Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Article for the 'biology' journal 1 2010 01 03-2010

876 views

Published on

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ
Проект „Ключ към природата” по програма “Електронно съдържание Плюс” на Европейската комисия

Пенчо Михнев – Ръководител на проекта
за България – фирма „БИКАМ” ООД

непубликуван работен вариант на статия в
Списание „Биология, екология и биотехнология”, ISSN 1310-2669, бр. 1/2010 г., стр. 3 – 10. Научно-методическо списание, Главна редакция на педагогическите издания към Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН)

USE OF E-KEYS IN BIOLOGY AND ECOLOGY INSTRUCTION
The project „Key To Nature” (K2N) of the eContent Plus EC Programme

Pencho Mihnev – K2N Project manager
For Bulgaria –company BIKAM Ltd.

unpublished working draft of an article in “Biology, Ecology, and Biotechnology”,. ISSN 1310-2669, issue 1/2010, pp. 3 – 10. Scientific & Methodology Journal of the Head Editorial Office of the Pedagogical Publications, Ministry of Education, Youth, and Science - Republic of Bulgaria

In Bulgarian Language

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Article for the 'biology' journal 1 2010 01 03-2010

  1. 1. РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ Проект „Ключ към природата” по програма “Електронно съдържание Плюс” на Европейската комисия Пенчо Михнев – Ръководител на проекта за България – фирма „БИКАМ” ООД непубликуван работен вариант на статия в Списание „Биология, екология и биотехнология”, ISSN 1310-2669, бр. 1/2010 г., стр. 3 – 10 Научно-методическо списание, Главна редакция на педагогическите издания към Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) USE OF E-KEYS IN BIOLOGY AND ECOLOGY INSTRUCTION The project „Key To Nature” (K2N) of the eContent Plus EC Programme Pencho Mihnev – K2N Project manager For Bulgaria –company BIKAM Ltd. unpublished working draft of an article in “Biology, Ecology, and Biotechnology”,. ISSN 1310-2669, issue 1/2010, pp. 3 – 10. Scientific & Methodology Journal of the Head Editorial Office of the Pedagogical Publications, Ministry of Education, Youth, and Science - Republic of Bulgaria In Bulgarian Language
  2. 2. Работа с електронни определители в обучението по биология и екология Проект „Ключ към природата” по програма “Електронно съдържание Плюс” на Европейската комисия Фирма „БИКАМ” ООД участва в международния образователен проект №: ECP- 2006-EDU-410019 „Ключ към природата” (Key To Nature) по програма „Електронно съдържание Плюс” (eContent Plus) на Европейската комисия, който е с времетраене от м. септември 2007 г. до м. септември 2010 г. Проектът има за цел постигането на общ европейски подход при преподаване на теми по биоразнообразие на различни нива във формалното образование – началното и основно училище, гимназиалната училищна степен, университетите. Key To Nature включва 14 партньора от 11 европейски страни, между които и България – чрез фирма „БИКАМ” ООД. Координатор на проекта е Факултетът по биология към Университета в Триест, Италия. Седем от партньорите предоставят своите изключително богати електронни бази от данни с животински и растителни видове от Европа и целия свят, свързани с биологичното разнообразие. Между тях са: • Британският природонаучен музей, Лондон (основан през 1753 г.); • Холандската организация „ЕТИ-Биоинформатикс” финансирана от ЮНЕСКО; • Германският федерален изследователски център по биология; • Испанската кралска ботаническа градина „Реал Хардин Ботанико”, Мадрид, към Испанския съвет за научни изследвания (основана през 1755 г.); • Словенският природонаучен музей; • Германски и италиански университети с богати електронни бази от данни за биологично разнообразие. Основните цели на проекта са: 1. Да разшири достъпа и улесни използването на електронни средства при идентифицирането с учебни цели на различни биологични видове; 2. Да спомогне за разрешаване на проблемите с взаимния достъп до дигитализирани данни за различни биологични видове, които се намират в различни и несъвместими университетски и природо-научни бази от данни; 3. Да оптимизира образователната ефикасност и да повиши качеството на дигиталното образователно съдържание, свързано с биоразнообразието; 4. Да „добави стойност” към вече съществуващото електронно съдържание, чрез осигуряване на многоезичен достъп до него; 5. Да предложи добри практики за преодоляване на бариерите, препятстващи пълноценното създаване, придобиване, обмен и (многократно) използване на електронно учебно съдържание в образователните системи на европейските държави. Проектът работи в две главни направления – софтуерно-технологично и образователно. Софтуерно-технологичното направление е насочено към съвместяването на съществуващите седем партньорски електронни бази от данни с биологични видове и осигуряване на унифициран достъп до тях, както и с разработването на електронни средства (софтуер) за създаване, редактиране и работа с електронни определители. 1
  3. 3. Образователното направление е свързано с разработване, прилагане и обмен на добри практики и пилотно тестване в образователната система на разработените по проекта електронни средства и споделените бази от данни с разнообразни биологични видове, с цел смисленото и пълноценно използване на техния потенциал в учебната дейност на основните и средни училища и университетите. БИКАМ ООД участва в проекта с дейности и в двете основни направления в сътрудничество с български образователни институции от различните образователни степени. През изминалите две и половина години от проекта бе извършена голяма по обем работа, като по-важните постигнати резултати са следните: • Бяха разработени софтуерни средства, които позволиха: o съвместяването на 7 големи независими партньорски бази от данни с биологични видове и бе реализирана автоматичната система за обмен на данни помежду им; o извличането по определени критерии от базите данни на подмножества с данни за биологични видове, за конкретни образователни нужди на обучението по природонаучните дисциплини в училищата и университетите, като това се извършва по задания и спецификации на конкретни образователни институции (училища и университети) o създаването на компютърни образователни приложения (електронни определители / „ключове”) за търсене и идентифициране на разнообразни биологични видове според видими външни характеристики – по начин подходящ за различни възрастови групи и образователни равнища. Всички електронни определители са разработени във варианти за различни електронни носители и среди, а именно: на CD-ROM; онлайн - чрез Интернет, вкл. и чрез Уикипедия; чрез мобилни апарати (Smart-Phones, PDA, GSM); при нужда – в хартиен вариант. Към момента с помощта на български специалисти-ботаници за България е създаден на български език един генеричен ключ (електронен определител) за 371 най-разпространени в България вида дървета и храсти – диви, култивирани и паркови. Разработен е и софтуерен инструмент, който позволява автоматичното създаване от генеричния ключ на практически неограничен брой по-малки ключове, които съдържат подмножества на тези 371 вида, формирани по зададени от училищата и преподавателите критерии, като например географско местоположение, семейства и групи растения, тип екосистема, ендемичност и т.н. С помощта на този ключ, достъпен на CD-ROM или през Интернет, обучаемите (ученици и студенти) могат да идентифицират чрез избор по видими характеристики даден растителен вид и да получат разнообразна текстова и графична информация за вида и неговите особености и характеристики. Освен това, обучаемите получават класификационна / таксономична информация за дадения растителен вид, неговата принадлежност към биологични род и семейство, както и за други представители от този род и семейство, разпространени в България. Освен разработения на български език електронен определител, за 2
  4. 4. участниците и асоциираните членове в проекта към момента са достъпни на 10 други европейски езици 1386 разнообразни мултимедийни електронни определители, базата с данни от които може да бъде претърсвана по 11 признака и подходящите ключове да бъдат използвани свободно от участниците и асоциираните членове в проекта. Тези електронните определители включват разнообразни растителни и животински видове - лишеи, мъхове, гъби, тревисти растения, храсти и дървета, големи групи от безгръбначните и гръбначни животни (включително, но не само, насекоми, риби, птици, бозайници) и др. За образователните системи и различните отделни образователни институции проектът осигурява два вида сътрудничество, чрез предоставяне на статут на: 1. Асоцииран член на проекта – за институции, управляващи образователната система и за научни институции и организации, с интереси и сфера на дейности, свързани с биоразнообразието. 2. Приятели на проекта „Ключ към природата” (“Friends of Key to Nature”) – за училища, университети и обучаващи организации, които ще тестват (и евентуално – използват безплатно и по-нататък) създадените по проекта електронни определители и софтуерни средства. И при двата вида сътрудничество не се предвижда поемането на финансови ангажименти от страна на асоциираните членове и приятелите на проекта към проекта, като важи и обратното – проектът не предоставя директно финансиране, но осигурява безплатен достъп до създадените продукти и тяхното използване, както и – в определени случаи – безплатно участие в семинари и обучения по проекта. Параметрите на асоциираното членство и на членстовото като приятели на проекта са описани по-подробно по-долу. Какво осигурява проектът на училищата и университетите, придобили статут Приятели на „Ключ към природата”: Ангажиментът, който поемат приятелите на проекта е единствено да тестват (и по желание – използват и по-нататък) избрани от тях ключове по проекта, по методики и начини, определени от тях, като след приключване на тестовете попълнят и върнат до проекта за всеки тестван ключ два типа кратки въпросници – преподавателски и за приложимост/използваемост на определителя, попълнени съответно от преподавателя и от всеки от тестващите обучаеми. Целта на тези въпросници е да предоставят на проекта обратна информация от практиката, за да могат да бъда усъвършенствани съответните определители (ключове), или да се създадат нови. До момента със статут на Приятели на „Ключ към природата” са над 10 учебни заведения от страната, които са се включили в тестването и работата с електронните определители и са участвали в безплатни обучения по проекта, с издадени сертификати за проведено обучение със съответните кредити от ДИУУ на СУ „Св. Кл. Охридски”. Какво осигурява на асоциираните си членове проектът „Ключ към природата”: • Достъп до образователните ресурси, разработени в рамките на проекта за европейските училища и университети; • Достъп до критична маса от други образователни ресурси, 3
  5. 5. предоставени от избрани не-бизнес, обществени, или бизнес доставчици на образователно съдържание; • Безплатни консултации и подкрепа, включително участие в национални и международни семинари и конференции; • Редовна обратна информация относно образователни ресурси в сферата на биоразнообразието - в термините на популярност, анотации/рецензии и рейтинги на ресурсите, направени от преподавателите; • Участие в образователната общност, формирана около проекта, за намиране, използване, собствено модифициране и споделяне на учебни ресурси; • Възможност да сътрудничат при определяне на бъдещите посоки, които би трябвало да следва обучението по биоразнообразие; • Възможност да участват в бъдещи проекти, от същите области на интерес; • Достъп до професионална експертиза в областта на педагогическото използване на цифрово съдържание в обучението и ученето. В какво се състои включването и какви биха били ангажиментите на асоциираните членове по проекта? Ангажиментите на асоциираните членове по проекта са свързани с една или няколко от следните групи дейности: • Изпробване да възприемат и прилагат общи стандарти и решения, свързани с използваемост (usability) и интероперабилност (interoperability) на образователно съдържание; • Предоставяне на ново съдържание в проекта; • Разработване на онтологии, съвместно с партньорите по проекта; • Провеждане на тестове със съществуващи образователни инструменти от проекта и докладване на резултатите; • Сътрудничество в дейности за популяризиране на проекта, продуктите и резултатите от него. Кандидатстването за асоциирано членство се извършва директно чрез подаване на заявка до главния координатор по проекта – проф. Пиер Луиджи Нимис, Факултет по биология, Университет на Триест, Италия. До момента от България са кандидатствали и са придобили статут на Асоциирани членове четири български институции и институционални звена (виж http://www.keytonature.eu/wiki/Associated_Members#Bulgaria). Основната цел, в рамките на проекта, в крайна сметка се свежда до това образователните институции на различни равнища да имат достъп до, и да използват пълноценно, създадените от „Ключ към природата” електронни определители и софтуерни средства по биоразнообразие. В този смисъл асоциираните членове и приятелите на „Ключ към природата” могат да допринесат изключително много за тяхното подходящото използване в обучението на българските ученици и студенти, там където е удачно. От своя страна БИКАМ ООД се ангажира с: • организиране и провеждане, съвместно с асоциираните си партньори, на семинари/кратки курсове за обучение за използване на електронните определители, създадени по проекта и за работа с платформата “Мудъл” (Moodle) за електронно обучение по проекта, идентична с тази на Националния образователен портал, поддържан от МОМН; 4
  6. 6. • безплатно осигуряване и поддръжка на работно уеб-пространство за създаване на курсове и провеждане на електронно обучение с ученици и студенти, на платформата за електронно обучение по проекта (http://k2n.bikam.com) - за всички заинтересовани преподаватели и експерти1 • организиране и провеждане през пролетта на 2010 г. на безплатна за участниците образователна конференция за постигнатите в България резултати от използването и добри практики по проекта, заедно с публикуване на преподавателските доклади от конференцията в броеве на анотирано официално педагогическо издание. До момента, съвместно с Департамента по информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски”, са проведени два пилотни курса за обучение на учители по биология, насочени към усвояване на работата с електронни определители по проекта и със запознаване с методики и добри практики за интегриране на работата с електронни определители на различни нива в училищното и университетското образование в страната. Предстои организирането и провеждането през първата половина на месец април 2010 г. на трети пилотен курс за обучение на преподаватели по биология и екологично образование, като този път акцентът е поставен върху разработването и използването на електронно-базирани курсове/модули за работа с определителите по проекта. В няколко последователни следващи броеве на списанието ще ви запознаем подробно с отделните компоненти и възможности за работа с електронните определители и софтуера за тяхното използване, с портала на проекта, с платформата за електронно обучение по проекта и с методически съвети за използване на определителите в обучението по биология и екологично образование. Всички тези продукти и възможности са достъпни за използване и работа безвъзмездно от образователните институции в България. За да придобиете представа и да прегледате предварително наличните идентификационни инструменти и ресурси, моля посетете: • Общият уеб-портал на проекта "Key To Nature" (на английски език) на адрес: http://www.keytonature.eu • Българският уеб-портал на проекта "Ключ към природата" (на български език), разположен в рамките на общия портал, или директно на адрес: http://www.keytonature.eu/wiki/Bulgaria • Страницата с информация за проекта на английски език - в общия уеб- портал на проекта или директно на адрес: http://www.keytonature.eu/wiki/The_Project • Страницата с информация за проекта на български език в секцията „Повече за проекта” от раздел Проектът "Ключ към природата" в българския портал • Подробна информация за различните инструменти: 1 По преценка и решение на МОМН електронното обучение би могло да се провежда и директно в Националния образователен портал, като в този случай БИКАМ се ангажира, след сключване на двустранно споразумение, да съдейства методически, както и при консултирането за инсталиране на съответните допълнителни модули, подходящи за дейностите по проекта. Същото важи и за участващите университети и училища, които разполагат със собствени платформи за електронно обучение и желаят да организират електронните си курсове на своите платформи. 5
  7. 7. o Общата База от данни с идентификационни ключове (електронни определители) на проекта в разделите „За училищата” или „За университетите” в българския портал на проекта o Някои идентификационни ключове, подходящи за училищата, в раздела „Интерактивен портал” в българския портал на проекта o Някои идентификационни ключове, подходящи за университетите, в раздела „Интерактивен портал” в българския портал на проекта • Посетете останалите национални портали на страните, участващи в проекта (представени на съответните езици), от главния портал на проекта или директно на адрес: http://www.keytonature.eu/wiki/National_Portals • Pedagogical Handbook - общата, английска версия на Ръководството за учителя, от главния портал на проекта или директно на адрес: http://www.keytonature.eu/wiki/Pedagogical_handbook • Ръководството за учителя на български език в раздел Професионална общност в българския портал на проекта • Платформата "MOODLE" за Електронно обучение по проекта, инсталирана от Бикам - достъпна на всички езици на участващите държави, в секция „Електронно обучение” от раздел „Интерактивен портал” в българския портал на проекта, или директно на адрес: http://k2n.bikam.com 6

×