In Zijn kracht verder

862 views

Published on

Voorganger ds Sijtsma - van Oeveren
organist Johannes de Vries
luister mee via kerknoordwolde.nl
of audioserver.nl

Published in: Spiritual, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

In Zijn kracht verder

 1. 1. Welkom Voorgangster ds Sijtsma – van Oeverenorganist Johannes de VriesThema: “In Zijn kracht verder”<br />
 2. 2. Voor de dienst zingen we ELB 8<br />Als een hert, dat verlangt naar water,<br />
 3. 3. Als een hert, dat verlangt naar water,zo verlangt mijn ziel naar U.U alleen kunt mijn hart vervullen;mijn aanbidding is voor U.U alleen bent mijn kracht, mijn schild.Aan U alleen geef ik mij geheel.U alleen kunt mijn hart vervullen,mijn aanbidding is voor U.<br />
 4. 4. Welkom Voorgangster ds Sijtsma – van Oeverenorganist Johannes de VriesThema: “In Zijn kracht verder”<br />
 5. 5. Intochtspsalm is 62 – 1, 5<br />Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,<br />
 6. 6. 1Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,van Hem verwacht ik altijd weermijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.Ik wankel niet, want Hij staat vast:mijn toevlucht, als het water wast,mijn rots, mijn enige vertrouwen.<br />
 7. 7. 5Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,mijn naam rust in de schutse Gods.O volk, uw God laat u niet vallen.Als gij voor Hem uw hart uitstort,vertrouw dat gij gezegend wordt:God is een schuilplaats voor ons allen.<br />
 8. 8. Stil gebedVotum & groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.<br />
 9. 9. Psalm 103 : 1 t/m 4 en 8 t/m 12103 Looft de HERE om zijn genade 1 Van David. Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; 2 loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; 3 die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, 4 die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, <br />
 10. 10. 8 Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; 9 niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; 10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; <br />
 11. 11. 11 maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. 12 Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons;<br />
 12. 12. ELB 186b – 1, 2<br />Wees mijn leidsman, trouwe Here,<br />
 13. 13. 1Wees mijn leidsman, trouwe Here,voer mij, pelgrim, door de nacht.Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,van wie 'k al mijn steun verwacht.Brood des hemels, brood des hemels,voed mij door uw heil'ge kracht,voed mij door uw heil'ge kracht!<br />
 14. 14. 2Open uw kristalfonteinen,waar de heilstroom uit ontspringt.Laat uw wolkkolom verschijnenals mij moed en kracht ontzinkt.Doe mij reizen, doe mij reizendoor uw trouwe zorg omringd,door uw trouwe zorg omringd.<br />
 15. 15. Gebed om verlichting met <br />de Heilige Geest<br />
 16. 16. Lezing Avondmaalsformulier<br />
 17. 17. Geloofsbelijdenis zingen met <br />ELB 289<br />Ik geloof in God de Vader<br />
 18. 18. Ik geloof in God de Vaderdie een bron van vreugde is,louter goedheid en genade,licht in onze duisternis.Hij, de Koning van de kosmos,het gesternte zingt zijn eerheeft uit liefde mij geschapenen tot liefde keer ik weer.<br />
 19. 19. Ik geloof in Jezus Christusdie voor ons ter wereld kwam.Zoon van God en Zoon des Mensengoede Herder, Offerlam.Door te lijden en te stervengroot is het geheimenisschenkt Hij mij het eeuwig leven,dat uit God en tot God is.<br />
 20. 20. Ik geloof dat mijn Verlosserdoor de dood is heengegaanen op Pasen, God zij glorie,uit het graf is opgestaan.Door het brood, dit is mijn lichaamdoor de wijn, dit is mijn bloedgeeft de Vredevorst mij vrede,maakt Hij alle dingen goed.<br />
 21. 21. Viering Heilig Avondmaal<br />
 22. 22. Opw 445 – 1, 2<br />Bron van levend water,ontspring nu in mij.<br />
 23. 23. Bron van levend water,ontspring nu in mij.Zend uw Geest, o Heilig God,en maak mij vrijvan elke situatiedie mijn hart bezwaart.'k Geef mijn last aan U,die heel mijn ziel bewaart.<br />
 24. 24. Refrein:Jezus,Jezus,Jezus.Vader,Vader,Vader.Geest van God,Geest van God,Geest van God.<br />
 25. 25. Heer, U bent de Herder,die mij geneest.Neem mij in uw armen,leid mij door uw Geest.Neem mijn trots, mijn twijfelsen mijn angsten nu.Trek mij met uw liefde,ik verlang naar U.<br />
 26. 26. Refrein:Jezus,Jezus,Jezus.Vader,Vader,Vader.Geest van God,Geest van God,Geest van God.<br />
 27. 27. Lezen 1 Koningen 19 : 1 t/m 181 Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, 2 zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner.<br />
 28. 28. 3 Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. 4 Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg!<br />
 29. 29. Neem nu HERE, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 5 Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op, eet. 6 Toen hij rondzag, was daar, aan zijn hoofdeinde, een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer.<br />
 30. 30. 7 Doch wederom, ten tweeden male, raakte de engel des HEREN hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. 8 Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot aan het gebergte Gods, Horeb. <br />
 31. 31. 9 Hij kwam daar bij een spelonk, waar hij overnachtte. En zie, het woord des HEREN kwam tot hem en Hij zeide tot hem: Wat doet gij hier, Elia? 10 Daarop zeide hij: Ik heb zeer geijverd voor de HERE, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood,<br />
 32. 32. zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen. 11 Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des HEREN. En zie, toen de HERE juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de HERE uitging. In de wind was de HERE niet.<br />
 33. 33. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de HERE niet. 12 En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de HERE niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. 13 Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem, die sprak:<br />
 34. 34. Wat doet gij hier, Elia? 14 Daarop zeide hij: Ik heb zeer geijverd voor de HERE, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen. 15 Daarop zeide de HERE tot hem:<br />
 35. 35. Keer op uw schreden terug, naar de woestijn van Damascus, en als gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazaël zalven tot koning over Aram. 16 Voorts zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël; en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats.<br />
 36. 36. 17 Wie dan aan het zwaard van Hazaël ontkomt, hem zal Jehu doden; en wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. 18 Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, en elke mond die hem niet gekust heeft.<br />
 37. 37. Psalm 63 – 1, 2<br />Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,<br />
 38. 38. Ps. 63 : 1Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.Mijn hart wil niets dan U ontvangen,die leven zijt en leven laat.<br />
 39. 39. O Heer, mijn ziel en zinnen smachtenen dorsten naar U in een land,waarop de zon verzengend brandt, -schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.<br />
 40. 40. 2Eens zag ik in uw tempelhofU in uw glorie hoogverheven,wiens gunst mij meer is dan het leven,mijn lippen stamelden uw lof.<br />
 41. 41. Mijn leven lang wil ik U prijzen,uw naam aanbidden, want Gij voedtmij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.O Heer, ik wil U dank bewijzen.<br />
 42. 42. “In Zijn kracht verder”Tekst 1 Koningen 19 : 7b/8aSta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. 8 Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs<br />
 43. 43. Gezang 409 – 1, 4, 5<br />Laat ons de Heer lofzingen,<br />
 44. 44. 1Laat ons de Heer lofzingen,juicht, al wie bij Hem hoort!Hij zal met trouw omringenwie steunen op zijn woord.Al moet ge hier ook dragenveel duisternis en dood,gij hoeft niet te versagen,Hij redt uit alle nood.<br />
 45. 45. 4Daarom dan niet versagen,maar moedig verder gaan!De Heer doet redding dagen,Hij trok uw lot zich aan.Wie lijdt, - God zal het merken,'t is alles Hem bekend;Hij zal zijn kindren sterkenmet woord en sakrament.<br />
 46. 46. 5Daarom lof zij de Here,in wie ons heil bestaat,Hem die ons toe wou kerenzijn liefelijk gelaat.Hij moge ons behoeden,elkander toegewijd,en schenke ons al 't goedenu en in eeuwigheid.<br />
 47. 47. Danken en bidden<br />Collecte 1steWycliffe bijbelvertalers<br />2de eigen gemeente<br />
 48. 48. Slotzang 452 – 2, 3<br />Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart,<br />
 49. 49. 2Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart,ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem.Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem,hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart.Gods zoon vergeet de broeder niet<br />
 50. 50. die Hij op aarde liet.Hij is mijn hoop.Hij wies mij met zijn doop,Hij geeft mij brood en beker,'k ben van zijn liefde zeker.Hij is mijn hoop!<br />
 51. 51. 3Waar is een vreugd, een kalmt', een heil,zo zalig, als dit hoogst genot?Het vloeit uit God en keert tot God,het heeft noch maat, noch perk, noch peil.<br />
 52. 52. In Jezus is mijn zalig lotverborgen bij mijn God.Hij is mijn lust,ook als mijn stof eens rust.O, prijst Hem, mijn gezangen!Ik blijf zijn komst verlangen.Hij is mijn lust!<br />
 53. 53. ZegenAmen, amen, amen!Dat wij niet beschamenJezus Christus onze Heer,amen, God, uw naam ter eer!<br />

×