Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 анги

583 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

11 анги

  1. 1. “А” вариант1. Таны бодлоор эдийн засгийн хямралыг багасгах талаар Засгийн газрын нэн түрүүний арга хэмжээ аль нь вэ? / 1 оноо /а. Татварын хувийг багасгаж, цалин нэмэгдүүлэхб. Ажлын байр бий болгох замаар үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжихв. Доллартай харьцах төгрөгийн ханшийг өсгөхг. Нийгмийн шат бүрт илүүдэл хэрэглээг багасгаж зардлыг бууруулахд. Хандивын сан бүрдүүлэх2. Тодорхой хугацааны завсар дахь үнийн нийт түвшний өөрчлөлтийг хувиар илэрхийлснийг юу гэх вэ? / 1 оноо / а. Инфляци б. Дефляци в. Үнийн индекс г. Инфляцийн түвшин д. Хэрэглээний үнийн индекс3. Инфляци өсөх үед хэн хожих вэ? / 3 оноо / а............................................... б................................................. в..............................................4. Мөнгөний гүйцэтгэх үүргийн дутууг нөх / 2 оноо / а. Өртөгийн хэмжүүр б................................................................ в....................................................... в. Төлбөрийн хэрэгсэл5. Аль нь эдийн засаг дахь маш хязгаарлагдсан оролцоот төрийн хэв шинж вэ? / 1 оноо /а. Төрөөс эдийн засгийг бүхэлд нь зохицуулах б. Эдийн засгийг төвлөрсөн төлөвлөгөөтэй удирданав. Эдийн засгийн макро тогтворжилт,хөрөнгө оруулалт,техникийн дэвшил,дэд бүтцийг хөгжүүлэх үүргийг төр өөртөө хүлээнэг. Төрөөс зөвхөн ёс зүй,өмчийн эрхийг баталгаажуулан хангаж бусад бүх асуудлыг зах зээлийн хуулийн үйлчлэлд даатган,угхуулийн үйлчлэлд саад болохгүйг эрхэмэдэг“Б” вариант 1. МУ-ын ЗГ-аас Эрдэнэс таван толгой баялагаас ард түмэндээ жил бүр 50000 төгрөг өгөхөөр ярьж буй нь төрийн зүгээс хэрэгжүүлэх эдийн засгийн ямар арга хэмжээ вэ? / 1 оноо / а. Ажилгүйдлийг бууруулах б. Инфляци барих в. Орлого дахин хувиарилах г. Ядуурлыг бууруулах д. Төсвийн алдагдал багасгах2.Үнийн ерөнхий түвшин өсч, мөнгө үнэгүйдэх үзэгдлийг юу гэх вэ? / 1 оноо / а. Инфляци б. Дефляци в. Үнийн индекс г. Инфляцийн түвшин д. Хэрэглээний үнийн индекс3. Инфляци өсөх үед хэн илүү хохирох вэ? / 3 оноо / а............................................... б................................................. в..............................................4. Төрийн эдийн засгийн үүргүүдийн дутууг нөх / 2 оноо / а. ЗЗ-ийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх б. Өрсөлдөөнийг хадгалах в. ..................................................................... г..................................................5. Аль нь эдийн засаг дахь төрийн оролцоо хамгийн их хэв шинж вэ? / 1 оноо /а. Төрөөс эдийн засгийг бүхэлд нь зохицуулах б. Эдийн засгийг төвлөрсөн төлөвлөгөөтэй удирданав. Эдийн засгийн макро тогтворжилт,хөрөнгө оруулалт,техникийн дэвшил,дэд бүтцийг хөгжүүлэх үүргийг төр өөртөө хүлээнэ
  2. 2. г. Төрөөс зөвхөн ёс зүй,өмчийн эрхийг баталгаажуулан хангаж бусад бүх асуудлыг зах зээлийн хуулийн үйлчлэлд даатган,угхуулийн үйлчлэлд саад болохгүйг эрхэмэдэг

×