Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kom

322 views

Published on

Voorganger ds van Harten Tip
organiste mevr Schaper
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kom

 1. 1. Welkom Laatste zondag van het kerkelijk jaar.Voorganger ds van Harten – Tip Organiste mevr Schaper Thema: “Kom!!”
 2. 2. VDD ELB 371Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend,
 3. 3. Mijn Jezus, ik houd van U, ik noemU mijn vriend,want U nam de straf op U die ik hadverdiend.De grote Verlosser, mijn Redderbent U;k heb van U gehouden, maar nooitzoveel als nu.
 4. 4. Mijn Jezus, ik houd van U, want Uhield van mij,toen U aan het kruis hing, eenwond in uw zi,j.Voor mij de genade, eendoornenkroon voor U;k heb van U gehouden, maar nooitzoveel als nu.
 5. 5. Ik zal van U houden in leven endooden ik wil U prijzen, zelfs dan in mijnnood.Als ik kom te sterven, dan roep iktot U:k Heb van U gehouden, maar nooitzoveel als nu.
 6. 6. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheidkom,Dan buig ik mij voor U in uwheiligdom.Gekroond met uw heerlijkheid zal kzingen voor U:k Heb van U gehouden, maar nooitzoveel als nu.
 7. 7. Welkom Laatste zondag van het kerkelijk jaar.Voorganger ds van Harten – Tip Organiste mevr Schaper Thema: “Kom!!”
 8. 8. P 103 – 1, 2Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
 9. 9. 1 Zegen, mijn ziel, de grote naamdes HEREN,laat al wat binnen in mij is Hem eren,vergeet niet hoe zijn liefd u heeftgeleid,gedenk zijn goedheid, die u wilvergeven,die u geneest, die uit het graf uw levenverlost en kroont metgoedertierenheid.
 10. 10. 2 Loof Hem,die zo met gaven u verzadigt,dat uw bestaan, met gloriebegenadigd,gelijk een arend nieuw bevleugeldwordt.Het volk in druk heeft van Hem rechtverkregen,Hij heeft aan Mozes eens getoond zijnwegen,op Israël zijn zegen uitgestort.
 11. 11. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 12. 12. Verootmoediging P 103 – 3Hij is een God van liefde en genade,
 13. 13. 3Hij is een God van liefde en genade,barmhartigheid en goedheid zijn dedadenvan Hem die niet voor altijd met onstwist,die ons niet doet naar alles wat wijdeden,ons niet naar onze ongerechtighedenvergeldt, maar onze schuld heeftuitgewist.
 14. 14. Genadeverkondiging P 103 – 4
 15. 15. 4Zo hoog en wijd de hemel staatgerezenboven de aarde, is voor wie Hemvrezenzijn liefde en zijn goedertierenheid.Zo ver verwijderd t westen is van toosten,zo ver doet Hij van hen die Hij wiltroostende zonden weg, ja Hij heeft onsbevrijd.
 16. 16. Wetslezing P 103 – 9
 17. 17. 9Laat heel het machtig koninkrijk desHERENzijn grote naam, zijn grote daden eren.Komt allen tot de lof des HEREN saam.Lof zij den HEER in hemel en op aarde,die aan zijn volk zijn liefdeopenbaarde,en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
 18. 18. Gebed om verlichtingmet de Heilige Geest
 19. 19. We zullen opstaan
 20. 20. 1Wij zullen opstaan en met Hemmeegaanstraks als Jezus terugkomt.Wij zullen opstaan en met Hemmeegaan,straks als Jezus terugkomt.
 21. 21. 2Blijf niet treuren, zit niet bij depakken neer.Sikkeneuren helpt je toch niet meer.t Zal gebeuren,Dan komt de Heer, de Heer,
 22. 22. 3Wij zullen opstaan en met Hemmeegaan,straks als Jezus terugkomt.Wij zullen opstaan en met Hemmeegaan,als Jezus komt.
 23. 23. Wij gaan, tot straks!!
 24. 24. Lezen Jesaja 55 : 1 t/m 3Uitnodiging tot het heil des HEREN
 25. 25. 1 O, alle dorstigen, komt tot dewateren, en gij die geen geld hebt,komt, koopt en eet; ja komt, kooptzonder geld en zonder prijs wijn enmelk. 2 Waarom weegt gij geld afvoor wat geen brood is en uwvermogen voor wat niet verzadigenkan?
 26. 26. Hoort aandachtig naar Mij, opdat gijhet goede eet en uw ziel zich inovervloed verlustige. 3 Neigt uwoor en komt tot Mij; hoort, opdat uwziel leve; Ik zal met u een eeuwigverbond sluiten: de betrouwbaregenadebewijzen van David.
 27. 27. P 68 – 7, 9God zij geprezen met ontzag.
 28. 28. 7God zij geprezen met ontzag.Hij draagt ons leven dag aan dag,zijn naam is onze vrede.Hij is het die ons heeft gered,die ons in ruimte heeft gezeten leidt met vaste schreden.
 29. 29. Hij die het licht roept in de nacht,Hij heeft ons heil teweeggebracht,dat wordt ons niet ontnomen.Hij droeg ons door de diepte heen,de HERE Here doet alleenons aan de dood ontkomen.
 30. 30. 9God is de bron, de klare wel,springader voor heel Israël,uit Hem vloeit louter zegen.Zijn lof ontspringt als een fontein,zijn volk zal louter vreugde zijn,komend van allerwege.
 31. 31. God, onze sterke bondgenoot,toon ons uw macht, uw krachtengroot;Gij zult uw stad gedenken.Vorsten van verre bieden Hemterwille van Jeruzalemhun eerbied, hun geschenken.
 32. 32. Lezen Openbaring 22 : 10 t/m 21
 33. 33. 10 En hij zeide tot mij: Verzegel dewoorden van de profetie van ditboek niet, want de tijd is nabij. 11Wie onrecht doet, hij doe nog meeronrecht; wie vuil is, hij worde nogvuiler; wie rechtvaardig is, hijbewijze nog meer rechtvaardigheid;wie heilig is, hij worde nog meergeheiligd.
 34. 34. 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loonis bij Mij om een ieder te vergelden,naardat zijn werk is. 13 Ik ben dealfa en de omega, de eerste en delaatste, het begin en het einde. 14Zalig zij, die hun gewaden wassen,opdat zij recht mogen hebben ophet geboomte des levens en doorde poorten ingaan in de stad.
 35. 35. 15 Buiten zijn de honden en detovenaars, de hoereerders, demoordenaars, de afgodendienaarsen ieder, die de leugen liefheeft endoet.16 Ik, Jezus, heb mijn engelgezonden, om ulieden dit tebetuigen voor de gemeenten. Ik bende wortel en het geslacht vanDavid, de blinkende morgenster.
 36. 36. 17 En de Geest en de bruid zeggen:Kom! En wie het hoort, zegge:Kom! En wie dorst heeft, kome, enwie wil, neme het water des levensom niet.18 Ik betuig aan een ieder, die dewoorden der profetie van dit boekhoort: Indien iemand hieraantoevoegt
 37. 37. God zal hem toevoegen de plagen,die in dit boek beschreven zijn; 19en indien iemand afneemt van dewoorden van het boek dezerprofetie, God zal zijn deel afnemenvan het geboomte des levens envan de heilige stad, welke in ditboek beschreven zijn.
 38. 38. 20 Hij, die deze dingen getuigt,zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen,kom, Here Jezus!21 De genade van de Here Jezus zijmet allen.
 39. 39. ELB 406Eens zal op de grote morgen
 40. 40. 1Eens zal op de grote morgenklinken het bazuingeschal,dan zal Jezus wederkomenals de Rechter van t heelal.
 41. 41. Refrein:Wie zal op die grote morgenbuigen voor die majesteit?Wie zal op die grote morgenvluchtenvoor die heerlijkheid?
 42. 42. 2Eens zal op de grote morgent mensdom zwijgen eindlijk stil:dan zal Jezus Christus vragen:Wat deed u om mijnentwil?
 43. 43. Refrein:Wie zal op die grote morgenbuigen voor die majesteit?Wie zal op die grote morgenvluchtenvoor die heerlijkheid?
 44. 44. 3Eens zal op de grote morgenJezus macht worden erkend:dan zal ieder mens beseffen,dat Gods Woord geen leugens kent.
 45. 45. Refrein:Wie zal op die grote morgenbuigen voor die majesteit?Wie zal op die grote morgenvluchtenvoor die heerlijkheid?
 46. 46. Elb. 406 : 4Eens zal op de grote morgenblank en bruin worden vereend:kleur of ras is niet belangrijk,maar Gods gunst aan ons verleend.
 47. 47. Refrein:Wie zal op die grote morgenbuigen voor die majesteit?Wie zal op die grote morgenvluchtenvoor die heerlijkheid?
 48. 48. “Kom!!”17 En de Geest en de bruid zeggen:Kom! En wie het hoort, zegge: Kom!En wie dorst heeft, kome, en wie wil,neme het water des levens om niet.
 49. 49. G 300 – 1, 4, 6Eens, als de bazuinen klinken
 50. 50. 1Eens, als de bazuinen klinkenuit de hoogte, links en rechts,duizend stemmen ons omringen,ja en amen wordt gezegd,rest er niets meer dan te zingen, -Heer, dan is uw pleit beslecht.
 51. 51. 4Als de graven openbrekenen de mensenstroom vangt aanom de loftrompet te stekenen uw hofstad in te gaan:Heer, laat ons dan niet ontbreken,want de traagheid grijpt ons aan.
 52. 52. 6Van die dag kan niemand weten,maar het woord drijft aan tot spoed,zouden wij niet haastig eten,gaandeweg Hem tegemoet,Jezus Christus, gistren, heden,komt voor eens en komt voor goed!
 53. 53. Wij zien terug op het afgelopen kerkelijke jaar: “Afscheid” (Nel Benschop)
 54. 54. AfscheidIk dank U Heer, voor al het goede -het was véél,Ik dank U voor het brood van mijnbescheiden deelen voor Uw kracht, die in mijnzwakheid werd volbracht;Ik dank U voor het licht in elkedonk’re nacht;
 55. 55. Ik dank U voor de vriendschap dieik ondervond,Ik dank U, dat U mij juist met Uwboodschap zond.Dank voor Uw liefde, die ik overalontving,Voor al Uw goedheid, Vader, ben ikte gering.
 56. 56. Ik dank U voor dit leven - het isgoed geweest.Maar boven alles dank ik voor UwHeilige Geest.Gij weet van al mijn zonden en Gijweet van mijn berouw:Ik voel mij klein en nietig. –Here Jezus, kom maar gauw!
 57. 57. P 139 – 1HEER, die mij ziet zoals ik ben,
 58. 58. 1HEER, die mij ziet zoals ik ben,dieper dan ik mijzelf ooit ken,kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,Gij volgt mij waar ik zit of sta.Wat mij ten diepste houdt bewogen,t ligt alles open voor uw ogen.
 59. 59. In het leven welkom geheten P 139 - 8
 60. 60. 8Ik loof U die mijn schepper zijt,die met uw liefde mij geleidt,Gij hebt mijn oerbeginaanschouwd,in t diepst der aarde opgebouwd.Niets blijft er voor uw oogverborgen.Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
 61. 61. Ons voorgegaan P 139 - 9
 62. 62. 9Gij zijt mij overal nabij,uw ogen waken over mijvan toen ik vormloos ben ontstaan.Gij wist hoe het zou verder gaan.Ja, in uw boek stond reeds te lezen,wat eens mijn levensweg zouwezen.
 63. 63. Gebeden
 64. 64. Collecte1ste Kickoff for Hope2de eigen gemeente
 65. 65. ELB 413De Lichtstad
 66. 66. 1Lichtstad met uw paarlen poorten,wondre stad zo hoog gebouwd,nimmer heeft men op deze aarde,ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
 67. 67. Refrein:Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luistren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.
 68. 68. 2Heilig oord vol licht en glorie,waar de boom des levens bloeiten de stroom van levend waterdoor de gouden Godsstad vloeit.
 69. 69. Refrein:Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luistren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.
 70. 70. 3Schoon tehuis voor moede pelgrims,komend uit de zandwoestijn,waar zij rusten van hun werkenbij de springende fontein.
 71. 71. Refrein:Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luistren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.
 72. 72. 4Wat een vreugde zal dat wezenstraks vereend te zijn met Hemin de stad met paarlen poortenin het nieuw Jeruzalem.
 73. 73. Refrein:Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luistren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.
 74. 74. Zegen3 x amen
 75. 75. Vanavond 19.00 uurzingen met United in Christ.

×