Zegen ook mij!!

456 views

Published on

Voorganger ds Sijtsma - van Oeveren
organist dhr Meinema
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zegen ook mij!!

 1. 1. Welkom Voorganger ds Sijtsma – van Oeveren Thema: “Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent.”
 2. 2. <ul><li>VDD G 434 – 1, 5 </li></ul><ul><li>Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. </li></ul>
 3. 3. 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.
 4. 4. 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.
 5. 5. Welkom Voorganger ds Sijtsma – van Oeveren Thema: “Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent.”
 6. 6. <ul><li>P 62 – 1, 5 </li></ul><ul><li>Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, </li></ul>
 7. 7. 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. Ik wankel niet, want Hij staat vast: mijn toevlucht, als het water wast, mijn rots, mijn enige vertrouwen.
 8. 8. 5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, mijn naam rust in de schutse Gods. O volk, uw God laat u niet vallen. Als gij voor Hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt: God is een schuilplaats voor ons allen.
 9. 9. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 10. 10. <ul><li>ELB 313 – 1, 3 </li></ul><ul><li>Heer, ik geef me aan U volkomen, </li></ul>
 11. 11. 1 Heer, ik geef me aan U volkomen, 'k leg myn al hier voor U neer, opdat Gij in mij zoudt wonen met uw Geest o Heer! Al de liefde van mijn harte zij U voortaan toegewijd! 'k Vrees geen moeite meer of smarte, daar Gij met mij zijt.
 12. 12. Refrein: Glorie, glorie, Halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet, en nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed.
 13. 13. 3 Heer, mijn God, bestuur mijn wegen, strijden wil ik slechts voor U! Jezus' bloed kocht ook mijn leven, Hem behoor ik nu. Openbaar u zelf aan mij, Heer, als mijn eeuwig trouwe Vriend! Tot in 't stervensuur bewaar mij, voor altijd uw kind.
 14. 14. Refrein: Glorie, glorie, Halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet, en nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed.
 15. 15. <ul><li>Gebed om verlichting met </li></ul><ul><li>de Heilige Geest. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Lezen Gen. 32 – 22 t/m 32 </li></ul><ul><li>Jakobs worsteling </li></ul>
 17. 17. 22 Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen, en trok de doorwaadbare plaats van de Jabbok over; 23 hij nam hen en deed hen de beek overtrekken, en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. 24 Zo bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak.
 18. 18. 25 Toen deze zag, dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jakobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. 26 Toen zeide hij: Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide: Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. 27 Daarop zeide hij tot hem: Hoe is uw naam?
 19. 19. En hij zeide: Jakob. 28 Toen zeide hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. 29 Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. 30 En Jakob noemde de plaats Pniël,
 20. 20. want (zeide hij) ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. 31 En de zon ging over hem op, toen hij door Penuël getrokken was; en hij ging mank aan zijn heup. 32 Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat Hij Jakob op het heupgewricht, aan de heupspier, geslagen had.
 21. 21. <ul><li>P 105 – 1, 2, 18 </li></ul><ul><li>Looft God den HEER, en laat ons blijde </li></ul>
 22. 22. 1 Looft God den HEER, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den HEER, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
 23. 23. 2 Vraagt naar des HEREN grote daden; zoekt zijn nabijheid, zijn genade. Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, zijn wonderen ten teken stelt, volk dat op Abram u beroemt, met Jakobs nieuwe naam genoemd.
 24. 24. 18 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Prijs God om al zijn majesteit. Hij leidt ons tot in eeuwigheid.
 25. 25. <ul><li>“ Ik laat U niet gaan, </li></ul><ul><li>tenzij U mij zegent” </li></ul>
 26. 26. <ul><li>G 78 – 1, 2, 3, 4 </li></ul><ul><li>Laat me in U blijven, groeien, bloeien, </li></ul>
 27. 27. 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
 28. 28. 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.
 29. 29. 3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn, uw licht moet schijnen in mijn huis bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.
 30. 30. 4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in needrigheid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de windslen sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.
 31. 31. <ul><li>Dankgebed en voorbeden. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Geloofsbelijdenis </li></ul><ul><li>ELB 351 </li></ul><ul><li>Machtig God, sterke Rots, </li></ul>
 33. 33. Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.
 34. 34. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.
 35. 35. <ul><li>Collecte </li></ul><ul><li>1 ste Kindertehuis Horeb </li></ul><ul><li>2 de eigen gemeente </li></ul>
 36. 36. <ul><li>G 427 – 1, 2, 8 </li></ul><ul><li>Beveel gerust uw wegen, </li></ul>
 37. 37. 1 Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.
 38. 38. 2 De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed, op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn laat God zich iets ontwringen: Hij wil gebeden zijn.
 39. 39. 8 Hoor onze smeekgebeden; Heer, red uit alle nood! Sterk onze wankle schreden en leer ons tot de dood vertrouwen op uw zegen en vaderlijk beleid, dan voeren onze wegen naar 't rijk der heerlijkheid.
 40. 40. Zegen Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

×