Session 31, buller pm

437 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Session 31, buller pm

  1. 1. ”SKL-projektet” Projekt för ökad samsyn i bullerfråganKerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting, kerstin.blom.bokliden@skl.se Magnus Lindqvist, Boverket Johanna Bengtsson Ryberg, Naturvårdsverket Patrik Hultstrand, Socialstyrelsen Kjell Strömmer, Trafikverket 1
  2. 2. Syfte och visionSyfte:Att skapa en grundläggande samsyn ibullerfrågan bland projektets deltagare ochatt förmedla ett eller flera gemensammabudskap om buller. Därefter samordnabudskap, insatser och kommunikation.Framtida vision:Att involvera myndigheter ochorganisationer ger ett samlat stöd ochgemensam vägledning till projektetsmålgrupper inom bullerområdet. 2
  3. 3. Resultat – ett gemensamt budskapBuller är ett samhällsproblem – nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan1. Buller är ett stort problem och en viktig fråga med bland annat stora samhällsekonomiska kostnader.2. Buller går att åtgärda eftersom det idag finns teknik och metoder som både är tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra.3. Minskat buller är positivt och är en självklar del i ett attraktivt och hållbart samhälle.Gemensam viljeinriktning 6 maj 2011.Seminarium 23 maj 2012. 3
  4. 4. Sveriges Kommuner och LandstingFortsatt bullerarbete:• Sprida information om projektet på konferenser för miljö- och planpolitiker (Presidiedagarna) våren 2012• Skriften ”Utmaningar inom bullerområdet”, från projektet ”Stärk den kommunala planeringen”• Att planera och bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen är en fråga i SKL:s kongressdokument (2012- 2015)• Kartläggningsarbete och åtgärdsprogram enligt EU:s omgivningsbullerdirektiv• Nätverket inom Naturvårdsverkets nationella samordning av omgivningsbuller 4
  5. 5. BoverketFortsatt bullerarbete:• Miljökvalitetsmålet God Bebyggd Miljö• Miljömålsprojekt• Revidering av BBR och HIN• Flygtrafik/Industrirelaterat/Väg-spår• Styrgruppen och nätverket inom Naturvårdsverkets nationella samordning av omgivningsbuller 5
  6. 6. SocialstyrelsenFortsatt bullerarbete:• Buller prioriterad fråga• Buller inomhus (SOSFS 2005:6)• Miljöhälsorapport• Styrgruppen och nätverket inom Naturvårdsverkets nationella samordning av omgivningsbuller 6
  7. 7. TrafikverketFortsatt bullerarbete:• Planering och genomförande av riktade miljöåtgärder i befintliga miljöer• Ensning och revidering av riktlinjer för buller och vibrationer• Kunskapsuppbyggnad om bullrets effekter och utveckling av bullertillståndsmodeller• Internationellt expertarbete om bullertillståndsmodeller• Kartläggning och åtgärdsprogram enligt EU:s omgivningsbullerdirektiv• Styrgruppen och nätverket inom Naturvårdsverkets nationella samordning av omgivningsbuller 7
  8. 8. NaturvårdsverketFortsatt bullerarbete:• Vägledning om hur miljöbalken ska tillämpas, t.ex. externt industribuller• Yttranden i principiellt viktiga mål och ärenden• Kontakt med kommuner och länsstyrelser• Forskningsprojekt t.ex. flygbuller• National reference center för buller• Sveriges representant i genomförandekommittén för buller• Ansvarig för att rapportera in kartläggningar och åtgärdsprogram enligt EU:s omgivningsbullerdirektiv• Ansvarig för den nationella samrodningen av omgivningsbuller 8

×