Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

zondag 19 april 2009 avonddienst

1,123 views

Published on

dhr van Dijk "Geloven is zeker weten"

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

zondag 19 april 2009 avonddienst

 1. 1. <ul><li>Welkom op deze avonddienst </li></ul><ul><li>Voorganger dhr van Dijk </li></ul><ul><li>Organist dhr Joh de Vries </li></ul><ul><li>Thema:”Geloven is zeker weten!! </li></ul>
 2. 2. Lied voor de dienst ELB 364 Heerlijk is uw Naam,
 3. 3. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Heerlijk is uw Naam, </li></ul><ul><li>heerlijk is uw Naam. </li></ul><ul><li>Hoog verheven en vol van kracht, </li></ul><ul><li>heerlilik is uw Naam. </li></ul><ul><li>Jezus, Jezus, </li></ul><ul><li>heerlijk is uw Naam. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Heilig Lam van God, </li></ul><ul><li>heilig Lam van God, </li></ul><ul><li>dat de zonde der wereld droeg. </li></ul><ul><li>Heilig Lam van God. </li></ul><ul><li>Jezus, Jezus, </li></ul><ul><li>heilig Lam van God. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Waardig bent U, Heer, </li></ul><ul><li>waardig bent U, Heer, </li></ul><ul><li>alle macht en heerlijkheid, </li></ul><ul><li>alle lof en eer. </li></ul><ul><li>Jezus, Jezus, </li></ul><ul><li>waardig bent U, Heer. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Welkom op deze avonddienst </li></ul><ul><li>Voorganger dhr van Dijk </li></ul><ul><li>Organist dhr Joh de Vries </li></ul><ul><li>Thema:”Geloven is zeker weten!!” </li></ul>
 7. 7. Intochtslied Psalm 98 – 1, 3
 8. 8. <ul><li>Zingt een nieuw lied voor God den HERE, </li></ul><ul><li>want Hij bracht wonderen tot stand. </li></ul><ul><li>Wij zien Hem heerlijk triomferen </li></ul><ul><li>met opgeheven rechterhand. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Zingt voor den HEER, Hij openbaarde </li></ul><ul><li>bevrijdend heil en bindend recht </li></ul><ul><li>voor alle volkeren op aarde. </li></ul><ul><li>Hij doet zoals Hij heeft gezegd. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Laat heel de aard' een loflied wezen, </li></ul><ul><li>de psalmen gaan van mond tot mond. </li></ul><ul><li>De naam des HEREN wordt geprezen, </li></ul><ul><li>lofzangen gaan de wereld rond. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Hosanna voor de grote Koning, </li></ul><ul><li>verhef, bazuin, uw stem van goud, </li></ul><ul><li>de HEER heeft onder ons zijn woning, </li></ul><ul><li>de HEER die bij ons intocht houdt. </li></ul>
 12. 12. Gebed om de Heilige Geest
 13. 13. ELB 308 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
 14. 14. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. </li></ul><ul><li>Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. </li></ul><ul><li>Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij; </li></ul><ul><li>Leid me op de eeuw'gen weg, Heer, maak mij vrij! </li></ul>
 15. 15. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>O, Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn. </li></ul><ul><li>Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein. </li></ul><ul><li>Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam: </li></ul><ul><li>'k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Zie Heer, hier ben ik; maak mij een vat voor U; </li></ul><ul><li>Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu! </li></ul><ul><li>Verbreek mijn wil, maak me ook van hoogmoed vrij; </li></ul><ul><li>'k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij. </li></ul>
 17. 17. <ul><ul><li>4 </li></ul></ul><ul><li>O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij. </li></ul><ul><li>Schenk een herleving en begin bij mij. </li></ul><ul><li>Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid, </li></ul><ul><li>wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid. </li></ul>
 18. 18. Opw 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
 19. 19. <ul><li>Geprezen zij de Heer </li></ul><ul><li>die eeuwig leeft. </li></ul><ul><li>Die vol ontferming ieder </li></ul><ul><li>troost en alle schuld vergeeft. </li></ul><ul><li>Die heel het aards gebeuren </li></ul><ul><li>vast in handen heeft. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Hem zij de glorie, </li></ul><ul><li>want Hij die overwon, </li></ul><ul><li>zal nooit verlaten wat zijn hand begon. </li></ul><ul><li>Halleluja. Geprezen zij het Lam, </li></ul><ul><li>dat de schuld der wereld </li></ul><ul><li>op Zich nam. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Verdreven is de schaduw </li></ul><ul><li>van de nacht. </li></ul><ul><li>En wie Hem wil aanvaarden </li></ul><ul><li>wordt eens veilig thuisgebracht. </li></ul><ul><li>Voor hem geldt ook dit wonder: </li></ul><ul><li>alles is volbracht. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Hem zij de glorie, </li></ul><ul><li>want Hij die overwon, </li></ul><ul><li>zal nooit verlaten wat zijn hand begon. </li></ul><ul><li>Halleluja. Geprezen zij het Lam, </li></ul><ul><li>dat de schuld der wereld </li></ul><ul><li>op Zich nam. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Hij doet ons dankbaar </li></ul><ul><li>schouwen in het licht, </li></ul><ul><li>dat uitstraalt van het kruis, </li></ul><ul><li>dat eens voor ons werd opgericht. </li></ul><ul><li>En voor ons oog verrijst </li></ul><ul><li>een heerlijk vergezicht. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Hem zij de glorie, </li></ul><ul><li>want Hij die overwon, </li></ul><ul><li>zal nooit verlaten wat zijn hand begon. </li></ul><ul><li>Halleluja. Geprezen zij het Lam, </li></ul><ul><li>dat de schuld der wereld </li></ul><ul><li>op Zich nam. </li></ul>
 25. 25. Lukas 24 : 36 t/m 49
 26. 26. <ul><li>Verschijningen </li></ul><ul><li>36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>41 Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei tegen hen: </li></ul>
 29. 29. <ul><li>‘ Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: </li></ul>
 30. 30. <ul><li>‘ Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ </li></ul>
 32. 32. ELB 346 Ik wil zingen van mijn Heiland,
 33. 33. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Ik wil zingen van mijn Heiland, </li></ul><ul><li>van zijn liefde, wonder groot, </li></ul><ul><li>die zichzelven gaf aan 't knruishout </li></ul><ul><li>en mij redde van de dood. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Zing, o zing van mijn Verlosser, </li></ul><ul><li>met zijn bloed kocht Hij ook mij, </li></ul><ul><li>aan het kruis schonk Hij genade, </li></ul><ul><li>droeg mijn schuld en ik was vrij. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>'k Wil het wonder gaan verhalen, </li></ul><ul><li>hoe Hij op zich nam mijn straf; </li></ul><ul><li>hoe in liefde en genade, </li></ul><ul><li>Hij 't rantsoen gewillig gaf. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Zing, o zing van mijn Verlosser, </li></ul><ul><li>met zijn bloed kocht Hij ook mij, </li></ul><ul><li>aan het kruis schonk Hij genade, </li></ul><ul><li>droeg mijn schuld en ik was vrij. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, </li></ul><ul><li>spreken van zijn grote kracht, </li></ul><ul><li>Hij kan overwinning geven </li></ul><ul><li>over zond' en satans macht. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Zing, o zing van mijn Verlosser, </li></ul><ul><li>met zijn bloed kocht Hij ook mij, </li></ul><ul><li>aan het kruis schonk Hij genade, </li></ul><ul><li>droeg mijn schuld en ik was vrij. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Ik wil zingen van mijn Heiland, </li></ul><ul><li>hoe Hij smarten leed en pijn, </li></ul><ul><li>om mij het leven weer te geven, </li></ul><ul><li>eeuwig eens bij Hem te zijn. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Zing, o zing van mijn Verlosser, </li></ul><ul><li>met zijn bloed kocht Hij ook mij, </li></ul><ul><li>aan het kruis schonk Hij genade, </li></ul><ul><li>droeg mijn schuld en ik was vrij. </li></ul>
 41. 41. Geloven is zeker weten!!
 42. 42. Gebed
 43. 43. ELB 183 Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij:
 44. 44. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij: </li></ul><ul><li>Ik ben in Jezus, Hij blijft in mij! </li></ul><ul><li>Door Hem herboren, onder het kruis </li></ul><ul><li>volg ik mijn Heiland zo kom ik thuis. </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Dit is mijn vreugde: Christus in mij; </li></ul><ul><li>dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij. </li></ul><ul><li>Blijven in Christus, nu en altijd, </li></ul><ul><li>dat is mijn leven, mijn zekerheid. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Dit is de weg: te gaan op zijn Woord </li></ul><ul><li>'t spoor van de voeten, voor mij doorboord. </li></ul><ul><li>Ik moet aan 't kruis, maar met Hem verrijst </li></ul><ul><li>een nieuwe mens die God dient en prijst! </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Dit is mijn vreugde: Christus in mij; </li></ul><ul><li>dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij. </li></ul><ul><li>Blijven in Christus, nu en altijd, </li></ul><ul><li>dat is mijn leven, mijn zekerheid. </li></ul>
 48. 48. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Dit is mijn doel het oude-is voorbij: </li></ul><ul><li>alles voor Jezus, niets meer van mij. </li></ul><ul><li>Alles op aarde staat in zijn gloed, </li></ul><ul><li>nu ik de hemel in Hem ontmoet. </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Dit is mijn vreugde: Christus in mij; </li></ul><ul><li>dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij. </li></ul><ul><li>Blijven in Christus, nu en altijd, </li></ul><ul><li>dat is mijn leven, mijn zekerheid. </li></ul>
 50. 50. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Dit zal mij troosten, dit geeft mij kracht. </li></ul><ul><li>dat ik zijn grote toekomst verwacht! </li></ul><ul><li>Ga ik door diepten, lijden en pijn </li></ul><ul><li>zijn komst zal vrede, heerlijkheid zijn. </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Dit is mijn vreugde: Christus in mij; </li></ul><ul><li>dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij. </li></ul><ul><li>Blijven in Christus, nu en altijd, </li></ul><ul><li>dat is mijn leven, mijn zekerheid. </li></ul>
 52. 52. Staande geloofsbelijdenis Ik geloof, dat God mij nooit alleen zal laten gaan.
 53. 53. Ik geloof, dat God mij nooit alleen zal laten gaan. Want Hij is mijn Vader, die mij altijd bij zal staan zo zal Hij ons leiden in de strijd van het bestaan. Dit is mijn geloof in God.
 54. 54. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja. Dit is mijn geloof in God.
 55. 55. Ik geloof in Christus als de een’ge Zoon van God. Die door de Vader onder ons gezonden werd en die door de Geest toen uit een maagd geboren werd. Dit is mijn geloof in God.
 56. 56. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja. Dit is mijn geloof in God.
 57. 57. Ik geloof dat Christus pijn en lijden heeft doorstaan en aan ’t kruis door onze schuld de dood is ingegaan. Ook geloof ik dat Hij uit het graf is opgestaan. Dit is mijn geloof in God.
 58. 58. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja. Dit is mijn geloof in God.
 59. 59. Ik geloof dat Christus weer bij God de Vader leeft, maar dat Hij aan ’t eind der tijden bij ons wederkeert dan zal Hij mij vragen wat God eens gegeven heeft. Dit is mijn geloof in God.
 60. 60. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja. Dit is mijn geloof in God.
 61. 61. Ik geloof dat Christus ons Zijn Heilge Geest toen gaf, dat de Geest mij zeggen wil wat ‘k doen en laten mag, dat ik daarom leven kan, vandaag en alle dag. Dit is mijn geloof in God.
 62. 62. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja. Dit is mijn geloof in God.
 63. 63. <ul><li>Kollekte </li></ul><ul><li>1 ste voor evangelisatie </li></ul><ul><li>2 de voor de kerk </li></ul>
 64. 64. ELB 409 Ik zie een poort wijd open staan,
 65. 65. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Ik zie een poort wijd open staan, </li></ul><ul><li>waardoor het licht komt stromen. </li></ul><ul><li>Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan </li></ul><ul><li>om vrede te bekomen. </li></ul>
 66. 66. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Genade Gods, zo rijk en vrij! </li></ul><ul><li>Die poort staat open, ook voor rnij! </li></ul><ul><li>Voor mij, voor mij, </li></ul><ul><li>staat open, ook voor mij. </li></ul>
 67. 67. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Die open poort laat d'ingang vrij </li></ul><ul><li>aan wie komt binnen vlieden; </li></ul><ul><li>aan rijk en arm, aan u en mij </li></ul><ul><li>komt Jezus vrede bieden. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Genade Gods, zo rijk en vrij! </li></ul><ul><li>Die poort staat open, ook voor rnij! </li></ul><ul><li>Voor mij, voor mij, </li></ul><ul><li>staat open, ook voor mij. </li></ul>
 69. 69. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Die open poort leidt tot Gods troon; </li></ul><ul><li>gaat door, laat niets u hind'ren. </li></ul><ul><li>Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, </li></ul><ul><li>die God biedt aan zijn kind'ren. </li></ul>
 70. 70. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Genade Gods, zo rijk en vrij! </li></ul><ul><li>Die poort staat open, ook voor rnij! </li></ul><ul><li>Voor mij, voor mij, </li></ul><ul><li>staat open, ook voor mij. </li></ul>
 71. 71. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>In 't hemelrijk voor Jezus' troon, </li></ul><ul><li>daar leidt het kruis tot zegen. </li></ul><ul><li>Daar dragen wij voor kruis een kroon, </li></ul><ul><li>door Jezus' bloed verkregen. </li></ul>
 72. 72. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Genade Gods, zo rijk en vrij! </li></ul><ul><li>Die poort staat open, ook voor rnij! </li></ul><ul><li>Voor mij, voor mij, </li></ul><ul><li>staat open, ook voor mij. </li></ul>
 73. 73. Zegenbede
 74. 74. <ul><li>Een gezegende week, </li></ul><ul><li>zeker weten!! </li></ul><ul><li>Volgende week </li></ul><ul><li>09.30 uur dhr Vos </li></ul><ul><li>19.00 uur ds Harry Kamphuis </li></ul>

×