Lied ons niet in verzoeking

435 views

Published on

voorganger ds Douma - v/d Molen
organist Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lied ons niet in verzoeking

 1. 1. Welkom Voorganger ds Douma – v/d MolenOrganist Johannes de Vries Thema: “Leid ons niet in verzoeking…”
 2. 2. VDD ELB 223 – 1, 2, 5Ga niet alleen door t leven,
 3. 3. 1 Ga niet alleen door t leven,die last is u te zwaar.Laat Eén u sterkte geven,ga tot uw Middelaar!Daar is zoveel te klagen,daar is zoveel geween,en zoveel leed te dragen,Ga niet alleen!En zoveel leed te dragen,Ga niet alleen!
 4. 4. 2 Ga niet alleen, uw Koningwil komen in uw hart.Ach, geef het Hem ter woning,hoe stilt Hij dan uw smart.Wie kan er tranen drogenals Jezus? Immers geen!Richt dan de treurende ogennaar Jezus heen!Richt dan de treurende ogennaar Jezus heen!
 5. 5. 5 Welzalig, die t ervaren,dat Hij hun alles is;dan kennen z in gevarenbezorgdheid noch gemis.Hij draagt dan in Zijn armen,door alle nood hen heen.Wie steunt op Zijn ontfermen,is nooit alleen!Wie steunt op Zijn ontfermen,is nooit alleen!
 6. 6. Welkom Voorganger ds Douma – v/d MolenOrganist Johannes de Vries Thema: “Leid ons niet in verzoeking…”
 7. 7. P 118 – 8, 9De steen die door de tempelbouwers
 8. 8. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 9. 9. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 10. 10. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 11. 11. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 12. 12. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 13. 13. G 177 – 1, 2Leer mij, o Heer,
 14. 14. allen:Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) t. C.F. Gellert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 15. 15. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) t. C.F. Gellert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 16. 16. Genadeverkondiging uit Hebreen 4
 17. 17. 14 Nu wij dan een grote Hoge-priester hebben, Die de hemelen isdoorgegaan, namelijk Jezus, deZoon van God, laten wij aan dezebelijdenis vasthouden. 15 Want wijhebben geen Hogepriester Die geenmedelijden kan hebben met onzezwakheden, maar Een Die in allesop dezelfde wijze als wij is verzocht,
 18. 18. maar zonder zonde.16 Laten wij dan met vrijmoedigheidnaderen tot de troon van degenade, opdat wij barmhartigheidverkrijgen en genade vinden omgeholpen te worden op het juistetijdstip.
 19. 19. G 177 – 3, 4
 20. 20. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) t. C.F. Gellert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 21. 21. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) t. C.F. Gellert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 22. 22. Gods aanwijzingen uit Jesaja
 23. 23. 1 Wie heeft onze prediking geloofd,en aan wie is de arm van de HEEREgeopenbaard?2 Want Hij is als een loot opgeschotenvoor Zijn aangezicht,als een wortel uit dorre aarde.Gestalte of glorie had Hij niet;als wij Hem aanzagen, was er geengedaante dat wij Hem begeerd zoudenhebben.
 24. 24. 3 Hij was veracht, de onwaardigsteonder de mensen, een Man van smarten,bekend met ziekte, en als iemand voorwie men het gezicht verbergt; Hij wasveracht en wij hebben Hem niet geacht.4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj opZich genomen,ons leed heeft Hijgedragen.
 25. 25. Wíj hielden Hem echter voor eengeplaagde, door God geslagen enverdrukt.5 Maar Hij is om onzeovertredingen verwond, om onzeongerechtigheden verbrijzeld. De strafdie ons de vrede aanbrengt, was opHem, en door Zijn striemen is er voorons genezing gekomen. 6 Wij dwaaldenallen als schapen,wij keerden ons iedernaar zijn eigen weg.
 26. 26. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheidvan ons allenop Hem doen neerkomen.7 Toen betaling geëist werd, werd Híjverdrukt, maar Hij deed Zijn mond nietopen.Als een lam werd Hij ter slachting geleid;als een schaap dat stom is voor zijnscheerders, zo deed Hij Zijn mond nietopen.
 27. 27. G 177 - 6
 28. 28. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) t. C.F. Gellert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 29. 29. Gods aanwijzingen uit Matheus
 30. 30. 32 Ieder dan die Mij belijden zal voor demensen, die zal Ik ook belijden voor MijnVader, Die in de hemelen is.33 Maar wie Mij verloochenen zal voorde mensen, die zal Ik ook verloochenenvoor Mijn Vader, Die in de hemelen is.Jezus brengt verdeeldheid
 31. 31. 34 Denk niet dat Ik gekomen ben omvrede te brengen op de aarde; Ik ben nietgekomen om vrede te brengen, maar hetzwaard. 35 Want Ik ben gekomen omtweedracht te brengen tussen een man enzijn vader, en tussen een dochter en haarmoeder, en tussen een schoondochter enhaar schoonmoeder;36 en iemands huisgenoten zullen zijnvijanden zijn.
 32. 32. 37 Wie vader of moeder liefheeft bovenMij, is Mij niet waard; en wie zoon ofdochter liefheeft boven Mij, is Mij nietwaard.38 En wie zijn kruis niet op zich neemten Mij navolgt, is Mij niet waard.39 Wie zijn leven vindt, zal hetverliezen; en wie zijn leven verliestomwille van Mij, zal het vinden.
 33. 33. G 177 - 7
 34. 34. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) t. C.F. Gellert; v. J. Wit; m. J. Crüger
 35. 35. Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 36. 36. Paasprojekt KND
 37. 37. Paasprojectlied 19 febr. 2012Melodie: Jezus is de Goede Herder Van Elly en Rikkert
 38. 38. Jezus is het brood van ’t Leven dat jouw honger stillen mag.Jezus is het brood van ’t Leven overvloed voor elke dag
 39. 39. In een wereld vol van vragen, in ons leven met soms pijn,heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.
 40. 40. Jezus is het brood van ’t Leven dat jouw honger stillen mag.Jezus is het brood van ’t Leven overvloed voor elke dag
 41. 41. Wij gaan, tot straks!!
 42. 42. Lezen Mat. 4 : 1 - 11
 43. 43. 1 Toen werd Jezus door de Geestweggeleid naar de woestijn om verzochtte worden door de duivel.2 En nadat Hij veertig dagen en veertignachten had gevast, kreeg Hij ten slottehonger.3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei:Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat dezestenen broden worden.4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staatgeschreven:
 44. 44. : De mens zal niet van brood alleenleven, maar van elk woord dat uit demond van God komt. 5 Toen nam deduivel Hem mee naar de heilige stad enzette Hem op het hoogste gedeelte vande tempel, 6 en hij zei tegen Hem: Als Ude Zoon van God bent, werp Uzelf dannaar beneden, want er staatgeschreven dat Hij Zijn engelen voor Ubevel zal geven, en dat zij U op dehanden zullen dragen,
 45. 45. en dat zij U op de handen zullen dragen,opdat U Uw voet niet misschien aan eensteen stoot.7 Jezus zei tegen hem: Er staateveneens geschreven: U zult de Heere,uw God, niet verzoeken.8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nunaar een zeer hoge berg, en hij liet Hemal de koninkrijken van de wereld zien,met hun heerlijkheid,
 46. 46. 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik Ugeven, als U knielt en mij aanbidt.10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg,satan, want er staat geschreven: DeHeere, uw God, zult u aanbidden en Hemalleen dienen.11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie,engelen kwamen en dienden Hem.
 47. 47. G 48 – 7Verlos ons,
 48. 48. O onze Vader (LvdK 48) t. M. Luther; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Leipzig 1539
 49. 49. O onze Vader (LvdK 48) t. M. Luther; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Leipzig 1539
 50. 50. Lezen Math 27 : 39 - 44
 51. 51. 39 En de voorbijgangers lasterdenHem, schudden hun hoofd,40 en zeiden: U Die de tempel afbreekten in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf.Als U de Zoon van God bent, kom danvan het kruis af!41 En evenzo spotten ook deoverpriesters, samen met deschriftgeleerden en de oudsten en deFarizeeën, en zij zeiden:
 52. 52. 42 Anderen heeft Hij verlost, Zichzelfkan Hij niet verlossen. Als Hij de Koningvan Israël is, laat Hij nu van het kruisafkomen en wij zullen Hem geloven.43 Hij heeft op God vertrouwd; laat DieHem nu verlossen als Hij Hem welgezindis,want Hij heeft gezegd: Ik ben GodsZoon.
 53. 53. 44 Hetzelfde verweten Hem ook demisdadigers die met Hemgekruisigd waren.
 54. 54. P 22 – 3Maar ik mijn God lig
 55. 55. Psalm 22 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1542/1543
 56. 56. Psalm 22 (LvdK) t. K. Heeroma; m. Genève 1542/1543
 57. 57. Maar leid ons niet in verzoeking….
 58. 58. G 485O Christus wees geprezen
 59. 59. allen:O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 60. 60. O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 61. 61. O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 62. 62. O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 63. 63. O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 64. 64. O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 65. 65. O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 66. 66. O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 67. 67. O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 68. 68. O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 69. 69. O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 70. 70. O Christus wees geprezen (LvdK 485) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 71. 71. Danken en bidden.
 72. 72. Collecte1ste Groot Nieuws Radio 2de eigen gemeente
 73. 73. ELB 57Zoek eerst het koninkrijk van God
 74. 74. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 75. 75. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 76. 76. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 77. 77. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 78. 78. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 79. 79. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 80. 80. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 81. 81. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 82. 82. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 83. 83. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 84. 84. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 85. 85. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 86. 86. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 87. 87. L.R.L.R.Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 88. 88. Zegen3 x amen

×