Noordwolde zingt met:
Hiel gewoan uit Harkema
Heer ik kom tot u
1. Heer ik kom tot U,
Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
En reinig mijn hart.
2. Met U liefde,Heer,
Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer,
En maak alles goed.
3. Zie mij voor U staan,
Zondig en onrein.
O,Jezus raak mij aan,
Van U wil ik zijn.
4. Jezus op Uw woor,
Vestig ik mijn Hoop.
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U
Welk een vriend is onze Jezus
1.Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan !
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
Altijd vrij tot God m...
2. Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in ’t strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem die ver...
3. Zijn we zwak, belast, beladen
En ter neer gedrukt door zorg.
Dierb’re Heiland,onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Bor...
Welkom en gebed
Kom bij ons o Heer
1. Kom bij ons o Heer,kom bij ons,
Kom bij ons o Heer,kom bij ons .
Kom bij ons o Heer,kom bij ons,
O Heer, kom bij ons.
2. Laat ons zingen Heer, kom bij ons,
Laat ons zingen Heer, kom bij ons.
Laat ons zingen Heer, kom bij ons
O Heer ,kom bij...
3. Laat ons bidden Heer, kom bij ons
Laat ons bidden heer, kom bij ons.
Laat ons bidden Heer ,kom bij ons,
O Heer ,kom bij...
Op de Heuvel daarginds
1. Op de heuvel daarginds stond een
ruwhouten kruis,
Het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens to...
Refrein:
`k Klem mij daarom aan het Golgotha’s
kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
Als die grote dag aanbreekt en...
2. O, dat ruwhouten kruis, door de wereld
gesmaad
Heeft een wond’re bekoring en macht;
Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij...
Refrein:
`k Klem mij daarom aan het Golgotha’s
kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
Als die grote dag aanbreekt en...
3. Van dat ruwhouten kruis,met het bloed
van Gods Zoon
Straalt een licht dat door niets wordt
gedooft;
Vol van schoonheid ...
Refrein:
`k Klem mij daarom aan het Golgotha’s
kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
Als die grote dag aanbreekt en...
4. Help mij Heer! Aan dat kruis trouw te
zijn tot de dood,
Ook als hier smaad en spot is mijn loon;
Want dat kruis droeg m...
Refrein:
`k Klem mij daarom aan het Golgotha’s
kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
Als die grote dag aanbreekt en...
Er is een God die hoort
1. Vreugde of blijdschap,droefheid of
smart.
Er is een God,er is een God.
Stort bij hem uit,o mens toch uw hart.
Er is een...
2. God schonk Zijn Zoon in Bethlehems stal.
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernee’dring,smaad zonder tal’.
He...
3. Van Oost en West ,van Zuid tot Noord.
Mens zegt het voort,mens zegt het voort.
Wordt ’s Heren liefde alom gehoord.
Mens...
Gedicht
Jou ùs een dream, o Hear
1. Jou ùs een dream oHear,
Jou ùs een dream.
Nacht-skaad falt griis en near
Oer ùs feal bestean
Rook fan de lee je-blom,
J...
2. Lit ùs net falle Hear,
Ynt’t swarte gat
Blyn foar it kâld regear
En syn kil komplot
Trochbrek it izich mon
Jou ùs de dr...
3. Lit ùs net sjonge Hear,
Yn ’t machtig koar
Fan Kening albegear
En syn tichte doar
Och, meitsje ’t hert wer rom,
Jou ùs ...
4. Lit ùs net swalkje,
Hear,troch woestenij
Wij binn’gjinn slaven mear!
Wêrom dan net frij?
Oeral de fjoer-kolom,
Jou ùs d...
‘k Ben reizend naar die stad
1. ‘k Ben reizend naar die stad,
Waar Christus ’t licht zal zijn,
Om eeuwig daar te zijn bij Hem,
Bevrijd van zorg en pijn...
Refrein:
Geen smart meer daar omhoog,
Geen smart meer daar omhoog;
God zelf wist daar de tranen droog,
Geen smart meer daa...
2. Al ’t schoon op aarde kleeft
De vloek der zonde aan,
Maar in die reine stad kan nooit
De zonde binnen gaan
Refrein:
Geen smart meer daar omhoog,
Geen smart meer daar omhoog;
God zelf wist daar de tranen droog,
Geen smart meer daa...
3. Daar is geen dood ,geen rouw,
Geen leed, geen zielangst meer;
Maar eeuw’ge blijdschap wacht de ziel
Daar boven bij de H...
Refrein:
Geen smart meer daar omhoog,
Geen smart meer daar omhoog;
God zelf wist daar de tranen droog,
Geen smart meer daa...
4. Daar is de strijd voorbij,
Daar wacht de glorie kroon;
Daar vindt de ware strijder rust,
En God zelf is zijn loon.
Refrein:
Geen smart meer daar omhoog,
Geen smart meer daar omhoog;
God zelf wist daar de tranen droog,
Geen smart meer daa...
Er komen stromen van zegen
1. Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods woord ons beloofd;
Stromen verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die geloof...
Refrein:
Stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen o Heer.
2. Er komen stromen van zegen.
Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn;
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Refrein:
Stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen o Heer.
3. Er komen stromen van zegen.
Zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking:
Geef z’ons voortdurend,o H...
Refrein:
Stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen o Heer.
Gedicht
Ik zie een poort wijd open staan
1. Ik zie een poort wijd open staan,
Waardoor het licht komt stromen.
Van ’t kruis,waar ‘k vrij’ lijk heen mag gaan
Om vre...
Refrein:
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij,voor mij,
Staat open ook voor mij.
2. Die open poort laat d’ingang vrij
Aan wie komt binnen vlieden;
Aan rijk en arm, aan u en mij
Komt Jezus vrede bieden.
Refrein:
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij,voor mij,
Staat open ook voor mij.
3. Die open poort leidt tot Gods troon;
Gaat door, laat niets u hind’ren.
Neemt op uw kruis,aanvaardt de kroon,
Die God bi...
Refrein:
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij,voor mij,
Staat open ook voor mij.
4. In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon,
Daar leidt het kruis tot zegen.
Daar dragen wij voor kruis een kroon,
Door Jezus ‘bl...
Refrein:
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij,voor mij,
Staat open ook voor mij.
Doorgrond mijn hart
1. Doorgrond mijn hart
en ken mijn weg, o Heer,
Beproef me_en zie wat
niets is tot Uw eer.
Is soms de weg
Die ‘k ga niet g...
2. O Heer ,heb dank,
‘k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed
Wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur,
Opdat `k mij ...
3. Zie Heer, hier ben_ik,
Maak mij een vat voor U;
Woon in mijn hart,
Vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil,
Maak me...
4. O,Heil’ge geest
Kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving
En begin bij mij.
Zegen uw volk,
Maak’t als een bruid ber...
Er zijn nog zoveel tranen
1. Er zijn nog zoveel tranen
die niet zijn afgewist,
er woeden eerst orkanen
voordat het rustig is.
En dan breekt door de ...
2. Er zijn nog zoveel dalen,
Waardoor je hebt te gaan.
Je zult nog vaak verdwalen
In ’t doolhof van ’t bestaan.
Maar eens ...
3. Er zijn nog zoveel vragen,
Die niet beantwoord zijn,
Er komen nog veel dagen,
Gevuld met angst en pijn.
Maar eens breek...
Gedicht
Mijn Jezus, ik hou van U
1. Mijn Jezus, ik hou van U,
Ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U
Die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
Mijn...
2. Mijn Jezus ,ik hou van U,
Want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
Een wond in U zij.
Voor mij de genade,
Een d...
3. Ik zal van U houden
In leven en dood.
En ik wil U prijzen,
Zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
Dan roep ik t...
4. Als ik in Uw glorie,
Uw eeuwigheid kom,
Dan buig ik mij voor U,
In Uw heiligdom.
Gekroond met Uw Heerlijkheid,
Zal ‘k z...
Lichtstad met Uw Paarlen poorten
1. Lichtstad met u paarlen poorten,
wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op de_ze aarde,
ooit Uw heerlijkheid aa...
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdes_stem
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieu...
2. Heiligoord vol licht en glorie,
Waar de boom des levens bloeit,
En de stroom van levend water
Door de gouden Godsstad v...
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdes_stem
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieu...
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zand woestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontei...
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdes_stem
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieu...
4. Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuwe Jeruzalem.
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdes_stem
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieu...
Daar ruist langs de wolken
1. Daar ruist langs de wolken een lief ‘lijke
naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter vo...
2. Die naam is naar waarheid mijn Jezus
ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard;
Zo lief had Hij zondaars,dat H...
3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t
stof,
En déngelen zingen voortdurend zijn lof
O mochten w’om Jezus verheerli...
Collecte voor Open doors
Sluiting
Abba, Vader U alleen
1. Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig z...
2. Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d` uwe en anders geen.
Laat mijn hart noo...
Bedankt voor uw aanwezigheid en wel
thuis

Volgende noordwolde zingt:
9 maart met Online uit Hoogeveen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Noordwolde zingt met .. Hiel Gewoan

618 views

Published on

Zangdienst Noordwolde zingt met ... Hiel Gewoan uit Harkema
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noordwolde zingt met .. Hiel Gewoan

 1. 1. Noordwolde zingt met: Hiel gewoan uit Harkema
 2. 2. Heer ik kom tot u
 3. 3. 1. Heer ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu En reinig mijn hart.
 4. 4. 2. Met U liefde,Heer, Kom mij tegemoet, Nu ik mij tot U keer, En maak alles goed.
 5. 5. 3. Zie mij voor U staan, Zondig en onrein. O,Jezus raak mij aan, Van U wil ik zijn.
 6. 6. 4. Jezus op Uw woor, Vestig ik mijn Hoop. U leeft en U verhoort Mijn bede tot U
 7. 7. Welk een vriend is onze Jezus
 8. 8. 1.Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan ! Welk een voorrecht, dat ik door Hem, Altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, Dikwijls drukt ons zonde neer Juist omdat wij ’t al niet brengen In gebed tot onze Heer.
 9. 9. 2. Leidt de weg soms door verzoeking, Dat ons hart in ’t strijduur beeft, Gaan wij dan met al ons strijden Tot Hem die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen Dan Hij,die ons lijden draagt? Jezus bied ons aan genezing; Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.
 10. 10. 3. Zijn we zwak, belast, beladen En ter neer gedrukt door zorg. Dierb’re Heiland,onze Toevlucht, Gij zijt onze Hulp en Borg! Als soms vrienden ons verlaten, Gaan wij biddend tot de heer; In Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.
 11. 11. Welkom en gebed
 12. 12. Kom bij ons o Heer
 13. 13. 1. Kom bij ons o Heer,kom bij ons, Kom bij ons o Heer,kom bij ons . Kom bij ons o Heer,kom bij ons, O Heer, kom bij ons.
 14. 14. 2. Laat ons zingen Heer, kom bij ons, Laat ons zingen Heer, kom bij ons. Laat ons zingen Heer, kom bij ons O Heer ,kom bij ons.
 15. 15. 3. Laat ons bidden Heer, kom bij ons Laat ons bidden heer, kom bij ons. Laat ons bidden Heer ,kom bij ons, O Heer ,kom bij ons.
 16. 16. Op de Heuvel daarginds
 17. 17. 1. Op de heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis, Het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaar kleinood, Daar Gods wet aan het hout werd vervuld.
 18. 18. Refrein: `k Klem mij daarom aan het Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon; Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis Dan verwisselt voor d’eeuwigheids kroon.
 19. 19. 2. O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad Heeft een wond’re bekoring en macht; Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon, Om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht.
 20. 20. Refrein: `k Klem mij daarom aan het Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon; Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis Dan verwisselt voor d’eeuwigheids kroon.
 21. 21. 3. Van dat ruwhouten kruis,met het bloed van Gods Zoon Straalt een licht dat door niets wordt gedooft; Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht Voor een ieg’lijk die in Hem gelooft.
 22. 22. Refrein: `k Klem mij daarom aan het Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon; Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis Dan verwisselt voor d’eeuwigheids kroon.
 23. 23. 4. Help mij Heer! Aan dat kruis trouw te zijn tot de dood, Ook als hier smaad en spot is mijn loon; Want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af; ’t werd de toegang voor mij tot Gods troon.
 24. 24. Refrein: `k Klem mij daarom aan het Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon; Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis Dan verwisselt voor d’eeuwigheids kroon.
 25. 25. Er is een God die hoort
 26. 26. 1. Vreugde of blijdschap,droefheid of smart. Er is een God,er is een God. Stort bij hem uit,o mens toch uw hart. Er is een God die hoort. Ga steeds naar Hem,om hulp en om raad. Wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat. Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord. Er is een God die hoort.
 27. 27. 2. God schonk Zijn Zoon in Bethlehems stal. Heer van het al, Heer van het al. Hij droeg vernee’dring,smaad zonder tal’. Heerser van ’t gans heelal. Want onze schepper,Koning der aard’. Heeft zelf Zijn eigen Zoon niet gespaard. Ga dan naar Hem,nu’t morgenlicht gloort. Hij is een God die hoort.
 28. 28. 3. Van Oost en West ,van Zuid tot Noord. Mens zegt het voort,mens zegt het voort. Wordt ’s Heren liefde alom gehoord. Mensenkind zegt het voort Dwaal niet in ’t duister,ga niet alleen. Maar zoekt het heil bij Jezus alleen. Dat al uw hoop op Hem is gericht. Jezus is’t Eeuwig Licht.
 29. 29. Gedicht
 30. 30. Jou ùs een dream, o Hear
 31. 31. 1. Jou ùs een dream oHear, Jou ùs een dream. Nacht-skaad falt griis en near Oer ùs feal bestean Rook fan de lee je-blom, Jou ùs de dream werom Jou ùs in dream,o Hear, Jou ùs wer een dream.
 32. 32. 2. Lit ùs net falle Hear, Ynt’t swarte gat Blyn foar it kâld regear En syn kil komplot Trochbrek it izich mon Jou ùs de dream werom Jou ùs in dream ,o Hear, Jou ùs wer een dream.
 33. 33. 3. Lit ùs net sjonge Hear, Yn ’t machtig koar Fan Kening albegear En syn tichte doar Och, meitsje ’t hert wer rom, Jou ùs de dream werom Jou ùs in dream, o hear, Jou ùs wer een dream.
 34. 34. 4. Lit ùs net swalkje, Hear,troch woestenij Wij binn’gjinn slaven mear! Wêrom dan net frij? Oeral de fjoer-kolom, Jou ùs de dream werom Jou ùs de dream ,o Hear Jou ùs wer een dream.
 35. 35. ‘k Ben reizend naar die stad
 36. 36. 1. ‘k Ben reizend naar die stad, Waar Christus ’t licht zal zijn, Om eeuwig daar te zijn bij Hem, Bevrijd van zorg en pijn.
 37. 37. Refrein: Geen smart meer daar omhoog, Geen smart meer daar omhoog; God zelf wist daar de tranen droog, Geen smart meer daar omhoog.
 38. 38. 2. Al ’t schoon op aarde kleeft De vloek der zonde aan, Maar in die reine stad kan nooit De zonde binnen gaan
 39. 39. Refrein: Geen smart meer daar omhoog, Geen smart meer daar omhoog; God zelf wist daar de tranen droog, Geen smart meer daar omhoog.
 40. 40. 3. Daar is geen dood ,geen rouw, Geen leed, geen zielangst meer; Maar eeuw’ge blijdschap wacht de ziel Daar boven bij de Heer.
 41. 41. Refrein: Geen smart meer daar omhoog, Geen smart meer daar omhoog; God zelf wist daar de tranen droog, Geen smart meer daar omhoog.
 42. 42. 4. Daar is de strijd voorbij, Daar wacht de glorie kroon; Daar vindt de ware strijder rust, En God zelf is zijn loon.
 43. 43. Refrein: Geen smart meer daar omhoog, Geen smart meer daar omhoog; God zelf wist daar de tranen droog, Geen smart meer daar omhoog.
 44. 44. Er komen stromen van zegen
 45. 45. 1. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd; Stromen verkwikkend als regen, Vloeien tot elk die geloofd.
 46. 46. Refrein: Stromen van zegen, Komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, Zend ons die stromen o Heer.
 47. 47. 2. Er komen stromen van zegen. Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn; Op de valleien en bergen Zal er nieuw leven dan zijn.
 48. 48. Refrein: Stromen van zegen, Komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, Zend ons die stromen o Heer.
 49. 49. 3. Er komen stromen van zegen. Zend ons die Heilstroom nu neer! Geef ons die grote verkwikking: Geef z’ons voortdurend,o Heer!
 50. 50. Refrein: Stromen van zegen, Komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, Zend ons die stromen o Heer.
 51. 51. Gedicht
 52. 52. Ik zie een poort wijd open staan
 53. 53. 1. Ik zie een poort wijd open staan, Waardoor het licht komt stromen. Van ’t kruis,waar ‘k vrij’ lijk heen mag gaan Om vrede te bekomen.
 54. 54. Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij,voor mij, Staat open ook voor mij.
 55. 55. 2. Die open poort laat d’ingang vrij Aan wie komt binnen vlieden; Aan rijk en arm, aan u en mij Komt Jezus vrede bieden.
 56. 56. Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij,voor mij, Staat open ook voor mij.
 57. 57. 3. Die open poort leidt tot Gods troon; Gaat door, laat niets u hind’ren. Neemt op uw kruis,aanvaardt de kroon, Die God biedt aan zijn kind’ren.
 58. 58. Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij,voor mij, Staat open ook voor mij.
 59. 59. 4. In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon, Daar leidt het kruis tot zegen. Daar dragen wij voor kruis een kroon, Door Jezus ‘bloed verkregen.
 60. 60. Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij,voor mij, Staat open ook voor mij.
 61. 61. Doorgrond mijn hart
 62. 62. 1. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer, Beproef me_en zie wat niets is tot Uw eer. Is soms de weg Die ‘k ga niet goed voor mij: Leid me_op de eeuw’ge weg, Heer maak mij vrij.
 63. 63. 2. O Heer ,heb dank, ‘k mag toch de uwe zijn. Uw dierbaar bloed Wast mij van zonden rein. Doop mij met vuur, Opdat `k mij niet meer schaam: ‘k Wil leven Heer ,tot eer Van uwe Naam
 64. 64. 3. Zie Heer, hier ben_ik, Maak mij een vat voor U; Woon in mijn hart, Vernieuw het, doe het nu! Verbreek mijn wil, Maak me_ook van hoogmoed vrij; `k Wil in U blijven Heer, Blijf Gij in mij.
 65. 65. 4. O,Heil’ge geest Kom tot uw heerschappij. Schenk een herleving En begin bij mij. Zegen uw volk, Maak’t als een bruid bereid, Wachtend op Jezus komst In heerlijkheid.
 66. 66. Er zijn nog zoveel tranen
 67. 67. 1. Er zijn nog zoveel tranen die niet zijn afgewist, er woeden eerst orkanen voordat het rustig is. En dan breekt door de duisternis, de zon weer stralend door, als Jezus zegt: kind, luister ‘s `k heb beste met je voor.
 68. 68. 2. Er zijn nog zoveel dalen, Waardoor je hebt te gaan. Je zult nog vaak verdwalen In ’t doolhof van ’t bestaan. Maar eens breekt door de duisternis, de zon weer stralend door, als Jezus zegt: kind, luister ‘s `k heb beste met je voor.
 69. 69. 3. Er zijn nog zoveel vragen, Die niet beantwoord zijn, Er komen nog veel dagen, Gevuld met angst en pijn. Maar eens breekt door de duisternis, de zon weer stralend door, als Jezus zegt: kind, luister ‘s `k heb beste met je voor.
 70. 70. Gedicht
 71. 71. Mijn Jezus, ik hou van U
 72. 72. 1. Mijn Jezus, ik hou van U, Ik noem U mijn vriend. Want U nam de straf op U Die ik had verdiend. De grote Verlosser, Mijn Redder bent U; ‘k Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu.
 73. 73. 2. Mijn Jezus ,ik hou van U, Want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, Een wond in U zij. Voor mij de genade, Een doornenkroon voor U; ‘k Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu.
 74. 74. 3. Ik zal van U houden In leven en dood. En ik wil U prijzen, Zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, Dan roep ik tot U: ‘k Heb van U gehouden , Maar nooit zoveel als nu.
 75. 75. 4. Als ik in Uw glorie, Uw eeuwigheid kom, Dan buig ik mij voor U, In Uw heiligdom. Gekroond met Uw Heerlijkheid, Zal ‘k zingen voor U ‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, maar nooit zoveel als nu.
 76. 76. Lichtstad met Uw Paarlen poorten
 77. 77. 1. Lichtstad met u paarlen poorten, wond’re stad zo hoog gebouwd, nimmer heeft men op de_ze aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.
 78. 78. Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist’ren naar zijn liefdes_stem daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.
 79. 79. 2. Heiligoord vol licht en glorie, Waar de boom des levens bloeit, En de stroom van levend water Door de gouden Godsstad vloeit. Refrein:
 80. 80. Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist’ren naar zijn liefdes_stem daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.
 81. 81. 3. Schoon tehuis voor moede pelgrims, komend uit de zand woestijn, waar zij rusten van hun werken bij de springende fontein.
 82. 82. Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist’ren naar zijn liefdes_stem daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.
 83. 83. 4. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem in de stad met paarlen poorten in het nieuwe Jeruzalem.
 84. 84. Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist’ren naar zijn liefdes_stem daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.
 85. 85. Daar ruist langs de wolken
 86. 86. 1. Daar ruist langs de wolken een lief ‘lijke naam, die hemel en aarde verenigt tezaam. Geen naam is er zoeter en beter voot ’t hart, Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Kent gij .kent gij , die Naam nog niet? Die naam draagt mijn Heiland , mijn lust en mijn lied!
 87. 87. 2. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, Want Hij kwam om zalig te maken op aard; Zo lief had Hij zondaars,dat Hij voor ons stierf, Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Kent Gij,kent Gij, die Naam nog niet? Die naam draagt mijn Heiland ,mijn lust en mijn lied!
 88. 88. 3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof, En déngelen zingen voortdurend zijn lof O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan: Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: Jezus,Jezus, Uw Naam zij d’ eer, Want Gij zijt der mensen en engelen Heer!
 89. 89. Collecte voor Open doors Sluiting
 90. 90. Abba, Vader U alleen
 91. 91. 1. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba,Vader, U alleen, U behoor ik toe.
 92. 92. 2. Abba, Vader, laat mij zijn Slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d` uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba,Vader, laat mij zijn Slechts van U alleen.
 93. 93. Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis Volgende noordwolde zingt: 9 maart met Online uit Hoogeveen

×