Wat betekend Hemelvaart??

389 views

Published on

V

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wat betekend Hemelvaart??

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist Joh. de Vries Thema: “Wat is de werkelijkeboodschap op Hemelvaartsdag”
 2. 2. VDD Op een lichte wolkenwagen
 3. 3. Op een lichte wolkenwagenwordt de Heer van d’aard gedragen,Vaart Hij op naar ’s hemels troon. (bis)
 4. 4. Alles moet voor Hem zich buigen,ied’re tong zijn lof getuigenEn Hem eren als Gods Zoon. (bis)
 5. 5. Vorsten, machten, krachten,tronen, zij, die ‘t hemelrijk bewonen,Eren Jezus’ heerlijkheid. (bis)
 6. 6. Alle macht is Hem gegeven!Allen die op aarde levenMake Hij tot dienst bereid. (bis)
 7. 7. Geeft, o zondaars, Hem uw harten,klaagt, o kranken, Hem uw smarten,Zegt, o armen, Hem uw nood.
 8. 8. Ziet, Hij stierf, om u het leven,rijkdom, vred’ en vreugd te geven,’t leven met Hem, door zijn dood!
 9. 9. WelkomVoorganger dhr Kamphuis Organist Joh. de Vries Thema: “
 10. 10. Opw 359de Hemel juicht
 11. 11. De hemel juicht (EL 123) t. & m. N. & T. Richards; v. E. Zuiderveld
 12. 12. De hemel juicht (EL 123) t. & m. N. & T. Richards; v. E. Zuiderveld
 13. 13. De hemel juicht (EL 123) t. & m. N. & T. Richards; v. E. Zuiderveld
 14. 14. De hemel juicht (EL 123) t. & m. N. & T. Richards; v. E. Zuiderveld
 15. 15. Votum en Groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 16. 16. JdH 59In de hemel is het schoon
 17. 17. 1 In de hemel is het schoon,waar men zingt op blijde toon,met een altoos vrolijk harte,vrij van alle zorg en smarte;waar men juicht voor s Heren troon,in de hemel is het schoon.
 18. 18. Lieve Jezus! Gij alleenbrengt ons naar de hemel heen;want vergiffenis van zondenwordt slechts in Uw bloed gevonden;ware vreugde en zaligheênschenkt Gij, Heer, en Gij alleen.
 19. 19. Lieve Heiland! Zie ons aan,doe ons naar de hemel gaan,leer ons naar Uw stem te horen,anders gaan wij wis verloren.Leid ons op de rechte baan,dat wij naar de hemel gaan.
 20. 20. Gebeddaarna JdH 359
 21. 21. 1. De lofzang klimt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men U, o God, betalen geloften, dag bij dag. Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, o Hoorder der gebeên. Dies zullen allerlei geslachten ootmoedig tot U treén.
 22. 22. 2. Een stroom van ongerechtigheden had d overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert Gij. Welzalig, die Gij hebt verkoren, die G uit al t aards gedruis doet naadren en Uw heilstem horen, ja, wonen in Uw huis.
 23. 23. 3. O onze God, o vast vertrouwen van t allerverste land, op wie al s aardrijks einden bouwen en t wijdstgelegen strand! Gij, die de hemelhoge bergen doet pal staan door Uw kracht, zodat zij vloed en stormen tergen, Gij zijt omgord met macht!
 24. 24. 4. t Gebruis der zee doet Gij bedaren, daar Gij haar golven stilt. t Rumoer der volken als der baren betoomt Gij, waar Gij wilt. Wie d einden dezer aard bewonen, aanschouwen dag aan dag de teeknen, die Uw almacht tonen, met vrees en diep ontzag.
 25. 25. Lezen Hand. 1 (HSV)Jezus opgenomen in de hemel.
 26. 26. 4 En als Hij met hen vergaderd was, bevalHij hun, dat zij van Jeruzalem nietscheiden zouden, maar verwachten debelofte des Vaders, die gij, zeide Hij, vanMij gehoord hebt.5 Want Johannes doopte wel met water,maar gij zult met den Heiligen Geestgedoopt worden, niet lang na deze dagen.6 Zij dan, die samengekomen waren,
 27. 27. vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gijin dezen tijd aan Israël het Koninkrijkwederoprichten?7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe,te weten de tijden of gelegenheden, diede Vader in Zijn eigen macht gesteldheeft;8 Maar gij zult ontvangen de kracht desHeiligen Geestes, Die over u komen zal;
 28. 28. en gij zult Mijn getuigen zijn, zo teJeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria,en tot aan het uiterste der aarde.9 En als Hij dit gezegd had, werd Hijopgenomen, daar zij het zagen, en eenwolk nam Hem weg van hun ogen.10 En alzo zij hun ogen naar den hemelhielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, tweemannen stonden bij hen in witte kleding;
 29. 29. 11 Welke ook zeiden: Gij Galilése mannen,wat staat gij en ziet op naar den hemel?Deze Jezus, Die van u opgenomen is in denhemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hemnaar den hemel hebt zien heenvaren.12 Toen keerden zij wederom naarJeruzalem, van den berg, die genaamdwordt de Olijfberg, welke is nabijJeruzalem, liggende van daar eensabbatsreize.
 30. 30. 13 En als zij ingekomen waren, gingen zijop in de opperzaal, waar zij bleven, name-lijk Petrus en Jakobus, en Johannes enAndréas, Filippus en Thomas, Bartholo-méüs en Matthéüs, Jakobus, de zoon vanAlféüs, en Simon Zelótes, en Judas, debroeder van Jakobus. 14 Deze allen wareneendrachtelijk volhardende in het biddenen smeken, met de vrouwen, en Maria, demoeder van Jezus, en met Zijn broederen.
 31. 31. JdH 33Daar ruist langs de wolken
 32. 32. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 33. 33. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 34. 34. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 35. 35. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 36. 36. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 37. 37. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 38. 38. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 39. 39. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 40. 40. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 41. 41. “Wat is de werkelijke boodschap op Hemelvaartsdag”
 42. 42. JdH 231O, denk aan het huis bij de Heer,
 43. 43. O, denk aan het huis bij de Heer, aan het oord, waar geen nacht is ofleed, waar Gods heilgen hun Koning ter eer in het smetteloos wit zijn gekleed.
 44. 44. KOOR: Bij de Heer, bij de Heer, O denk aan het huis bij de Heer, Bij de Heer, bij de Heer, bij de Heer, O denk aan het huis bij de Heer,
 45. 45. O loof nu uw Heiland en Heer, die ons voor is gegaan tot Gods troon, waar nu t loflied de Koning ter eer, Jezus dank zegt op juublende troon.
 46. 46. KOOR: Bij de Heer, bij de Heer, O denk aan het huis bij de Heer, Bij de Heer, bij de Heer, bij de Heer, O denk aan het huis bij de Heer,
 47. 47. In t land onzer rust wacht de Heer, wachten englen en Serafs ook mij, ja, ook ik zing mijn Koning ter eer, eerlang in de zalige rei.
 48. 48. KOOR: Bij de Heer, bij de Heer, O denk aan het huis bij de Heer, Bij de Heer, bij de Heer, bij de Heer, O denk aan het huis bij de Heer,
 49. 49. Hoe goed, o hoe zalig, mijn hart, dat de tijdstroom ten einde haastspoedt dat k onsterflijk, ontworsteld aansmart, U dan heilig en zalig ontmoet.
 50. 50. KOOR: Bij de Heer, bij de Heer, O denk aan het huis bij de Heer, Bij de Heer, bij de Heer, bij de Heer, O denk aan het huis bij de Heer,
 51. 51. Gebed
 52. 52. Collecte 1ste evangelisatie2de eigen gemeente
 53. 53. JdH 615Halleluja lof zij het Lam
 54. 54. 1 Halleluja! Lof zij het Lam!Die onze zonden op zich nam!Wiens bloed ons heeft geheiligd!Die dood geweest is, en Hij leeft!Die t volk, dat Hij ontzondigd heeft,in eeuwigheid beveiligt!
 55. 55. 2 Den Koning, op des Vaders troon,den Eerstgeboren uit de doôn,den Bloed- en Heilgetuige!Der vorsten Vorst, der heren Heer,zij heerschappij en dank en eer!Dat alle knie Hem buige!
 56. 56. 3 Lof zij het Lam, Gods Metgezel,uit Davids zaad, d Immanuël!God, in het vlees verschenen!In Hem, die wederkomen zal,in Hem aanbidde t gans heelalJehova den Drieënen!
 57. 57. 4 Aanbidt den Vader in het Woord!Aanbidt den Zoon, aan t kruisdoorboord!Aanbidt den Geest uit beiden!Van zijn gemeenschap, zijn genâ,zijn liefd en trouw, Halleluja!Zal ons geen schepsel scheiden.
 58. 58. Zegening3 x amen

×