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®ã lμ vμo nh÷ng n¨m nμo? a. 1923-1924 c. 1925-1927 b. 1924-1926 d. 1927-1929C©u 70. C¸c bμi gi¶ng cña NguyÔn ¸i Quèc t¹i c¸c líp huÊn luyÖn c¸n bé ®−îc Bétuyªn truyÒn cña Héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc tËp hîp l¹i vμ xuÊt b¶n thμnht¸c phÈm g×? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p c. V. I. Lªnin vμ Ph−¬ng §«ng b. Con Rång tre d. §−êng c¸ch mÖnhC©u 71. NguyÔn ¸i Quèc ®· trÝch dÉn luËn ®iÓm næi tiÕng cña V. I. Lªnin : "kh«ngcã lý luËn c¸ch mÖnh th× kh«ng cã c¸ch mÖnh vËn ®éng ... chØ cã theo lý luËn c¸chmÖnh tiÒn phong, §¶ng c¸ch mÖnh míi lμm næi tr¸ch nhiÖm c¸ch mÖnh tiÒnphong" c©u nãi ®−îc ghi ë trang ®Çu tiªn cña cuèn s¸ch nμo? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p c. §−êng c¸ch mÖnh b. NhËt ký trong tï ViÖt Nam d. V. I. Lªnin vμ c¸c d©n téc thuéc ®ÞaC©u 72. "C«ng n«ng lμ gèc c¸ch mÖnh, cßn häc trß, nhμ bu«n nhá, ®Þa chñ nhá, ... lμbÇu b¹n c¸ch mÖnh cña c«ng n«ng". NguyÔn ¸i Quèc viÕt c©u ®ã trong t¸c phÈm nμo? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p c. V. I. Lªnin vμ Ph−¬ng §«ng b. N«ng d©n Trung Quèc d. §−êng c¸ch mÖnhC©u 73. "Chóng ta lμm c¸ch mÖnh th× còng ph¶i liªn l¹c tÊt c¶ nh÷ng ®¶ng c¸chmÖnh trong thÕ giíi ®Ó chèng l¹i t− b¶n vμ ®Õ quèc chñ nghÜa". C©u nãi ®ã ®−îcNguyÔn ¸i Quèc viÕt trong t¸c phÈm nμo? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p b. §−êng c¸ch mÖnh c. V. I. Lªnin vμ c¸c d©n téc thuéc ®Þa 365
 10. 10. d. Trung Quèc vμ Thanh niªn Trung QuècC©u 74. "Tr−íc hÕt ph¶i cã §¶ng c¸ch mÖnh ®Ó trong th× vËn ®éng vμ tæ chøc d©nchóng, ngoμi th× liªn l¹c víi d©n téc bÞ ¸p bøc vμ v« s¶n giai cÊp mäi n¬i." C©u nãi®ã ®−îc NguyÔn ¸i Quèc viÕt trong t¸c phÈm nμo? a. §−êng c¸ch mÖnh b. Söa ®æi lèi lμm viÖc c. §©y “c«ng lý” cña thùc d©n Ph¸p ë §«ng D−¬ng d. V. I. Lªnin vμ Ph−¬ng §«ngC©u 75. "Hai tr¨m thanh niªn trong 1 tØnh ë Nam kú biÓu t×nh tr−íc ®ån c¶nh s¸t®ßi th¶ 2 ng−êi b¹n cña hä bÞ b¾t... hä ®· th¾ng lîi. LÇn ®Çu tiªn viÖc ®ã ®−îc thÊyë §«ng D−¬ng. §ã lμ dÊu hiÖu cña thêi ®¹i." C©u ®ã ®−îc NguyÔn ¸i Quèc viÕttrong b¸o c¸o hay t¸c phÈm nμo? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p b. §−êng C¸ch mÖnh c. B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh §«ng D−¬ng th¸ng 11 vμ th¸ng 12 n¨m 1924. d. Th− göi §oμn Chñ tÞch Quèc tÕ N«ng d©nC©u 76. NguyÔn ¸i Quèc më líp huÊn luyÖn chÝnh trÞ t¹i sè nhμ bao nhiªu phèV¨n Minh (Qu¶ng Ch©u)? a. Sè 13/1 c. Sè 20/1 b. Sè 15/l d. Sè 22/1C©u 77. TuÇn b¸o Thanh Niªn, c¬ quan Trung −¬ng cña Tæng bé ViÖt Nam c¸chm¹ng thanh niªn do NguyÔn ¸i Quèc s¸ng lËp ra sè ®Çu tiªn vμo thêi gian nμo? a. Ngμy 21-6-1924 c. Ngμy 21-6-1926 b. Ngμy 21-6-1925 d. Ngμy 21-6-1927C©u 78. NguyÔn ¸i Quèc mang tªn Lý Thôy vμo thêi gian nμo? a. 7-1922 c. 7-1925 b. 7-1924 d. 7-1943C©u 79. Mang tªn lμ Lý Thôy, NguyÔn ¸i Quèc ®· tham gia l·nh ®¹o tæ chøc quèctÕ nμo? a. Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn b. T©n ViÖt c¸ch m¹ng §¶ng c. Héi liªn hiÖp thuéc ®Þa d. Héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc366
 11. 11. C©u 80. NguyÔn ¸i Quèc ®· dÞch vμ phæ biÕn bμi Quèc tÕ ca theo thÓ th¬ lôc b¸tvμo n¨m nμo? a. N¨m 1921 c. N¨m 1929 b. N¨m 1925 d. N¨m 1945C©u 81. NguyÔn ¸i Quèc ®· dÞch vμ phæ biÕn bμi Quèc tÕ ca theo thÓ th¬ lôc b¸tlóc ®ang ë ®©u? a. Ph¸p c. Liªn x« b. Trung Quèc d. ViÖt NamC©u 82. NguyÔn ¸i Quèc ®· göi th− cho §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø II Quècd©n §¶ng Trung Quèc vμo n¨m nμo? a. N¨m 1923 c. N¨m 1926 b. N¨m 1924 d. N¨m 1930C©u 83. NguyÔn ¸i Quèc víi bÝ danh V−¬ng §¹t Nh©n ®· ph¸t biÓu t¹i §¹i héi IIcña Quèc d©n §¶ng Trung Quèc lóc nμo? a. Ngμy 14-1-1924 c. Ngμy 14-1-1928 b. Ngμy 14 -1 -1926 d. Ngμy 14-1-1942C©u 84. Cuèn “§−êng C¸ch mÖnh” tËp hîp c¸c bμi gi¶ng cña NguyÔn ¸i Quèc t¹ic¸c kho¸ huÊn luyÖn chÝnh trÞ ®−îc xuÊt b¶n t¹i ®©u? a. Ph¸p c. ViÖt Nam b. Liªn-x« d. Trung QuècC©u 85. NguyÔn ¸i Quèc chñ tr−¬ng ra tê b¸o "LÝnh c¸ch mÖnh" nh»m tuyªntruyÒn gi¸c ngé binh lÝnh ng−êi ViÖt Nam vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 2 n¨m 1923 c. Th¸ng 2 n¨m 1935 b. Th¸ng 2 n¨m 1927 d. Th¸ng 2 n¨m 1947C©u 86: T− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ con ®−êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®−îc h×nh thμnh vÒ c¬ b¶n vμo thêi gian nμo? a. N¨m 1920 c. N¨m 1930 b. N¨m 1925 d. N¨m 1945C©u 87. Tê b¸o "LÝnh c¸ch mÖnh" mμ NguyÔn ¸i Quèc lμm chñ bót cã nh÷ng aitham gia biªn tËp viªn cña tê b¸o? a. Lª Hång S¬n c. Lª Duy §iÕm b. Hå Tïng MËu d. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi trªn 367
 12. 12. C©u 88. NguyÔn ¸i Quèc ®−îc Tr−¬ng V©n LÜnh, mét ng−êi ViÖt Nam tèt nghiÖptr−êng qu©n sù Hoμng Phè ®ang lμm viÖc ë Së C«ng an cña chÝnh quyÒn T−ëngGiíi Th¹ch ®Õn b¸o tin “chóng s¾p b¾t anh ®Êy" vμo thêi gian nμo? a. 5-1925 c. 5-1927 b. 5-1926 d. 5-1928C©u 89. Cuèn s¸ch “Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc” ®−îc xuÊt b¶n n¨m nμo? a. 1924 c. 1926 b. 1925 d. 1927C©u 90. Cuèn s¸ch “Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc” do ai biªn so¹n? a. Lª Hång S¬n b. Hå Tïng MËu c. NguyÔn ¸i Quèc d. NguyÔn ¸i Quèc vμ nhãm sinh viªn Trung QuècC©u 91. Cuèn s¸ch "Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc"do NguyÔn ¸i Quèclμm chñ biªn ®−îc viÕt b»ng tiÕng g×? a. TiÕng Ph¸p c. TiÕng Nga b. TiÕng Trung Quèc d. TiÕng AnhC©u 92. Cuèn s¸ch "Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc" do NguyÔn ¸i Quèclμm chñ biªn lÇn ®Çu tiªn ®−îc dÞch ra b»ng tiÕng n−íc nμo? a. Trung Quèc c. Nga b. Anh d. TiÕng ViÖtC©u 93. "ChØ cã tÇng líp sinh viªn lμ cã thÓ nghe thÊy nh÷ng håi ©m cña phongtrμo c¸ch m¹ng ë ph−¬ng T©y. ChØ cã hä míi cã thÓ nh×n thÊy, suy ngÉm, so s¸nhvμ hiÓu vÊn ®Ò. V× vËy, hä lμ nh÷ng ng−êi ®Çu tiªn tham gia ®Êu tranh". NguyÔn ¸iQuèc viÕt ®iÒu ®ã trong t¸c phÈm nμo? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p b. §−êng C¸ch mÖnh c. Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc d. V. I. Lªnin vμ Ph−¬ng §«ngC©u 94. N¨m 1925, NguyÔn ¸i Quèc ®· tæ chøc ra nhãm bÝ mËt vμ chän 1 sè ng−êilμm ®¶ng viªn dù bÞ cña Céng s¶n §¶ng. Nh÷ng ng−êi cã tªn d−íi ®©y ai lμ ®¶ngviªn dù bÞ cña Céng s¶n §¶ng? a. Lª Hång S¬n c. Lª Hång Phong b. Hå Tïng MËu d. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi trªn368
 13. 13. C©u 95. NguyÔn ¸i Quèc dù cuéc häp §¹i héi ®ång cña Liªn ®oμn chèng ®Õ quèc,tõ ngμy 9 ®Õn ngμy 12 th¸ng 12 n¨m 1927 t¹i thμnh phè nμo? a. Paris c. Brócxen b. M¸txc¬va d. BÐclinC©u 96. NguyÔn ¸i Quèc viÕt 1 bøc th− göi cho 1 c¸n bé cña Quèc tÕ Céng s¶n cã®o¹n viÕt "®ång chÝ cã thÓ h×nh dung n¬i t«i ®ang sèng trong mét t×nh tr¹ng tinhthÇn vμ vËt chÊt nh− thÕ nμo kh«ng: biÕt lμ cã nhiÒu c«ng viÖc nh−ng kh«ng thÓlμm g× ®−îc, ¨n kh«ng ngåi råi, kh«ng cã tiÒn, sèng ngμy nμo hay ngμy Êy mμkh«ng ®−îc phÐp ho¹t ®éng, vv.." bøc th− ®ã NguyÔn ¸i Quèc viÕt khi nμo? a. 4-1925 c. 4-1930 b. 4-1928 d. 4-1937C©u 97. NguyÔn ¸i Quèc ®−îc Ban chÊp hμnh Trung −¬ng Quèc tÕ Céng s¶n ra QuyÕt®Þnh ®ång ý ®Ó Ng−êi trë vÒ §«ng D−¬ng theo nguyÖn väng vμo thêi gian nμo? a. 4-1924 c. 4-1929 b. 4-1928 d. 4-1937C©u 98. NguyÔn ¸i Quèc rêi n−íc §øc ®Ó t×m ®−êng ®Õn Th¸i Lan khi nμo? a. 6- 1924 c. 6- 1928 b. 6- 1927 d. 6- 1929C©u 99. NguyÔn ¸i Quèc tõ Italia ®¸p tμu NhËt B¶n ®i Xiªm vμo thêi gian nμo? a. 6- 1926 c. 6- 1929 b. 6- 1928 d. 6- 1932C©u 100. NguyÔn ¸i Quèc xuÊt hiÖn ë B¶n §«ng miÒn trung n−íc Xiªm vμo thêigian nμo? a. 7-1925 c. 7-1927 b. 7-1926 d. 7-1928C©u 101. T¹i Xiªm (Th¸i Lan), NguyÔn ¸i Quèc lÊy tªn lμ ChÝn, mäi ng−êi t«nträng gäi lμ ThÇu ChÝn (¤ng giμ ChÝn) tõ thêi gian nμo? a. 8-1927 c. 8-1930 b. 8-1928 d. 8-1933C©u 102. NguyÔn ¸i Quèc ®· dÞch 2 cuèn "Nh©n lo¹i tiÕn ho¸ sö” vμ "Céng s¶nA.B.C" lóc ®ang ë Xiªm (Th¸i Lan), lμ vμo thêi gian nμo? a. N¨m 1926 c. N¨m 1928 b. N¨m 1927 d. N¨m 1930 369
 14. 14. C©u 103. NguyÔn ¸i Quèc bÞ toμ ¸n Vinh (NghÖ An) xö v¾ng mÆt vμ bÞ khÐp vμotéi tö h×nh vμo thêi gian nμo? a. l0-1925 c. l0-1930 b. 10-1929 d. 10-1932C©u 104. NguyÔn ¸i Quèc rêi Xiªm ®i Trung Quèc vμo thêi gian nμo? a. 11-1927 c. 11-1929 b. 11-1928 d. 11-1930C©u 105. NguyÔn ¸i Quèc ®Õn Trung Quèc chuÈn bÞ cho Héi nghÞ hîp nhÊt c¸c tæchøc Céng s¶n ViÖt Nam vμo thêi gian nμo? a. 12- 1927 c. 12-1929 b. 12-1928 d. 12-1930C©u 106: Theo Hå ChÝ Minh, ai "lμ ng−êi ®Çu tiªn ®· ®Æt c¬ së cho mét thêi ®¹imíi, thËt sù c¸ch m¹ng trong c¸c n−íc thuéc ®Þa" a. C¸c M¸c b. V.I. Lªnin c. XtalinC©u 107: C©u "C¸ch mÖnh lμ ph¸ c¸i cò ®æi ra c¸i míi, c¸i xÊu ®æi ra c¸i tèt". TrÝchtõ t¸c phÈm nμo cña Hå ChÝ Minh? a. Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc b. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p c. §−êng c¸ch mÖnhC©u 108: C©u: "... Chñ tr−¬ng lμm t− s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng vμ thæ ®Þa c¸chm¹ng ®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n" ®−îc trÝch tõ bμi viÕt nμo cña Hå ChÝ Minh? a. §−êng c¸ch mÖnh c. S¸ch l−îc v¾n t¾t cña §¶ng b. ChÝnh c−¬ng v¾n t¾t cña §¶ng d. Ch−¬ng tr×nh tãm t¾t cña §¶ngC©u 109: Trong §iÒu lÖ v¾n t¾t cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam do NguyÔn ¸i Quècso¹n th¶o, ®¶ng viªn cã mÊy tr¸ch nhiÖm? a. 6 b.5 c. 8C©u 110. Ngμy 1-5-1930 NguyÔn ¸i Quèc ho¹t ®éng ë ®©u? a. Trung Quèc c. Xing ga po b. Xiªm d. Liªn X«C©u 111. NguyÔn ¸i Quèc bÞ b¾t ë Hång K«ng vμo thêi gian nμo? a. 6- 1930 c. 6-1932 b. 6-1931 d. 6-1933370
 15. 15. C©u 112. Khi bÞ b¾t, NguyÔn ¸i Quèc mang thÎ c¨n c−íc cã tªn lμ g×? a. Lý Thôy c. Hå Quang b. Tèng V¨n S¬ d. ThÇu ChÝnC©u 113. NguyÔn ¸i Quèc bÞ thùc d©n Anh giam gi÷ ë Hång K«ng trong thêi giannμo a. 6/1931- 1/1932 c. 6/1931- 1/1934 b. 6/1931- 1/1933 d. 6/1931- 1/1935C©u 114: Ai lμ ng−êi ®· cã c«ng lín trong viÖc cøu NguyÔn ¸i Quèc ra khái nhμ tïcña thùc d©n Anh ë Hång K«ng: a. T« m¸t Xaut«n (phã Thèng ®èc Hång K«ng) b. LuËt s− L«d¬bai (L«d¬bi) c. LuËt s− N«oen PritC©u 115. NguyÔn ¸i Quèc ®· viÕt th− göi mét ®ång chÝ ë Quèc tÕ céng s¶n yªucÇu ®−îc giao c«ng viÖc sau mét sè n¨m ë t×nh tr¹ng kh«ng ho¹t ®éng, kÓ tõ khi bÞAnh b¾t giam ë Hång K«ng: Bøc th− ®ã viÕt lóc nμo? a. 6/1935 c. 6/1939 b. 6/1938 d. 6/1941C©u 116: §¹i héi VII Quèc tÕ céng s¶n (6/1935), Hå ChÝ Minh ®· cïng víi ®oμn ®¹ibiÓu §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng tham dù gåm cã nh÷ng ai: a. Lª Hång Phong c. Hoμng V¨n Nän b. NguyÔn ThÞ Minh Khai d. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi trªnC©u 117: Ai lμ ng−êi kh«ng ph¶i lμ ®¹i biÓu cña §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng thamdù §¹i héi VII Quèc tÕ thanh niªn (25/9/1935 ë M¸txc¬va) a. NguyÔn ¸i Quèc d. NguyÔn ThÞ Minh Khai b. Lª Hång Phong c. Hoμng V¨n NänC©u 118. Tõ th¸ng 10-1934 ®Õn hÕt n¨m 1935, Hå ChÝ Minh häc ë tr−êng Quèc tÕV. I. Lªnin. Lóc nμy, B¸c lÊy tªn lμ g×? a. ThÇu ChÝn c. V−¬ng b. Lin d. Hå QuangC©u 119: Hå ChÝ Minh ®−îc tuyÓn chän vμo líp nghiªn cøu sinh do ViÖn nghiªncøu c¸c vÊn ®Ò d©n téc vμ thuéc ®Þa më vμo thêi gian nμo: a. 6/6/1931 - 31/12/1936 c. 1/1/1937 - 31/12/1937 b. 6/6/1931 - 31/12/1938 371
 16. 16. C©u 120. §Ò tμi nghiªn cøu cña NguyÔn ¸i Quèc ë líp nghiªn cøu sinh do ViÖnNghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò d©n téc vμ thuéc ®Þa më vμo n¨m 1937 lμ ®Ò tμi g×? a. "VÊn ®Ò thanh niªn ë thuéc ®Þa" b. "C¸ch m¹ng ruéng ®Êt ë §«ng Nam ¸" c. "VÊn ®Ò c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ë thuéc ®Þa" d. "VÊn ®Ò d©n téc thuéc ®Þa"C©u 121. Nghiªn cøu sinh NguyÔn ¸i Quèc rêi Liªn X« ®Ó “vÒ ph−¬ng §«ng" thêigian nμo? a. Th¸ng 10/1936 c. Th¸ng 10/1938 b. Th¸ng 10/1937 d. Th¸ng 10/1939C©u 122. NguyÔn ¸i Quèc tham gia phong trμo c¸ch m¹ng ë Trung Quèc thêi gian nμo? a. 10/1938-12/1940 c. 10/1938-12/1942 b. 10/1938-12/1941 d. 10/1938-12/1943C©u 123. Tham gia gi¶i phãng qu©n Trung Quèc, víi phï hiÖu B¸t Lé Qu©n,NguyÔn ¸i Quèc ®−îc phong qu©n hμm g×? a. Trung sÜ c. ThiÕu t¸ b. Trung óy d. ThiÕu t−íngC©u 124. Cuèi 1938, Hå ChÝ Minh ®· tõ Cam Tóc (T©y b¾c Trung Quèc) xuèngQu¶ng T©y (phÝa Nam Trung Quèc) trong ®oμn qu©n do ai l·nh ®¹o? a. Bμnh §øc Hoμi c. Chu ©n Lai b. DiÖp KiÕm Anh d. L−u ThiÕu KúC©u 125. Tõ Qu¶ng T©y, NguyÔn ¸i Quèc ®· liªn l¹c ®−îc víi §¶ng Céng s¶n§«ng D−¬ng vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 2/1939 c. Th¸ng 2/1941 b. Th¸ng 2/1940 d. Th¸ng 2/1943C©u 126: N¨m 1939, khi cßn ë Trung Quèc, NguyÔn ¸i Quèc ®· viÕt nhiÒu bμi ®¨ngtrªn tê b¸o c«ng khai cña §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng xuÊt b¶n t¹i Hμ Néi tõ th¸ng1/1939. Tê b¸o ®ã lμ: a. "D©n chóng" c. "Cøu quèc" b. "Notre Voix” (TiÕng nãi cña chóng ta) d. "Cê gi¶i phãng"372
 17. 17. C©u 127: N¨m 1939, sau 2 lÇn kh«ng b¾t liªn l¹c ®−îc víi §¶ng Céng s¶n §«ngD−¬ng, ë Trung Quèc, NguyÔn ¸i Quèc ®· lμm g× ®Ó hi väng ch¾p nèi ®−îc liªnl¹c? a. Dïng ®iÖn ®μi liªn l¹c b. ViÕt bμi ®¨ng b¸o c. Göi th− cho c¸c ®ång chÝ cã tr¸ch nhiÖmC©u 128: Thêi kú 1939 - 1940, khi ho¹t ®éng ë Trung Quèc, NguyÔn ¸i Quèc mangbÝ danh: a. Lý Thôy c. V−¬ng §¹i Nh©n b. V−¬ng d. ThäC©u 129: NguyÔn ¸i Quèc ®· tham gia khãa huÊn luyÖn qu©n sù ë Hμm D−¬ng - HåNam do Quèc d©n §¶ng vμ §¶ng Céng s¶n Trung Quèc hîp t¸c tæ chøc vμo thêigian nμo? a. 1/1939-7/1939 c. 2/1939-9/1939 b. 2/1940-8/1940 d. 12/1938-6/1939C©u 130. §Çu th¸ng 6/1940, NguyÔn ¸i Quèc ®· cö 2 ng−êi ®i Diªn An häc tr−êngqu©n chÝnh vμ Ng−êi dÆn ®i dÆn l¹i r»ng: "cè g¾ng häc thªm qu©n sù”? a. Phïng ChÝ Kiªn vμ Vâ Nguyªn Gi¸p b. Vâ Nguyªn Gi¸p vμ Ph¹m V¨n §ång c. Ph¹m V¨n §ång vμ Vò Anh d. Hå Tïng MËu vμ Lª Hång S¬nC©u 131: Hå ChÝ Minh vÒ n−íc trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trμo c¸ch m¹ng tõ ngμy,th¸ng, n¨m: a. 15-1-1941 c. 28-1-1941 b. 20-2-1940 d. 8-2-1841C©u 132. §Þa danh ®Çu tiªn ®−îc Hå ChÝ Minh ®Æt ch©n ®Õn khi míi vÒ n−íc, t¹iCét mèc 108 trªn biªn giíi ViÖt- Trung thuéc huyÖn nμo cña tØnh Cao B»ng? a. Hßa An c. Nguyªn B×nh b. Hμ Qu¶ng d. Trμ LÜnhC©u 133. Hå ChÝ Minh thÝ ®iÓm x©y dùng MÆt trËn ViÖt Minh ®Çu tiªn ë tØnh nμo? a. Th¸i Nguyªn c. Cao B»ng b. Tuyªn Quang d. L¹ng S¬n 373
 18. 18. C©u 134. T¹i P¸c Bã, Hå ChÝ Minh dÞch ra tiÕng ViÖt cuèn s¸ch nμo ®Ó lμm tμi liÖuhuÊn luyÖn c¸n bé? a. T− b¶n c. ChiÕn tranh vμ Hßa b×nh b. LÞch sö §¶ng Céng s¶n Nga d. §éi du kÝch bÝ mËtC©u 135. NguyÔn ¸i Quèc viÕt t¸c phÈm "LÞch sö n−íc ta" vμo n¨m nμo? a. 1921 c. 1941 b. 1931 d. 1951C©u 136. VÒ ®Õn Cao B»ng, NguyÔn ¸i Quèc ®· dïng bÝ danh g× ®Ó ho¹t ®éngc¸ch m¹ng? a. ThÇu ChÝn c. Lý Thôy b. Giμ Thu d. V−¬ng §¹t Nh©nC©u 137. Nói C¸c M¸c, suèi V. I. Lªnin lμ nh÷ng ngän nói, con suèi ®−îc Hå ChÝMinh ®Æt tªn, hiÖn nay thuéc huyÖn, tØnh nμo? a. B¾c S¬n, L¹ng S¬n c. Hμ Qu¶ng, Cao B»ng b. S¬n D−¬ng, Tuyªn Quang d. §¹i Tõ, Th¸i NguyªnC©u 138: N¨m 1941, NguyÔn ¸i Quèc viÕt mét t¸c phÈm cã c©u më ®Çu: "D©n ta ph¶i biÕt sö ta Cho t−êng gèc tÝch n−íc nhμ ViÖt Nam"§ã lμ t¸c phÈm: a."§−êng k¸ch mÖnh" b. "LÞch sö n−íc ta" c. "Bμi ca du kÝch"C©u 139. Héi nghÞ BCH Trung −¬ng §¶ng lÇn thø 8, häp 5-1941 do NguyÔn ¸iQuèc chñ täa, cã mÆt nh÷ng ai? a. Tr−êng Chinh, Hoμng V¨n Thô, c. Lª Hång Phong, Lª Hång S¬n b. NguyÔn V¨n Cõ, Phan §¨ng L−u, d. Hå Tïng MËu, NguyÔn L−¬ng B»ngC©u 140. “Trong lóc nμy, quyÒn lîi cña d©n téc lμ cao h¬n hÕt th¶y”. §ã lμ kh¼ng®Þnh cña Héi nghÞ Trung −¬ng nμo? a. Héi nghÞ TW6 (l l/1939) c. Héi nghÞ TW8 (5/1941) b. Héi nghÞ TW7 (l l/1940) d. Héi nghÞ toμn quèc cña §¶ng (8/1945)374
 19. 19. C©u 141. Theo ®Ò nghÞ cña NguyÔn ¸i Quèc, mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖtNam ®−îc lÊy tªn lμ "ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh", gäi t¾t lμ "ViÖt Minh". MÆttrËn ViÖt Minh ®−îc thμnh lËp khi nμo? a. 19-5-1941 c. 25-10-1941 b. 20-5-1941 d. 17-10-1942C©u 142. NguyÔn ¸i Quèc lÊy tªn míi lμ Hå ChÝ Minh lªn ®−êng ®i Trung Quèc®Ó liªn l¹c víi c¸c lùc l−îng ®ång minh chèng chiÕn tranh ph¸t xÝt vμo thêi giannμo? a. 5/1941 c. 5/1943 b. 8/1942 d. 8/1943C©u 143. Hå ChÝ Minh bÞ chÝnh quyÒn Quèc d©n §¶ng Trung Hoa b¾t vμ giam gi÷trong thêi gian nμo? a. 8/1942 - 1/1943 c. 8/1942 - 9/1943 b. 8/1942 - 6/1943 d. 8/1942 - 8/1944C©u 144. Trong thêi gian h¬n mét n¨m, chÝnh quyÒn T−ëng Giíi Th¹ch ®· gi¶i HåChÝ Minh qua mÊy nhμ tï ë 13 huyÖn thuéc tØnh Qu¶ng T©y (Trung Quèc)?. a. 20 nhμ tï c. 35 nhμ tï b. 30 nhμ tï d. 40 nhμ tïC©u 145. Thêi gian bÞ giam gi÷ trong c¸c nhμ tï ë Qu¶ng T©y (Trung Quèc), HåChÝ Minh ®· viÕt tËp th¬ "NhËt ký trong tï. TËp th¬ ®ã cã bao nhiªu bμi? a. 34 bμi c. 234 bμi. b. 134 bμi d. 334 bμiC©u 146. Bμi th¬: "G¹o ®em vμo gi· bao ®au ®ín; G¹o gi· xong råi, tr¾ng tùa b«ng.Sèng ë trªn ®êi ng−êi còng vËy; Gian nan rÌn luyÖn míi thμnh c«ng" ë trong t¸cphÈm nμo cña Hå ChÝ Minh? a. Ca binh lÝnh c. NhËt ký trong tï b. Bμi ca du kÝch d. Ca sîi chØC©u 147: Ra khái nhμ tï cña T−ëng Giíi Th¹ch, Hå ChÝ Minh ë t¹i Trung Quèctham gia mét sè ho¹t ®éng cña ViÖt Nam C¸ch m¹ng ®ång minh héi. Tõ khi nμo HåChÝ Minh vÒ ViÖt Nam: a. Th¸ng 7/1944 Th¸ng 9/1944 Th¸ng 8/1944.C©u 148. Sau khi vÒ n−íc, Hå ChÝ Minh viÕt th− göi ®ång bμo toμn quèc, chuÈn bÞtriÖu tËp §¹i héi quèc d©n. Ng−êi kh¼ng ®Þnh "C¬ héi cho d©n ta gi¶i phãng ë trongmét n¨m hoÆc n¨m r−ìi n÷a. Thêi gian rÊt gÊp. Ta ph¶i lμm nhanh". 375
 20. 20. Bøc th− ®ã Hå ChÝ Minh ®· viÕt vμo thêi gian nμo: a. Th¸ng 10/1941 c. Th¸ng 10/1943 b. Th¸ng 10/1942 d. Th¸ng 10/1944.C©u 149. Th¸ng 12/1944, Hå ChÝ Minh triÖu tËp mét sè c¸n bé vÒ P¸c Bã (CaoB»ng) ®Ó phæ biÕn chñ tr−¬ng thμnh lËp Qu©n gi¶i phãng. Ai lμ ng−êi ®· ®−îc HåChÝ Minh chØ ®Þnh ®¶m nhiÖm c«ng t¸c nμy? a. Vò Anh c. Vâ Nguyªn Gi¸p b. Hoμng V¨n Th¸i d. Phïng ChÝ Kiªn.C©u 150. §éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n ®−îc thμnh lËp lóc nμo? a. 20/12/1944 c. 30/12/1944 b. 22/12/1944 d. 15/5/1945C©u 151. Hå ChÝ Minh lÊy bÝ danh lμ ¤ng KÐ tõ khi nμo? a. N¨m 1943 c. N¨m 1945 b. N¨m 1944 d. N¨m 1946C©u 152. Hå ChÝ Minh b¾t ®Çu cuéc hμnh tr×nh rêi P¾c Bã vÒ T©n Trμo vμo ngμyth¸ng n¨m nμo? a. Ngμy 4/5/1942 c. Ngμy 4/5/1944 b. Ngμy 4/5/1943 d. Ngμy 4/5/1945C©u 153. Cuéc hμnh tr×nh tõ P¾c Bã vÒ T©n Trμo cña Hå ChÝ Minh vμ ®oμn c¸n békÐo dμi tõ : a. Ngμy 4/5/1945- 21/5/1945 c. Ngμy 4/5/1945- 19/8/1945 b. Ngμy 4/5/1945- 13/8/1945 d. Ngμy 4/5/1945- 30/8/1945C©u 154. Hå ChÝ Minh, Ban Th−êng vô TW §¶ng vμ Tæng bé ViÖt Minh ®· thμnhlËp Uû ban khëi nghÜa toμn quèc vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 9/3/1945 c. 19/8/1945 b. 13/8/1945 d. 28/8/1945C©u 155. “Toμn quèc ®ång bμo h·y ®øng dËy ®em søc ta mμ tù gi¶i phãng cho ta".Lêi kªu gäi ®ã cña Hå ChÝ Minh lμ vμo thêi gian nμo? a. 5/1941 c. 9/1945 b. 8/1945 d. 12/1946376
 21. 21. C©u 156. Tèi ngμy 12/8/1945 Hå ChÝ Minh nhËn ®−îc tin NhËt chÊp nhËn ngõngb¾n qua kªnh th«ng tin nμo? a. M¸y bé ®μm c. §μi thu thanh b. Liªn l¹c viªn d. Th−C©u 157. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh b¾t ®Çu rêi T©n Trμo vÒ Hμ Néi khi nμo? a. Ngμy 13/8/1945 c. Ngμy 22/8/1945 b. Ngμy 15/8/1945 d. Ngμy 30/8/1945C©u 158. "Dï ph¶i ®èt ch¸y c¶ d·y Tr−êng S¬n còng ph¶i giμnh cho ®−îc ®éc lËp"c©u nãi ®ã cña Hå ChÝ Minh vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 5-1941 c. Th¸ng 9-1945 b. Th¸ng 8-1945 d. Th¸ng 12-1946C©u 159. Cuèi th¸ng 7/1945, t¹i l¸n Nμ Lõa, Hå ChÝ Minh ®· chØ thÞ: "Lóc nμy thêic¬ thuËn lîi ®· tíi, dï hi sinh tíi ®©u, dï ph¶i ®èt ch¸y c¶ d·y Tr−êng S¬n còngph¶i c−¬ng quyÕt giμnh cho ®−îc ®éc lËp". Ai ®· ®−îc B¸c trùc tiÕp truyÒn ®¹t chØthÞ nμy? a. Ph¹m V¨n §ång c. Vâ Nguyªn Gi¸p b. §Æng V¨n C¸p d. Hoμng Quèc ViÖtC©u 160. Ngμy 13/8/1945, mét cuéc Héi nghÞ ®−îc triÖu tËp theo ®Ò nghÞ cña HåChÝ Minh, Héi nghÞ ®· nhËn ®Þnh "C¬ héi rÊt tèt cho ta giμnh quyÒn ®éc lËp ®· tíi".§ã lμ héi nghÞ nμo: a. Héi nghÞ qu©n sù B¾c kú. b. Héi nghÞ thμnh lËp Khu gi¶i phãng ViÖt B¾c. c. Héi nghÞ toμn quèc cña §¶ng. d. §¹i héi Quèc d©n ViÖt Nam.C©u 161. "Hìi ®ång bμo yªu quý? Giê quyÕt ®Þnh cho vËn mÖnh d©n téc ®· ®Õn.Toμn quèc ®ång bμo h·y ®øng dËy ®em søc ta mμ tù gi¶i phãng cho ta". §o¹n v¨ntrªn trÝch tõ v¨n kiÖn nμo: a. Qu©n lÖnh sè 1 cña Uû ban khëi nghÜa toμn quèc. b. Lêi kªu gäi Tæng khëi nghÜa cña Hå ChÝ Minh c. HiÖu triÖu Tæng khëi nghÜa cña Tæng bé ViÖt Minh. d. Lêi kªu gäi Toμn quèc kh¸ng chiÕn cña Hå ChÝ Minh 377
 22. 22. C©u 162. Hå ChÝ Minh ®· so¹n th¶o B¶n Tuyªn ng«n §éc lËp t¹i nhμ sè nhμ 48,Hμng Ngang, Hμ Néi, vμo thêi gian nμo : a. 14-20/8/1945 c. 22-25/8/1945 b. 20-22/8/1945 d. 28-29/8/1945C©u 163. “TÊt c¶ c¸c d©n téc trªn thÕ giíi ®Òu sinh ra b×nh ®¼ng, d©n téc nμo còngcã quyÒn sèng, quyÒn sung s−íng vμ quyÒn tù do”. Hå ChÝ Minh nãi c©u ®ã trongv¨n kiÖn nμo? a. Tuyªn ng«n ®éc lËp (1945) b. §−êng C¸ch mÖnh c. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p d. Lêi kªu gäi toμn quèc kh¸ng chiÕn.C©u 164. "Toμn thÓ d©n téc ViÖt Nam quyÕt ®em tÊt c¶ tinh thÇn vμ lùc l−îng, tÝnhm¹ng vμ cña c¶i ®Ó gi÷ v÷ng quyÒn tù do, ®éc lËp Êy". §o¹n v¨n trªn trÝch tõ bμiviÕt nμo cña Hå ChÝ Minh: a. Th− kªu gäi Tæng khëi nghÜa. b. Tuyªn ng«n ®éc lËp. c. Lêi kªu gäi Toμn quèc kh¸ng chiÕn. d. Th− göi ®ång bμo Nam bé.C©u 165. Ngμy 8/9/1945 Hå ChÝ Minh ®· ký s¾c lÖnh bæ nhiÖm ai lμm cè vÊnChÝnh phñ l©m thêi n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoμ? a. VÜnh Thôy c. Vò Hång Khanh b. NguyÔn H¶i ThÇn d. TrÇn Huy LiÖuC©u 166. Ngμy 11/10/1945 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· dù LÔ lªn ®−êng cña ®oμnqu©n tiÔu trõ giÆc ®ãi diÔn ra ë ®©u? a. B¾c Bé phñ, Hμ Néi b. Nhμ h¸t lín Hμ Néi c. Tr−êng §¹i häc ViÖt Nam, Hμ Néi d. Ga Hμng Cá, Hμ NéiC©u 167. ñy ban dù th¶o HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña n−íc ViÖt Nam D©n chñ Cénghßa do ai lμm Tr−ëng ban: a. §Æng Xu©n Khu c. Hå ChÝ Minh b. NguyÔn L−¬ng B»ng d. Lª V¨n HiÕn378
 23. 23. C©u 168. B¸c Hå viÕt: "Nay chóng ta ®· giμnh ®−îc quyÒn ®éc lËp, mét trongnh÷ng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cÊp tèc trong lóc nμy, lμ n©ng cao d©n trÝ... . Phô n÷l¹i cμng cÇn ph¶i häc, ®· l©u chÞ em bÞ k×m h·m, ®©y lμ lóc chÞ em ph¶i cè g¾ng ®ÓkÞp nam giíi". §o¹n v¨n trªn trÝch tõ v¨n b¶n nμo cña Hå ChÝ Minh a. Chèng n¹n thÊt häc b. S¾c lÖnh thμnh lËp Nha b×nh d©n häc vô c. S¾c lÖnh thiÕt lËp Héi ®ång cè vÊn häc chÝnh d. §êi sèng míiC©u 169. ChÝnh phñ l©m thêi n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa ban hμnh S¾c lÖnhthμnh lËp Nha b×nh d©n häc vô vμo ngμy, th¸ng, n¨m nμo? a. 4/10/1945 c. 19/8/1945 b. 6/9/1945 d. 26/9/1945C©u 170. Trong phiªn häp ®Çu tiªn cña Héi ®ång ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam d©nchñ céng hßa, d−íi sù chñ täa cña Hå ChÝ Minh, Ng−êi ®· nãi: "N¹n dèt lμ méttrong nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®éc ¸c mμ bän thùc d©n dïng ®Ó cai trÞ chóng ta. H¬nchÝn m−¬i phÇn tr¨m ®ång bμo chóng ta mï ch÷... Mét d©n téc dèt lμ mét d©n técyÕu. V× vËy t«i ®Ò nghÞ më mét chiÕn dÞch ®Ó chèng n¹n mï ch÷". Phiªn häp ®ãdiÔn ra lóc nμo? a. 6/9/1945 c. 8/9/1945 b. 3/9/1945 d. 10/9/1945C©u 171. S¸ng ngμy 3/9/1945 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chñ täa phiªn häp ®Çu tiªncña Héi ®ång ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoμ ë ®©u? a. Nhμ h¸t lín c. B¾c Bé phñ b. Phñ Chñ tÞch d. §×nh lμng §×nh B¶ngC©u 172: Ngμy 3/9/1945, trong phiªn häp ®Çu tiªn cña ChÝnh phñ, Hå ChÝ Minh nªu6 vÊn ®Ò cÊp b¸ch: 1- T¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó chèng n¹n ®ãi; 2- Më nhiÒu líp häc chèng n¹n mï ch÷ cho toμn d©n; 3- Tæ chøc Tæng tuyÓn cö ®Ó sím cã Quèc héi lμm c¬ quan quyÒn lùc tèi caocña toμn d©n; 4- Ph¸t ®éng phong trμo CÇn KiÖm Liªm ChÝnh trong toμn thÓ c¸n bé vμ nh©n d©n; 5- Bá ngay thuÕ th©n, thuÕ chî, thuÕ ®ß vμ cÊm ngÆt viÖc hót thuèc phiÖn; 6- ................................... Theo anh (chÞ) vÊn ®Ò thø 6 lμ g×? 379
 24. 24. a) Ph¸t ®éng phong trμo quyªn gãp, cøu tÕ, "hò g¹o tiÕt kiÖm" vμ "tuÇn lÔvμng" gióp ChÝnh phñ; b) ChÝnh phñ ban hμnh chÝnh s¸ch t«n träng tù do tÝn ng−ìng vμ kªu gäi nh©nd©n l−¬ng gi¸o ®oμn kÕt; c) ChÝnh phñ ban hμnh chÝnh s¸ch ®oμn kÕt quèc tÕ, tranh thñ sù ñng hé gióp®ì cña nh©n d©n tiÕn bé trªn toμn thÕ giíi; d) Ban hμnh chÝnh s¸ch quèc h÷u ho¸ vμ hîp t¸c ho¸ t− liÖu s¶n xuÊt.C©u 173. "Chóng ta chØ ®ßi quyÒn ®éc lËp tù do, chø chóng ta kh«ng v× t− thï t−o¸n, lμm cho thÕ giíi biÕt r»ng chóng ta lμ mét d©n téc v¨n minh, v¨n minh h¬nbän ®i giÕt ng−êi c−íp n−íc". §©y lμ ®o¹n v¨n trÝch trong bøc th− nμo cña Hå ChÝMinh. a. Th− göi Uû ban nh©n d©n c¸c kú, tØnh, huyÖn vμ lμng, 10-1945. b. Th− göi ®ång bμo Nam bé, ngμy 01/06/1946. c. Göi ®ång bμo Nam bé, ngμy 26/09/1945. d. Th− göi c¸c häc sinh th¸ng 09/1945.C©u 174. Ai lμ ng−êi ®i ®Çu trong viÖc quyªn gãp ñng hé ChÝnh phñ trong “TuÇn lÔvμng” ®· ®−îc Hå ChÝ Minh tÆng th−ëng huy ch−¬ng vμng? a. B¹ch Th¸i B−ëi c. V−¬ng ThÞ Lai b. NguyÔn S¬n Hμ d. TrÞnh V¨n B«C©u 175. C©u nãi: “Cø 10 ngμy nhÞn ¨n mét b÷a, mçi th¸ng nhÞn ba b÷a. §em g¹o®ã (mçi b÷a mét b¬) ®Ó cøu d©n nghÌo” ®−îc trÝch trong th− B¸c Hå göi ®ång bμotoμn quèc kªu gäi ra søc cøu ®ãi vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 5/9/1945 c. 28/9/1945 b. 23/9/1945 d. 6/1/1946C©u 176 Ngμy 15/11/1945, B¸c Hå ®· dù lÔ khai gi¶ng kho¸ ®Çu tiªn cña tr−êng®¹i häc nμo? a. §¹i häc Y khoa Hμ Néi c. §¹i häc ViÖt Nam b. §¹i häc B¸ch Khoa Hμ Néi d. §¹i häc S− ph¹m Hμ NéiC©u 177. Ngμy 29/9/1945, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ký S¾c lÖnh sè 40 vÒ viÖc lËpthªm mét Toμ ¸n qu©n sù ë ®©u? a. H¶i Phßng c. Nha Trang b. §μ N½ng d. Sμi Gßn380
 25. 25. C©u 178. Ngμy 5/11/1945, Hå ChÝ Minh ®· dù LÔ khai m¹c “Ngμy kh¸ng chiÕn”cña nh©n d©n Thñ ®« ë ®©u? a. Qu¶ng tr−êng Ba §×nh c. B¾c Bé phñ b. Nhμ h¸t lín d. Khu ViÖt Nam häc x¸C©u 179. “§· h¬n mét th¸ng nay, anh chÞ em ®· chiÕn ®Êu cùc kú anh dòng. Toμn thÓ®ång bμo ViÖt Nam ®Òu c¶m ®éng. Nh÷ng g−¬ng hi sinh anh dòng cña c¸c b¹n ®·s¸ng räi kh¾p n−íc. Nh÷ng chiÕn c«ng oanh liÖt cña c¸c b¹n ®· lμm cho toμn thÓ ®ångbμo thªm kiªn quyÕt”. §o¹n trÝch nμy trong th− Hå ChÝ Minh göi cho n¬i nμo? a. Nh©n d©n H¶i Phßng c. §ång bμo T©y Nguyªn b. Thanh niªn Nam bé d. Nh©n d©n Sμi Gßn- Gia §ÞnhC©u 180. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt ChÝnh phñ tÆng ®ång bμo miÒn Namdanh hiÖu g× vμo th¸ng 12/1946? a. S¶n xuÊt giái c. Thμnh ®ång Tæ quèc b. Kh¸ng chiÕn anh dòng d. C¶ 3 danh hiÖu trªnC©u 181. Hå ChÝ Minh thμnh lËp ChÝnh phñ Liªn hiÖp l©m thêi vμ cïng ChÝnh phñra m¾t ®ång bμo vμo thêi gian nμo? a. 1/1/1946 c. 2/3/1946 b. 6/1/1946 d. 5/11/1946C©u 182. N¨m 1946, Hå ChÝ Minh ®· ®ãn ai lμ ng−êi nhμ tõ NghÖ An ra th¨m? a. Bμ NguyÔn ThÞ Thanh b. «ng NguyÔn Sinh Khiªm c. C¶ hai ng−êi trªnC©u 183. Trong lêi kªu gäi quèc d©n ®i bá phiÕu, Hå ChÝ Minh viÕt: "Ngμy mai, lμmét ngμy c¶ quèc d©n ta lªn con ®−êng míi mÎ ... v× ngμy mai lμ ngμy Tæng tuyÓncö, v× ngμy mai lμ mét ngμy ®Çu tiªn trong lÞch sö ViÖt Nam nh©n d©n ta b¾t ®Çuh−ëng dông quyÒn d©n chñ cña m×nh". Lêi kªu gäi ®ã ®−îc Hå ChÝ Minh viÕt vμolóc nμo? a. Ngμy 1/1/1946 c. Ngμy 6/1/1946 b. Ngμy 5/1/1946 d. Ngμy 19/12/1946.C©u 184. Ngμy 1/1/1946, Hå ChÝ Minh thμnh lËp ChÝnh phñ liªn hiÖp l©m thêi vμcïng ChÝnh phñ ra m¾t ®ång bμo ë ®©u? a. Nhμ h¸t lín c. B¾c Bé phñ b. Qu¶ng tr−êng Ba §×nh d. Phñ Chñ tÞchC©u 185: Mïa xu©n 1946, nãi chuyÖn víi linh môc Hå Ngäc CÈm (gi¸o phËn B¾cNinh), Hå ChÝ Minh cã nh¾c ®Õn mét gi¸o d©n yªu n−íc: "Tuy «ng ®−îc sang Ph¸p 381
 26. 26. häc tËp, l¹i tõng lμm viÖc cho So¸i phñ Ph¸p mÊy n¨m ë Sμi Gßn. ThÕ mμ «ng ta ®·göi lªn triÒu ®×nh Tù §øc nhiÒu b¶n sí tÊu bμn viÖc chØnh tu vâ bÞ, canh t©n ®Êtn−íc. Ngμy Êy, triÒu ®×nh kh«ng l¾ng nghe «ng ta. Gi¸ nh− biÕt lμm theo mét sè ®iÒukiÕn nghÞ Êy th× ch¾c còng ®· bít ®−îc nhiÒu khã kh¨n". Gi¸o d©n Êy lμ ai? a. NguyÔn Xu©n ¤n; c. NguyÔn Tr−êng Té; b. Bïi ViÖn; d. NguyÔn Träng Hîp.C©u 186. Ai lμ ng−êi ®−îc Chñ tÞch Hå ChÝ Minh uû nhiÖm vμo Nam Bé víi ®oμn®¹i biÓu Ph¸p ®Ó gi¶i thÝch vμ thi hμnh HiÖp ®Þnh S¬ bé 6/3/1946? a. Ph¹m V¨n §ång c. Hoμng Quèc ViÖt b. Huúnh V¨n TiÓng d. Hai ng−êi b vμ cC©u 187. Hå ChÝ Minh cïng víi ®¹i diÖn ViÖt Nam Quèc d©n §¶ng ký cam kÕtTinh thÇn ®oμn kÕt. Trong ®ã hai bªn nhÊt trÝ kh«ng c«ng kÝch lÉn nhau, ®oμn kÕtcïng nhau chèng Ph¸p vμ ñng hé Nam bé kh¸ng chiÕn vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 23/9/1945 c. 12/12/1945 b. 24/11/1945 d. 19/12/1946C©u 188. Hå ChÝ Minh nãi: “T«i chØ cã mét sù ham muèn, ham muèn tét bËc, lμlμm sao cho n−íc ta ®−îc hoμn toμn ®éc lËp, d©n ta hoμn toμn ®−îc tù do, ®ång bμoai còng cã c¬m ¨n, ¸o mÆc, ai còng ®−îc häc hμnh” vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 21/11/1946 c. 19/5/1960 b. 19/5/1954 d. 19/5/1969C©u 189. “T«i cã thÓ tuyªn bè tr−íc Quèc héi r»ng, ChÝnh phñ nμy tá râ c¸i tinhthÇn quèc d©n liªn hiÖp... ChÝnh phñ nμy lμ ChÝnh phñ toμn quèc, cã ®ñ nh©n tμiTrung, Nam, B¾c tham gia". §ã lμ lêi tuyªn bè cña Hå ChÝ Minh sau khi thμnh lËpChÝnh phñ míi, kh«ng cã bän ph¶n ®éng tham gia. ChÝnh phñ ®ã ®−îc thμnh lËpkhi nμo? a. Th¸ng 9/1945 c. Th¸ng 3/1946 b. Th¸ng 12/1945. d. Th¸ng 11/1946C©u 190. "HiÕn ph¸p ®ã tuyªn bè víi thÕ giíi n−íc ViÖt Nam ®· ®éc lËp. HiÕnph¸p ®ã tuyªn bè víi thÕ giíi biÕt d©n téc ViÖt Nam ®· cã ®ñ mäi quyÒn tù do ...ChÝnh phñ cè g¾ng lμm theo ®óng ba chÝnh s¸ch: D©n sinh, D©n quyÒn vμ D©n téc".§ã lμ trÝch lêi ph¸t biÓu cña Hå ChÝ Minh trong kú häp thø 2 Quèc héi khãa Ith«ng qua HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña n−íc ta. Kú häp ®ã diÔn ra lóc nμo a. Th¸ng 1/1946 c. Th¸ng 11/1946 b. Th¸ng 3/1946 d. Th¸ng 12/1946382
 27. 27. C©u 191. "§ång bμo Nam bé lμ d©n n−íc ViÖt Nam. S«ng cã thÓ c¹n, nói cã thÓmßn, song ch©n lý ®ã kh«ng bao giê thay ®æi!" C©u nãi nμy cña Hå ChÝ Minh ®−îctrÝch ra tõ v¨n kiÖn nμo a. Bμi nãi chuyÖn cïng ®ång bμo tr−íc khi sang Ph¸p. b. Th− göi ®ång bμo Nam bé 31/5/1946. c. Lêi kªu gäi KiÒu bμo ViÖt Nam ë Ph¸p. d. Tr¶ lêi phãng viªn H·ng th«ng tÊn A.F.P.C©u 192. "C¶ ®êi t«i chØ cã mét môc ®Ých, lμ phÊn ®Êu cho quyÒn lîi Tæ quèc, vμ h¹nhphóc cña quèc d©n.... BÊt kú bao giê, bÊt kú ë ®©u, t«i còng chØ theo ®uæi mét môc®Ých, lμm cho Ých quèc lîi d©n". C©u nãi trªn trÝch tõ bμi nãi chuyÖn cña Hå ChÝ Minhtr−íc khi Ng−êi sang th¨m n−íc Ph¸p. Buæi mÝt tinh ®ã ®−îc tæ chøc t¹i Hμ Néi ngμynμo: a. 29/5/1946 c. 30/5/1946 b. 1/6/1946 d. 31/5/1946C©u 193. “T«i, Hå ChÝ Minh, suèt cuéc ®êi ®· cïng ®ång bμo chiÕn ®Êu cho ®éclËp cña Tæ quèc. T«i thμ chÕt chø kh«ng bao giê b¸n n−íc” lμ c©u nãi cña Hå ChÝMinh vÒ HiÖp ®Þnh S¬ bé mång 6/3 trong cuéc mÝt cña nh©n d©n Thñ ®« t¹i ®©u? a. Tr−êng §¹i häc Tæng hîp Hμ Néi b. Nhμ h¸t lín Hμ Néi c. B¾c bé phñ, Hμ Néi d. T©n Trμo, Tuyªn QuangC©u 194. Ngμy 27/5/1946, Héi ®ång ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh chän ai thay Hå ChÝMinh gi÷ chøc vô Chñ tÞch n−íc trong thêi gian Ng−êi ®i v¾ng? a. Phan Anh c. Huúnh Thóc Kh¸ng b. Ph¹m V¨n §ång d. Vâ Nguyªn Gi¸pC©u 195. N¨m 1946, Huúnh Thóc Kh¸ng thay mÆt Hå ChÝ Minh gi÷ chøc vô ChñtÞch n−íc khi Hå ChÝ Minh ®i ®©u? a. Ph¸p c. Liªn X« b. Trung Quèc d. Ên §éC©u 196. Trong thêi gian Hå ChÝ Minh ®i Ph¸p (1946), ai ®· lËp ra “ChÝnh phñ l©mthêi cña n−íc Céng hoμ Nam kú”? a. NguyÔn H¶i ThÇn c. §¸cgi¨ngli¬ b. Raun Xal¨ng d. B¶o §¹i 383
 28. 28. C©u 197. Trong thêi gian Hå ChÝ Minh ë Ph¸p, Ng−êi kh«ng lμm g× trong c¸c viÖcsau: a. Dù héi nghÞ Ph«ngtenn¬bl« b. GÆp gì kiÒu bμo ë Ph¸p c. Tuyªn truyÒn ViÖt Nam ®· ®éc lËp d. Héi ®μm víi chÝnh phñ Ph¸pC©u 198. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc diÔn v¨n kû niÖm Quèc kh¸nh ®Çu tiªn cñan−íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoμ ë ®©u? a. Paris c. H¶i Phßng b. Hμ Néi d. T©n TrμoC©u 199. §Ó t×m kiÕm nh©n tμi cho ®Êt n−íc, Hå ChÝ Minh ®· viÕt bμi T×m ng−êitμi ®øc trong ®ã cã ®o¹n: “E v× ChÝnh phñ kh«ng nghe ®Õn, kh«ng nh×n kh¾p, ®Õnnçi c¸c bËc tμi ®øc kh«ng thÓ xuÊt th©n”. H·y cho biÕt bμi b¸o nμy ®−îc ®¨ng trªntê b¸o nμo? a. B¸o Thanh niªn c. B¸o Phô n÷ b. B¸o Cøu quèc d. B¸o Sù thËtC©u 200. Th¸ng 12 n¨m 1946, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· giao nhiÖm vô cho ai lªnViÖt B¾c chuÈn bÞ c¨n cø ®Ó di chuyÓn c¬ quan l·nh ®¹o §¶ng vμ Nhμ n−íc khicÇn thiÕt? a. NguyÔn V¨n Tè c. Hoμng V¨n Th¸i b. NguyÔn V¨n Huyªn d. NguyÔn L−¬ng B»ngC©u 201. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh b¾t ®Çu chuyÓn ®Õn ë vμ lμm viÖc t¹i lμng V¹nPhóc, Hμ §«ng tõ khi nμo? a. Ngμy 6/1/1946 c. Ngμy 22/12/1946 b. Ngμy 3/12/1946 d. Ngμy 10/9/1947C©u 202. Ngμy 24/12/1945 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· gÆp ai ®Ó tho¶ thuËn nh÷ng®iÒu kiÖn hîp t¸c gi÷a ViÖt Minh vμ ViÖt Nam Quèc d©n §¶ng? a. NguyÔn H¶i ThÇn c. Tiªu V¨n b. Vò Hång Khanh d. Hai ng−êi a vμ bC©u 203. Ngμy 5/1/1946 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· dù lÔ mÝt tinh cña h¬n hai v¹n®ång bμo Hμ Néi ñng hé cuéc bÇu cö Quèc héi. Cuéc mÝt tinh ®ã diÔn ra ë ®©u? a. Khu ViÖt Nam häc x¸ c. Nhμ h¸t lín b. Qu¶ng tr−êng Ba §×nh d. S©n ga Hμng Cá384
 29. 29. C©u 204. Ngμy 28/1/1946, Hå ChÝ Minh viÕt mét bμi ®¨ng b¸o Cøu quèc, cã ®o¹nviÕt: "T«i ph¶i nãi thËt: nh÷ng sù thμnh c«ng lμ nhê c¸c ®ång chÝ cè g¾ng. Nh÷ngkhuyÕt ®iÓm kÓ trªn lμ lçi t¹i t«i. Ng−êi ®êi kh«ng ph¶i th¸nh thÇn, kh«ng ai tr¸nhkhái khuyÕt ®iÓm. Chóng ta kh«ng sî cã khuyÕt ®iÓm, nh−ng chØ sî kh«ng biÕtkiªn quyÕt söa nã ®i". Bμi b¸o ®ã cã tªn lμ g×? a. Lêi c¶m ¬n ®ång bμo b. Tù phª b×nh c. Lêi khuyªn anh em viªn chøc d. Lêi c¨n dÆn c¸n bé tuyªn truyÒnC©u 205. “Mét n¨m khëi ®Çu tõ mïa xu©n. Mét ®êi khëi ®Çu tõ tuæi trÎ. Tuæi trÎ lμmïa xu©n cña x· héi”. §©y lμ ®o¹n trÝch trong th− B¸c Hå göi cho thanh niªn vμnhi ®ång toμn quèc nh©n dÞp TÕt n¨m nμo? a. 1945 c. 1950 b. 1946 d. C¶ ba ®Òu saiC©u 206. "Lμm viÖc n−íc b©y giê lμ hy sinh, lμ phÊn ®Êu, quªn lîi riªng mμ nghÜlîi chung. Nh÷ng ai muèn lμm quan c¸ch m¹ng th× nhÊt ®Þnh kh«ng nªn bÇu”. B¸cHå viÕt c©u ®ã trong v¨n kiÖn nμo? a. Lêi kªu gäi quèc d©n ®i bá phiÕu b. Lêi c¶m ¬n - ngμy 2/1/1946 c. Lêi ph¸t biÓu trong buæi lÔ ra m¾t øng cö viªn tæ chøc t¹i ViÖt Nam häc x¸ d. §¹o ®øc c¸ch m¹ngC©u 207. "Nh÷ng ng−êi tróng cö, sÏ ph¶i ra søc gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp cña Tæ quèc,ra søc m−u cÇu h¹nh phóc cho ®ång bμo. Ph¶i lu«n lu«n nhí vμ thùc hμnh c©u: v×lîi n−íc quªn lîi nhμ; v× lîi chung, quªn lîi riªng". Hå ChÝ Minh viÕt c©u ®ã lócnμo? a. Ngμy 5-1-1946 c. Ngμy 5-1-1948 b. Ngμy 5-1-1947 d. Ngμy 5-l-1950C©u 208. Ngμy 6/1/1946 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tham gia bá phiÕu bÇu ®¹i biÓuQuèc héi kho¸ I t¹i ®Þa ®iÓm bá phiÕu nμo? a. Phè Lß §óc c. Phè Hμng Trèng b. Phè Hμng Gai d. Phè Hμng V«i 385
 30. 30. C©u 209. Ngμy 16/2/1946, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· th¶o luËn víi ai vÒ nh÷ng vÊn®Ò chÝnh ®Ó ®i tíi HiÖp ®Þnh S¬ bé 6-3, ®ång thêi tho¶ thuËn dïng ch÷ “ChÝnh phñtù quyÕt” thay cho ch÷ “tù do cña ChÝnh phñ” trong v¨n b¶n cña HiÖp ®Þnh? a. J.Xanht¬ni c. Raun Xal¨ng b. L.Capuýt d. D’Acgi¨nglieurC©u 210. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lªn ®−êng ®i th¨m n−íc Ph¸p thêi gian nμo? a. 3/1946 c. 9/1946 b. 5/1946 d.10/1946C©u 211. Trªn ®−êng tíi Ph¸p, th¸ng 6 n¨m 1946, Hå ChÝ Minh dõng ch©n ë ®©u? a. Ên §é c. Angiªri b. Ai CËp d. C¶ 3 n−íc trªnC©u 212. "Trung, Nam, B¾c ®Òu lμ ®Êt n−íc ViÖt Nam. Chóng ta ®Òu chung mét tætiªn dßng hä, ®Òu lμ ruét thÞt anh em .... Kh«ng ai cã thÓ chia rÏ con mét nhμ,kh«ng ai cã thÓ chia rÏ n−íc Ph¸p, th× còng kh«ng ai cã thÓ chia rÏ ViÖt Nam ta".§o¹n v¨n trªn ®−îc trÝch tõ bμi viÕt nμo cña Hå ChÝ Minh : a. Tr¶ lêi pháng vÊn cña c¸c nhμ b¸o ViÖt Nam, Ph¸p, Trung Hoa. b. Lêi tuyªn bè víi quèc d©n sau khi ®i Ph¸p vÒ. c. Th− göi ®ång bμo toμn quèc. d. Lêi kªu gäi KiÒu bμo ViÖt Nam ë Ph¸p.C©u 213. "Mét ngμy mμ Tæ quèc ch−a thèng nhÊt, ®ång bμo cßn chÞu khæ lμ métngμy t«i ¨n kh«ng ngon, ngñ kh«ng yªn". §iÒu kh¼ng ®Þnh trªn ®©y ®−îc trÝch tõlêi tuyªn bè víi quèc d©n ngay sau khi Hå ChÝ Minh ®i Ph¸p vÒ. §ã lμ ngμy nμo: a. 14/9/1946 c. 23/10/1946 b. 15/10/1946 d. 19/12/1946C©u 214. "Kh«ng chóng ta thμ hi sinh tÊt c¶, chø nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu mÊt n−íc,nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu lμm n« lÖ." Lêi kh¼ng ®Þnh ®anh thÐp nμy ®−îc trÝch trong"Lêi kªu gäi toμn quèc kh¸ng chiÕn" cña Hå ChÝ Minh. Lêi kªu gäi ®ã ®−îc viÕtvμo thêi gian nμo? a. 5/11/1946 c. 20/12/1946 b. 19/12/1946 d. 22/12/1946C©u 215. Hå ChÝ Minh viÕt "Lêi kªu gäi toμn quèc kh¸ng chiÕn" t¹i: a. Phè Hμng Ngang, Hμ Néi b. Phñ Chñ tÞch, Hμ Néi c. Lμng V¹n Phóc, Hμ §«ng386
 31. 31. d. T©n Trμo, Tuyªn QuangC©u 216. "Dï ph¶i gian lao kh¸ng chiÕn nh−ng víi mét lßng kiªn quyÕt hy sinh,th¾ng lîi nhÊt ®Þnh vÒ d©n téc ta". C©u trªn ®©y ®−îc trÝch tõ ®©u? a. Lêi kªu gäi Nam Bé kh¸ng chiÕn cña ñy ban kh¸ng chiÕn Nam Bé b. Lêi kªu gäi toμn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh c. ChÞ thÞ “kh¸ng chiÕn kiÕn quèc" cña Trung −¬ng §¶ng d. T¸c phÈm "Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi" cña Tr−êng ChinhC©u 217. Trong Quèc lÖnh ®−îc Hå ChÝ Minh c«ng bè, qui ®Þnh 10 ®iÓm th−ëng vμ10 ®iÓm ph¹t vμ nªu râ: "Trong mét n−íc th−ëng ph¹t ph¶i nghiªm minh th× nh©nd©n míi yªn æn, kh¸ng chiÕn míi th¾ng lîi, kiÕn quèc míi thμnh c«ng". Quèc lÖnh®ã ®−îc c«ng bè lóc nμo? a. Ngμy 19/5/1941 c. Ngμy 26/1/947 b. Ngμy 13/8/1945 d. Ngμy 3/2/1960C©u 218. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký S¾c lÖnh thμnh lËp bé ®éi ®Þa ph−¬ng n¨m nμo? a. 1947 c. 1949 b. 1948 d. 1950C©u 219: Nh©n dÞp tÕt Trung thu, chñ tÞch Hå ChÝ Minh göi th− cho thiÕu niªn nhi®ång, më ®Çu bøc th− Ng−êi viÕt: "Trung thu tr¨ng s¸ng nh− g−¬ng B¸c Hå ng¾m c¶nh, nhí th−¬ng nhi ®ång . . Göi cho c¸c ch¸u, tá lßng nhí nhung"§ã lμ tÕt Trung thu n¨m nμo? a. 1950 c. 1952 b. 1951 d. 1949C©u 220: "Chóng ta quyÕt ®¸nh th¾ng trËn nμy. §Ó ®¸nh th¾ng trËn nμy, c¸c chiÕn sÜ ë mÆt trËn Êy ph¶i kiªn quyÕt, dòng c¶mtr¨m phÇn tr¨m. Th¾ng lîi ë mÆt trËn nμy lμ th¾ng lîi chung cña c¸c chiÕn sÜ toμnquèc”. §o¹n v¨n trªn trÝch tõ Lêi kªu gäi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ mét chiÕndÞch quan träng, ®Ých th©n Ng−êi còng ra mÆt trËn. §ã lμ chiÕn dÞch: a. ViÖt B¾c c. TrÇn H−ng §¹o b. Cao - B¾c - L¹ng 387
 32. 32. C©u 221. Tham «, l·ng phÝ vμ bÖnh quan liªu, dï cè ý hay kh«ng, còng lμ b¹n ®ångminh cña thùc d©n vμ phong kiÕn... Nã lμm háng tinh thÇn trong s¹ch vμ ý chÝ kh¾ckhæ cña c¸n bé ta, nã ph¸ ho¹i ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña ta lμ cÇn, kiÖm, liªm,chÝnh". C©u nãi ®ã cña Hå ChÝ Minh ®−îc trÝch trong t¸c phÈm nμo? a. §−êng C¸ch mÖnh b. Lêi kªu gäi toμn quèc kh¸ng chiÕn c. Bμi nãi nh©n dÞp ph¸t ®éng phong trμo s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm d. Ph¸t ®éng chèng n¹n thÊt häcC©u 222. Trong lêi kÕt thóc buæi ra m¾t cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam, Hå ChÝMinh 3nãi: "môc ®Ých cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam cã thÓ gåm 8 ch÷ lμ: §OμNkÕt TOμN d©n, PHôNG Sù Tæ QUèC". Buæi ra m¾t ®ã vμo lóc nμo? a. 3-3-1950 c. 3-3-1955 b. 3-3-1951 d. 3-3-1960C©u 223. Chèng tham «, l·ng phÝ vμ bÖnh quan liªu còng quan träng vμ cÇn kÝp nh−viÖc ®¸nh giÆc trªn mÆt trËn”. Hå ChÝ Minh nãi ®iÒu trªn vμo thêi gian nμo? a. 1927 c. 1941 b. 1930 d. 1952C©u 224. T¹i §¹i héi anh hïng, chiÕn sÜ thi ®ua vμ c¸n bé g−¬ng mÉu toμn quèc lÇnthø nhÊt, Hå ChÝ Minh nãi: "Ng−êi ng−êi thi ®ua. Ngμnh ngμnh thi ®ua. Ta nhÊt®Þnh th¾ng. §Þch nhÊt ®Þnh thua". §¹i héi ®ã ®−îc tæ chøc thêi gian nμo? a. 5/1951 c. 5/1953 b. 5/1952 d. 5/1954 .C©u 225. "Toμn thÓ chiÕn sÜ thi ®ua giÕt giÆc. §ång bμo c¶ n−íc ®oμn kÕt mét lßng.Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. §éc lËp thèng nhÊt, nhÊt ®Þnh thμnhc«ng". Bμi th¬ nμy ®−îc Hå ChÝ Minh viÕt vμo n¨m nμo? a. 1941 c. 1953 b. 1945 d. 1957C©u 226. Ngμy 25/1/1953, t¹i Héi nghÞ TW §¶ng, Hå ChÝ Minh ®· göi B¶n dù th¶oC−¬ng lÜnh cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam vÒ vÊn ®Ò ruéng ®Êt. §ã lμ Héi nghÞ TW§¶ng lÇn thø mÊy cña khãa II: a. Héi nghÞ TW 3 c. Héi nghÞ TW5 b. Héi nghÞ TW4 d. C¶ ba ®Òu kh«ng ®óng388
 33. 33. C©u 227: Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: "Nay tuy ch©u chÊu ®Êu voi, Nh−ng mai voi sÏ bÞ lßi ruét ra" §iÒu kh¼ng ®Þnh trªn xuÊt hiÖn ë thêi gian nμo trong qu¸ tr×nh kh¸ng chiÕnchèng Ph¸p: a. 4/1953 c.1/1954 b. 2/1951C©u 228: Khi trao nhiÖm vô cho mét vÞ t−íng, ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1954, Hå ChÝMinh nãi:"Trao cho chó toμn quyÒn quyÕt ®Þnh. TrËn nμy quan träng, ph¶i ®¸nh cho th¾ng!Ch¾c th¾ng míi ®¸nh, kh«ng ch¾c th¾ng kh«ng ®¸nh"VÞ t−íng ®−îc trao nhiÖm vô ®ã lμ; a. NguyÔn ChÝ Thanh c. Vâ Nguyªn Gi¸p b. TrÇn V¨n Quang d. NguyÔn S¬nC©u 229: T¹i cuéc häp Bé chÝnh trÞ do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chñ täa, bμn vÒ kÕho¹ch t¸c chiÕn §«ng - Xu©n. Sau khi nghe §¹i t−íng Vâ Nguyªn Gi¸p b¸o c¸o t×nhh×nh ®Þch, Hå ChÝ Minh nhÊn m¹nh: "§Þch tËp trung qu©n c¬ ®éng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh... Kh«ng sî! Ta buécchóng ph¶i ph©n t¸n binh lùc th× søc m¹nh ®ã kh«ng cßn" - bμn tay Ng−êi më ra,mçi ngãn tay chØ vÒ mét h−íng.Cuéc häp nμy diÔn ra vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 8/1953 c. Th¸ng 12/1953 b. Th¸ng 9/1953 d. Th¸ng 11/1953C©u 230: KÕt thóc Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ,Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ thÞ cho §¹i t−íng Vâ Nguyªn Gi¸p: "ChiÕn dÞch nμy lμ mét chiÕn dÞch rÊt quan träng kh«ng nh÷ng vÒ qu©n sù mμc¶ vÒ chÝnh trÞ, kh«ng nh÷ng ®èi víi trong n−íc mμ ®èi víi quèc tÕ. V× vËy, toμnqu©n, toμn d©n, toμn §¶ng ph¶i tËp trung hoμn thμnh cho kú ®−îc". Héi nghÞ BéchÝnh trÞ ®−îc më ra thêi gian nμo: a. 1/12/1953 c. 19/12/1953 b. 6/12/1953 d. 22/12/1953C©u 231. Hå ChÝ Minh nãi: "Trao cho chó toμn quyÒn quyÕt ®Þnh. TrËn nμy quanträng, ph¶i ®¸nh cho th¾ng! Ch¾c th¾ng míi ®¸nh, kh«ng ch¾c th¾ng kh«ng ®¸nh".TrËn ®¸nh ®ã lμ chiÕn dÞch nμo? a. Biªn Giíi c. Th−îng Lμo, b. T©y B¾c, d. §iÖn Biªn Phñ 389
 34. 34. C©u 232. “Th¾ng lîi tuy lín nh−ng míi lμ b¾t ®Çu. Chóng ta kh«ng nªn v× th¾ngmμ kiªu, kh«ng nªn chñ quan khinh ®Þch. Chóng ta kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Ótranh l¹i ®éc lËp, thèng nhÊt, d©n chñ, hoμ b×nh”. §o¹n trÝch trong th− khen ngîicña Hå ChÝ Minh göi cho bé ®éi, vμ ®ång bμo T©y B¾c sau chiÕn th¾ng g×? a. ChiÕn th¾ng Biªn Giíi c. ChiÕn th¾ng T©y B¾c b. ChiÕn th¾ng Hßa B×nh d. ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn PhñC©u 233. T¹i ViÖt B¾c, Hå ChÝ Minh gÆp gì nhμ b¸o kiªm ®¹o diÔn ®iÖn ¶nh LiªnX« R«man C¸cmen vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 7/1945 c. Th¸ng 7/1949 b. Th¸ng 7/1947 d. Th¸ng 7/1954C©u 234. Hå ChÝ Minh ®Õn th¨m ®Òn Hïng lÇn ®Çu tiªn, vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 9/1945 c. Th¸ng 9/1954 b. Th¸ng 9/1950 d. Th¸ng 10/1954C©u 235. B¸c Hå nãi: “Ngμy x−a c¸c vua Hïng ®· cã c«ng dùng n−íc, ngμy nayB¸c ch¸u ta ph¶i cïng nhau gi÷ lÊy n−íc”. B¸c Hå nãi c©u nãi trªn ë ®©u? a. T©n Trμo c. Cæ Loa b. Hμ Néi d. §Òn HïngC©u 236. §¹i héi thμnh lËp MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam ®−îc Hå ChÝ Minh chØ ®¹o,tæ chøc thμnh c«ng vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 9 n¨m 1953 c. Th¸ng 9 n¨m 1955 b. Th¸ng 9 n¨m 1954 d. Th¸ng 9 n¨m 1956C©u 237. Hå ChÝ Minh vÒ th¨m quª h−¬ng lÇn thø nhÊt vμo thêi gian nμo? a. 14-5-1957 c. 20-6-1957 b. 14-6-1957 d. 20-6-1961C©u 238. Hå ChÝ Minh ®äc mÊy c©u th¬ sau t¹i ®©u "Chóng ta ®oμn kÕt mét nhμ, Êy lμ nghÜa träng, Êy lμ t×nh s©u ..."? a. Cao B»ng c. NghÖ An b. Hμ Néi d. Th¸i NguyªnC©u 239. Hå ChÝ Minh tíi th¨m vμ nãi chuyÖn víi c¸c ®¹i biÓu qu©n ®éi cña Qu©nkhu IV ®ãng trô së t¹i Vinh vμo thêi gian nμo? a. 15-6-1956 c. 15-6-1958 b. 15-6-1957 d. 15-6-1961390
 35. 35. C©u 240. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký lÖnh c«ng bè HiÕn ph¸p míi cña n−íc ViÖtNam do kú häp thø 11 cña Quèc héi khãa II th«ng qua, vμo ngμy nμo? a. Ngμy 18-12-1959 c. Ngμy 1-1-1960 b. Ngμy 31-12-1959 d. Ngμy 6-1-1960C©u 241. Hå ChÝ Minh vÒ th¨m quª h−¬ng lÇn thø hai vμo thêi gian nμo? a. Ngμy 8-12-1960 c. Ngμy 8-12-1962 b. Ngμy 8-12-1961 d. Ngμy 8-12-1963C©u 242. Hå ChÝ Minh ®Õn th¨m tr−êng S− ph¹m miÒn nói tØnh NghÖ An khi nμo? a. Ngμy 9-12-1960 c. Ngμy 9-12-1964 b. Ngμy 9-12-1961 d. Ngμy 9-12-1966C©u 243. "Còng nh− ngäc cμng mμi cμng s¸ng, vμng cμng luyÖn cμng trong". C©unãi trªn ë t¸c phÈm nμo cña Hå ChÝ Minh? a. §−êng c¸ch mÖnh b. §¹o ®øc c¸ch m¹ng c. N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n. d. Liªn x« vÜ ®¹i.C©u 244. T¸c phÈm "N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n"cña Hå ChÝ Minh cã bót danh lμ g×? a. Hå ChÝ Minh c. T.L b. TrÇn Lùc d. X.Y.ZC©u 245. Hå ChÝ Minh viÕt t¸c phÈm "N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, quÐt s¹ch chñnghÜa c¸ nh©n" nh©n kû niÖm lÇn thø bao nhiªu ngμy thμnh lËp §¶ng ta? a. 19 n¨m c. 39 n¨m b. 29 n¨m d. 49 n¨mC©u 246. "Nh©n d©n ta th−êng nãi: §¶ng viªn ®i tr−íc, lμng n−íc theo sau” c©u nãi®ã cña Hå ChÝ Minh ë trong t¸c phÈm nμo cña Ng−êi? a. §¹o ®øc c¸ch m¹ng b. §−êng c¸ch mÖnh c. N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n d. Söa ®æi lèi lμm viÖc.C©u 247. T¸c phÈm "§¹o ®øc c¸ch m¹ng" cña Hå ChÝ Minh ®−îc in lÇn ®Çu trªnt¹p chÝ nμo? a. T¹p chÝ Qu©n ®éi nh©n d©n 391
 36. 36. b. T¹p chÝ Häc tËp c. T¹p chÝ Nh÷ng vÊn ®Ò hoμ b×nh vμ chñ nghÜa x· héi. d. T¹p chÝ X©y dùng §¶ngC©u 248. Hå ChÝ Minh viÕt bμi "Ba m−¬i n¨m ho¹t ®éng cña §¶ng" ®−îc ®¨ng ët¹p chÝ nμo? a. T¹p chÝ Häc tËp b. T¹p chÝ Qu©n ®éi nh©n d©n c. T¹p chÝ Céng s¶n d. T¹p chÝ Nh÷ng vÊn ®Ò hoμ b×nh vμ chñ nghÜa x· héiC©u 249. T¸c phÈm"Liªn x« vÜ ®¹i" cña Hå ChÝ Minh c«ng bè vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 10 n¨m 1956 c. Th¸ng 10 n¨m 1958 b. Th¸ng 10 n¨m 1957 d. Th¸ng 10 n¨m 1959C©u 250. T¸c phÈm "C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi vμ sù nghiÖp gi¶i phãng c¸c d©n técPh−¬ng §«ng" cña Hå ChÝ Minh ®−îc viÕt b»ng tiÕng n−íc nμo? a. TiÕng ViÖt c. TiÕng Ph¸p b. TiÕng Nga d. TiÕng TrungC©u 251. "ChiÕn tranh cã thÓ kÐo dμi 5 n¨m, 10 n¨m, 20 n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a...song, nh©n d©n ViÖt Nam quyÕt kh«ng sî. Kh«ng cã g× quÝ h¬n ®éc lËp tù do. §Õnngμy th¾ng lîi nh©n d©n ta sÏ x©y dùng l¹i ®Êt n−íc ta ®μng hoμng h¬n, to ®Ñph¬n". Hå ChÝ Minh nãi c©u ®ã ë trong v¨n kiÖn nμo? a. Lêi kªu gäi, ngμy 19-12-1946 b. Lêi kªu gäi, ngμy 17-7-1966 c. Th− chóc TÕt, n¨m 1968 d. Di chóc, n¨m 1969C©u 252. Bμi viÕt "C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi vÜ ®¹i ®· më ra con ®−êng gi¶i phãngcho c¸c d©n téc" cña Hå ChÝ Minh nh©n kû niÖm lÇn thø bao nhiªu c¸ch m¹ngTh¸ng M−êi Nga? a. 35 c. 45 b. 40 d. 50C©u 253. Bμi viÕt "C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi vÜ ®¹i ®· më ra con ®−êng gi¶i phãngcho c¸c d©n téc" cña Hå ChÝ Minh ®−îc ®¨ng lÇn ®Çu trªn tê b¸o nμo? a. Prav®a (Sù thËt) c. Hμ Néi míi b. Qu©n ®éi nh©n d©n d. Nh©n d©n392
 37. 37. C©u 254. Bμi viÕt "C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi vÜ ®¹i ®· më ra con ®−êng gi¶i phãngcho c¸c d©n téc" cña Hå ChÝ Minh ®¨ng trªn b¸o Nh©n d©n ra ngμy th¸ng n¨mnμo? a. 1-11-1962 c. 1-11-1967 b. 1-11-1965 d. 1-11-1968C©u 255. Hå ChÝ Minh vÜnh biÖt chóng ta vμo lóc nμo? a. 9 giê 45 phót ngμy 2-9-1969 b. 9 giê 47phót ngμy 2-9-1969 c. 9 giê 45 phót ngμy 3-9-1969 d. 9 giê 47 phót ngμy 3-9-1969C©u 256. "§¶ng ta lμ mét §¶ng cÇm quyÒn. Mçi ®¶ng viªn vμ c¸n bé ph¶i thËt sùthÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t−. Ph¶igi÷ g×n §¶ng ta thËt trong s¹ch, ph¶i xøng ®¸ng lμ ng−êi l·nh ®¹o, lμ ng−êi ®Çy títhËt trung thμnh cña nh©n d©n". C©u nãi trªn cña Hå ChÝ Minh ë trong t¸c phÈmnμo cña Ng−êi? a. §¹o ®øc c¸ch m¹ng c. B¶n Di chóc b. §−êng c¸ch mÖnh d. Söa ®æi lèi lμm viÖcC©u 257. "§oμn kÕt lμ mét truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña §¶ng ta, cña d©n ta.C¸c ®ång chÝ tõ trung −¬ng ®Õn c¸c chi bé cÇn ph¶i gi÷ g×n sù ®oμn kÕt nhÊt trÝ cña§¶ng nh− gi÷ g×n con ng−êi cña m¾t m×nh". Hå ChÝ Minh nãi c©u ®ã ë v¨n kiÖnnμo? a. §¹o ®øc c¸ch m¹ng c. Th−êng thøc chÝnh trÞ b. Söa ®æi lèi lμm viÖc d. B¶n Di chócC©u 258. Bμi th¬: “N¨m qua th¾ng lîi vÎ vang. N¨m nay tiÒn tuyÕn ch¾c cμngth¾ng to. V× ®éc lËp, v× tù do. §¸nh cho Mü cót, ®¸nh cho nguþ nhμo. TiÕn lªn!ChiÕn sÜ ®ång bμo! B¾c Nam sum häp, xu©n nμo vui h¬n”. Bμi th¬ chóc TÕt nμy,Hå ChÝ Minh viÕt vμo n¨m nμo? a. 1966 c. 1968 b. 1967 d. 1969C©u 259. "D©n téc ta, nh©n d©n ta, non s«ng ®Êt n−íc ta ®· sinh ra Hå Chñ tÞch,ng−êi anh hïng d©n téc vÜ ®¹i, vμ chÝnh Ng−êi ®· lμm r¹ng rì d©n téc ta, nh©n d©nta vμ non s«ng ®Êt n−íc ta". NhËn ®Þnh trªn ë trong v¨n kiÖn nμo? a. Lêi kªu gäi cña BCH Trung −¬ng §¶ng lao ®éng ViÖt Nam ngμy 3-9-1969 b. §iÕu v¨n cña BCH Trung −¬ng §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam 9-9-1969 393
 38. 38. c. B¶n th«ng c¸o ®Æc biÖt ngμy 4-9-1969 d. X· luËn b¸o Nh©n d©n ngμy 9-9-1969C©u 260. LÔ truy ®iÖu Hå Chñ tÞch ®−îc tæ chøc víi nh÷ng nghi thøc träng thÓ nhÊtt¹i qu¶ng tr−êng Ba §×nh, Hμ Néi vμo thêi gian nμo? a. 6-9-1969 c. 8-9-1969 b. 7-9-1969 d. 9-9-1969C©u 261. ñy ban trung −¬ng MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam, ñyban liªn minh c¸c lùc l−îng d©n téc, d©n chñ vμ hoμ b×nh ViÖt Nam, ChÝnh phñC¸ch m¹ng l©m thêi Céng hßa miÒn Nam ViÖt Nam, Héi ®ång cè vÊn ChÝnh phñ®· tæ chøc lÔ truy ®iÖu träng thÓ Hå Chñ tÞch ë c¨n cø ®Þa kh¸ng chiÕn vμo thêigian nμo? a. Ngμy 8-9-1969 c. Ngμy 10-9-1969 b. Ngμy 9-9-1969 d. Ngμy 12-9-1969C©u 262. "§iÒu mong muèn cuèi cïng cña t«i lμ toμn §¶ng, toμn d©n ta ®oμn kÕtphÊn ®Êu, x©y dùng mét n−íc ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ vμgiμu m¹nh, vμ gãp phÇn xøng ®¸ng vμo sù nghiÖp c¸ch m¹ng thÕ giíi". C©u nãitrªn cña Hå ChÝ Minh ë trong V¨n kiÖn nμo? a. §¹o ®øc c¸ch m¹ng b. B¸o c¸o ChÝnh trÞ t¹i §¹i héi lÇn thø hai cña §¶ng c. Lêi kªu gäi ngμy 17-7-1966 d. Di chócC©u 263. Ai lμ ng−êi vÏ ch©n dung vμ nÆn t−îng Hå ChÝ Minh khi Ng−êi ngåi lμmviÖc t¹i B¾c bé phñ? a. T« Ngäc V©n c. NguyÔn ThÞ Kim b. NguyÔn §ç Cung d. C¶ 3 ng−êi trªnC©u 264. C¸c häa sÜ T« Ngäc V©n, NguyÔn §ç Cung, NguyÔn ThÞ Kim vÏ ch©ndung vμ nÆn t−îng Hå ChÝ Minh khi ng−êi lμm viÖc ë ®©u? a. B¾c Bã c. V¹n Phóc b. T©n Trμo d. B¾c Bé phñC©u 265. Khi gi¸o dôc "T− c¸ch ng−êi c«ng an c¸ch m¹ng" Hå ChÝ Minh nªu lªnmÊy ®iÒu? a. Ba c. N¨m b. Bèn d. S¸u394
 39. 39. C©u 266. Nh÷ng c©u nãi sau ®©y, c©u nμo lμ cña Hå ChÝ Minh: a. "Muèn ®−îc d©n yªu, muèn ®−îc lßng d©n, tr−íc hÕt ph¶i yªu d©n, ph¶i ®ÆtquyÒn lîi cña d©n trªn hÕt th¶y, ph¶i cã mét tinh thÇn chÝ c«ng v« t−". b. "Chóng ta ®· x©y dùng nªn n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa. Nh−ng nÕun−íc ®éc lËp mμ d©n kh«ng h−ëng h¹nh phóc tù do, th× ®éc lËp còng ch¼ng cãnghÜa lý g×". c. "ChÝnh phñ nh©n d©n bao giê còng ph¶i ®Æt quyÒn lîi d©n lªn trªn hÕt th¶y.ViÖc g× cã lîi cho d©n th× lμm. ViÖc g× cã h¹i cho d©n th× ph¶i tr¸nh". d. TÊt c¶ c¸c c©u nãi trªnC©u 267. Hå ChÝ Minh c¨n dÆn: "Lμm viÖc ph¶i cã c«ng t©m, c«ng ®øc. M×nh cãquyÒn dïng ng−êi th× ph¶i dïng nh÷ng ng−êi cã tμi n¨ng, lμm ®−îc viÖc. Chí v× bμcon bÇu b¹n, mμ kÐo vμo chøc nä, chøc kia. Chí v× sî mÊt ®Þa vÞ mμ d×m nh÷ng kÎcã tμi h¬n m×nh. Ph¶i trung thμnh víi ChÝnh phñ, víi ®ång bμo. Chí lªn mÆt quanc¸ch ". §o¹n v¨n trªn trÝch trong t¸c phÈm nμo cña Hå ChÝ Minh a. Bμi nãi chuyÖn víi c¸n bé tØnh Thanh Hãa b. T¸c phÈm "§êi sèng míi " c. Th− göi c¸c ®ång chÝ B¾c bé d. Söa ®èi lèi lμm viÖcC©u 268. "Phª b×nh m×nh còng nh− phª b×nh ng−êi ph¶i r¸o riÕt, triÖt ®Ó, thËt thμ,kh«ng nÓ nang, kh«ng thªm bít. Ph¶i v¹ch râ −u ®iÓm vμ khuyÕt ®iÓm. §ång thêi,chí dïng nh÷ng lêi mØa mai, chua cay, ®©m thäc. Phª b×nh viÖc lμm, chø kh«ngph¶i phª b×nh ng−êi”. C©u nãi trªn cña Hå ChÝ Minh chØ cho chóng ta biÕt ®iÒu g×: a. C¸ch thøc tù phª b×nh vμ phª b×nh b. Môc ®Ých tù phª b×nh vμ phª b×nh c. §iÒu kiÖn ®Ó ®oμn kÕt vμ thèng nhÊt d. TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªnC©u 269. Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: "Mét §¶ng mμ giÊu giÕm khuyÕt ®iÓm cñam×nh lμ mét §¶ng háng. Mét §¶ng cã gan thõa nhËn khuyÕt ®iÕm cña m×nh, råit×m kiÕm mäi c¸ch ®Ó söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®ã. Nh− thÕ lμ mét §¶ng tiÕn bé,m¹nh d¹n, ch¾c ch¾n, ch©n chÝnh". §iÒu kh¼ng ®Þnh trªn ®−îc Hå ChÝ Minh viÕttrong t¸c phÈm nμo? a. §êi sèng míi c. Th− göi c¸c ®ång chÝ B¾c bé b. Söa ®æi lèi lμm viÖc d. Th− göi c¸c ®ång chÝ tØnh nhμ 395
 40. 40. C©u 270. Hå ChÝ Minh ®· dïng bót danh g× ®Ó viÕt t¸c phÈm "Söa ®æi lèi lμmviÖc"? a. T©n Sinh c. X. Y.Z b. c, b d. T.LanC©u 271. "§¹o ®øc, ngμy tr−íc th× chØ trung víi vua, hiÕu víi cha mÑ. Ngμy nay,thêi ®¹i míi ®¹o ®øc còng ph¶i míi. Ph¶i trung víi n−íc, ph¶i hiÕu víi d©n, víi®ång bμo”. C©u ®ã Hå ChÝ Minh viÕt trong t¸c phÈm nμo? a. Lêi c¨n dÆn c¸n bé tuyªn truyÒn b. Bμi nãi t¹i tr−êng c¸n bé tù vÖ Hå ChÝ Minh c. Bμi ph¸t biÓu t¹i cuéc häp ®Çu tiªn cña Uû ban nghiªn cøu kÕ ho¹ch kiÕnquèc d. Lêi khuyªn anh em viªn chøcC©u 272. "NÒn t¶ng cña vÊn ®Ò d©n téc lμ vÊn ®Ò n«ng d©n, v× n«ng d©n lμ tèi ®¹i®a sè trong d©n téc. Muèn kh¸ng chiÕn hoμn toμn th¾ng lîi, th× ph¶i thiÕt thùc n©ngcao quyÒn lîi kinh tÕ vμ chÝnh trÞ cña n«ng d©n, ph¶i chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n".Hå ChÝ Minh nãi ®iÒu ®ã nh»m thùc hiÖn chñ tr−¬ng nμo? a. §Èy m¹nh kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p b. TiÕn hμnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt c. Thñ tiªu chÕ ®é së h÷u ruéng ®Êt phong kiÕn d. TÊt c¶ c¸c chñ tr−¬ng trªnC©u 273. “§oμn viªn vμ thanh niªn ta nãi chung lμ tèt, mäi viÖc ®Òu h¨ng h¸i xungphong, kh«ng ng¹i khã kh¨n, cã chÝ tiÕn thñ. §¶ng cÇn ph¶i ch¨m lo gi¸o dôc ®¹o ®øcc¸ch m¹ng cho hä, ®μo t¹o hä thμnh nh÷ng ng−êi thõa kÕ x©y dùng chñ nghÜa x· héivõa “hång” võa “chuyªn” “. C©u nãi ®ã cña Hå ChÝ Minh trong v¨n kiÖn nμo: a. §−êng c¸ch m¹ng (1927) b. Tuyªn ng«n ®éc lËp (1945) c. Di chóc (1969) d. Lêi khai m¹c §¹i héi §¶ng lÇn thø III (1960)C©u 274. “Båi d−ìng thÕ hÖ c¸ch m¹ng cho ®êi sau lμ mét viÖc rÊt quan träng vμrÊt cÇn thiÕt”. C©u nãi ®ã cña Hå ChÝ Minh trong v¨n kiÖn nμo a. B¶n ¸n chñ nghÜa thùc d©n Ph¸p (1925)396
 41. 41. b. B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi §¶ng lÇn thø hai (1951) c. Bμi nãi t¹i §¹i héi Sinh viªn ViÖt Nam lÇn thø 2 (1958) d. Di chóc (1969)C©u 275. “Tù do cho ®ång bμo t«i, ®éc lËp cho Tæ quèc t«i, ®Êy lμ tÊt c¶ nh÷ng®iÒu t«i muèn; ®Êy lμ tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu t«i hiÓu”. C©u nãi ®ã cña Hå ChÝ Minh®−îc ghi l¹i trong t¸c phÈm nμo? a. Nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ ®êi ho¹t ®éng cña Hå Chñ tÞch b. Tuyªn ng«n ®éc lËp c. §êi sèng míi d. Ph¸t biÓu víi kiÒu bμo ë Ph¸pC©u 276. “C« ë ngoμi nμy häc tËp mét thêi gian råi vÒ tiÕp tôc kh¸ng chiÕn víi bμcon. Ng−êi c¸ch m¹ng ph¶i häc suèt ®êi, häc lý luËn, häc quÇn chóng, häc thùc tÕ.Ng−êi kh«ng häc th× nh− ®i ban ®ªm kh«ng cã ®Ìn, kh«ng cã gËy, dÔ vÊp tÐ, cãph¶i thÕ kh«ng?”. §©y lμ lêi B¸c Hå c¨n dÆn ai? a. NguyÔn ThÞ Chiªn b. NguyÔn ThÞ ThËp c. NguyÔn ThÞ §Þnh d. T¹ ThÞ KiÒuC©u 277: Chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt a. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lμ nÒn t¶ng t− t−ëng, kim chØ nam cho hμnh ®éngcña §¶ng ta. b. T− t−ëng Hå ChÝ Minh lμ nÒn t¶ng t− t−ëng, kim chØ nam cho hμnh ®éngcña §¶ng ta. c. Cïng víi chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh lμ nÒn t¶ng t−t−ëng vμ kim chØ nam cho hμnh ®éng cña §¶ng ta.C©u 278: Theo Hå ChÝ Minh, −u ®iÓm lín nhÊt cña häc thuyÕt Khæng Tö lμ g×? a. Tinh thÇn hiÕu häc. b. Qu¶n lý x· héi b»ng ®¹o ®øc. c. Sù tu d−ìng ®¹o ®øc c¸ nh©n.C©u 279: Theo Hå ChÝ Minh, −u ®iÓm lín nhÊt cña T«n gi¸o Giªsu lμ g×? a. §øc hy sinh. b. Lßng cao th−îng. c. Lßng nh©n ¸i cao c¶. 397
 42. 42. C©u 280: Hå ChÝ Minh ®· tiÕp thu nh÷ng yÕu tè nμo cña PhËt gi¸o? a. Lßng th−¬ng ng−êi c. Tinh thÇn cøu khæ, cøu n¹n b. Tinh thÇn tõ bi, b¸c ¸i d. C¶ a, b, c.C©u 281: Theo Hå ChÝ Minh, −u ®iÓm lín nhÊt cña chñ nghÜa Tam d©n cña T«nTrung S¬n lμ g×? a. Chèng phong kiÕn. b. §Êu tranh v× tù do, d©n chñ. c. Phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ n−íc ta.C©u 282: Theo Hå ChÝ Minh, −u ®iÓm lín nhÊt cña chñ nghÜa M¸c lμ g×? a. B¶n chÊt c¸ch m¹ng c. Chñ nghÜa nh©n ®¹o triÖt ®Ó b. B¶n chÊt khoa häc d. Ph−¬ng ph¸p lμm viÖc biÖn chøngC©u 283: Theo Hå ChÝ Minh, häc chñ nghÜa M¸c - Lªnin nghÜa lμ g×? a. Häc thuéc c¸c luËn ®iÓm lý luËn. b. §Ó sèng víi nhau cã t×nh, cã nghÜa. c. §Ó chøng tá tr×nh ®é lý luËn.C©u 284: T− t−ëng Hå ChÝ Minh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn qua mÊy giai ®o¹n? a. 3 c. 5 b. 4 d. 6C©u 285: Chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng víi t− t−ëng Hå ChÝ Minh. a. Tõ n¨m 1890 ®Õn n¨m 1911: Thêi kú nghiªn cøu, kh¶o s¸t thùc tÕ, ®Õnvíi chñ nghÜa M¸c - Lªnin. b. Tõ n¨m 1911 - 1920: Thêi kú h×nh thμnh t− t−ëng yªu n−íc, chÝ h−íngcøu n−íc. c. Tõ n¨m 1921 - 1930: Thêi kú h×nh thμnh c¬ b¶n t− t−ëng vÒ con ®−êngc¸ch m¹ng ViÖt Nam.C©u 286: Chän côm tõ ®óng ®iÒn vμo dÊu.... Th¸ng 7 n¨m 1920, Hå ChÝ Minh ®äc ... cña V.I. Lªnin. a. T¸c phÈm "Lμm g×". b. S¬ th¶o lÇn thø nhÊt LuËn c−¬ng vÒ c¸c vÊn ®Ò d©n téc. c. S¬ th¶o lÇn thø nhÊt LuËn c−¬ng vÒ c¸c vÊn ®Ò d©n téc vμ vÊn ®Ò thuéc ®Þa.398
 43. 43. C©u 287: Hå ChÝ Minh ®−îc UNESCO ra NghÞ quyÕt c«ng nhËn lμ anh hïng gi¶iphãng d©n téc ViÖt Nam vμ danh nh©n v¨n hãa kiÖt xuÊt vμo n¨m nμo? a. 1969 c. 1987 b. 1975 d. 1990C©u 288: Hå ChÝ Minh nãi c©u "Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp, tù do" vμo thêi giannμo? a. 1945 c. 1960 b. 1954 d. 1966C©u 289: Theo Hå ChÝ Minh, c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc muèn giμnh ®−îc th¾nglîi ph¶i ®i theo con ®−êng nμo? a. C¸ch m¹ng t− s¶n. b. C¸ch m¹ng v« s¶n. c. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa.C©u 290: Chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng víi t− t−ëng Hå ChÝ Minh. a. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc giμnh th¾ng lîi ®ång thêi víi th¾ng lîic¸ch m¹ng v« s¶n ë chÝnh quèc. b. Th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng v« s¶n ë thuéc ®Þa ph¶i phô thuéc vμo th¾ng lîicña c¸ch m¹ng v« s¶n ë chÝnh quèc. c. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ë thuéc ®Þa cã kh¶ n¨ng giμnh ®−îc th¾nglîi tr−íc c¸ch m¹ng v« s¶n ë chÝnh quèc.C©u 291: Chän côm tõ ®óng ®iÒn vμo chç trèng: "Toμn quèc ®ång bμo h·y ®øng dËy.... mμ tù gi¶i phãng cho ta". a. dùa vμo sù gióp ®ì quèc tÕ d. ®em søc ta b. dùa vμo sù ®oμn kÕt toμn d©n c. d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ngC©u 292: Chän côm tõ ®óng ®iÒn vμo chç trèng: "ViÖt Nam muèn lμm b¹n víi ..., kh«ng g©y thï o¸n víi mét ai". a. C¸c n−íc x· héi chñ nghÜa. b. C¸c d©n téc thuéc ®Þa, bÞ ¸p bøc. c. Mäi n−íc d©n chñ. 399

×