Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thai riceproject laos

290 views

Published on

 • Be the first to comment

Thai riceproject laos

 1. 1. ขาวหอมมะลิไทย..สูตลาดลาว
 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY
 3. 3. Market Overview : อาชีพหลักของลาว คือ เกษตรกรรม วัฒนธรรมการกินของลาวจะคลายคลึงกับไทยแตจะนิยมบริโภคขาวนึ่ง หรือขาวเหนียวSituation Analysis : รัฐลาบไทย-ลาว มีความสัมพันธอันดีมาตั้งแตอดีต เปนบานพี่เมืองนอง แตคนลาวมีทัศนคติเชิงลบกับคนไทย เนื่องจากคนไทยชอบดูถูกคนลาวCompetitor : เวียดนาม , จีนMarketing Strategy : ใชกลยุทธแบบ Glocalization4P’sProduct : ขาวหอมมะลิไทย ระดับพรีเมี่ยมPrice : กลยุทธ Skimming PricePlace : Modern Trade และ Traditional TradePromotion : ประชาสัมพันธ และกิจกรรมพิเศษ เพื่อสรางการรับรูแกผูบริโภค สรางภาพลักษณ และตอกย้ําความเปนขาวหอมมะลิไทยAgency Selection : Host Market AgencyMedia Plan : Free Media, Paid Media, Own MediaBudget Plan : 5 ลานบาทตอปการวิเคราะหการตลาดครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา AD 401 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 4. 4. MARKET OVERVIEW
 5. 5. ประชากร6,000,379 คน (2551) มีอัตราการเพิ่มประชากร รอยละ 2.3 และมีความหนาแนน 25 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรในเมืองเปนรอยละ 19 ของประชากรทั้งประเทศ จํานวนประชากรตอแพทย 1,510:1 (2549)โครงสรางอายุ แรกเกิด - 14 ป 38.4 % ชวงอายุ 15 - 60 ป 56.0 % อายุ 60 ปขึ้นไป 5.6 %เชื้อชาติมีชนเผา 68 ชนเผา ประกอบดวยลาวเทิง (low Mountains) รอยละ 22 ลาวสูง (High Mountains) รวมมงและเยา รอยละ 10 ลาวลุม (Lowland)รอยละ 67นอกจากนั้นมีชาวจีน และเวียดนาม รอยละ 1
 6. 6. ศาสนานับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท รอยละ 65 นับถือผี รอยละ 32.9 คริสตรอยละ 1.3และอื่น ๆ รอยละ 0.8ภาษาภาษาราชการ - ภาษาลาวภาษาติดตอธุรกิจ - ภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศสอัตราการรูหนังสือรอยละ 77.5 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
 7. 7. รายไดของประเทศมาจากภาคเกษตรกรรม 30.1%ภาคอุตสาหกรรม 25.9 %ภาคบริการ 37.4% และภาษีนําเขา 6.6%การกระจายรายไดยังไมดีเทาที่ควร ประชากรที่มีฐานะมีประมาณ รอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด นอกนั้นยังยากจน การประกอบอาชีพของคนลาวรอยละ 80 อยูในภาคเกษตรกรรมเปนหลัก คือ ทํานา (ปลูกขาว) ยาสูบ ขาวโพดเลี้ยงสัตว กาแฟ พืชผัก และหาของปา
 8. 8. รายไดของประชากรใน สปป.ลาว ก็เปนปจจัยที่สําคัญมากเชนกันเพราะบงบอกถึงกําลังซื้อในประเทศนั้นโดย สปป.ลาว มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป1, 204 ดอลลารสหรัฐถือเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง-ต่ํา
 9. 9. จากการสํารวจในนครหลวงเวียงจันทร พบวา วิถีชีวิตของประชาชนมีความเปนคนเมืองอยูมาก มีการรับประทานอาหารนอกบาน จับจายซื้อเสื้อผาแฟชั่น ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจมาจากอิทธิพลของสื่อไทย ทั้งโทรทัศน วิทยุและสิ่งพิมพ ที่ชาวลาวสามารถเขาถึงไดงาย การใชจายเงินเพื่อบริโภคดานตาง ๆ ของประชากรลาว จึงมีความนาสนใจ และอาจทําใหเห็นโอกาสในการเขาไปดําเนินธุรกิจในประเทศลาวได
 10. 10. เมื่อพิจารณาจากขอมูลดานประชากรลาว (DemographicInformation) โดย World Bank พบวา รอยละ 40 ของประชากรอาศัยอยูตามเมืองใหญ และในป 2551 คนกลุมนี้ มีวิถีชีวิตในการอุปโภคบริโภคสินคา 6 กลุมหลัก ไดแก อาหาร, การขนสงและการสื่อสาร, เสื้อผาเครื่องแตงกาย,การแพทย, การสันทนาการ และ ที่อยูอาศัย ดังนี้
 11. 11. สัดสวน รอยละ กีบ/เดือน/ครอบครัว บาท/เดือน/ครอบครัวอาหาร 30 887,000 3,420การขนสงและการสื่อสาร 20 582,300 2,245ที่อยูอาศัย 17 507,000 1,956สันทนาการ 7 193,600 746เสื้อผาเครื่องแตงกาย 2 59,000 227การแพทย 2 54,000 208
 12. 12. ลาวเปนประเทศที่มีสัดสวนตนทุนการจัดตั้งธุรกิจต่ําสุดเมื่อเทียบกับรายไดตอบุคคล (GNI Per capita) คิดเปนรอยละ 12.3% ของประเทศกลุมอาเซียนทั้งหมด
 13. 13. สินคาสงออกที่สําคัญของลาว ไดแกเสื้อผาสําเร็จรูป ไมซุง ไมแปรรูปผลิตภัณฑไม สินแร เศษโลหะ ถานหิน หนังดิบ และหนังฟอก ขาวโพดใบยาสูบ กาแฟ โดยสงออกไปยังประเทศไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุน เยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด และเยอรมนี สวนการนําเขาสินคา ประเทศลาวไดนําเขาสินคาจากไทย จีน เวียดนาม สิงคโปรญี่ปุน ออสเตรเลีย เยอรมนี โดยสินคาที่สําคัญไดแก รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องจักรกล เครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน อาหารผาผืน สารเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภค
 14. 14. ประเทศลาวซึ่งเปน 1 ในกลุม CLMV ซึ่งประกอบดวยกัมพูชา สปป.ลาว พมา และเวียดนาม เปนตลาดสงออก ที่ผูประกอบการไทยควรใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ เนื่องจากเปนตลาดที่คอนขางใหมและการแขงขันยังไมรุนแรงมาก โดยควรวางกลยุทธการเจาะตลาดดวยการสงออกสินคาที่มีราคาไมสูงนัก ประกอบกับ ผูบริโภคในประเทศลาวนิยมบริโภคสินคานําเขาจากประเทศไทย เนื่องจากมองวาเปนสินคาคาที่มีคุณภาพและราคาไมสูงมากทั้งนี้ ผูประกอบการไทยสามารถอาศัยความไดเปรีบจากความเชียวชาญในการผลิต สินคา หลากหลายประเภท และสรางโอกาสในการสงออกสินคาไปตลาด AEC โดยเฉพาะกลุม CLMV โดยใชประโยชนจากการเปนตลาดเดียว โดยเฉพาะในกลุมสินคาไทยที่มีความสามารถในการแขงขันสูงเชน เชนอาหาร สินคาเกษตรแปรรูป ชิ้นสวนยานยนต และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
 15. 15. อันดับ 1 เวียดนามมูลคา 1,421 ลานดอลลาร คิดเปนรอยละ 33 จากทั้งหมดอันดับ 2 จีนมูลคา 933 ลานดอลลาร คิดเปนรอยละ 21.6 จากทั้งหมดอันดับ 3 ไทยมูลคา 909 ลานดอลลาร คิดเปนรอยละ 21.1 จากทั้งหมด
 16. 16. ลาวเปนประเทศเพื่อนบานที่มีวัฒนธรรมการบริโภคใกลเคียงคนไทยมากที่สุด เรียกวาเปนบานพี่เมืองนอง ชาวไทยบางชนเผาสืบเชื้อสายมาจาก อาหารลาวเปนอาหารที่ไดรับความนิยมมากและมีลักษณะไมแตกตางจากอาหารอีสานตามธรรมเนียมแลวชาวลาวจะไมนั่งโตะสูง จะลอมวงรับประทานอาหารบนสาด (เสื่อไมไผ) และทานขาวบนโตก โดยเรียกวา พาขาว (พาเขา) อาหารจัดมาเปนสํารับออกพรอมกันหมด ใชมือรับประทานและมีชอนแกงสําหรับตักอาหารวัฒนธรรมการกินของลาว
 17. 17. วัฒนธรรมการกินของลาวคนลาวบริโภคขาวเหนียวนึ่งเปนอาหารหลักเชนเดียวกับคนไทยอีสานนอกจากรับประทานเปนขาวนึ่งแลว ยังนํามาชุบไขยาง เรียกวา ขาวจี่ นอกจากแกง(ไมใสกะทิ) ปง ยาง อั่ว (ยัดไส) นึ่ง ตม แลว ลาวยังมีวิธีการปรุงอาหารที่เรียกชื่อตางจากชาวไทยอีสานคือ ขนาบ ซึ่งหมายถึงการหออาหารดวยใบตองและนําไปยางไฟ และอาหารที่เรียกวา เอาะ หมายถึงการตมเนื้อสัตวหรือปลารากับน้ํา และพริก หอม และดอกผักบั่ว (ตนหอม) คลายๆการตุนอยางหนึ่ง เอาะบางตํารับใสไขดวย
 18. 18. SITUATION ANALYSIS
 19. 19. PESTP-OLITICALสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต (ทางการลาวใชคําวา ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปนองคกรชี้นําประเทศลาวมีการปรับปรุงกฎหมายการลงทุน ลาสุดเมื่อป 2552 เพื่อผลจูงใจและเอื้อตอการคาและการลงทุนในลาว โดยออกแรงจูงใจดานภาษีอากรพัฒนาประเทศตามกลไกตลาด แตก็ตองดําเนินนโยบายแบบสังคมนิยมดวย
 20. 20. E-CONOMICสปป.ลาว เปนประเทศเกษตรกรรม เชนเดียวกับประเทศไทย ดังเห็นไดจากพื้นที่ในการทําเกษตรกรรมและกสิกรรมตาง ๆ สินคาเกี่ยวกับการเกษตรถือเปนสินคาทุนที่สําคัญPESTมูลคาการสงออกขยายตัว 10 % ตอป ภายในชวงพ.ศ. 2549-2553เพื่อผลักดันใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวสภาพเศรษฐกิจของลาวเปนไปไดคอนขางดี แมวาจะไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติตาง ๆ และสภาพเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจลาวเติบโตตอเนื่องเปนเวลา 5 ป อยูที่ 7.9% ตอป
 21. 21. S-OCIALชาวลาวมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกับคนไทย คนไทยบางกลุมก็สืบเชื้อสายมาจากลาวดํารงชีวิติแบบพึ่งพาอาศัยกัน (Collectivism) คลายสังคมไทยคนลาวนิยมสินคาจากไทย ถือวาเปนสินคาที่มีคุณภาพสูง หากเทียบกับจีนและเวียดนาม แตไมชอบประเทศไทย เพราะคิดวาคนไทยชอบดูถูกคนลาวPEST
 22. 22. T-echnologicalPESTประมาณรอยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมดไมมีไฟฟาใชประชากรในประเทศเขาถึงการใชอินเทอรเน็ตเปนพื้นที่กวางขวางการจัดหาแหลงชลประทานและเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อพัฒนาสินคาใหทันสมัยและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นการโทรคมนาคมพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีเครือขาย 4G ใชในประเทศในขณะที่ไทยยังเปน 3Gการใชเทคโนโลยีและสารเคมีในการเกษตรมีนอย
 23. 23. COMPETITORS
 24. 24. คูแขงสําคัญของไทยประเทศที่เปนคูแขงสําคัญในการสงออกขาวของไทยในตอนนี้คือเวียดนาม โดยในป 2552 ไทยผลิตขาวได 31.65 ลานตัน (เวียดนาม38.90 ลานตัน) ในขณะที่ไทยมีความสามารถในการผลิต 474 กิโลกรัมตอไร (เวียดนาม837 กก./ไร) ทําใหราคาขาวไทยอยูทีประมาณ 6,575 –8,715 บาท / ตัน (เวียดนาม 3,960 บาท/ตัน)
 25. 25. ขาวหอมมะลิไทย ประมาณ 1,100 เหรียญสหรัฐตอตันขณะที่เวียดนาม ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐตอตันกัมพูชา ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐตอตันสงผลใหขาวหอมมะลิไทยมียอดการสงออกที่ต่ําลงโดยประมาณรอยละ 46.4ราคาสงออกขาว/ตอตันItem 27 มี.ค. 563 เม.ย. 56 10 เม.ย. 56 24 เม.ย. 56ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (54/55) (THMR Acrop year 11/12)$1218 $1214 $1230 $1236ขาวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (55/56) (THMR Acrop year 12/13)$1235 $1231 $1247 $1255
 26. 26. BRAND CHALLENGE
 27. 27. BRAND CHALLENGE2.ลาวตองการนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนเพิ่ม การนําขาวหอมมะลิไทยไปเจาะตลาดที่ลาว อาจเปนการยากที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ดวยคูแขงตางชาติที่เขามาในเวลาเดียวกัน3.ลาวดําเนินนโยบายแบบสังคมนิยม เราจึงตองศึกษาและเขาใจบริบทของลาวอยางถองแทในการลงทุน4.การเขาไปลงทุนในประเทศที่มีโครงสรางพื้นฐานไมเพียงพอ คือตนทุนที่เพิ่มขึ้นแตหากทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ ทําประโยชน และสรางงานเพิ่มใหแกชุมชนที่เขาไปลงทุน ก็จะไดรับมิตรภาพแทจริงจากชุมชน และทั้ง 2 ฝายก็ตางไดรับผลในทางบวก1.ประเทศคูแขงกําลังพัฒนาสายพันธุขาวใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมหรือสูงกวาไทย
 28. 28. 5. ประชากรในลาวสวนใหญกินขาวนึ่ง หรือ ขาวเหนียว จึงเปนการยากที่จะนําขาวหอมมะลิไปตีตลาด6. ขาวหอมมะลิมีราคาคอนขางแพง คนสวนใหญเปนเกษตรกร มีรายไดต่ํากําลังซื้อมีจํากัด ทําใหการสงออกขาวมีกลุมเปาหมายที่เฉพาะ ในวงแคบ7. ลาวมีอัตราคาเชาที่คอนขางสูง หากเปรียบเทียบกับไทย โดยแตละแขวงไมเทากันจึงเปนตนทุนประการหนึ่งถาจะเขาไปเปดหนารานของขาวหอมมะลิในลาวBRAND CHALLENGE
 29. 29. BRAND STRATEGY
 30. 30. BRAND STRATEGYBRAND VISIONสรางภาพลักษณความเปนที่สุดของขาวหอมมะลิและตีตลาดใหขาวหอมมะลิไทยเปนหนึ่งในขาวที่คนลาวบริโภค
 31. 31. BRAND STRATEGYBRAND MISSIONขาวหอมมะลิเปนที่รูจักของคนทั่วโลกในความเหนียวนุม และความหอมการทําตลาดจึงเนนการสรางภาพลักษณความเปนสากล เพื่อสรางความนาเชื่อถือแตแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการทําการตลาดยังคงปรับใชเพื่อมุงตอบสนองความตองการและเขาถึงผูบริโภคและตลาดของประเทศลาวโดยจะทําใหลาวยอมรับขาวหอมมะลิไทยเปนทางเลือกหนึ่งในการบริโภคนอกจากขาวเหนียวดวยการแทรกเขาไปในวัฒนธรรมการกินของคนลาว และเจาะกลุมชาวตางชาติ นักทองเที่ยวที่เขามาในลาว
 32. 32. BRAND STRATEGYPOSITIONING• Quality rice• Super-Top Riceขาวหอมมะลิไทย..ที่สุดของขาวคุณภาพที่เคียงคูทุกความอรอย
 33. 33. BRAND STRATEGYBRAND ESSENCEความหอมหวาน นุมนวลของขาวสายพันธุคุณภาพ เขากับทุกเมนูอาหาร
 34. 34. BRAND STRATEGYBRAND PROMISEความหวาน หอม นุมลิ้นจะอยูในทุกคําของขาวหอมมะลิไทยแท 100 %
 35. 35. BRAND STRATEGYBRAND ATTRIBUTES• First Impression• Super-rice• compatible
 36. 36. BRAND STRATEGYBRAND TONE OF VOICEขาวหอมมะลิไทยไดรับการยอมรับจากทั่วโลกในดานความอรอยหอม หวาน นุมลิ้น และเปนที่รูจักอยางกวางขวาง มีรางวัลและเครื่องการันตีมากมาย จึงมั่นใจในคุณคาและความอรอยของขาวหอมมะลิไทยไดอยางแนนอน
 37. 37. INTERNATIONALMARKETING STRATEGY
 38. 38. Globalization Localizationถึงแมขาวหอมมะลิไทยจะเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักของทั่วโลก แตเราไมสามารถใชนโยบายการตลาดที่ใชแบบเดียวกับไทยเลยไมได เนื่องจากวัฒนธรรมการกิน ชีวิตความเปนอยู การจับจายใชสอย และคานิยมของลาวไมเหมือนคนไทยซะทีเดียว และทัศนคติของคนลาวที่มีตอคนไทยก็เปนไปในเชิงลบเราจึงตองปรับใชกลยุทธการตลาดใหเขาถึงคนลาวได และตอบสนองความตองการของคนลาวไดเปนอยางดี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบุกตลาดโดยหาจุดเหมือนและจุดตางเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธบุกตลาดใหเหมาะสมกับตลาดลาวใหมากที่สุดกลยุทธแบบ Glocalization จึงเปนแนวที่ดีที่สุดในการทําการตลาดในลาว
 39. 39. Target AudienceClass : A ถึง B+กลุมชาวตางชาติที่เขามาในประเทศลาว
 40. 40. 7P’s
 41. 41. 7P’sProduct :ขาวหอมมะลิไทย ซึ่งเปนสินคาระดับพรีเมี่ยม โดยมีการการันตีและรางวัลมากมายเปนเครื่องประกันวาขาวหอมมะลิไทยเปนขาวที่อรอยที่สุดในโลกPrice :ใช Skimming Strategy โดยเนนเจาะกลุมตลาดบนกอนโดยจะตองตั้งราคาใหเทากับ หรือสูงกวาราคาขาวที่วางจําหนายอยูแลวเพราะขาวหอมมะลิไทยเปนขาวที่รูจักกันวาเปนขาวระดับพรีเมี่ยมอยูแลว จึงใชจุดนี้มาเปนตัวกําหนดฐานการตั้งราคา
 42. 42. Place :วางจําหนายทั้ง Modern trade และ traditionalTrade เพื่อกอใหเกิดความสะดวกตอผูบริโภคในการซื้อหา เชนรานอาหารไทยในลาว รานสะดวกซื้อ รานคาชั้นนําทั่วไป หรือจัดสงแบบDeliverly7P’sRegal MegamallThe Talat Sao Market Mallรานสะดวกซื้อ
 43. 43. Promotion :Guerrilla Marketingการแจก Testing ใหคนไดลิ้มลองกิจกรรมลด แลก แจก แถม อีเวนทกิจกรรม CSRกิจกรรมแขงขันทําอาหารประเภทขาวMedia Convergence Branding7P’s
 44. 44. 7P’sPeople :บุคคลากรที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ปนผูที่มีความสารถ และเปนผูที่ถูกคัดเลือกแลวPhysical Evidence and Presentation :แสดงออกความเปนสินคาระดับพรีเมี่ยม และแฝงความเปนไทยProcess : ใสใจในทุกรายละเอียด ทั้งการผลิต และบรรจุภัณฑ การสงออก ตลอดจนการบริการการขายถึงมือผูบริโภค
 45. 45. AGENCY SELECTION
 46. 46. Host Market Agencyบริษัทโฆษณาที่เลือกใชเปนบริษัทที่มาจากประเทศไทย เพื่อสะดวกในการควบคุม และบริษัทโฆษณาจากไทยจะสามารถเขาใจสินคาไดมากกวา และเปนการรักษาความลับไดดีConcept และ ExecutionLocalization
 47. 47. Total Brand CommunicationsCampaign for 2014(Media Plan +Budget Plan)
 48. 48. Media Convergence Branding
 49. 49. Free MediaMedia Convergence BrandingViral MarketingBuzz MarketingGuerilla MarketingWords Of Mouth
 50. 50. Paid MediaTVCโฆษณาทางทีวีในชวงเวลา Launch Time ตั้งแต 11.00-13.00น.Magazineนิตยสารอาหาร นิตยสารทองเที่ยว นิตยสารไลฟสไตลRadio Spotคนลาวนิยมฟงวิทยุ จึงสามารถเขาถึงไดงาย และเขาถึงที่หางไกลนอกจากเมืองหลวงไดMedia Convergence Branding
 51. 51. Own MediaWebsite เนื่องจากการเขาถึงโลกอินเทอรเน็ตเปนเรื่องที่งายตอการเขาถึงของคนในประเทศลาวFacebook จัดกิจกรรมรวมสนุกตางๆ ใหขอมูล แบงปนรูปภาพวิถีขาวหอมมะลิดานตางๆYoutube สรางคลิปวิดิโอโปรโมทขาวหอมมะลิไทยMedia Convergence BrandingApplication บนมือถือ อาจจะเปนเกมส ขอมูล ก็ได
 52. 52. BUDGET PLAN5 ลานบาท/ป

×