Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pinksteren, wat is dat eigenlijk

1,261 views

Published on

Voorganger dhr de Lange
Organist dhr Meinema
luister mee via kerknoordwolde.nl of
audioserver.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pinksteren, wat is dat eigenlijk

 1. 1. Pinksteren 2010WelkomVoorganger dhr de LangeOrganist dhr MeinemaThema: ”Pinksteren, wat is dat eigenlijk?”<br />
 2. 2. Lied voor de dienst <br />P 146 – 1, 3<br />Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,<br />
 3. 3. 1Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,zing die u het leven geeft.Zing, mijn ziel, uw God ter ere,zing voor Hem zolang gij leeft.Ziel, gij zijt geboren totzingen voor den HEER uw God.<br />
 4. 4. 3Heil wien Jakobs God wil bijstaan,heil die God ter hulpe riep.Want zijn heil zal niet voorbijgaan,God is trouw aan wat Hij schiep.Wat in hemel, zee of aardwoont, is in zijn hand bewaard.<br />
 5. 5. Pinksteren 2010WelkomVoorganger dhr de LangeOrganist dhr MeinemaThema:”Pinksteren, wat is dat eigenlijk?”<br />
 6. 6. Aanvangslied Gezang 254 - 1, 4<br />God in den hoog' alleen zij eer<br />
 7. 7. 1God in den hoog' alleen zij eeren dank voor zijn genade,daarom, dat nu en nimmermeerons deren nood en schade.God toont zijn gunst aan ons geslacht.Hij heeft de vrede weer gebracht;de strijd heeft thans een einde.<br />
 8. 8. 4O Heilge Geest, ons hoogste goed,ten Trooster ons gegeven,heb dank dat Gij ons delen doetin Jezus' dood en leven.Beveilig ons in alle nood,blijf ons nabij in angst en dood,op U steunt ons vertrouwen.<br />
 9. 9. Bemoediging en groetDaarna zingen we als glorialied Gezang 477 Geest van hierboven, leer ons geloven<br />
 10. 10. Geest van hierboven,leer ons geloven,hopen, liefhebben door uw kracht!Hemelse Vrede,deel U nu medeaan een wereld die U verwacht!Wij mogen zingenvan grote dingen,<br />
 11. 11. als wij ontvangenal ons verlangen,met Christus opgestaan. Halleluja!Eeuwigheidslevenzal Hij ons geven,als wij herborenHem toebehoren,die ons is voorgegaan. Halleluja!<br />
 12. 12. BemoedigingstekstDaarna ELB 218Samen in de naam van Jezus<br />
 13. 13. 1Samen in de naam van Jezusheffen wij een loflied aan,want de Geest spreekt alle talenen doet ons elkaar verstaan.Samen bidden, samen zoeken,naar het plan van onze Heer.Samen zingen en getuigen,samen leven tot zijn eer.<br />
 14. 14. 2Heel de wereld moet het wetendat God niet veranderd isen zijn liefde als een lichtstraaldoordringt in de duisternis.'t Werk van God is niet te kerenomdat Hij er over waakten de Geest doorbreekt de grenzendie door mensen zijn gemaakt.<br />
 15. 15. Gebed<br />
 16. 16. Kinderlied ELB 454<br />Jezus zegt, dat Hij hier <br />van ons verwacht<br />
 17. 17. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn',jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!<br />
 18. 18. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,of het helder licht geeft, of ook bijna niet.Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!<br />
 19. 19. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,overal op aarde zonde en droefenis. Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.<br />
 20. 20. Wij gaan, tot straks!!<br />
 21. 21. Lezen<br />OT Psalm 16<br />Stil gebed van David; <br />Behoed mij God, bij U schuil ik<br />
 22. 22. 1 Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. 2 Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ <br />
 23. 23. 3 Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik: 4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. <br />
 24. 24. 6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 8 Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.<br />
 25. 25. 9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 10 U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 11 U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde<br />
 26. 26. Handelingen 2 : 1 t/m 21De komst van de heilige Geest <br />
 27. 27. 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,<br />
 28. 28. 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.<br />
 29. 29. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?<br />
 30. 30. 9 Parten, Meden en Elamieten, inwo-nersvan Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en pro-selieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ <br />
 31. 31. 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe:<br />
 32. 32. ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 17 “Aan het einde der tijden, zegt God, <br />
 33. 33. zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. <br />
 34. 34. 19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” <br />
 35. 35. Gezang 244 – 1, 2<br />Christus stoot de hemel open.<br />
 36. 36. Christus stoot de hemel open,een vuur komt door de wereld lopen,een nieuw getij breekt haastig aan.Hoor, de Geest vaart door het heden,vanwaar? waarheen? met sterke schreden,geen tegenstand kan Hem weerstaan.<br />
 37. 37. Geeft op uw trots verzet,verliest u aan zijn wet.Gij zijt veiligin zijn domein,nooit meer alleen,want nimmer zult gij wezen zijn.<br />
 38. 38. 2Laat u door de Trooster vinden,eens onbemind, nu Gods beminden,o kindren van Jeruzalem,dwaalt niet moedeloos, als vreemden,want Christus leeft, Hij die u kende.Nu neemt de Geest en deelt uit Hem.<br />
 39. 39. Uw wachten is voorbij,de Dag komt naderbij,merkt het teken,maakt u bereid,de Heer bevrijdt,staat op en volgt, het is de tijd.<br />
 40. 40. Pinksteren, <br />wat is dat eigenlijk?<br />
 41. 41. ELB 147 – 1, 3, 6<br />Heer, ik hoor van rijke zegen<br />
 42. 42. Elb. 147 : 1Heer, ik hoor van rijke zegen,die Gij uitstort keer op keer.Laat ook van die milde regendropp'len vallen op mij neer.Ook op mij, ook op mij,dropp'len vallen ook op mij.<br />
 43. 43. Elb. 147 : 3Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan.Gij geeft blinden d'ogen weer!Wil, o wil nu bij mij stilstaan.Werk in mij met kracht, o Heer!Ook in mij, ook in mij,werk ook door uw kracht in mij!<br />
 44. 44. Elb. 147 : 6Ga mij niet voorbij, o Herder!Maak mij gans van zonden vrij.Vloeit de stroom van zegen verder,zegen and'ren, maar ook mij.Ja, ook mij, ja, ook mij,zegen and'ren, maar ook mij.<br />
 45. 45. Geloofsbelijdenis<br />(gelezen)<br />Daarna Ambrosiaanse lofzang<br />
 46. 46. Elb. 341 : 1Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. Vader, in eeuwigheid zingt 't gans heelal uw Naam, Aarde en hemel, Heer, zingen uwen Naam ter eer, heel uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor:<br />
 47. 47. Heilig, heilig, heilig is onze God, de HEER Zebaoth. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen. <br />
 48. 48. Danken en biddenCollecte1ste voor 3 x M2de voor eigen gemeente<br />
 49. 49. Slotzang ELB 186<br />Leid mij Heer, <br />o machtig Heiland<br />
 50. 50. 1Leid mij, Heer, o machtig Heilanddoor dit leven aan uw hand.Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,wees mijn Gids in 't barre land.Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,vul mij met uw Geest steeds meer,vul mij met uw Geest steeds meer.<br />
 51. 51. 2Laat mij zijn een Godsgetuige,sprekend van U meer en meer.leid mij steeds door uwe liefde,groeiend naar uw beeld, o Heer.Brood des levens, Brood des hemels,voed mij dat ik groei naar U,voed mij dat ik groei naar U.<br />
 52. 52. 3Laat door mij uw levend watervloeien als een klare stroom.O, Heer Jezus, 't wordt steeds laterdat uw Geest over allen koom'.Machtig Heiland, mijn Verlosser,kom, Heer Jezus, in uw kracht,kom, Heer Jezus, in uw kracht.<br />
 53. 53. Zegenbede<br />3 x amen<br />
 54. 54. Gezegende Pinksterdagen<br />Vanavond 19.00 uur ds Poot <br />Vervuld van de Geest<br />

×