Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työkykykoordinaattorien työpaja 11.11.2015: Identiteettityo ja ammatillinen toimivuus

566 views

Published on

Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Päivi Hökän esitys identiteettityöstä ja ammatillisesta toimijuudesta Kevan Työkykykoordinaattorien työpajassa 11.11.2015.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työkykykoordinaattorien työpaja 11.11.2015: Identiteettityo ja ammatillinen toimivuus

 1. 1. IDENTITEETTITYÖ JA AMMATILLINEN TOIMIJUUS Päivi Hökkä, KT, Tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos paivi.hokka@jyu.fi Kevalla on lupa materiaalin julkaisuun 1
 2. 2. IDENTITEETTI JA TOIMIJUUS – MIKSI? Työelämän nopea murros • Kasvavat tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset > jatkuva kehittäminen • Työntekijöiltä edellytetään jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä ja ammatillisten identiteettien muokkaamista • NPM (uusi julkisjohtaminen) > autonomia ja vaikutusmahdollisuudet kaventuneet Yksilöt pakotettuja toimijuuteen ja jatkuvan muutoksen lukemattomien rajoitteiden ja mahdollisuuksien ristiaallokossa. 2
 3. 3. IDENTITEETTI JA TOIMIJUUS – MIKSI? Työelämän nopea murros • Mikä vialla – muuttuuko liikaa (Siltala) vai liian hitaasti (Alasoini)? • Ennustettavat työurat historiaa: pätkä- ja silpputyöt, osa- aikatyö, keikkatyö, vuokratyö, pakkoyrittäjyys, freelance-työ, nollatyösopimukset, paskaduunit • Työpahoinvoinnin huima hintalappu n. 30 miljardia euroa/vuosi (Ahonen) Yksimielisyys: työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja toimijuus edistävät työn mielekkyyttä ja hyvinvointia 3
 4. 4. 4 MIHIN TARVITAAN AMMATILLISTA IDENTITEETTIÄ? 1) Yrittäjämäisyyttä vaaditaan myös palkkatyössä: oman osaamisen tunnistaminen, näkyväksi tekeminen ja markkinointi 2) Yksilölliset, itsearviointiin perustuvat käytännöt ammattitaidon /osaamisen todentamisessa ja koulutuksessa: portfoliot, näyttötutkinnot, CV:t 3) Tietoisuus omasta ammatillisesta identiteetistä ja osaamisesta: • kykyä sen uskottavaan esittämiseen. • ”Kuka olen, mitä osaan, mitä tavoittelen, mitä pidän tärkeänä” • tekeminen & osaaminen ei riitä: ’Hyvä tyyppi’ ’Oikea asenne’ ’Oma tarina’
 5. 5. MIHIN TARVITAAN AMMATILLISTA IDENTITEETTIÄ? 5 4) Työuran katkokset ja epäjatkuvuudet: • pätkätyöt, keikka- ja projektityöt, freelancer-, ja vuokratyöt, epätyypilliset työsuhteet, rajattomat työt, sopimustyöntekijä 5) Joustavuuden, jatkuvan uusiutumisen ja elinikäisen oppimisen vaatimus esim. organisaatiomuutoksissa 6) Omaehtoiset ammatin ja työtehtävien vaihdokset, esim. palkkatyöstä yrittäjäksi 7) Työttömyys: identiteetti työn puuttuessa ja työelämän ulkopuolella > ammatin vaihdos, muuttaminen, uudelleen kouluttautuminen.
 6. 6. 6 Ammatillisen identiteetin uudelleenneuvottelu ja tuunaaminen on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ammatillisesta identiteettityöstä on tullut keskeinen työelämätaito joka kestää läpi työuran
 7. 7. 7 Samaan aikaan kun työidentiteettien merkitys on korostunut niin paradoksaalisesti: • Globaaleilla kilpailuun perustuvilla työmarkkinoilla työntekijöillä on entistä vähemmän varmuutta, vakautta, jatkuvuutta ja ennustettavuutta työurien rakentamisessa • Pitkäjänteinen työidentiteettien rakentaminen on vaarantunut • Sitoutuminen työhön ja työpaikkaan on tullut haasteelliseksi Lisäksi kiire, jatkuvat muutokset ja uudet haasteet uhkaavat rapauttaa ammatillisen identiteetin, jos identiteettien uudelleenneuvottelulle ei ole tilaa. Tämä voi olla uhka työhyvinvoinnille ja johtaa pahimmillaan työuupumukseen tai ennenaikaiseen eläköitymiseen. MUTTA….
 8. 8. 8 kuvaa laajasti ja monitasoisesti ihmisen ja työn välistä suhdetta Ammatillisessa identiteetissä kietoutuvat: • ammattialan yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen käytäntö • yksilön rakentamiin (ja jatkuvasti muokkaamiin) persoonallisiin merkityksiin ja käsityksiin työn asemasta elämässä sekä työhön liittyvistä arvoista ja eettisistä sitoumuksista AMMATILLINEN IDENTITEETTI
 9. 9. AMMATILLINEN IDENTITEETTI 9 • elämänhistoriaan perustuva käsitys itsestä ammatillisena toimijana • Ammatillinen historia ja kompetenssit • suhde työhön ja ammatillisuuteen • mihin kuulun ja samaistun työssäni • mitä pidän tärkeänä ja mihin sitoudun • työtä koskevat arvot ja eettiset sitoumukset • tavoitteet ja uskomukset työssäni • millaiseksi työssä ja ammatissani haluan tulla Kuka olen, mihin kuulun ja mitä tavoittelen työssäni ja ammatissani
 10. 10. AMMATILLISEN IDENTITEETIN NEUVOTTELU Ammatillinen identiteetti Työkäytänteet Diskursiiviset rakenteet (vallitsevat puheentavat, subjektipositiot) Työorganisaatio (hallintojärjestelmä, toimintatavat, lainsäädäntö) Työyhteisö (suhde työkavereihin, tiimit, työryhmät, osallisuus) Oman osaaminen, kompetenssit Työn merkitys ja suhde muuhun elämään Työkulttuurit (sosiaaliset normit, tavat, arvostukset) Oma elämänhistoria Fyysiset ja materiaalis Olosuhteet (tilat, laitteet) Valta (virallinen, epävirallinen)
 11. 11. 11 CONTEXTUAL AND INDIVIDUAL FACTORS RELATING TO PROFESSIONAL IDENTITY NEGOTIATIONS (Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi, 2014)
 12. 12. TOIMIJUUS – MITÄ JA MIKSI 12
 13. 13. 13 ~ Aktiivisuutta, aloitteellista toimintaa esim. saada aikaan muutosta aiempaan nähden • Koulutus- ja työuran valinnat mielekkääksi • Työssä oppiminen edellyttää aktiivista osallistumista, osaamisen rakentamista • Työn jatkuva omaehtoinen kehittäminen (ketterä, tuottava työ) • Luovuus ja innovatiivisuus • Työssä oppimista ja osaamisen kasvua ei voida hyödyntää ilman vaikutusmahdollisuuksia työorganisaatiossa • Rakenneuudistukset (esim. sote), kilpailu, työnteon tapojen muutos • Ulkoa tuodut muutokset työssä > ammatillisten identiteettien tuunaustarve • Uudet vastuut ja työroolit > ammatillisten identiteettien tuunaustarve • Työuran katkokset (työttömyys) edellyttää ammatillisten identiteettien uudelleen rakentamista • Oman elämän valinnat identiteettitoimijuutena: perhe, vapaa-aika, aatteet, arvot, elämäntapa MIKSI JA MIHIN (AMMATILLISTA) TOIMIJUUTTA TARVITAAN?
 14. 14. 14 ~ Aktiivisuutta, aloitteellista toimintaa esim. saada aikaan muutosta aiempaan nähden • Autonomiaa, valtaa (power to) ja vaikutusmahdollisuutta • (Oikeiden) valintojen tekoa > elämänhallintaa • Kykyjä ja resursseja vaikuttaa omaan elämään • Osallisuutta • Kollektiivista kamppailua olosuhteiden parantamiseksi • Hiljaista tai äänekästä vastarintaa, kannanottoa Tunnetta, tietoa, tahtoa, maailman muutosta Rajoitteena: Rakenteet, instituutiot ja valta (virallinen/epävirallinen) Resurssina: Yksilön ja/tai kollektiivin kapasiteetti vaikuttaa MITÄ ON TOIMIJUUS
 15. 15. MONENLAISTA TOIMIJUUTTA 15 -Yksilöllistä: • Pakotettuja valintoja vähäisten vaihtoehtojen edessä • Muutoksesta selviytymistä: sopeutumista tai torjumista • Oman identiteetin uudelleen neuvottelua (muutoksessa) • Intentionaalinen, tavoitteinen teko, muutos aiempaan • Oman tulevaisuusorientaation toteutusta -Kollektiivista: • Diskursiivisen vallan tiedostaminen & muutospyrkimys • Valtarakenteisiin kohdistuvaa kollektiivista vastarintaa • Käytäntöjen ja kulttuurien uudistamista • Ammattiryhmän kollektiivisen identiteetin neuvottelu ja suhde työorganisaatioon
 16. 16. 16 AMMATILLINEN TOIMIJUUS JA IDENTITEETTI TYÖSSÄ OPPIMISESSA Ammatillinen toimijuus on välttämätöntä työssä oppimisessa ja samalla työkäytäntöjen kehittämisessä Työntekijöiltä ja johdolta edellytetään jatkuvaa ja monitasoista (yksilöllinen, yhteisöllinen, organisaatio) työssä oppimista ja ammatillista kehittymistä
 17. 17. AMMATILLISEN TOIMIJUUDEN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN VAHVISTAMINEN MUUTTUVASSA TYÖSSÄ www.jyu.fi/toimijuuskirja Anneli Eteläpelto, Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Sanna Herranen & Salme Mahlakaarto (Suomen Akatemia, TSR, JY) 17
 18. 18. PROAGENT-HANKE 2011–2014 Tutkittiin, miten ammatillinen toimijuus ilmenee ja miten sitä voidaan edistää koulutus- ja terveyden- huoltoalan töissä erilaisten interventioiden avulla. Kehitettiin ammatillisen toimijuuden monitasoinen (yksilö, työyhteisö, organisaatio) vahvistamisohjelma Ammatillisessa toimijuudessa yhdistyvät työelämän laatu ja tuottavuus: • Vaikutusmahdollisuudet & ammatillisten identiteettien kestävä muutos • Työn mielekkyys, jaksaminen, sitoutuminen • Työn ja työyhteisön kehittyminen & työssä oppiminen & innovatiivisuus Tutkijat (vasemmalta) Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Anneli Eteläpelto, Salme Mahla- kaarto, Päivi Hökkä, Sanna Herranen & Kaija Collin www.jyu.fi/proagent 18
 19. 19. AMMATILLINEN TOIMIJUUS PROAGENT-HANKKEESSA 19
 20. 20. Ammatillisen toimijuuden monitasoinen vahvistamis- ohjelma; tasot, linkit ja tavoitteet PROAGENT hankkeessa KEHITTÄMISEN TASOT JA KOHTEET AMMATILLISEN TOIMIJUUDEN MONIKYTKENTÄISEN VAHVISTAMISEN TYÖTAVAT TAVOITELTU LOPPUTULOS ORGANISAATIO; toiminta ja strategia YHTEISÖ; työkäytännöt ja työskentelytavat YKSILÖ; ammatilliset identiteetit, roolit YHTYHT Lisääntyvät vaikutusmah- dollisuudet ja dialogisuus; uudistunut toiminta ja visiot Uudet toimivat työkäytännöt ja yhteistoiminnalliset työskentelytavat Työssä oppiminen, uusiutuneet ja vahvistuneet identiteetit ja työroolit, lisääntynyt hyvinvointi Mirkku Sylvi Pirre YHT Yksilöllistä ammatillista toimijuutta vahvistavat työtavat YKS Yhteisöllistä ammatillista toimijuutta vahvistavat työtavat ORG JOHTO 20ORG Organisaation kollektiivista toimijuutta vahvistavat työtavat
 21. 21. Työelämäinterventiot ja aineistonhankinta Kohdeorganisaatiot 2012 Syksy 2013 Kevät Syksy 2014 Kevät Syksy Keskussairaalan päivystysalue (kaksi osastoa) Kaksi yliopiston ainelaitosta, yksi palvelukeskus Dialoginen työkonferenssi Työidentiteettivalmennus halukkaille perustason työntekijöille Johdon toimijuutta vahvistava työpaja (6 kk) Alku- ja loppuhaastattelut Etnograafinen aineistonkeruu (observointi , haastattelut, varjostus) työpaikoilla sekä kehittämistyön (työpajat, työkonferenssit) videointi, tilannearviot, ym. Ammatillisen toimijuuden monikytkentäinen vahvistamisohjelma (TSR) 21 Toimijuuskysely
 22. 22. ID-VALMENNUKSEN TOTEUTUS 2012-2013 • Pienryhmäprosessi sisältäen 6 ryhmäkokoontumista (n. 2,5-3h kerrallaan) kuuden kuukauden aikana. • Kuusi ryhmää yliopistosta ja sairaalasta (N=59): o Tutkimus- ja opetushenkilöstö (2 ryhmää, yht. 20 hlö) o Hallintohenkilöstö (10 hlö) o Sairaanhoitajat (2 ryhmää, yht. 23 hlö) o Lääkärit (6 hlö) • Toiminnalliset menetelmät (esim. sosiometria, sosio- ja psykodraamaan perustuvat tekniikat, kuvallinen ilmaisu, keskustelut). • Yksilöllisiä tehtäviä kokoontumisien välillä (esim. ammatillinen keho ja arkkityyppitesti). 22
 23. 23. ID-VALMENNUKSEN TAVOITTEET 23 vahvistaa ja uudistaa työidentitettiä tukea ja selkeyttää työroolia voimavaraistaa toimijuuteen työyhteisössä lisätä työhyvinvointia ja voimautumisen kokemusta
 24. 24. Persoonallinen identiteetti Oma kehitystarina Omat voimavarat ja kehittämisalueet Ammatti-identiteetti Ammatillinen historia Osaaminen ja ammatillinen kehittyminen Oma työfilosofia ja ammatillisuus Organisaatioidentiteetti Oma positio organisaatiossa Vaikuttamismahdollisuudet ja kanavat organisaation dynamiikassa Liittyminen ja sitoutuminen Suhdeidentiteetti Oma suhdejärjestelmä ja työroolit Työpaikan ihmissuhteet ID 24
 25. 25. ID-VALMENNUKSEN TOTEUTUS 2012-2013 AMMATILLINEN KEHO Oman kehon ääriviivat piirretään paperille Tuotetaan vapaasti ja luovasti: • Identiteetti ja elämänhistoria: kuka olen • Ammatillinen historia: merkitykselliset kokemukset • Taidot ja osaaminen: vahvuudet, puutteet • Ammatillinen filosofia: missioni, eettiset arvoni • Ammatillinen kehityssuunta: tavoitteet, unelmat, miinakentät 25
 26. 26. TULOKSET:TYÖIDENTITEETTIVALMENNUS OPPIMISAREENANA 26
 27. 27. VALMENNUS MONIPUOLINEN OPPIMISAREENA 27 AMMATILLISUUS Ammatillinen identiteetti Voimavarat työssä AMMATILLINEN OSAAMINEN Sosioemotionaa- liset taidot Pedagogiset menetelmätTYÖKÄYTÄNNÖT Toimijuus vuorovaikutuksessa Näkökulmat ja rajat työhön TYÖYHTEISÖ Sosiaaliset suhteet Yhteisöllinen toimijuus TYÖN ULKOPUOLINEN ELÄMÄ Itsetuntemus Sosiaaliset suhteet
 28. 28. JOHDON VALMENNUSOHJELMA 28 JOHDON VALMENNUSOHJELMA
 29. 29. 29 TYÖPAJAT TUNNETYÖN AREENANA
 30. 30. TUNTEET JA TOIMIJUUS Tunnepuhetta paljon • Keskijohto kuvasi toimijuuttaan rajoitetuksi ja jännitteiseksi • Paljon riittämättömyyden tunnetta: ”No se vie voimia tää turha turha byrokratia. Nythän on meneillään hirvittävän paljon näitä koulutuksen arviointeja ja näitä, ni omalla tavallaan se on tarkotettu et ne veis kehitystä eteenpäin mut ne on NIIN NIIN NIIN työllistäviä…se on aivan tyrmäävää kun tuodaan semmonen kymmeniä sivuja koskeva kysely mihin pitää vasta” ”Sellanen riittämättömyys, jatkuva riittämättömyyden tunne että haluais tehdä asioita paljon paremmin, mut just se että ei ehdi, ei jaksa, ei pysty.” 30
 31. 31. TUNTEET JA TOIMIJUUS Riittämättömyyden tunteesta kohti rohkeutta, varmuutta ja vahvuutta - armollisuutta ”…no itteään kohtaan sen armollisuuden ja semmosen niinkun pienen toimijuuden vahvistuminen kyllä selvästi lisääntyi. Kävin aika monestiki itseni kanssa semmoista sisäistä keskustelua että hei Maija mitä sä teet tossa, miksi sä niinku reagoit niinku joissakin tilanteissa, miks susta nyt tuntuu pahalta, miks sä reagoit TOLLEEN, et mikä tässä nyt mättää” 31
 32. 32. TUNNETOIMIJUUS • tunteiden merkityksen ymmärtäminen itsessään, muissa ja koko työyhteisössä • kyky tilanneherkkyyteen haastavissa tilanteissa • taito asettaa rajoja suhteessa omaan itseen, työhön, henkilöstöön, hallintoon, vertaisiin ja omiin esimiehiin • ymmärrys ja hyväksyminen asioista, joihin ei voi itse vaikuttaa • armollisuuden tunne: oman rajallisuuden hyväksyminen, ei tarvitse olla täydellinen • taito virittää ympärilleen innostusta ja iloa 32
 33. 33. TOIMIJUUTTA TUKEVA JOHTAMINEN • Kollektiivinen johtaminen/yhdessä johtaminen • Johtamisen fokus identiteettien tukeen ja oppimiseen • Henkilöstön toimijuuden tuki • Johtajaidentiteetin tuunaus • Tunnetoimijuus 33
 34. 34. TOIMIJUUTTA TUKEVAT KÄYTÄNNÖT ORGANISAATIOSSA 34
 35. 35. TOIMIJUUDEN MONITASOINEN TUKEMINEN TYÖSSÄ 35 Toimijuutta tukevat työkäytännöt Voimaannuttavat johtamis- käytännöt Osallisuus Vaikutta- minen Yhteinen visio Pelisäännöt Keskijohto Työ- yhteisö Työntekijät Kollektiivisuus Monitasoiset kytkennät Tunteet ja toimijuus Ilmapiiri Ammatillisten identiteettien tuunaus Luovuutta ja innovatiivisuutta vahvistavat oppimistilat
 36. 36. KÄYTÄNNÖN JOHTOPÄÄTÖKSET • Kehitystä ja oppimista tuettava monitasoisesti ja samanaikaisesti: a) yksilöiden työidentiteettejä b) toimijuutta edistävää johtamista ja c) vaikutusmahdollisuuksia organisaatiossa • Ammatillinen toimijuus ja identiteetti keskeisiä työssä oppimisessa ja ammatillisessa kehittymisessä – yksilöille ja työyhteisöille • Johtamiskäytäntöjen ja vaikutusmahdollisuuksien keskeinen merkitys toimijuutta vahvistavalle oppimiselle • Innovatiivisuutta ja luovuutta vahvistava toiminnallinen aikuispedagogiikka käyttöön. 36
 37. 37. Lähteitä Eteläpelto, A., Heiskanen, T. & Collin, K. (2011). Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa. Aikuiskasvatuksen 49.vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura. Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. (2014). Miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä? Aikuiskasvatus, 34(2), 202-214 . Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.). (2014). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä University Printing House. Jyväskylä. Kirja löytyy sähköisenä osoitteesta: www.jyu.fi/toimijuuskirja Mahlakaarto S. (2010) Voimaantuminen identiteettityönä – vahvaksi työssä? Teoksessa K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, P. Tynjälä (toim.) Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOYpro 2010, 175–190 37

×