Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
My Death Dinner
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Kiểm toán Phương Đông ICA

Download to read offline

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kiểm toán Phương Đông ICA

 1. 1. Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện Đề cương đề tài mã số: TH2627 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU VÀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.............................................................................................................3 1.1. Tổng quan về kiểm toán Báo cáo tài chính........................................3 1.1.1. Khái niệm kiểm toán Báo cáo tài chính.........................................3 1.1.2. Đối tượng của kiểm toán Báo cáo tài chính....................................3 1.1.3. Mục tiêu kiểm toán Báo cáo tài chính.............................................4 1.1.4. Quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính.................................4 1.2. Khoản mục doanh thu với vấn đề kiểm toán.....................................5 1.2.1. Bản chất của khoản mục doanh thu................................................5 1.2.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu.........................................5 1.2.1.2.Nguyên tắc ghi nhận doanh thu..............................................7 1.2.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu................................................9 1.2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán......................9 1.2.2.2. Hệ thống tài khoản sử dụng...................................................9 1.2.2.3. Phương pháp hạch toán doanh thu........................................9 1.2.3. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục doanh thu...........................10 1.3. Kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính. .....................................................................................................................12
 2. 2. 1.3.1. Vai trò kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính........................................................................................................12 1.3.2. Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu...................................13 1.3.3. Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu...................................14 1.3.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán........................................................14 1.3.3.2. Thực hiện kiểm toán.............................................................22 1.3.3.3. Kết thúc kiểm toán................................................................26 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA THỰC HIỆN..............29 2.1. Khái quát về Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA (PCA).29 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA (PCA)........................................................................29 2.1.2. Đặc điểm và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA (PCA):.....................................................30 2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty......................30 2.1.2.2. Đặc điểm dịch vụ cung cấp của PCA:..................................30 2.1.2.3. Đặc điểm khách hàng của PCA:..........................................31 2.1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây:...........33 2.1.2.5. Phương hướng phát triển của PCA trong thời gian tới.......35 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA.................................................................................................35 2.1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA...................................................................................38 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức nhân sự tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA..............................................................................38 2.1.4.2. Đặc điểm trữ hồ sơ tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA....................................................................................................38 2.1.4.3. Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA.............................................................................39
 3. 3. 2.1.4.4. Quy trình kiểm toán chung do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA thực hiện.............................................................39 2.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện.....................................................................................................41 2.2.1. Quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện..........................................................................................................41 2.2.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán........................................................41 2.2.1.2. Kiểm toán doanh thu trong giai đoạn thực hiện kiểm toán..46 2.2.1.3. Kiểm toán doanh thu trong giai đoạn kết thúc kiểm toán...49 2.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu tại Công ty TNHH A do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện..........................................................................................................51 2.2.2.1. Giới thiệu khách hàng A.......................................................51 2.2.2.2. Kiểm toán khoản mục doanh thu trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán tại khách hàng A.......................................................................51 2.2.2.3. Kiểm toán khoản mục doanh thu tại khách hàng A trong giai đoạn thực hiện kiểm toán..................................................................54 2.2.2.4. Kiểm toán doanh thu tại khách hàng A trong giai đoạn kết thúc kiểm toán...........................................................................................65 2.2.3. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu tại Công ty B do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện......68 2.2.3.1. Giới thiệu khách hàng B.......................................................68 2.2.3.2. Kiểm toán doanh thu tại KH B trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán....................................................................................................68 2.2.3.3. Kiểm toán doanh thu tại KH B trong giai đoạn thực hiện kiểm toán....................................................................................................71 2.2.3.4. Kiểm toán doanh thu tại khách hàng B trong giai đoạn kết thúc kiểm toán...........................................................................................80
 4. 4. 2.2.4. So sánh thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu tại hai khách hàng A và B.............................................................................................82 2.2.4.1. Sự giống nhau trong kiểm toán khoản mục doanh thu tại hai KH A và B..........................................................................................82 2.2.4.2. Sự khác nhau trong kiểm toán khoản mục doanh thu tại hai KH A và B................................................................................................83 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA (PCA) THỰC HIỆN..............................................88 3.1. Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán khoản mục Doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện.........................................................................................88 3.2. Đánh giá chung về thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện.................................................................................89 3.2.1. Ưu điểm:........................................................................................90 3.2.2. Nhược điểm:..................................................................................91 3.3. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục Doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện...............................................93 KẾT LUẬN..................................................................................................107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 5. 5. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Nội dung 1 PCA Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA 2 BCTC Báo cáo tài chính 3 KTV Kiểm toán viên 4 HT KSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ 5 GTGT Giá trị gia tăng 6 TK Tài khoản 7 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 8 BGĐ Ban giám đốc 9 GĐ Giám đốc 10 KH Khách hàng 11 Cty Công ty 12 BCĐKT Bảng cân đối kế toán 13 BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh 14 TK Tài khoản 15 BTC Bộ tài chính 16 VSA Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam
 6. 6. DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1. Hạch toán tiêu thụ sản phẩm trực tiếp và chuyển hàng.................10 Sơ đồ 1.2. Ba giai đoạn của một cuộc kiểm toán BCTC.................................14 Sơ đồ 1.3. Các bước trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán.........................15 Sơ đồ 2-1: Sơ đồ bộ máy tổ chức tại PCA......................................................36 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ quy trình kiểm toán chung tại PCA.....................................87 Sơ đồ 3.1. Trình tự lập chương trình kiểm toán............................................101 Biểu đồ 2.1. Cơ cấu dịch vụ của PCA.............................................................31 Biểu đồ 2.2. Cơ cấu khách hàng của PCA......................................................33 Bảng 1.1. Mục tiêu và quá trình kiểm soát nội bộ đối với doanh thu.............11 Bảng 1.2. Mục tiêu kiểm toán.........................................................................13 Bảng 2.1. Kết quả kinh doanh 03 năm 2006, 2007, 2008 của PCA................33 Bảng 2.2 Mức độ trọng yếu của khoản mục...................................................44 Bảng 2.3 Trắc nghiệm đạt yêu cầu đối với kiểm toán doanh thu...................46 Biểu 2.1. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................53 Bảng 2.4. Bảng ước lượng trọng yếu đối với khoản mục doanh thu tại KH A54 Biểu 2.2. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................56 Biểu 2.3. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................57 Biểu 2.4. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................59 Biểu 2.5. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................60 Biểu 2.6. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................62 Biểu 2.7. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................63 Biểu 2.8. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................64 Biểu 2.9. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên......................................65 Biểu 2.10. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................66 Biểu 2.11. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................67 Biểu 2.12. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................70
 7. 7. Bảng 2.5. Bảng ước lượng trọng yếu đối với khoản mục doanh thu tại KH B71 Biểu 2.13. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................74 Biểu 2.14. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................76 Biểu 2.15. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................78 Biểu 2.16. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................79 Biểu 2.17. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................80 Biểu 2.18. Trích giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên....................................81 Bảng 3.1. Đánh giá rủi ro phát hiện................................................................97 Bảng 3.2. Phân tích về tỷ suất lợi nhuận.........................................................99
 8. 8. LỜI MỞ ĐẦU Tuy mới hình thành và phát triển hơn 15 năm qua nhưng kiểm toán Việt Nam đã nhanh chóng chứng tỏ được vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, các nhà quản trị doanh nghiệp, khách hàng và những người quan tâm. Đặc biệt, Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới – WTO mở ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với nền kinh tế quốc gia nói chung và kiểm toán nói riêng. Vì thế những năm gần đây, với sự ra đời của hàng loạt công ty kiểm toán trong nước đã chứng tỏ được sự phát triển vượt bậc của ngành nghề kiểm toán Việt Nam. Trong xu hướng phát triển chung đó, Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA (PCA) ra đời và ngày càng chứng tỏ được vị thế, uy tín của mình, với chiến lược xây dựng PCA thành một công ty kiểm toán hàng đầu trong nước và khu vực. Qua quá trình học tập môn kế toán – kiểm toán và tìm hiểu thực tế công tác tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA, em đã được tìm hiểu tổng quan chung về công ty, tìm hiểu về quy trình kiểm toán chung của công ty và quy trình kiểm toán từng phần hành cụ thể trong kiểm toán báo cáo tài chính. Trong quá trình đó em đã tiếp cận và đi sâu tìm hiểu về kiểm toán khoản mục doanh thu. Em nhận thấy khoản mục doanh thu là khoản mục rất trọng yếu trên báo cáo tài chính và luôn chứa đựng nhiều sai phạm tiềm tàng. Vì vậy kiểm toán doanh thu là một phần vô cùng quan trọng, có tính quyết định chất lượng của toàn bộ cuộc kiểm toán. Với sử chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình của ThS. Tạ Thu Trang cũng như các anh chị kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán thuộc phòng Tư vấn Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA, em đã chọn kiểm toán khoản mục doanh thu để đi sâu vào tìm hiểu và phát triển thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài là: “Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện”. Khóa luận tốt nghiệp của em gồm 3 phần: Chương 1: Lý luận chung về doanh thu và kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo
 9. 9. cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA thực hiện. Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA thực hiện. Thông qua việc nghiên cứu tìm hiểu về thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu, em xin mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA thực hiện. Từ đó góp phần tăng cường hiệu quả và chất lượng kiểm toán nói chung tại Công ty. Do thời gian tìm hiểu có hạn và khả năng bản thân còn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn để khóa luận này hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009
 10. 10. Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ. Trường hợp có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung, độc giả có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Vui lòng truy cập tại đây để xem hướng dẫn: http://thuvienluanvan.com
 • cryon52

  Oct. 1, 2013

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực hiện

Views

Total views

1,438

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

40

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×