Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ขาวหอมมะลิไทย..สูตลาดลาว
EXECUTIVE SUMMARY
Market Overview : อาชีพหลักของลาว คือ เกษตรกรรม วัฒนธรรมการกินของลาวจะคลายคลึงกับไทยแตจะนิยมบริโภคขาวนึ่ง หรือขาวเหนีย...
MARKET OVERVIEW
ประชากร6,000,379 คน (2551) มีอัตราการเพิ่มประชากร รอยละ 2.3 และมีความหนาแนน 25 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรในเมืองเป...
ศาสนานับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท รอยละ 65 นับถือผี รอยละ 32.9 คริสตรอยละ 1.3และอื่น ๆ รอยละ 0.8ภาษาภาษาราชการ - ภาษาลา...
รายไดของประเทศมาจากภาคเกษตรกรรม 30.1%ภาคอุตสาหกรรม 25.9 %ภาคบริการ 37.4% และภาษีนําเขา 6.6%การกระจายรายไดยังไมดีเทาที...
รายไดของประชากรใน สปป.ลาว ก็เปนปจจัยที่สําคัญมากเชนกันเพราะบงบอกถึงกําลังซื้อในประเทศนั้นโดย สปป.ลาว มีรายไดเฉลี่ยต...
จากการสํารวจในนครหลวงเวียงจันทร พบวา วิถีชีวิตของประชาชนมีความเปนคนเมืองอยูมาก มีการรับประทานอาหารนอกบาน จับจายซื้อเ...
เมื่อพิจารณาจากขอมูลดานประชากรลาว (DemographicInformation) โดย World Bank พบวา รอยละ 40 ของประชากรอาศัยอยูตามเมืองใหญ...
สัดสวน รอยละ กีบ/เดือน/ครอบครัว บาท/เดือน/ครอบครัวอาหาร 30 887,000 3,420การขนสงและการสื่อสาร 20 582,300 2,245ที่อยูอาศ...
ลาวเปนประเทศที่มีสัดสวนตนทุนการจัดตั้งธุรกิจต่ําสุดเมื่อเทียบกับรายไดตอบุคคล (GNI Per capita) คิดเปนรอยละ 12.3% ของ...
สินคาสงออกที่สําคัญของลาว ไดแกเสื้อผาสําเร็จรูป ไมซุง ไมแปรรูปผลิตภัณฑไม สินแร เศษโลหะ ถานหิน หนังดิบ และหนังฟอ...
ประเทศลาวซึ่งเปน 1 ในกลุม CLMV ซึ่งประกอบดวยกัมพูชา สปป.ลาว พมา และเวียดนาม เปนตลาดสงออก ที่ผูประกอบการไทยควรใหควา...
อันดับ 1 เวียดนามมูลคา 1,421 ลานดอลลาร คิดเปนรอยละ 33 จากทั้งหมดอันดับ 2 จีนมูลคา 933 ลานดอลลาร คิดเปนรอยละ 21.6...
ลาวเปนประเทศเพื่อนบานที่มีวัฒนธรรมการบริโภคใกลเคียงคนไทยมากที่สุด เรียกวาเปนบานพี่เมืองนอง ชาวไทยบางชนเผาสืบเ...
วัฒนธรรมการกินของลาวคนลาวบริโภคขาวเหนียวนึ่งเปนอาหารหลักเชนเดียวกับคนไทยอีสานนอกจากรับประทานเปนขาวนึ่งแลว ยังนําม...
SITUATION ANALYSIS
PESTP-OLITICALสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต (ทางการลาวใชคําวา ระบอบประชาธิปไตยประ...
E-CONOMICสปป.ลาว เปนประเทศเกษตรกรรม เชนเดียวกับประเทศไทย ดังเห็นไดจากพื้นที่ในการทําเกษตรกรรมและกสิกรรมตาง ๆ สินคาเกี...
S-OCIALชาวลาวมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกับคนไทย คนไทยบางกลุมก็สืบเชื้อสายมาจากลาวดํารงชีวิติแบบพึ่งพาอาศัยกัน (Collectivism) ...
T-echnologicalPESTประมาณรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมดไมมีไฟฟาใชประชากรในประเทศเขาถึงการใชอินเทอรเน็ตเปนพื้นที่กวาง...
COMPETITORS
คูแขงสําคัญของไทยประเทศที่เปนคูแขงสําคัญในการสงออกขาวของไทยในตอนนี้คือเวียดนาม โดยในป 2552 ไทยผลิตขาวได 31.65 ล...
ขาวหอมมะลิไทย ประมาณ 1,100 เหรียญสหรัฐตอตันขณะที่เวียดนาม ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐตอตันกัมพูชา ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐตอต...
BRAND CHALLENGE
BRAND CHALLENGE2.ลาวตองการนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนเพิ่ม การนําขาวหอมมะลิไทยไปเจาะตลาดที่ลาว อาจเปนการยากที่จะทําใหบ...
5. ประชากรในลาวสวนใหญกินขาวนึ่ง หรือ ขาวเหนียว จึงเปนการยากที่จะนําขาวหอมมะลิไปตีตลาด6. ขาวหอมมะลิมีราคาคอนขางแพง...
BRAND STRATEGY
BRAND STRATEGYBRAND VISIONสรางภาพลักษณความเปนที่สุดของขาวหอมมะลิและตีตลาดใหขาวหอมมะลิไทยเปนหนึ่งในขาวที่คนลาวบริโภค
BRAND STRATEGYBRAND MISSIONขาวหอมมะลิเปนที่รูจักของคนทั่วโลกในความเหนียวนุม และความหอมการทําตลาดจึงเนนการสรางภาพลักษ...
BRAND STRATEGYPOSITIONING• Quality rice• Super-Top Riceขาวหอมมะลิไทย..ที่สุดของขาวคุณภาพที่เคียงคูทุกความอรอย
BRAND STRATEGYBRAND ESSENCEความหอมหวาน นุมนวลของขาวสายพันธุคุณภาพ เขากับทุกเมนูอาหาร
BRAND STRATEGYBRAND PROMISEความหวาน หอม นุมลิ้นจะอยูในทุกคําของขาวหอมมะลิไทยแท 100 %
BRAND STRATEGYBRAND ATTRIBUTES• First Impression• Super-rice• compatible
BRAND STRATEGYBRAND TONE OF VOICEขาวหอมมะลิไทยไดรับการยอมรับจากทั่วโลกในดานความอรอยหอม หวาน นุมลิ้น และเปนที่รูจักอ...
INTERNATIONALMARKETING STRATEGY
Globalization Localizationถึงแมขาวหอมมะลิไทยจะเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักของทั่วโลก แตเราไมสามารถใชนโยบายการตลาดที่...
Target AudienceClass : A ถึง B+กลุมชาวตางชาติที่เขามาในประเทศลาว
7P’s
7P’sProduct :ขาวหอมมะลิไทย ซึ่งเปนสินคาระดับพรีเมี่ยม โดยมีการการันตีและรางวัลมากมายเปนเครื่องประกันวาขาวหอมมะลิไทยเ...
Place :วางจําหนายทั้ง Modern trade และ traditionalTrade เพื่อกอใหเกิดความสะดวกตอผูบริโภคในการซื้อหา เชนรานอาหารไทยใ...
Promotion :Guerrilla Marketingการแจก Testing ใหคนไดลิ้มลองกิจกรรมลด แลก แจก แถม อีเวนทกิจกรรม CSRกิจกรรมแขงขันทําอาหา...
7P’sPeople :บุคคลากรที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ปนผูที่มีความสารถ และเปนผูที่ถูกคัดเลือกแลวPhysical Evidence and Prese...
AGENCY SELECTION
Host Market Agencyบริษัทโฆษณาที่เลือกใชเปนบริษัทที่มาจากประเทศไทย เพื่อสะดวกในการควบคุม และบริษัทโฆษณาจากไทยจะสามารถเขา...
Total Brand CommunicationsCampaign for 2014(Media Plan +Budget Plan)
Media Convergence Branding
Free MediaMedia Convergence BrandingViral MarketingBuzz MarketingGuerilla MarketingWords Of Mouth
Paid MediaTVCโฆษณาทางทีวีในชวงเวลา Launch Time ตั้งแต 11.00-13.00น.Magazineนิตยสารอาหาร นิตยสารทองเที่ยว นิตยสารไลฟสไต...
Own MediaWebsite เนื่องจากการเขาถึงโลกอินเทอรเน็ตเปนเรื่องที่งายตอการเขาถึงของคนในประเทศลาวFacebook จัดกิจกรรมรวมสน...
BUDGET PLAN5 ลานบาท/ป
นางสาวกวินทรา ฐิติวรดานุวงศID : 1530316809 No.13
Thai riceproject-Laos
Thai riceproject-Laos
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thai riceproject-Laos

315 views

Published on

วิชา AD410 International Advertising, Bangkok University

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thai riceproject-Laos

 1. 1. ขาวหอมมะลิไทย..สูตลาดลาว
 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY
 3. 3. Market Overview : อาชีพหลักของลาว คือ เกษตรกรรม วัฒนธรรมการกินของลาวจะคลายคลึงกับไทยแตจะนิยมบริโภคขาวนึ่ง หรือขาวเหนียวSituation Analysis : รัฐลาบไทย-ลาว มีความสัมพันธอันดีมาตั้งแตอดีต เปนบานพี่เมืองนอง แตคนลาวมีทัศนคติเชิงลบกับคนไทย เนื่องจากคนไทยชอบดูถูกคนลาวCompetitor : เวียดนาม , จีนMarketing Strategy : ใชกลยุทธแบบ Glocalization4P’sProduct : ขาวหอมมะลิไทย ระดับพรีเมี่ยมPrice : กลยุทธ Skimming PricePlace : Modern Trade และ Traditional TradePromotion : ประชาสัมพันธ และกิจกรรมพิเศษ เพื่อสรางการรับรูแกผูบริโภค สรางภาพลักษณ และตอกย้ําความเปนขาวหอมมะลิไทยAgency Selection : Host Market AgencyMedia Plan : Free Media, Paid Media, Own MediaBudget Plan : 5 ลานบาทตอปการวิเคราะหการตลาดครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา AD 401 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 4. 4. MARKET OVERVIEW
 5. 5. ประชากร6,000,379 คน (2551) มีอัตราการเพิ่มประชากร รอยละ 2.3 และมีความหนาแนน 25 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรในเมืองเปนรอยละ 19 ของประชากรทั้งประเทศ จํานวนประชากรตอแพทย 1,510:1 (2549)โครงสรางอายุ แรกเกิด - 14 ป 38.4 % ชวงอายุ 15 - 60 ป 56.0 % อายุ 60 ปขึ้นไป 5.6 %เชื้อชาติมีชนเผา 68 ชนเผา ประกอบดวยลาวเทิง (low Mountains) รอยละ 22 ลาวสูง (High Mountains) รวมมงและเยา รอยละ 10 ลาวลุม (Lowland)รอยละ 67นอกจากนั้นมีชาวจีน และเวียดนาม รอยละ 1
 6. 6. ศาสนานับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท รอยละ 65 นับถือผี รอยละ 32.9 คริสตรอยละ 1.3และอื่น ๆ รอยละ 0.8ภาษาภาษาราชการ - ภาษาลาวภาษาติดตอธุรกิจ - ภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศสอัตราการรูหนังสือรอยละ 77.5 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
 7. 7. รายไดของประเทศมาจากภาคเกษตรกรรม 30.1%ภาคอุตสาหกรรม 25.9 %ภาคบริการ 37.4% และภาษีนําเขา 6.6%การกระจายรายไดยังไมดีเทาที่ควร ประชากรที่มีฐานะมีประมาณ รอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด นอกนั้นยังยากจน การประกอบอาชีพของคนลาวรอยละ 80 อยูในภาคเกษตรกรรมเปนหลัก คือ ทํานา (ปลูกขาว) ยาสูบ ขาวโพดเลี้ยงสัตว กาแฟ พืชผัก และหาของปา
 8. 8. รายไดของประชากรใน สปป.ลาว ก็เปนปจจัยที่สําคัญมากเชนกันเพราะบงบอกถึงกําลังซื้อในประเทศนั้นโดย สปป.ลาว มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป1, 204 ดอลลารสหรัฐถือเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง-ต่ํา
 9. 9. จากการสํารวจในนครหลวงเวียงจันทร พบวา วิถีชีวิตของประชาชนมีความเปนคนเมืองอยูมาก มีการรับประทานอาหารนอกบาน จับจายซื้อเสื้อผาแฟชั่น ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจมาจากอิทธิพลของสื่อไทย ทั้งโทรทัศน วิทยุและสิ่งพิมพ ที่ชาวลาวสามารถเขาถึงไดงาย การใชจายเงินเพื่อบริโภคดานตาง ๆ ของประชากรลาว จึงมีความนาสนใจ และอาจทําใหเห็นโอกาสในการเขาไปดําเนินธุรกิจในประเทศลาวได
 10. 10. เมื่อพิจารณาจากขอมูลดานประชากรลาว (DemographicInformation) โดย World Bank พบวา รอยละ 40 ของประชากรอาศัยอยูตามเมืองใหญ และในป 2551 คนกลุมนี้ มีวิถีชีวิตในการอุปโภคบริโภคสินคา 6 กลุมหลัก ไดแก อาหาร, การขนสงและการสื่อสาร, เสื้อผาเครื่องแตงกาย,การแพทย, การสันทนาการ และ ที่อยูอาศัย ดังนี้
 11. 11. สัดสวน รอยละ กีบ/เดือน/ครอบครัว บาท/เดือน/ครอบครัวอาหาร 30 887,000 3,420การขนสงและการสื่อสาร 20 582,300 2,245ที่อยูอาศัย 17 507,000 1,956สันทนาการ 7 193,600 746เสื้อผาเครื่องแตงกาย 2 59,000 227การแพทย 2 54,000 208
 12. 12. ลาวเปนประเทศที่มีสัดสวนตนทุนการจัดตั้งธุรกิจต่ําสุดเมื่อเทียบกับรายไดตอบุคคล (GNI Per capita) คิดเปนรอยละ 12.3% ของประเทศกลุมอาเซียนทั้งหมด
 13. 13. สินคาสงออกที่สําคัญของลาว ไดแกเสื้อผาสําเร็จรูป ไมซุง ไมแปรรูปผลิตภัณฑไม สินแร เศษโลหะ ถานหิน หนังดิบ และหนังฟอก ขาวโพดใบยาสูบ กาแฟ โดยสงออกไปยังประเทศไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุน เยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด และเยอรมนี สวนการนําเขาสินคา ประเทศลาวไดนําเขาสินคาจากไทย จีน เวียดนาม สิงคโปรญี่ปุน ออสเตรเลีย เยอรมนี โดยสินคาที่สําคัญไดแก รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องจักรกล เครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน อาหารผาผืน สารเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภค
 14. 14. ประเทศลาวซึ่งเปน 1 ในกลุม CLMV ซึ่งประกอบดวยกัมพูชา สปป.ลาว พมา และเวียดนาม เปนตลาดสงออก ที่ผูประกอบการไทยควรใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ เนื่องจากเปนตลาดที่คอนขางใหมและการแขงขันยังไมรุนแรงมาก โดยควรวางกลยุทธการเจาะตลาดดวยการสงออกสินคาที่มีราคาไมสูงนัก ประกอบกับ ผูบริโภคในประเทศลาวนิยมบริโภคสินคานําเขาจากประเทศไทย เนื่องจากมองวาเปนสินคาคาที่มีคุณภาพและราคาไมสูงมากทั้งนี้ ผูประกอบการไทยสามารถอาศัยความไดเปรีบจากความเชียวชาญในการผลิต สินคา หลากหลายประเภท และสรางโอกาสในการสงออกสินคาไปตลาด AEC โดยเฉพาะกลุม CLMV โดยใชประโยชนจากการเปนตลาดเดียว โดยเฉพาะในกลุมสินคาไทยที่มีความสามารถในการแขงขันสูงเชน เชนอาหาร สินคาเกษตรแปรรูป ชิ้นสวนยานยนต และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
 15. 15. อันดับ 1 เวียดนามมูลคา 1,421 ลานดอลลาร คิดเปนรอยละ 33 จากทั้งหมดอันดับ 2 จีนมูลคา 933 ลานดอลลาร คิดเปนรอยละ 21.6 จากทั้งหมดอันดับ 3 ไทยมูลคา 909 ลานดอลลาร คิดเปนรอยละ 21.1 จากทั้งหมด
 16. 16. ลาวเปนประเทศเพื่อนบานที่มีวัฒนธรรมการบริโภคใกลเคียงคนไทยมากที่สุด เรียกวาเปนบานพี่เมืองนอง ชาวไทยบางชนเผาสืบเชื้อสายมาจาก อาหารลาวเปนอาหารที่ไดรับความนิยมมากและมีลักษณะไมแตกตางจากอาหารอีสานตามธรรมเนียมแลวชาวลาวจะไมนั่งโตะสูง จะลอมวงรับประทานอาหารบนสาด (เสื่อไมไผ) และทานขาวบนโตก โดยเรียกวา พาขาว (พาเขา) อาหารจัดมาเปนสํารับออกพรอมกันหมด ใชมือรับประทานและมีชอนแกงสําหรับตักอาหารวัฒนธรรมการกินของลาว
 17. 17. วัฒนธรรมการกินของลาวคนลาวบริโภคขาวเหนียวนึ่งเปนอาหารหลักเชนเดียวกับคนไทยอีสานนอกจากรับประทานเปนขาวนึ่งแลว ยังนํามาชุบไขยาง เรียกวา ขาวจี่ นอกจากแกง(ไมใสกะทิ) ปง ยาง อั่ว (ยัดไส) นึ่ง ตม แลว ลาวยังมีวิธีการปรุงอาหารที่เรียกชื่อตางจากชาวไทยอีสานคือ ขนาบ ซึ่งหมายถึงการหออาหารดวยใบตองและนําไปยางไฟ และอาหารที่เรียกวา เอาะ หมายถึงการตมเนื้อสัตวหรือปลารากับน้ํา และพริก หอม และดอกผักบั่ว (ตนหอม) คลายๆการตุนอยางหนึ่ง เอาะบางตํารับใสไขดวย
 18. 18. SITUATION ANALYSIS
 19. 19. PESTP-OLITICALสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต (ทางการลาวใชคําวา ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปนองคกรชี้นําประเทศลาวมีการปรับปรุงกฎหมายการลงทุน ลาสุดเมื่อป 2552 เพื่อผลจูงใจและเอื้อตอการคาและการลงทุนในลาว โดยออกแรงจูงใจดานภาษีอากรพัฒนาประเทศตามกลไกตลาด แตก็ตองดําเนินนโยบายแบบสังคมนิยมดวย
 20. 20. E-CONOMICสปป.ลาว เปนประเทศเกษตรกรรม เชนเดียวกับประเทศไทย ดังเห็นไดจากพื้นที่ในการทําเกษตรกรรมและกสิกรรมตาง ๆ สินคาเกี่ยวกับการเกษตรถือเปนสินคาทุนที่สําคัญPESTมูลคาการสงออกขยายตัว 10 % ตอป ภายในชวงพ.ศ. 2549-2553เพื่อผลักดันใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวสภาพเศรษฐกิจของลาวเปนไปไดคอนขางดี แมวาจะไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติตาง ๆ และสภาพเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจลาวเติบโตตอเนื่องเปนเวลา 5 ป อยูที่ 7.9% ตอป
 21. 21. S-OCIALชาวลาวมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกับคนไทย คนไทยบางกลุมก็สืบเชื้อสายมาจากลาวดํารงชีวิติแบบพึ่งพาอาศัยกัน (Collectivism) คลายสังคมไทยคนลาวนิยมสินคาจากไทย ถือวาเปนสินคาที่มีคุณภาพสูง หากเทียบกับจีนและเวียดนาม แตไมชอบประเทศไทย เพราะคิดวาคนไทยชอบดูถูกคนลาวPEST
 22. 22. T-echnologicalPESTประมาณรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมดไมมีไฟฟาใชประชากรในประเทศเขาถึงการใชอินเทอรเน็ตเปนพื้นที่กวางขวางการจัดหาแหลงชลประทานและเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อพัฒนาสินคาใหทันสมัยและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นการโทรคมนาคมพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีเครือขาย 4G ใชในประเทศในขณะที่ไทยยังเปน 3Gการใชเทคโนโลยีและสารเคมีในการเกษตรมีนอย
 23. 23. COMPETITORS
 24. 24. คูแขงสําคัญของไทยประเทศที่เปนคูแขงสําคัญในการสงออกขาวของไทยในตอนนี้คือเวียดนาม โดยในป 2552 ไทยผลิตขาวได 31.65 ลานตัน (เวียดนาม38.90 ลานตัน) ในขณะที่ไทยมีความสามารถในการผลิต 474 กิโลกรัมตอไร (เวียดนาม837 กก./ไร) ทําใหราคาขาวไทยอยูทีประมาณ 6,575 –8,715 บาท / ตัน (เวียดนาม 3,960 บาท/ตัน)
 25. 25. ขาวหอมมะลิไทย ประมาณ 1,100 เหรียญสหรัฐตอตันขณะที่เวียดนาม ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐตอตันกัมพูชา ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐตอตันสงผลใหขาวหอมมะลิไทยมียอดการสงออกที่ต่ําลงโดยประมาณรอยละ 46.4ราคาสงออกขาว/ตอตันItem 27 มี.ค. 563 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR Acrop year 11/12)$1218 $1214 $1230 $1236ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR Acrop year 12/13)$1235 $1231 $1247 $1255
 26. 26. BRAND CHALLENGE
 27. 27. BRAND CHALLENGE2.ลาวตองการนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนเพิ่ม การนําขาวหอมมะลิไทยไปเจาะตลาดที่ลาว อาจเปนการยากที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ดวยคูแขงตางชาติที่เขามาในเวลาเดียวกัน3.ลาวดําเนินนโยบายแบบสังคมนิยม เราจึงตองศึกษาและเขาใจบริบทของลาวอยางถองแทในการลงทุน4.การเขาไปลงทุนในประเทศที่มีโครงสรางพื้นฐานไมเพียงพอ คือตนทุนที่เพิ่มขึ้นแตหากทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ ทําประโยชน และสรางงานเพิ่มใหแกชุมชนที่เขาไปลงทุน ก็จะไดรับมิตรภาพแทจริงจากชุมชน และทั้ง 2 ฝายก็ตางไดรับผลในทางบวก1.ประเทศคูแขงกําลังพัฒนาสายพันธุขาวใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมหรือสูงกวาไทย
 28. 28. 5. ประชากรในลาวสวนใหญกินขาวนึ่ง หรือ ขาวเหนียว จึงเปนการยากที่จะนําขาวหอมมะลิไปตีตลาด6. ขาวหอมมะลิมีราคาคอนขางแพง คนสวนใหญเปนเกษตรกร มีรายไดต่ํากําลังซื้อมีจํากัด ทําใหการสงออกขาวมีกลุมเปาหมายที่เฉพาะ ในวงแคบ7. ลาวมีอัตราคาเชาที่คอนขางสูง หากเปรียบเทียบกับไทย โดยแตละแขวงไมเทากันจึงเปนตนทุนประการหนึ่งถาจะเขาไปเปดหนารานของขาวหอมมะลิในลาวBRAND CHALLENGE
 29. 29. BRAND STRATEGY
 30. 30. BRAND STRATEGYBRAND VISIONสรางภาพลักษณความเปนที่สุดของขาวหอมมะลิและตีตลาดใหขาวหอมมะลิไทยเปนหนึ่งในขาวที่คนลาวบริโภค
 31. 31. BRAND STRATEGYBRAND MISSIONขาวหอมมะลิเปนที่รูจักของคนทั่วโลกในความเหนียวนุม และความหอมการทําตลาดจึงเนนการสรางภาพลักษณความเปนสากล เพื่อสรางความนาเชื่อถือแตแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการทําการตลาดยังคงปรับใชเพื่อมุงตอบสนองความตองการและเขาถึงผูบริโภคและตลาดของประเทศลาวโดยจะทําใหลาวยอมรับขาวหอมมะลิไทยเปนทางเลือกหนึ่งในการบริโภคนอกจากขาวเหนียวดวยการแทรกเขาไปในวัฒนธรรมการกินของคนลาว และเจาะกลุมชาวตางชาติ นักทองเที่ยวที่เขามาในลาว
 32. 32. BRAND STRATEGYPOSITIONING• Quality rice• Super-Top Riceขาวหอมมะลิไทย..ที่สุดของขาวคุณภาพที่เคียงคูทุกความอรอย
 33. 33. BRAND STRATEGYBRAND ESSENCEความหอมหวาน นุมนวลของขาวสายพันธุคุณภาพ เขากับทุกเมนูอาหาร
 34. 34. BRAND STRATEGYBRAND PROMISEความหวาน หอม นุมลิ้นจะอยูในทุกคําของขาวหอมมะลิไทยแท 100 %
 35. 35. BRAND STRATEGYBRAND ATTRIBUTES• First Impression• Super-rice• compatible
 36. 36. BRAND STRATEGYBRAND TONE OF VOICEขาวหอมมะลิไทยไดรับการยอมรับจากทั่วโลกในดานความอรอยหอม หวาน นุมลิ้น และเปนที่รูจักอยางกวางขวาง มีรางวัลและเครื่องการันตีมากมาย จึงมั่นใจในคุณคาและความอรอยของขาวหอมมะลิไทยไดอยางแนนอน
 37. 37. INTERNATIONALMARKETING STRATEGY
 38. 38. Globalization Localizationถึงแมขาวหอมมะลิไทยจะเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักของทั่วโลก แตเราไมสามารถใชนโยบายการตลาดที่ใชแบบเดียวกับไทยเลยไมได เนื่องจากวัฒนธรรมการกิน ชีวิตความเปนอยู การจับจายใชสอย และคานิยมของลาวไมเหมือนคนไทยซะทีเดียว และทัศนคติของคนลาวที่มีตอคนไทยก็เปนไปในเชิงลบเราจึงตองปรับใชกลยุทธการตลาดใหเขาถึงคนลาวได และตอบสนองความตองการของคนลาวไดเปนอยางดี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบุกตลาดโดยหาจุดเหมือนและจุดตางเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธบุกตลาดใหเหมาะสมกับตลาดลาวใหมากที่สุดกลยุทธแบบ Glocalization จึงเปนแนวที่ดีที่สุดในการทําการตลาดในลาว
 39. 39. Target AudienceClass : A ถึง B+กลุมชาวตางชาติที่เขามาในประเทศลาว
 40. 40. 7P’s
 41. 41. 7P’sProduct :ขาวหอมมะลิไทย ซึ่งเปนสินคาระดับพรีเมี่ยม โดยมีการการันตีและรางวัลมากมายเปนเครื่องประกันวาขาวหอมมะลิไทยเปนขาวที่อรอยที่สุดในโลกPrice :ใช Skimming Strategy โดยเนนเจาะกลุมตลาดบนกอนโดยจะตองตั้งราคาใหเทากับ หรือสูงกวาราคาขาวที่วางจําหนายอยูแลวเพราะขาวหอมมะลิไทยเปนขาวที่รูจักกันวาเปนขาวระดับพรีเมี่ยมอยูแลว จึงใชจุดนี้มาเปนตัวกําหนดฐานการตั้งราคา
 42. 42. Place :วางจําหนายทั้ง Modern trade และ traditionalTrade เพื่อกอใหเกิดความสะดวกตอผูบริโภคในการซื้อหา เชนรานอาหารไทยในลาว รานสะดวกซื้อ รานคาชั้นนําทั่วไป หรือจัดสงแบบDeliverly7P’sRegal MegamallThe Talat Sao Market Mallรานสะดวกซื้อ
 43. 43. Promotion :Guerrilla Marketingการแจก Testing ใหคนไดลิ้มลองกิจกรรมลด แลก แจก แถม อีเวนทกิจกรรม CSRกิจกรรมแขงขันทําอาหารประเภทขาวMedia Convergence Branding7P’s
 44. 44. 7P’sPeople :บุคคลากรที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ปนผูที่มีความสารถ และเปนผูที่ถูกคัดเลือกแลวPhysical Evidence and Presentation :แสดงออกความเปนสินคาระดับพรีเมี่ยม และแฝงความเปนไทยProcess : ใสใจในทุกรายละเอียด ทั้งการผลิต และบรรจุภัณฑ การสงออก ตลอดจนการบริการการขายถึงมือผูบริโภค
 45. 45. AGENCY SELECTION
 46. 46. Host Market Agencyบริษัทโฆษณาที่เลือกใชเปนบริษัทที่มาจากประเทศไทย เพื่อสะดวกในการควบคุม และบริษัทโฆษณาจากไทยจะสามารถเขาใจสินคาไดมากกวา และเปนการรักษาความลับไดดีConcept และ ExecutionLocalization
 47. 47. Total Brand CommunicationsCampaign for 2014(Media Plan +Budget Plan)
 48. 48. Media Convergence Branding
 49. 49. Free MediaMedia Convergence BrandingViral MarketingBuzz MarketingGuerilla MarketingWords Of Mouth
 50. 50. Paid MediaTVCโฆษณาทางทีวีในชวงเวลา Launch Time ตั้งแต 11.00-13.00น.Magazineนิตยสารอาหาร นิตยสารทองเที่ยว นิตยสารไลฟสไตลRadio Spotคนลาวนิยมฟงวิทยุ จึงสามารถเขาถึงไดงาย และเขาถึงที่หางไกลนอกจากเมืองหลวงไดMedia Convergence Branding
 51. 51. Own MediaWebsite เนื่องจากการเขาถึงโลกอินเทอรเน็ตเปนเรื่องที่งายตอการเขาถึงของคนในประเทศลาวFacebook จัดกิจกรรมรวมสนุกตางๆ ใหขอมูล แบงปนรูปภาพวิถีขาวหอมมะลิดานตางๆYoutube สรางคลิปวิดิโอโปรโมทขาวหอมมะลิไทยMedia Convergence BrandingApplication บนมือถือ อาจจะเปนเกมส ขอมูล ก็ได
 52. 52. BUDGET PLAN5 ลานบาท/ป
 53. 53. นางสาวกวินทรา ฐิติวรดานุวงศID : 1530316809 No.13

×