Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Improving the school culture

634 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Improving the school culture

 1. 1. Improving The School CultureWAN ROSIDI WAN ABDULLAH (807761) BAHAROM HASSIM (807632) JAMALUDDIN ISMAIL (807656)
 2. 2. Pengenalan budaya sekolah ditakrifkan cara hidup sekolah yang merangkumi segala amalan di sekolah sama ada di dalam atau di luar bilik darjah , yang mencerminkan nilai ,kepercayaan dan norma- norma yang dikongsi bersama oleh warganya. Budaya sekolah ini pula ada yang diwarisi dan ada pula yang dibentuk oleh warganya sendiri.
 3. 3. Budaya SekolahBudaya sekolah dapat diklasifikasikan melalui :o simbolo Upacarao istiadat atau bentuk komunikasio sikap warganya,amalan pengajaran dan pembelajarano peraturan sekolaho keceriaan sekolaho artifak yang ditonjolkano visi dan misi sekolaho hubungan warga sekolah yang menjadi amalan atau cara hidup sekolah
 4. 4. Budaya Sekolah budaya sekolah merupakan kompenen yang amat penting untuk memajukan sekolah iaitu dengan memastikan budaya sekolah positif dan memberikan perhatian kepada ibu bapa , guru dan pelajar. (Sharifah Md Nor (2000)
 5. 5. Budaya Sekolahbudaya sekolah dijadikan sebagai alat pentinguntuk menghasilkan persekitaran penyayang ,mencapai matlamat sekolah dan meningkatkanpencapaian pelajar. (Sergiovanni (2000)
 6. 6. Nilai dan Sikap Nilai yang dipegang akan menentukan tingkah laku sesorang individu atau kumpulan. Nilai akan mempengaruhi individu untuk melakukan yang terbaik kepada organisasi ( Hoy & Miskel, 2001). Sikap boleh menunjukkan nilai seseorang individu. Sekiranya nilai seseorang atau kumpulan itu positif maka sikap individu atau kumpulan itu juga positif.
 7. 7. dengan menciptakan suasana [yang penuh dengan ‘nilai’ dan menjadi model ‘nilai’ bagi orang lain
 8. 8. Pencapaian Sekolah Budaya sekolah positif dikenal pasti sebagai salah satu faktor penting dalam menjayakan wawasan dan matlamat sekolah agar seiring dengan inspirasi negara. Warga sekolah iaitu para guru dan pimpinan sekolah mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mencorak budaya sekolah positif demi melahirkan modal insan yang diperlukan oleh negara dimasa depan.
 9. 9. Sambungan Budaya sekolah yang positif akan menghasilkan kesan yang positif kepada pencapaian sekolah , sebaliknya budaya sekolah yang negatif akan menghasilkan kesan yang negatif kepada pencapaian sekolah ( Peterson ; 2002 ).
 10. 10. Budaya SekolahBudaya sekolah adalah kompleks , merangkumi : norma nilai kepercayaan andaian tradisi dan upacara
 11. 11. Usaha Meningkatkan Budaya Sekolah• Berfokus pada Visi, Misi dan Tujuan Sekolah• Penciptaan Komunikasi Formal dan Informal• Inovatif dan Bersedia Mengambil Risiko• Memiliki Strategi yang Jelas• Memiliki Komitmen yang Kuat• Keputusan Berdasarkan Konsensus• Sistem Imbuhan yang Jelas• Evaluasi Diri
 12. 12. ASAS UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN SEKOLAH Kerjasama Berpasukan (Team Work). Kemampuan. Keinginan. Kegembiraan (happiness). Hormat (Respect). Jujur (Honesty). Disiplin (discipline). Empati (empathy). Pengetahuan dan Kesopanan.
 13. 13. BUDAYA ORGANISASIBudaya organisasi di sekolah juga mempunyaihubungkait dengan prestasi pekerja. Jika prestasipekerja meningkat maka dengan cara tidak langsungorganisasi tersebut akan berkembang dan mutuperkhidmatan yang akan diberikan turut sama akanmeningkat.
 14. 14. Budaya Organisasi budaya organisasi menjadi faktor penting kepadakejayaan dan kegagalan sesebuah syarikat danmempunyai kesan yang signifikan ke atas prestasiekonomi jangka panjang. Menurutnyalagi, walaupun budaya organisasi sukar tetapi perludibentuk kerana ianya boleh meningkatkan prestasi. -Kotter dan Heskett (1992)
 15. 15. Sambungan... Budaya organisasi yang sihat selalunya akan memberikan kebanggaan kepada organisasi tersebut dan sekaligus akan meningkatkan aspirasi dan inovasi para pekerjanya. para pekerja akan dapat meningkatkan prestasi kerja mereka mengikut kehendak organisasi.
 16. 16. Sambungan… Jika nilai dalam sesebuah organisasi itu tidak jelas dan mantap, organisasi berkenaan mungkin tidak akan mencapai kejayaan. [sesebuah organisasi atau syarikat tidak mungkin mencapai kejayaan jika nilai-nilai dalam organisasi tidak jelas dan tidak mempunyai susunan] Peters dan Waterman (1992)
 17. 17. Sambungan… Budaya organisasi yang sesuai dapat menggalakkan para pekerjanya menggunakan pengetahuan kerja, kemahiran mengurus dan menggunakan IT. Kecerdasan emosi dan spiritual ini akan mencapai prestasi kerja yang tinggi.
 18. 18. Gaya Kepimpinan Kepimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Teori Kepimpinan Laluan Matlamat (Path Goal Theory) yang diperkenalkan oleh Robert House mencadangkan bahawa tingkah laku pemimpin seharusnya dilihat sebagai suatu tindakan yang boleh memotivasikan pekerja dan meningkatkan prestasi sesebuah organisasi.
 19. 19. Teori Laluan Matlamat Teori Laluan Matlamat menggariskan tentang empat gaya kepimpinan :- Pertama: Kepimpinan berorientasikan arahan (Directive Leadership) Kedua: Kepimpinan berorientasikan sokongan (Supportive Leadership) Ketiga: Kepimpinan berorientasikan penyertaan (Participative Leadership) Keempat: Kepimpinan berorientasikan pencapaian (Achievement-Oriented Leadership)

×