Hoop voor de hopelozen

403 views

Published on

Voorganger dhr Pasterkamp
organist mevr v/d POl
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hoop voor de hopelozen

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Pasterkamp Organiste mevr v/d PolThema: “Hoop voor hopelozen!”
 2. 2. VDD ELB 180 – 1, 2, 3k Ben een koninklijk kind,
 3. 3. 1k Ben een koninklijk kind,door de Vader bemind,en k zal wonen ins Konings paleis,in die stad nooit aanschouwd,met straten van goud:glorievol als een schoon paradijs.
 4. 4. Refrein:k Ben een koninklijk kind,door de Vader bemind,en zijn oog rust zo teder op mij!Als de daagraad straks gloort,de bazuin wordt gehoord,roept Hij mij om te staan aan zijn zij!
 5. 5. 2k Ben een koninklijk kind,niet slechts dienstknecht of vrind,k ben gekocht met het bloed vanmijn Heer!En dat bloed geeft mij recht,meer te zijn dan een knecht,k ben Gods kind, dat verblijdt mij zozeer.
 6. 6. Refrein:k Ben een koninklijk kind,door de Vader bemind,en zijn oog rust zo teder op mij!Als de daagraad straks gloort,de bazuin wordt gehoord,roept Hij mij om te staan aan zijn zij!
 7. 7. Elb. 180 : 3k Ben een koninklijk kind,dat zijn vreugd daar in vindt,God te loven met jublende stem,tot ik sta voor de poort,van het hemelse oord,waar ik zijn zal voor eeuwig metHem!
 8. 8. Refrein:k Ben een koninklijk kind,door de Vader bemind,en zijn oog rust zo teder op mij!Als de daagraad straks gloort,de bazuin wordt gehoord,roept Hij mij om te staan aan zijn zij!
 9. 9. Welkom Voorganger dhr Pasterkamp Organiste mevr v/d PolThema: “Hoop voor hopelozen!”
 10. 10. JdH 881 – 1, 2Is hier een hart, door vrees benard,
 11. 11. 1. Is hier een hart, door vrees benard,Vermoeid door s levens strijd?Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkensweer.O, vat weer moed, want God is goedEn steeds tot hulp bereid:Zo gij slechts kunt geloven,Ziet gij zijn heerlijkheid.
 12. 12. Refr.Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht,Voor elk die wondren van Hemverwacht!Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht,Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht.
 13. 13. 2. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?Leg dan uw lasten neer!Tob niet langer voort, vertrouw op sHeren woord.Hij hoort uw beê en schenkt u vreeIn liefde eindloos teer.Zo gij slechts kunt geloven,Niets is onmooglijk meer!
 14. 14. Refr.Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht,Voor elk die wondren van Hemverwacht!Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht,Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht.
 15. 15. Votum en groetDaarna Opw 386 – 1, 2, 3 Lof zij de Heer
 16. 16. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 17. 17. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 18. 18. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 19. 19. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 20. 20. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 21. 21. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 22. 22. Gebed,daarna P 138 – 1, 2
 23. 23. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 24. 24. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 25. 25. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 26. 26. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 27. 27. Lezen 2 Kron 33 : 1 t/m 14 De regering van Manasse
 28. 28. 1 Manasse was twaalf jaar oud, toen hijkoning werd; hij regeerde vijfenvijftig jaarte Jeruzalem. 2 Hij deed wat kwaad is inde ogen des HEREN, in overeenstemmingmet de gruwelen der volken die deHERE voor de Israëlieten uit hadverdreven. 3 Hij herbouwde deofferhoogten die zijn vader Jechizkia hadafgebroken,
 29. 29. richtte altaren voor de Baäls op, maaktegewijde palen en boog zich neer voor hetgehele heer des hemels en diendeze. 4 Ook bouwde hij altaren in het huisdes HEREN, met het oog waarop deHERE gezegd had: In Jeruzalem zal mijnnaam zijn tot in eeuwigheid. 5 Hij bouwdealtaren voor het gehele heer des hemelsin de beide voorhoven van het huis desHEREN.
 30. 30. 6 Ja, hij deed zijn zonen door het vuurgaan in het dal Ben-Hinnom en liet zich inmet toekomstvoorspellingen,waarzeggerij en toverij, en steldebezweerders van doden en van geestenaan. Hij deed veel, dat kwaad is in deogen des HEREN en krenkte Hemdaardoor. 7 Hij plaatste ook een stenenafgodsbeeld, dat hij gemaakt had, in hethuis Gods,
 31. 31. waarvan God tot David en diens zoonSalomo gezegd had: In dit huis, hier inJeruzalem, dat Ik verkoren heb uit al destammen van Israël, zal Ik mijn naamvestigen tot in eeuwigheid; 8 en Ik zalIsraëls voet niet meer doen wijken vanhet land, dat Ik voor uw vaderen bestemdheb, indien zij slechts naarstig doen al watIk hun geboden heb: de gehele wet en deinzettingen en de verordeningen, gegevendoor Mozes.
 32. 32. 9 Manasse verleidde Juda en de inwonersvan Jeruzalem ertoe, meer kwaad te doendan de volken die de HERE vóór deIsraëlieten had verdelgd.10 De HERE sprak tot Manasse en zijnvolk, maar zij luisterden niet. 11 Daarombracht de HERE over hen de legeroverstenvan de koning van Assur, die Manassegrepen met haken,
 33. 33. hem boeiden met twee koperen ketenenen naar Babel voerden. 12 Maar, toen hijin het nauw geraakt was, zocht hij degunst van de HERE, zijn God; hijverootmoedigde zich diep voor hetaangezicht van de God zijnervaderen 13 en bad tot Hem; toen liet HijZich door hem verbidden, hoorde zijnsmeking, bracht hem naar Jeruzalemterug en herstelde hem in zijnkoningschap.
 34. 34. En Manasse erkende, dat de HERE God is.14 Hierna bouwde hij een buitenmuurvoor de stad Davids, ten westen vanGichon, in het dal en in de richting van deVispoort, trok hem om Ofel heen enmaakte hem zeer hoog. Ook stelde hijlegeroversten aan in al de versterktesteden in Juda.
 35. 35. P 51 – 1, 7Ontferm U God,
 36. 36. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 37. 37. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 38. 38. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 39. 39. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 40. 40. Hoop voor hopelozen!
 41. 41. Opw 407O Heer, mijn God
 42. 42. O, Heer mijn God,wanneer ik in verwonderingde wereld ziedie U hebt voortgebracht.Het sterrenlicht,het rollen van de donder,heel dit heelal,dat vol is van uw kracht.
 43. 43. refreinDan zingt mijn zieltot U, o Heer mijn God:hoe groot zijt Gij,hoe groot zijt Gij!Dan zingt mijn zieltot U, o Heer mijn God:hoe groot zijt Gij,hoe groot zijt Gij!
 44. 44. Als ik bedenk,hoe Jezus zonder klagentot in de doodgegaan is als een Lam.Sta ik verbaasd,dat Hij mijn schuld wou dragenen aan het kruismijn zonde op zich nam.
 45. 45. refreinDan zingt mijn zieltot U, o Heer mijn God:hoe groot zijt Gij,hoe groot zijt Gij!Dan zingt mijn zieltot U, o Heer mijn God:hoe groot zijt Gij,hoe groot zijt Gij!
 46. 46. Als Christus komtmet majesteit en luister,brengt Hij mij thuis,hoe heerlijk zal dat zijn.Dan zal ik vol aanbiddingvoor Hem buigenen zingt mijn ziel:o Heer, hoe groot zijt Gij!
 47. 47. refreinDan zingt mijn zieltot U, o Heer mijn God:hoe groot zijt Gij,hoe groot zijt Gij!Dan zingt mijn zieltot U, o Heer mijn God:hoe groot zijt Gij,hoe groot zijt Gij!
 48. 48. Geloofsbelijdenis.
 49. 49. G 310 – 1, 2, 3Bewaar ons, Here, bij uw woord,
 50. 50. 1Bewaar ons, Here, bij uw woord,betoom des vijands roof en moord.Hij trok ten strijde om uw Zoonte stoten van uw hoge troon.
 51. 51. 2Heer Jezus Christus, toon uw macht,Heer aller heren, kom met kracht.Bescherm uw arme christenheid,dat zij U love te allen tijd.
 52. 52. 3O Geest, die onze Trooster zijt,geef dat uw volk één Heer belijdt,wees bij ons in de laatste nood,leid ons ten leven uit de dood.
 53. 53. Gebed
 54. 54. Collecte 1ste evangelisatie2de eigen gemeente
 55. 55. Opw 249Heer, wat een voorrecht
 56. 56. Heer, wat een voorrechtom in liefde te gaan,schouder aan schouderin uw wijngaard te staan,samen te dienen, te zien wie U bent,want uw woord maaktuw wegen bekend.
 57. 57. Samen op weg gaan,dat is ons gebed,als een volk, dat juist daarvoordoor U apart is gezet.Vol van uw liefde,genade en kracht,als een lamp,die nog schijnt in de nacht.
 58. 58. Samen te strijden in woord en in werk.Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
 59. 59. Samen op weg gaan,dat is ons gebed,als een volk, dat juist daarvoordoor U apart is gezet.Vol van uw liefde,genade en kracht,als een lamp,die nog schijnt in de nacht.
 60. 60. Zegen3 x amen

×